Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/02/1585

Bryssel den 30 oktober 2002

Kommissionen dömer Christie's och Sotheby's för kartellsamverkan

I ett beslut som fattats i dag slår Europeiska kommissionen fast att Christie's och Sotheby's, världens två ledande kvalitetsauktionshus, brutit mot Europeiska unionens konkurrensregler genom att bedriva hemligt samarbete för att enas om provisioner och andra handelsvillkor mellan 1993 och början av år 2000. Kommissionen ålägger därför Sotheby's att betala böter på 20.4 miljoner euro, dvs. 6 % av företagets globala omsättning. Christie's slapp å sin sida böter eftersom företaget var först med att lämna avgörande bevis, som gjorde det möjligt för kommissionen att bevisa kartellens existens.

Kommissionären Mario Monti kommenterade dagens beslut på följande sätt: "Detta ärende visar igen att olagliga karteller kan finnas inom alla sektorer, allt ifrån från basindustrier till tjänstemarknader med hög profil som i detta fall. Jag skulle också vilja understryka det goda samarbetet med våra kolleger i USA:s justitiedepartement, som undersökt samma kartell med anledning av de effekter den haft i USA."

Samarbetet mellan de två konkurrensmyndigheterna underlättades av att både Christie's och Sotheby's tillät utbyte av konfidentiell information. Samarbetet med justitiedepartementet gällde inte bara innehållet utan också tidtabellen för de olika stegen i förfarandet som togs av de båda myndigheterna.

På grundval av bevisning som Christie's lämnat till EU:s och USA:s konkurrensmyndigheter och som bekräftats av båda auktionshusen under undersökningen har kommissionen dragit slutsatsen att Sotheby's och Christie's ingick ett konkurrensbegränsande kartellavtal under 1993 som varade fram till början av 2000, när parterna återfick sin frihet att fastställa sina priser var för sig.

Syftet med kartellavtalet var att minska den skarpa konkurrens som utvecklats mellan de två ledande auktionshusen under 1980-talet och början av 1990-talet. Den viktigaste ingrediensen i avtalet var höjningen av den provision som säljaren betalar vid en auktion. Det hemliga avtalet omfattade emellertid även andra affärsvillkor, t.ex. förskott som betalas till säljare, garantier som ges för auktionsresultat samt betalningsvillkor.

Enligt de undersökningsresultat som kommissionen lägger fram i dagens beslut uppstod det hemliga samarbetet på högsta nivå i de båda företagen. År 1993 inledde Alfred Taubman och Anthony Tennant, vid denna tid de två styrelseordförandena för Sotheby's respektive Christie's, hemliga överläggningar i sina respektive privata hem i London och New York. Dessa första möten på hög nivå följdes av regelbundna sammanträffanden och kontakter mellan företagens VD:ar vid denna tidpunkt, D.D. Brooks (Sotheby's) och Christopher Davidge (Christie's).

Christie's ansökte om befrielse från eller nedsättning av böterna

Kommissionens undersökning inleddes i januari 2000, när Christie's kontaktade både USA:s justitiedepartement och Europeiska kommissionen och lade fram bevis för en kartell mellan det egna företaget och Sotheby's och ansökte om befrielse från eller nedsättning av böterna både i USA och EU. Bevisen bestod huvudsakligen av dokument som Christopher Davidge, f.d. VD i Christie's, hade samlat om kontakterna mellan de två auktionshusen.

Sotheby's ansökte därefter också om befrielse från eller nedsättning av böter i Europa och försåg kommissionen med ytterligare bevisning.

Kommissionen antog 1996 regler om delvis eller fullständig befrielse från böter för företag som avslöjar eller lämnar viktiga upplysningar om prisöverenskommelser, uppdelning av marknader eller andra konkurrenshämmande överenskommelser. Reglerna aktualiserades i februari 2002 (se: IP/02/247), men de gamla reglerna för befrielse från eller nedsättning av böter är tillämpliga i detta ärende eftersom ansökningen kom in år 2000.

Kommissionen ansåg att Christie's i enlighet med 1996 års riktlinjer borde komma i åtnjutande av fullständig befrielse från böter eftersom företaget lämnade avgörande bevisning vid en tidpunkt när kommissionen inte inlett någon undersökning och eftersom företaget var först med att lämna ut sådan bevisning.

Kartellavtalet ansågs vara en allvarlig överträdelse av artikel 81.1 i EU-fördraget, som förbjuder avtal eller samordnade förfaranden som medför att priser fastställs, produktionen begränsas eller marknader delas upp.

Beräkningen av böterna för båda företagen gjordes i enlighet med 1998 års metod för beräkning av böter vid kartellbildning och missbruk av marknadsinflytande. Beräkningen bygger på överträdelsens svårhetsgrad och hur länge den varat. Den resulterade i böter som ligger nära eller överskrider de maximala böter som kommissionen har rätt att ålägga, dvs. 10 % av den globala omsättningen i enlighet med förordning nr 17/62, som fastställer regler och förfaranden för tillämpningen av artiklarna 81 och 82, varav den sistnämnda artikeln gäller missbruk av dominerande ställning.

Efter en tillämpning av 1996 års meddelande om befrielse från eller nedsättning av böterna fastställdes Sotheby's böter till 20.4 miljoner euro, dvs. 6 % av företagets globala omsättning. I beloppet ingår en nedsättning på 40 % för företagets samarbete i undersökningen. Christie's befriades helt från böter.

Bakgrund

Christie's och Sotheby's är världens två ledande auktionsföretag för kvalitetskonst. Christie's grundades 1766 och har sitt huvudkontor i London, men är ett dotterföretag till det franska företaget Artémis SA sedan 1998. Sotheby's grundades också på 1700-talet, men har sedermera blivit ett börsnoterat företag både på New Yorks och Londons fondbörs och dess huvudkontor finns i New York. Innehavare av aktiemajoriteten är den amerikanske företagaren A. Alfred Taubman, som också var företagets styrelseordförande hela den period som den misstänkta kartellverksamheten ägde rum.

Företag som bötfälls i kartellförfaranden har tre månader på sig att betala böterna och två månader på sig att överklaga till förstainstansrätten, som är helt fri att ompröva kommissionens beslut i fråga om böterna. Om företagen överklagar kan de välja mellan att betala böterna eller lämna bankgarantier. I det sistnämnda fallet tillkommer ränta.


Side Bar