Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/02/1536

Bryssel den 22 oktober 2002

Grönt ljus för 2002 års Sapard-program

Idag antog Europeiska kommissionen ett beslut som innebär att de årliga finansieringsavtalen med vart och ett av de tio kandidatländerna(1) kan skrivas under. Det är dessa avtal som ligger till grund för genomförandet av det särskilda föranslutningsprogrammet för jordbruk och landsbygdsutveckling (Sapard). Avtalen innebär dels att EU:s stöd görs tillgängligt för att under 2002 finansiera åtgärder under Sapard-programmen, dels att de fleråriga finansieringsavtalen kan revideras. De kan också innehålla särskilda bestämmelser i fråga om naturkatastrofer. Därigenom kan EU agera snabbt och smidigt om en naturkatastrof skulle inträffa i ett kandidatland. "Vi vill visa vår solidaritet genom att stödja landsbygden och på så sätt bidra till att utvidgningen blir en framgång. Detta kan emellertid endast uppnås om vi kan ge invånarna i de nya medlemsländerna bättre levnadsförhållanden och se till att de på ett smidigt sätt kan inlemmas i den europeiska familjen. Därför är jag synnerligen tillfreds med att vi har Sapard-programmet som ger stöd till landsbygden i kandidatländerna under föranslutningsperioden", sade kommissionären Franz Fischler.

Varför var det nödvändigt med ett kommissionsbeslut?

Eftersom EG-lagstiftningen inte är bindande för de tio kandidatländerna måste kommissionen och respektive land sluta ett finansieringsavtal för att de som är berättigade till stöd genom Sapard skall kunna få ta del av en finansiering från EU. Det här beslutet innebär ett tillstånd att underteckna ett finansieringsavtal för 2002 med vart och ett av kandidatländerna.

EU:s stöd till Sapard-programmen uppgår under 2002 till 554,5 miljoner € (inklusive en transferering på 9,5 miljoner € för tekniskt stöd som hittills inte utnyttjats). Pengarna fördelas(2) mellan kandidatländerna på följande sätt:

Sapard: årliga finansieringsavtal för 2002 (i tusen €)

Bulgarien

Tjeckiska republikenEstlandUngernLitauenLettlandPolenRumänienSlovenienSlovakienTotalt
55 58223 52712 94240 57931 80823 298179 874160 6306 75719 502554 500

Mot bakgrund av erfarenheterna från tidigare år och framstegen i utvidgningsstrategin antogs även de fleråriga finansieringsavtalen.

Jämfört med avtalen för 2000 och 2001 finns det bl.a. följande nyheter:

  • I syfte att stärka ett synsätt "nerifrån och upp" och se till att lokala aktörer som t.ex. arbetsmarknadens parter, frivilligorganisationer och lokala företrädare av olika slag blir mer involverade i Sapard-programmen, kommer ansvaret för projekturval att överlåtas till lokala organ. Det är emellertid endast Bulgarien, Estland, Ungern och Slovenien som vill utnyttja den här möjligheten. Avtalen med övriga kandidatländer innehåller inte denna nyhet.

  • Enligt gällande regler har Sapard hittills inte kunnat agera om det inträffar en naturkatastrof. Enligt nya bestämmelser kan kommissionen nu ge tillstånd för särskilda åtgärder om detta skulle inträffa, vilket innebär att resurser snabbt kan sättas in där behoven är som störst. Detta är frivilligt från kandidatländernas sida, och eftersom läget är synnerligen akut i Tjeckiska republiken och Slovakien kan den här möjligheten tas med i de här ländernas årliga finansieringsavtal för 2001 snarare än för 2002.

  • Enligt avtalen vidgas rätten att delta i offentliga upphandlingar under Sapard. Numera omfattas även fysiska och juridiska personer från Cypern, Malta och Turkiet.

  • En tidsgräns har införts för när kontrakt får tecknas med stödmottagare. Den här tidsgränsen ligger bortom den planerade tidpunkten för anslutning, men man undviker en överlappning med program för landsbygdsutveckling efter anslutningen.

  • Dessutom har ett antal ändringar gjorts för klargöranden i frågor som kandidatländerna eller kommissionens enheter tagit upp, samt för att beakta revisionsrättens iakttagelser.

Bakgrund

Syftet med det särskilda föranslutningsprogrammet för jordbruk och landsbygdsutveckling (Sapard)(3) är att stödja de central- och östeuropeiska kandidatländernas ansträngningar att förbereda sig för den gemensamma jordbrukspolitiken och den inre marknaden. Det har två övergripande mål: att införliva "gemenskapens regelverk" och att lösa prioriterade problem inom jordbruket och landsbygdsutvecklingen. I det fleråriga finansieringsavtalet fastställs EU:s förvaltnings- och kontrollregler för Sapard under hela programperioden (2000-2006). I dessa ingår principen om full decentralisering av programförvaltningen, EUGFJ:s förfaranden för godkännande och avslutande av räkenskaper, samt differentierade anslag. Ett årligt finansieringsavtal, som innehåller EU:s finansiella åtaganden gentemot varje kandidatland, måste undertecknas år för år med vart och ett av de tio länder som får stöd genom Sapard.

Mer information om Sapard finns på:

http://europa.eu.int/comm/agriculture/external/enlarge/index_en.htm

(1) Bulgarien, Tjeckiska republiken, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien och Slovenien.

(2) I enlighet med kommissionens beslut 595/1999/EG av den 20 juli 1999 om vägledande fördelning av det årliga gemenskapsstödet till jordbruk och landsbygdens utveckling inför en anslutning.

(3) Enligt rådets förordning (EG) nr 1268/1999.


Side Bar