Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/02/1536

Brysselissä 22. lokakuuta 2002

Vihreää valoa vuoden 2002 Sapard-ohjelmille

Euroopan komissio teki tänään päätöksen, joka mahdollistaa vuotta 2002 koskevien vuotuisten rahoitussopimusten allekirjoittamisen kaikkien kymmenen ehdokasmaan (1) kanssa maatalouden ja maaseudun kehittämisen erityisen liittymisohjelman (Sapard) täytäntöönpanemiseksi. Näiden sopimusten ansiosta EU:n vuoden 2002 rahoitusosuus voidaan osoittaa Sapard-ohjelmissa vuodeksi 2002 määriteltyjen toimien rahoitukseen ja mukauttaa monivuotista rahoitussopimusta. Sopimuksiin voidaan myös sisällyttää erityismääräyksiä poikkeuksellisten luonnonkatastrofien varalta. Tällöin EU pystyisi reagoimaan asianmukaisesti ja nopeasti ehdokasmaiden poikkeuksellisiin luonnonkatastrofeihin. Komissaari Fischler totesi asiasta seuraavaa: "Haluamme osoittaa solidaarisuutta maaseutuyhteisöä kohtaan sekä tukea sitä ja tällä tavoin edesauttaa laajentumisen onnistumista. Todellinen menestys on saavutettu kuitenkin vasta silloin, kun uusien jäsenvaltioiden kansalaisten asemaa on parannettu ja varmistettu, että he ovat sopeutuneet ongelmitta eurooppalaiseen perheeseen. Olen iloinen siitä, että käytössämme on Sapard-ohjelma, josta voidaan myöntää tukea ehdokasmaiden maaseutualueille jo ennen liittymistä."

Miksi komission päätös oli tarpeen?

Koska yhteisön lainsäädäntö ei ole kymmenen ehdokasmaan osalta velvoittava, komission ja kyseisten maiden on tehtävä rahoitussopimuksia yhteisön varojen myöntämiseksi Sapard-ohjelman tuensaajille. Tänään tehdyllä komission päätöksellä annetaan lupa vuotta 2002 koskevan vuotuisen rahoitussopimuksen allekirjoittamiseen kaikkien ehdokasmaiden kanssa.

Sapard-ohjelmia koskeva EU:n vuoden 2002 rahoitusosuus on 554,5 miljoonaa euroa (pitää sisällään käyttämättä jääneen 9,5 miljoonan euron suuruisen teknisen avun siirtämisen). Tämä määrä jaetaan (2) ehdokasmaiden välillä seuraavasti:

Sapard: vuoden 2002 vuotuista rahoitussopimusta koskeva taulukko (tuhatta euroa)

Bulgaria

TšekkiViroUnkariLiettuaLatviaPuolaRomaniaSloveniaSlovakiaYht.
55 58223 52712 94240 57931 80823 298179 874160 6306 75719 502554 500

Myös monivuotista rahoitussopimusta mukautettiin edellisiltä vuosilta saatujen kokemusten ja laajentumisstrategian edistymisen perusteella.

Vuosien 2000 ja 2001 sopimuksiin verrattuna tärkeimmät vuoden 2002 sopimuksiin tehdyt muutokset ovat seuraavat:

  • Alhaalta ylös etenevän lähestymistavan vahvistamiseksi ja paikallisten elinten, kuten työmarkkinaosapuolten, kansalaisjärjestöjen tai paikallisten edustajien Sapard-ohjelmien hallintoon osallistumisen lisäämiseksi on sallittua jakaa hankkeiden valintaan liittyvää vastuuta kyseisille toimijoille. Kuitenkin ainoastaan Bulgaria, Viro, Unkari ja Slovenia haluavat hyödyntää tätä mahdollisuutta. Tätä muutosta ei ole sisällytetty muiden kuuden maan kanssa tehtyihin sopimuksiin.

  • Sapardissa ei nykyisten sääntöjen mukaisesti ole erityismääräyksiä luonnonkatastrofien yhteydessä toteuttavista toimista. Vastedes tietyissä määräyksissä annetaan komissiolle mahdollisuus sallia poikkeuksellisten luonnonkatastrofien yhteydessä toteutettavat erityistoimet ja ohjata varat nopeasti alueille, joilla niitä eniten tarvitaan. Nämä määräykset ovat kaikille maille vapaaehtoisia, ja kiireellisyyden vuoksi ne voidaan sisällyttää Tšekin ja Slovakian osalta vuoden 2002 vuotuisen rahoitussopimuksen sijasta vuoden 2001 vuotuiseen rahoitussopimukseen.

  • Sapard-ohjelman mukaisiin tarjouskilpailuihin ja sopimuksiin osallistumista koskeva oikeus ulotetaan koskemaan myös Kyproksen, Maltan ja Turkin luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä.

  • On otettu käyttöön määräaika, jonka kuluessa tämän rahoitussopimuksen mukaisten tuensaajien kanssa voidaan tehdä sopimuksia. Tämä määräaika jatkuu suunnitellun laajentumispäivämäärän jälkeen mutta se ei ole päällekkäinen maaseudun kehittämisohjelmien kanssa liittymisen jälkeen.

  • Lisäksi tehtiin joitakin muutoksia ehdokasmaiden ja komission yksiköiden esille tuomien kysymysten selventämiseksi sekä tilintarkastustuomioistuimen huomautusten huomioon ottamiseksi.

Taustaa

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen erityisen liittymisohjelman (Sapard) (3) tarkoituksena on auttaa Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaita niiden valmistautuessa yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja yhtenäismarkkinoille osallistumiseen. Sillä on kaksi päätavoitetta: edistää yhteisön säännöstön täytäntöönpanoa sekä ratkaista maatalouden ja maaseudun kehittämisen ensisijaisia ongelmia. Monivuotisessa rahoitussopimuksessa vahvistetaan yhteisön hallinto- ja valvontasäännöt koko Sapard-ohjelmakaudeksi eli vuosiksi 20002006. Kyseisen sopimuksen periaatteita ovat ohjelman hallinnoinnin hajauttaminen, EMOTR:n tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn soveltaminen ja jaksotetut määrärahat. Vuotuinen rahoitussopimus, jossa vahvistetaan yhteisön rahoitussitoumus kullekin ehdokasmaalle, on allekirjoitettava vuosittain kaikkien kymmenen Sapard-ohjelmaan kuuluvan tuensaajamaan kanssa.

Lisätietoja Sapard-ohjelmasta Internet-osoitteesta:

http://europa.eu.int/comm/agriculture/external/enlarge/index_en.htm

(1) Bulgaria, Tšekki, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia ja Slovenia

(2) Maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeviin liittymistä valmisteleviin toimenpiteisiin vuosittain myönnettävän yhteisön rahoituksen alustavasta jaosta 20. heinäkuuta 1999 tehdyn komission päätöksen 1999/595/EY mukaisesti.

(3) Sapard-ohjelmasta säädetään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1268/1999.


Side Bar