Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/02/1536

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2002

Πράσινο Φως για τα Προγράμματα SAPARD 2002

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα μία απόφαση η οποία θα επιτρέψει να υπογραφούν οι συμφωνίες ετήσιας χρηματοδότησης για το 2002 με κάθε μία από τις δέκα υποψήφιες χώρες(1) για την εφαρμογή του ειδικού προγράμματος ένταξης για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη (SAPARD). Οι συμφωνίες αυτές καθιστούν διαθέσιμη τη συμβολή της Ένωσης για το 2002 για τη χρηματοδότηση των δράσεων που έχουν προγραμματισθεί στα προγράμματα SAPARD 2002 και προσαρμόζουν την συμφωνία πολυετούς χρηματοδότησης. Η πρόταση προβλέπει επίσης, μεταξύ άλλων, ειδικές διατάξεις για να συμπεριληφθούν στις συμφωνίες οι έκτακτες φυσικές καταστροφές. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδρά κατάλληλα και γρήγορα σε τέτοιες έκτακτες φυσικές καταστροφές, όποτε αυτές συμβαίνουν στις υποψήφιες χώρες. "Θέλουμε να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και να στηρίξουμε την αγροτική κοινότητα και να συμβάλουμε έτσι την πραγματική επιτυχία της διεύρυνσης. Η πραγματική επιτυχία θα έρθει, όμως, μόνον αν μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη μοίρα των ανθρώπων στα νέα κράτη μέλη και να εξασφαλίσουμε την ομαλή αφομοίωσή τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ως εκ τούτου, είμαι πολύ ικανοποιημένος που έχουμε το πρόγραμμα SAPARD για να παράσχουμε βοήθεια στις αγροτικές περιοχές των υποψηφίων χωρών πριν από την ένταξη", είπε ο Επίτροπος Fischler.

Γιατί είναι αναγκαία η απόφαση της Επιτροπής;

Δεδομένου ότι η κοινοτική νομοθεσία δεν είναι δεσμευτική για τις δέκα υποψήφιες χώρες, η Επιτροπή και αυτές οι χώρες πρέπει να συνάψουν συμφωνίες χρηματοδότησης για να καταστήσουν διαθέσιμα κοινοτικά κονδύλια για τις επιλέξιμες δικαιούχες χώρες του SAPARD. Η παρούσα απόφαση της Επιτροπής επιτρέπει να υπογραφούν οι συμφωνίες ετήσιας χρηματοδότησης για το 2002 με κάθε μία από τις υποψήφιες χώρες.

Η συνδρομή της ΕΕ στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων SAPARD το 2002 ανέρχεται σε 554,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς 9,5 εκατ. ευρώ τεχνικής βοήθειας που δεν έχουν δαπανηθεί). Το ποσό αυτό κατανέμεται(2) μεταξύ των υποψηφίων χωρών ως εξής:

SAPARD: πίνακας συμφωνίας ετήσιας χρηματοδότησης 2002 (σε χιλιάδες ευρώ)

ουλγαρία

ημοκρ. της Τσεχίαςσθονίαυγγαρίαιθουανίαετονίαολωνίαουμανίαλοβενίαλοβακίαύνολο
55,58223,52712,94240,57931,80823,298179,874160,6306,75719,502554,500

Υπό το φως της πείρας που αποκτήθηκε από τα προηγούμενα έτη και της προόδου που σημειώθηκε όσον αφορά τη στρατηγική διεύρυνσης, προσαρμόστηκε και η συμφωνία πολυετούς χρηματοδότησης.

Σε σύγκριση με τις συμφωνίες του 2000 και του 2001, οι κύριες αλλαγές, όσον αφορά τις συμφωνίες 2002, είναι:

  • Για να ενισχυθεί η από κάτω προς τα άνω προσέγγιση και για αυξηθεί η συμμετοχή τοπικών φορέων, όπως των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ ή των τοπικών αντιπροσώπων στη διαχείριση των SAPARD, θα επιτραπεί η ανάθεση αρμοδιότητας για την επιλογή των προγραμμάτων. Ωστόσο, μόνον η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ουγγαρία και η Σλοβενία επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας. Η συμφωνία με τις άλλες έξι χώρες δεν θα συμπεριλαμβάνει αυτή την τροποποίηση.

  • Στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων, το SAPARD δεν διέθετε ειδικές διατάξεις που να αφορούν ενέργειες σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Τώρα, ορισμένες διατάξεις επιτρέπουν στην Επιτροπή να εγκρίνει ιδιαίτερες ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης φυσικής καταστροφής και να εγκρίνει την ταχεία ροή κονδυλίων στις περιοχές που τα χρειάζονται περισσότερο. Οι διατάξεις αυτές είναι προαιρετικές για κάθε χώρα και, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους, μπορούν να ενσωματωθούν στη συμφωνία ετήσιας χρηματοδότησης 2001 και όχι στη συμφωνία ετήσιας χρηματοδότησης 2002, για τη Δημοκρατία της Τσεχίας και τη Σλοβακία.

  • Η συμφωνία διευρύνει το δικαίωμα συμμετοχής σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών και συμβάσεις στο πλαίσιο του SAPARD σε φυσικά και νομικά πρόσωπα από την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία.

  • Καθιερώθηκε προθεσμία εντός της οποίας μπορούν να συναφθούν συμβάσεις με δικαιούχους στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Η προθεσμία αυτή υπερβαίνει την προβλεπόμενη ημερομηνία διεύρυνσης αλλά αποφεύγει την αλληλεπικάλυψη με προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μετά από την ένταξη.

  • Επιπλέον, έγιναν ορισμένες αλλαγές για να διασαφηνισθούν θέματα που εθίγησαν από τις υποψήφιες χώρες, από τις υπηρεσίες της Επιτροπής ή για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ιστορικό

Το Ειδικό Προενταξιακό Πρόγραμμα για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη (SAPARD)(3) αποσκοπεί στη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονται από τις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για να προετοιμάσουν τη συμμετοχή τους στην Κοινή Γεωργική Πολιτική και στην ενιαία αγορά. Το πρόγραμμα αυτό έχει δύο βασικούς στόχους: πρώτον, την εφαρμογή του "κεκτημένου" και, δεύτερον, να επιλύσει προβλήματα που έχουν προτεραιότητα στον τομέα της Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η συμφωνία πολυετούς χρηματοδότησης θεσπίζει τους κανόνες διαχείρισης και ελέγχου της Ένωσης για το SAPARD για όλη την περίοδο προγραμματισμού (2000-2006) και περιλαμβάνει την αρχή της πλήρους αποκέντρωσης της διαχείρισης του προγράμματος, την εφαρμογή της διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ και διαφοροποιημένες πιστώσεις. Πρέπει να υπογράφεται ετησίως με κάθε μία από τις δέκα δικαιούχες χώρες του SAPARD συμφωνία ετήσιας χρηματοδότησης η οποία καθορίζει τη χρηματοδοτική δέσμευση της Ένωσης έναντι κάθε υποψήφιας χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SAPARD, βλ.:

http://europa.eu.int/comm/agriculture/external/enlarge/index_en.htm

(1) Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, και Σλοβενία

(2) Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 1999 για την ενδεικτική κατανομή της ετήσιας κοινοτικής χρηματοδοτικής χορήγησης για τα προενταξιακά μέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη ΕΚ αριθ. 595/1999.

(3) που προβλέπεται στον κανονισμό ΕΚ αριθ. 1268/1999 του Συμβουλίου


Side Bar