Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/02/1536

Bruxelles, 22. oktober 2002

Grønt lys for SAPARD-programmerne i 2002

Europa-Kommissionen vedtog i dag en beslutning, som gør det muligt at undertegne de årlige finansieringsaftaler for 2002 med hvert af de ti kandidatlande(1) med henblik på at gennemføre det særlige tiltrædelsesprogram for landbruget og udvikling af landdistrikterne (SAPARD). Med disse aftaler stiller EU bidrag til rådighed til at finansiere de for 2002 planlagte foranstaltninger i SAPARD-programmerne, og den flerårige finansieringsaftale tilpasses. Forslaget indeholder også særlige bestemmelser om ekstraordinære naturbegivenheder, der skal indsættes i aftalerne. Derved skulle EU kunne reagere korrekt og hurtigt på sådanne ekstraordinære naturbegivenheder, uanset hvornår de indtræffer i kandidatlandene. "Vi ønsker at vise solidaritet og støtte over for landdistrikterne og derigennem bidrage til, at udvidelsen bliver en virkelig succes. Virkelig succes vil dog kun kunne opnås, hvis vi kan forbedre forholdene for befolkningerne i de nye medlemsstater og bidrage til, at de smidigt optages i den europæiske familie. Det glæder mig derfor, at vi gennem SAPARD-programmet kan yde bistand til landdistrikterne i kandidatlandene inden tiltrædelsen", sagde kommissær Franz Fischler.

Hvorfor var Kommissionens beslutning nødvendig?

Da EU-bestemmelserne ikke er retligt bindende i de ti kandidatlande, har Kommissionen og disse lande skullet indgå finansieringsaftaler for at kunne stille EU-midler til rådighed for SAPARD-modtagerne. Kommissionens beslutning gør det muligt at undertegne de årlige finansieringsaftaler for 2002 med hvert kandidatland.

EU's bidrag til finansiering af SAPARD-programmer i 2002 andrager 554,5 mio. € (inkl. overførelse af 9,5 mio. € i teknisk bistand, som ikke var blevet brugt). Beløbet fordeles(2) mellem kandidatlandene som følger:

SAPARD: årlige finansieringsaftaler for 2002 (i 000 €)

Bulgarien

TjekkietEstlandUngarnLitauenLetlandPolenRumænienSlovenienSlovakietI alt
55.58223.52712.94240.57931.80823.298179.874160.6306.75719.502554.500

På grundlag af erfaringerne fra de foregående år og de opnåede fremskridt i udvidelsesstrategien blev den flerårige finansieringsaftale også tilpasset.

I forhold til aftalerne for 2000 og 2001 vedrører de vigtigste ændringer for aftalerne i 2002 følgende:

  • For at styrke den anvendte fremgangsmåde og udvide de lokale organers deltagelse (arbejdsmarkedets parter, NGO'er og de lokale repræsentanter for gennemførelsen af SAPARD) vil disse organer få overdraget ansvaret for udvælgelse af projekter. Det er dog kun Bulgarien, Estland, Ungarn og Slovenien, som ønsker at gøre brug af denne mulighed. Aftalen med de øvrige seks lande omfatter ikke denne ændring.

  • Efter de gældende regler indeholder SAPARD ingen særlige bestemmelser om foranstaltninger efter naturkatastrofer. Med de nye bestemmelser vil Kommissionen kunne tillade særlige foranstaltninger efter en ekstraordinær naturkatastrofe, så midler hurtigt kan tilføres de områder, hvor behovet er størst. Bestemmelserne er frivillige for hvert land og kan under hensyn til den hastende karakter indsættes i den årlige finansieringsaftale for 2001 i stedet for den tilsvarende aftale for 2002 for Tjekkiets og Slovakiets vedkommende.

  • Aftalen udvider retten til at deltage i licitationer og kontrakter under SAPARD til at omfatte fysiske og juridiske personer fra Cypern, Malta og Tyrkiet.

  • Der er indført en tidsfrist, inden for hvilken der kan indgås kontrakter med modtagerne under denne aftale. Fristen rækker videre end den planlagte dato for udvidelsen, men en overlapning med programmer for udvikling af landdistrikterne efter tiltrædelsen undgås.

  • Der er også gennemført en række ændringer for at afklare spørgsmål, som er blevet rejst af kandidatlandene og Kommissionens tjenestegrene, eller for at tage hensyn til bemærkninger fra Revisionsretten.

Baggrund

Formålet med det særlige førtiltrædelsesprogram for landbruget og udvikling af landdistrikterne (SAPARD)(3) er at støtte de bestræbelser, som de central- og østeuropæiske lande gør sig for at forberede deres deltagelse i den fælles landbrugspolitik og enhedsmarkedet. Programmet har to hovedmål: for det første at gennemføre de gældende EF-bestemmelser og for det andet at løse de største problemer vedrørende landbruget og udvikling af landdistrikterne. I den flerårige finansieringsaftale fastlægges EU's forvaltnings- og kontrolregler for SAPARD for hele programperioden (2000-2006), og den inkluderer princippet om fuld decentralisering af programforvaltningen, anvendelse af EUGFL's procedure for regnskabsafslutning og differentierede bevillinger. En årlig finansieringsaftale, der fastlægger EU's finansielle forpligtelser over for hvert kandidatland, skal hvert år undertegnes med hvert af de ti SAPARD-modtagerlande.

Flere oplysninger om SAPARD kan findes på følgende netsted:

http://europa.eu.int/comm/agriculture/external/enlarge/index_en.htm

(1) Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien.

(2) I overensstemmelse med Kommissionens beslutning af 20. juli 1999 om den vejledende fordeling af EU's årlige finansielle bidrag til førtiltrædelsesforanstaltninger for landbruget og udvikling af landdistrikterne (1999/595/EF).

(3) Jf. Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999.


Side Bar