Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/02/141

Bruxelles, den 25. januar 2002

Urban II-programmet: EU giver 5,3 mio. EUR til byfornyelse i Århus

Medlem af Kommissionen, Michel Barnier, som har ansvaret for regionalpolitik, har meddelt, at Europa-Kommissionen har godkendt et byfornyelsesprogram for Gellerup, Hasle og Herredsvang i Århus. Via URBAN-initiativprogrammet(1) yder EU i perioden 2000-2006 5,3 mio. EUR til dette byfornyelsesprogram. EU-støtten bevirker, at der afsættes yderligere 6,6 mio. EUR fra det offentlige og 0,1 mio. EUR fra det private. Der er således ialt 12 mio. EUR til programmet, som især tager sigte på uddannelse, udvikling af erhvervslivet og forskellige integrationsforanstaltninger for dårligt stillede samfundsgrupper, herunder på arbejdsmarkedet.

Ved fremlæggelsen af denne beslutning sagde Michel Barnier: "URBAN-initiativet er et kreativt og nyskabende byfornyelsesredskab. I disse programmer lægges der stor vægt på græsrodsaspektet, idet de lokale inddrages i beslutningsprocessen på alle stadier. Århus-programmet er ikke nogen undtagelse. Det er baseret på et stærkt lokalt partnerskab, og jeg tilslutter mig fuldt ud programmets målsætninger om social integration, uddannelse og fornyelse af erhvervsinfrastrukturen. Det er min overbevisning, at dette program vil være af afgørende betydning for byfornyelsen i Århus."

Århus-programmet vedrører bydelene Gellerup, Hasle og Herredsvang, som har en samlet befolkning på 20 331. Disse bydele er præget af stor arbejdsløshed, lave indkomster, et stigende antal indvandrere, ghettodannelse, narkotikamisbrug og kriminalitet. På den anden side er der mange grønne områder, et velorganiseret og miljøvenligt offentligt transportsystem, en stor samhørighedsfølelse og et stort udbud af boliger til en rimelig pris.

Programmet har tre hovedpunkter:

  • Kvalifikationer og arbejde. Et af hovedmålene er en forbedret beskæftigelsesegnethed og øget kvalifikationer inden for ny teknologi (EU-bidrag: 1,3 mio. EUR).

  • Grundig gennemgang af de sociale og organisationsmæssige ressourcer. Blandt de vigtigste tiltag kan nævnes forebyggelse af og indsats mod kriminalitet og narkotikamisbrug og øget inddragelse af borgerne (EU-bidrag: 1,2 mio. EUR).

  • Integration gennem kultur- og fritidsaktiviteter. Blandt de vigtigste tiltag kan nævnes integration af etniske mindretal gennem fritids- og kulturaktiviteter og fremhævelse af de grønne rekreative områder (EU-bidrag: 2,5 mio. EUR).

Der afsættes yderligere 0,3 mio. EUR (EU-bidrag) til faglig bistand.

Som alle URBAN-programmer vil dette program blive støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), som hører under Michel Barniers ansvarsområde.

URBAN

Formålet med EF-initiativet URBAN er at fremme økonomisk og social byfornyelse af kriseramte byer og bydele for at sikre en bæredygtig byudvikling. Den anden URBAN-runde (URBAN II) dækker perioden 2000-2006, og der gives støtte til 70 dårligt stillede byområder over hele EU. Den samlede EU-støtte beløber sig til 728,3 mio. EUR, og der vil fra den offentlige og private sektor blive afsat mindst lige så meget.

Århus-programmet er det eneste URBAN II-program i Danmark i perioden 2000-2006.

Et særligt træk ved URBAN II er, at der udvikles nyskabende modeller for byfornyelse. Et andet træk er, at der lægges stor vægt på partnerskab og inddragelse af lokale aktører. Der vil desuden blive udvekslet oplysninger og erfaringer om bæredygtig byudvikling inden for hele Den Europæiske Union.

URBAN II finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Der ydes støtte til f.eks. istandsættelse af bygninger og offentlige rum, lokale beskæftigelsesinitiativer, forbedring af undervisnings- og uddannelsesordninger for dårligt stillede samfundsgrupper, udvikling af miljøvenlige offentlige transportsystemer, indførelse af mere energieffektive forvaltningssystemer og anvendelse af vedvarende energi og udvikling af informationssamfundets teknologiske potentiale.

Kommissionen vedtager programmer, som foreslås i et samarbejde mellem lokale og grupper og EF-grupper. Programmerne løber i hele perioden 2000-2006, og lokale aktører inddrages på alle stadier af processen.

Forvaltningsmyndighed

Forvaltningsmyndigheden for dette program er Erhvervs- og Boligstyrelsen i Danmark:

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Center for Regionale Erhvervsvilkår (Preben Gregersen)

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Danmark

Tlf.  +45-3546 6000

Fax +45-3546 6401

E-mail fj@efs.dk (Flemming Jensen)

Information

Hvis man ønsker yderliger oplysninger om URBAN II-programmet, henvises der til dokumentet MEMO/01/301 af 25. september 2001, eller til følgende websted:

Europa-Kommissionen:

http://www.inforegio.ec.europa.eu/wbpro/PRORD/prordc/prordc18_en.htm

(1) Jf. beskrivelsen af URBAN II nedenfor.


Side Bar