Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/02/139

Bryssel, 25. tammikuuta 2002

Urban II -ohjelma: Euroopan unioni osallistuu 5,3 miljoonalla eurolla kaupunkialueiden elvyttämiseen Helsinki-Vantaan alueella

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Michel Barnier ilmoitti Euroopan komission hyväksyneen kaupunkialueiden elvyttämistä koskevan ohjelman Helsinki-Vantaan alueella. Tämä Urban(1) -yhteisöaloitteeseen kuuluva ohjelma saa Euroopan unionin rahoitusta yhteensä 5,3 miljoonaa euroa vuosina 20002006. Sen lisäksi julkinen sektori investoi 15 miljoonaa euroa ja yksityinen sektori 2,2 miljoonaa euroa, eli määrärahat ovat yhteensä 22,5 miljoonaa euroa. Toimintalinjoja ovat koulutus, yritysten toimintaympäristön parantaminen sekä erilaiset toimenpiteet, joilla edistetään syrjäytyneiden ryhmien integroitumista erityisesti työmarkkinoille.

Ilmoittaessaan päätöksestä Michel BARNIER totesi seuraavaa: "Urban-aloite on luova ja innovatiivinen lähestymistapa kaupunkialueiden elvyttämiseen. Siihen sisältyvillä ohjelmilla on suuri vaikutus ruohonjuuritasolla, koska paikallinen väestö osallistuu päätöksentekoon kaikissa vaiheissa. Helsinki-Vantaan ohjelma ei ole poikkeus: sen perustana on luja paikallinen kumppanuus. Kannatan täydestä sydämestäni ohjelman tavoitteita sosiaalisen syrjäytyneisyyden poistamiseksi, koulutuksen tehostamiseksi ja yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi. Uskon, että ohjelma edistää merkittävästi kaupunkialueiden elvyttämistä Helsinki-Vantaan alueella."

Ohjelma koskee pääkaupunkiseudun itäisiä osia. Sen kohdealueella on 45 000 asukasta (30 000 Helsingissä ja 15 000 Vantaalla). Aluetta uhkaavia ongelmia ovat pitkäaikaistyöttömyys, riippuvuus sosiaaliavustuksista, sairastuvuus ja rikollisuus. Lisäksi alueella asuvien etnisten vähemmistöjen osuus on suurin koko pääkaupunkiseudulla. Toisaalta siellä on paljon vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, paljon luontoa ja viheralueita sekä hyvin toimivat julkiset liikennepalvelut. Asukkailla on vahva yhteenkuuluvuuden tunne, ja tarjolla on runsaasti kohtuuhintaisia asuntoja.

Ohjelma pyrkii parantamaan tilannetta kahden päätoimintalinjan avulla:

  • Yritystoiminta ja työllisyys. Tärkeimmät toimet on suunnattu palvelutason parantamiseen ja monipuolistamiseen, nykyisten työpaikkojen säilyttämiseen ja uusien luomiseen. (Yhteisön rahoitusosuus 1,5 miljoonaa euroa).

  • Kansalaisten osallistumisen lisääminen ja sosiaalisen integraation edistäminen. Tärkeimpiä toimia ovat kansalaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen ja taitojen lisääminen sekä vaikeuksissa olevien perheiden, huumeriippuvaisten, pitkäaikaistyöttömien ja terveydellisistä ongelmista kärsivien maahanmuuttajien tukeminen (yhteisön rahoitusosuus 3,3 miljoonaa euroa).

Lisäksi rahoitetaan (yhteisön varoista) teknistä apua 0,5 miljoonan euron arvosta.

Kaikkien Urban-ohjelmien tavoin tämäkin ohjelma rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), jonka toiminnasta vastaa komissaari Barnier.

Urban

Urban-yhteisöaloitteen tavoitteena on vaikeuksissa olevien kaupunkialueiden taloudellinen ja sosiaalinen elvyttäminen kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi. Aloitteen toinen vaihe (Urban II) kattaa vuodet 20002006, ja tällä kaudella tuetaan 70:tä taantuvaa kaupunkialuetta kaikkialla EU:ssa. Pelkästään EU:n myöntämä rahoitusosuus on yhteensä 728,3 miljoonaa euroa, minkä lisäksi saadaan vähintään yhtä paljon julkisen ja yksityisen sektorin investointeina.

Helsinki-Vantaan ohjelma on ainoa kaudella 20002006 Suomessa toteutettava Urban II -ohjelma.

Urban II -aloitteen erityispiirteenä on innovatiivisten mallien kehittäminen kaupunkialueiden elvyttämiseen. Siinä painotetaan myös voimakkaasti kumppanuutta ja paikallisten toimijoiden osallistumista. Lisäksi aloitteella edistetään kestävää kaupunkikehitystä koskevien tietojen ja kokemusten vaihtoa kaikkien EU:n alueiden välillä.

Urban II -yhteisöaloite rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Rahoitusta myönnetään hankkeille, jotka liittyvät esimerkiksi rakennusten ja julkisten paikkojen restauroimiseen, paikallisiin työllisyysaloitteisiin, syrjäytyneiden ryhmien opetus- ja koulutusmahdollisuuksien parantamiseen, ympäristöystävällisten julkisten liikennepalvelujen kehittämiseen, tehokkaampien energiahuoltojärjestelmien käyttöönottoon ja uusiutuvan energian käyttöön sekä tietoyhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Komissio hyväksyy paikallisten toimijoiden ja yhteisöjen muodostamien yhteistyökumppanuuksien ehdottamat ohjelmat. Ohjelmat ajoittuvat koko kaudelle 20002006, ja paikalliset toimijat osallistuvat niiden täytäntöönpanoon kaikissa vaiheissa.

Hallintoviranomainen

Ohjelman hallintoviranomainen on Helsingin kaupunki. Päivittäisestä hallinnoinnista vastaa

Urban Helsinki-Vantaa (Eeva-Liisa Broman / Saila Lehkonen)

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kansakoulukatu 3

00100 Helsinki

Puhelin:   +358 9 169 33 52

Faksi:  +358 9 169 43 90

Sähköposti: eeva-liisa.broman@hel.fi

Lisätietoja

Yksityiskohtaisempia tietoja Urban II -ohjelmasta löytyy MEMO/01/301 -tiedotteesta (25.9.2001) tai seuraavasta www-sivustosta:  http://www.inforegio.ec.europa.eu/wbpro/PRORD/prordc/prordc18_en.htm

(1) Ks. jäljempänä oleva kuvaus Urban II -yhteisöaloitteesta.


Side Bar