Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/02/138

Bryssel den 25 januari 2002

Urban II: EU bidrar med 5,3 miljoner euro till ekonomisk och social förnyelse i Göteborg

Michel Barnier, ledamot i kommissionen med ansvar för regionalpolitik, har meddelat att Europeiska kommissionen godkänner ett program för ekonomisk och social förnyelse i Göteborg. Detta program inom ramen för gemenskapsinitiativet Urban(1) kommer att få 5,3 miljoner euro i bidrag från EU under perioden 2000-2006. Bidraget från EU har gett upphov till ytterligare investeringar, 9,2 miljoner euro från den offentliga sektorn och 1,5 miljoner euro från den privata, vilket ger ett kapital på sammanlagt 16 miljoner euro. Man kommer främst att satsa på utbildning, förbättrade villkor för företagen och på olika åtgärder för att integrera svagare grupper i samhället, särskilt för att få in dem på arbetsmarknaden.

I samband med att beslutet offentliggjordes gjorde Michel Barnier följande uttalande: "Urban-initiativet handlar om ekonomisk och social förnyelse på ett kreativt och innovativt sätt. Urban-programmen är starkt förankrade på gräsrotsnivå och lokalbefolkningen deltar i alla stadier av beslutsprocessen. Programmet för Göteborg är inget undantag. Det initierar starka lokala partnerskap och jag ger mitt fulla stöd till programmets prioriteringar, nämligen att motverka social utslagning och att satsa på utbildning och på förnyelse av infrastrukturer för näringslivet. Jag är övertygad om att det här programmet i hög grad kommer att bidra till ekonomisk och social förnyelse i Göteborg."

Programmet omfattar ett område från Brämaregården i söder, över Backa och Marieholm industriområde, till Lövgärdet i norra delarna av Göteborg. I området kämpar man med stor långtidsarbetslöshet, omfattande hälsoproblem, hög andel invandrare, låg utbildningsnivå och stor brist på tekniskt kunnande. Andra problem är hög kriminalitet och drogmissbruk. Å andra sidan finns det här stora grönområden, väl fungerande kollektivtrafik, stor arbetskraftspotential och bostäder av god standard.

Genom programmet vill man tackla dessa problem genom två huvudprioriteringar:

  • Att tillvarata och utveckla mänskliga resurser. De viktigaste åtgärderna är att tillhandahålla utbildning för ungdomar, invandrare och arbetslösa. Dessutom kommer det att läggas vikt vid att förbättra arbetsmarknadens kapacitet och samarbetet mellan utbildningsanstalter och arbetsmarknaden (EU-bidrag: 3,1 miljoner euro).

  • Att göra området mer attraktivt och ge det högre status. De viktigaste åtgärderna är att utveckla företagstjänster och att stärka den lokala ekonomin (EU-bidrag: 1,7 miljoner euro).

Ett ytterligare bidrag på 0,5 miljoner euro (EU-bidrag) kommer att finansiera tekniskt bistånd.

I likhet med alla Urban-program kommer detta att finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) under Michel Barniers ansvar.

Urban

Målsättningen med gemenskapsinitiativet Urban är ekonomisk och social förnyelse i städer och stadsdelar i kris för att främja en hållbar stadsutveckling. Den andra omgången av Urban ("Urban II") omfattar perioden 2000-2006 och ger bidrag till 70 problemfyllda stadsområden över hela EU. Det totala stödet från EU uppgår till 728,3 miljoner euro och kommer att locka till sig minst lika stora belopp i investeringar från både den offentliga och den privata sektorn.

Programmet för Göteborg är det enda Urban II-programmet i Sverige under perioden 2000-2006.

Ett utmärkande drag för Urban II är att utarbeta innovativa grepp för upprustning av stadsområdena. Ett annat är att man lägger stor vikt vid partnerskap och vid att engagera lokala aktörer. Det kommer också att ske utbyte av information och erfarenheter av hållbar stadsutveckling över hela EU.

Urban II finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Man kan söka bidrag för renovering av byggnader och allmänna platser, för lokala sysselsättningsinitiativ, förbättring av utbildning och praktik för eftersatta grupper, utveckling av miljövänliga kommunikationer, införande av effektivare energihushållning och användning av förnybar energi, utveckling av potential som skapats av informationssamhällets teknik.

Kommissionen godkänner program som lagts fram av partnerskap i vilka både lokala föreningar och sammanslutningar av olika slag ingår. Programmen löper under hela perioden 2000-2006 och lokala aktörer är delaktiga på alla stadier i denna process.

Förvaltningsmyndighet

Förvaltningsmyndighet för programmet är Länsstyrelsen i Örebro län. Den dagliga förvaltningen har delegerats till

Marianne Bernhardtz

Stadshuset Kommunfullmäktige

Tfn  (46-31) 61 11 85

Fax (46-35) 46 64 01

E-post: Marianne.Bernhardtz@Stadshuset.Goteborg.Se

Håkan Tingstorp

Näringsdepartementet

Tfn (46-8) 405 12 46

Fax (46-8) 20 31 27

E-post: Hakan.Tingstorp@Industry.Ministry.Se

Ytterligare upplysningar

Ytterligare information om Urban II finns att hämta i memo/01/301 av den 25 september 2001 eller på följande webbplats:

Europeiska kommissionen:

http://www.inforegio.ec.europa.eu/wbpro/PRORD/prordc/prordc18_en.htm

(1) Beskrivning av Urban II följer nedan.


Side Bar