Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/02/131

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2002

Πρόγραμμα Urban II: Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί 8 εκατ. EUR για αστική ανάπλαση στην Κομοτηνή, Ελλάδα

Ο κ.Michel Barnier, Επίτροπος αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική, ανακοίνωσε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος αστικής ανάπλασης για την περιοχή Κομοτηνής, στην Ελλάδα. Το εν λόγω πρόγραμμα URBAN(1) II κοινοτικής πρωτοβουλίας θα χορηγήσει περί τα 8 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη χρονική περίοδο 2000-2006. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προσήλκυσε περίπου 2,67 εκατ. από το δημόσιο τομέα ενώ αναμένεται ότι από τον ιδιωτικό τομέα θα δαπανηθούν περίπου 2,67 εκατ. €, συγκροτώντας συνολική επένδυση περίπου 12,39 εκατ. €. Οι προτεραιότητες του προγράμματος θα περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ποιότητας της αστικής υποδομής και χωροταξίας, υποστήριξη στην τοπική οικονομία, πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και ανάπτυξη δυνατοτήτων για το τοπικό εργατικό δυναμικό.

Αναγγέλλοντας την απόφαση, ο κ. Michel BARNIER ανέφερε: «Η κοινοτική πρωτοβουλία URBAN αποτελεί δημιουργική και καινοτόμο προσέγγιση της αστικής ανάπλασης. Τα προγράμματα αυτά αποδίδουν έντονη έμφαση στη λαϊκή βάση, δεδομένου ότι προβλέπουν τη συμμετοχή ανθρώπων και οργανώσεων από το λαό σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Το πρόγραμμα URBAN για την πόλη της Κομοτηνής δεν αποτελεί εξαίρεση. Κινητοποιεί ισχυρή τοπική εταιρική συμμετοχή και υιοθετεί πλήρως τις προτεραιότητες του προγράμματος για την τοπική ανάπτυξη. Έχω την πεποίθηση ότι το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει ουσιαστική συμβολή στην αστική ανάπλαση της Κομοτηνής.»

Οι επεμβάσεις του προγράμματος τοποθετούνται σε ζώνη 180 εκταρίων, με 20 000 κατοίκους. Ο πληθυσμός της πόλης είναι διαφόρων προελεύσεων, πολυπολιτισμικός και πολυθρησκευτικός. Η περιοχή του προγράμματος χαρακτηρίζεται από υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον, μακροχρόνια ανεργία, πτώχεια και αποκλεισμό. Σημαντικό πλήθος μεταναστών και ομάδων θρησκευτικών μειονοτήτων αντιμετωπίζουν ειδικές ανάγκες ενώ τα προβλήματα περιλαμβάνουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, έλλειψη δεξιοτήτων και υψηλό ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να έχουν λάβει τίτλους σπουδών.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την διατηρητική οικονομική και κοινωνική αναβίωση της περιοχής είναι συναφείς με την κοινωνικοοικονομική ένταξη των μωαμεθανών, των αθιγγάνων και των επαναπατρισθέντων μεταναστών, η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών, την τόνωση της τοπικής οικονομίας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, τις ίσες ευκαιρίες για κοινωνικώς αποκλεισμένες ομάδες και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της πόλης.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται ακολουθώντας τέσσερις άξονες προτεραιότητας:

  • Πολυλειτουργική και οικολογική αστική ανάπλαση. Τα έργα εστιάζονται σε επεμβάσεις προς όφελος του υφιστάμενου αστικού περιβάλλοντος και στον οικολογικό εμπλουτισμό αστικών χώρων (κοινοτική συμβολή: 2,75 εκατ. €).

  • Ενθάρρυνση εταιρικότητας. Οι δράσεις αποβλέπουν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην περιοχή (κοινοτική συμβολή: 1,07 εκατ. €).

  • Κοινωνία των πολιτών. Με μέτρα και με έργα θα ενισχυθεί η υποδομή της πόλης και θα βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες με τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρει ο δήμος Κομοτηνής (κοινοτική συμβολή: 2,91 εκατ. €).

  • Πληροφορική δικτύωση. Νέες προσεγγίσεις και τεχνολογίες ωθούν προς καλύτερη χρησιμοποίηση των τεχνολογιών των πληροφοριών και τη δημιουργία απασχόλησης (κοινοτική συμβολή: 0,64 εκατ. €).

Συμπληρωματικό ποσόν 0,38 εκατ. € (κοινοτική συμβολή) θα χρηματοδοτήσει την παροχή τεχνικής αρωγής.

URBAN

Ο στόχος της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN είναι «η οικονομική και κοινωνική ανάπλαση πόλεων και συνοικιών που διανύουν κρίση για την προώθηση της διατηρητικής αστικής ανάπτυξης». Ο δεύτερος γύρος της URBAN ("URBAN II") να καλύπτει την περίοδο 2000-2006, με υποστήριξη 70 υποβαθμισμένων αστικών περιοχών σε ολόκληρη την ΕΕ. Η συνολική χρηματοδότηση μόνο από την ΕΕ θα ανέλθει σε 728,3 εκατ. € και το ποσόν αυτό θα προσελκύσει τουλάχιστον του αυτού ύψους αντίστοιχη χρηματοδότηση τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Η συνολική χορήγηση από το URBAN II για την Ελλάδα ανέρχεται σε 25,5 εκατ. €. Έχουν υποβληθεί προγράμματα για το Πέραμα, την Κομοτηνή και το Ηράκλειο.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της URBAN II αποτελεί η ανάπτυξη καινοτομικών υποδειγμάτων για την αστική ανάπλαση. Άλλο χαρακτηριστικό αποτελεί η έντονη έμφαση στην εταιρική σχέση και τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων. Επίσης θα αναπτυχθεί ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τη διατηρητική αστική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η URBAN II χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο υπάγεται στην αρμοδιότητα του κ. Barnier. Η χρηματοδότηση διατίθεται για πρωτοβουλίες όπως η ανακαίνιση κτιρίων και δημόσιων χώρων, οι τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης, τη βελτίωση της παιδείας και των συστημάτων κατάρτισης για μειονεκτούσες ομάδες, την ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών συστημάτων δημοσίων μεταφορών, την εισαγωγή αποτελεσματικών συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας, με ανάπτυξη του δυναμικού που αποτελούν οι τεχνολογίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

Η Επιτροπή εγκρίνει προγράμματα τα οποία προτείνονται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης στην οποία συμμετέχουν τοπικές και κοινοτικές ομάδες. Τα προγράμματα αυτά εξελίσσονται στο σύνολο της περιόδου 2000-2006 και οι τοπικοί παράγοντες εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αυτής.

Διαχειριστική αρχή

Υπουργείο περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων

Διαχειριστική αρχή για την κοινοτική πρωτοβουλία URBAN II

οδός Μιχαλακοπούλου 87

GR-11527 ΑΘΗΝΑ

Αριθ. τηλεφώνου: +30 (0) 1 / 6433829

Αριθ. τηλεομοιοτύπου: +30 (0) 1 / 6458690

Ηλ./νικό ταχυδρομείο: k.manola@dxor.minenv.gr

Περαιτέρω πληροφορίες

Λεπτομερέστερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία URBAN περιέχονται στο MEMO/01/301, της 25ης Σεπτεμβρίου 2001, ή στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://www.inforegio.ec.europa.eu/wbpro/PRORD/prordc/prordc18_en.htm

(1) Βλέπε κατωτέρω περιγραφή του προγράμματος URBAN II.


Side Bar