Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/02/128

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2002

Πρόγραμμα Urban II: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 9,55 εκατ. EUR για αστική ανάπλαση στο Πέραμα, Ελλάδα

Ο κ.Michel Barnier, Επίτροπος αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική, ανακοίνωσε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος αστικής ανάπλασης για την περιοχή Περάματος, στην Ελλάδα. Το εν λόγω πρόγραμμα URBAN(1) II κοινοτικής πρωτοβουλίας θα χορηγήσει περί τα 9,55 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη χρονική περίοδο 2000-2006. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προσήλκυσε περίπου 3,18 εκατ. από το δημόσιο τομέα ενώ αναμένεται ότι από τον ιδιωτικό τομέα θα δαπανηθούν περίπου 0,65 εκατ. €, συγκροτώντας συνολική επένδυση περίπου 13,38 εκατ. €. Οι προτεραιότητες του προγράμματος θα περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ποιότητας της αστικής υποδομής και χωροταξίας, υποστήριξη στην τοπική οικονομία, πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και ανάπτυξη δυνατοτήτων για το τοπικό εργατικό δυναμικό.

Αναγγέλλοντας την απόφαση, ο κ. Michel BARNIER ανέφερε: «Η κοινοτική πρωτοβουλία URBAN αποτελεί δημιουργική και καινοτόμο προσέγγιση της αστικής ανάπλασης. Τα προγράμματα αυτά αποδίδουν έντονη έμφαση στη λαϊκή βάση, δεδομένου ότι προβλέπουν τη συμμετοχή ανθρώπων και οργανώσεων από το λαό σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Το πρόγραμμα URBAN για την πόλη του Περάματος δεν αποτελεί εξαίρεση. Κινητοποιεί ισχυρή τοπική εταιρική συμμετοχή και υιοθετεί πλήρως τις προτεραιότητες του προγράμματος για την τοπική ανάπτυξη. Έχω την πεποίθηση ότι το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει ουσιαστική συμβολή στην αστική ανάπλαση του Περάματος.»

Το Πέραμα έχει πληγεί από την κατάρρευση της ναυπηγικής του δραστηριότητας κατά τη δεκαετία του '80, με αποτέλεσμα ανεργία του 75% του άρρενα πληθυσμού που εργαζόταν στη μεταποίηση. Οι επεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί στο Πέραμα καλύπτουν έκταση 236 εκταρίων με 25 000 κατοίκους. Οι επεμβάσεις συγκεντρώνονται ως επί το πλείστον κατά μήκος της παράκτιας ζώνης η οποία εκτείνεται παράλληλα προς τη ναυπηγική ζώνη και περιλαμβάνει μεγάλο μέρος της τελευταίας.

Οι στόχοι συγκεντρώνονται στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες στο ναυπηγικό τομέα αφενός και στην προοπτική τουη αστικού τουρισμού, με εκμετάλλευση των πολιτισμικών παραδόσεων του Περάματος, αφετέρου.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται ακολουθώντας τρεις άξονες προτεραιότητας:

  • Πολυλειτουργική αστική ανάπλαση - περιβαλλοντική προστασία. Έργα που οικοδομούνται στη ναυτική κληρονομιά της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση τη ναυπηγική. Για να επιτευχθεί αυτό, θα χρησιμοποιηθεί «υπόδειγμα οικο-μουσείου» έτσι ώστε το πέραμα να καταστεί πρώτη πόλη στην Ευρώπη που θα υλοποιήσει την ιδέα αυτή. Επίσης έχουν προγραμματισθεί επεμβάσεις που σκοπεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και στη μείωση της ρύπανσης (κοινοτική συμβολή: 4,45 εκατ. €).

  • Υποστήριξη σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η δημιουργία κέντρου ηλ-εμπορίου, η παροχή τεχνικής αρωγής και η υποστήριξη του τεχνικού εκσυγχρονισμού στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα αποτελούν τις κεντρικές δραστηριότητες της προτεραιότητας αυτής (κοινοτική συμβολή: 1,95 εκατ. €).

  • Κοινωνικός αποκλεισμός - ίσες ευκαιρίες. Δράσεις που εστιάζονται στη βελτίωση της ποιότητας και στην επέκταση του εύρους της κοινωνικής φροντίδας και των υπηρεσιών υγείας, περιλαμβανόμενης της απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση για τις γυναίκες και τις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες. Η επαγγελματική κατάρτιση θα παρέχεται τόσο σε απασχολούμενα όσο και μη απασχολούμενα άτομα (κοινοτική συμβολή: 2,78 εκατ. €).

Συμπληρωματικό ποσόν 0,38 εκατ. € (κοινοτική συμβολή) θα χρηματοδοτήσει την παροχή τεχνικής αρωγής.

URBAN

Ο στόχος της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN είναι «η οικονομική και κοινωνική ανάπλαση πόλεων και συνοικιών που διέρχονται κρίση, για την προώθηση της διατηρητικής αστικής ανάπτυξης». Ο δεύτερος γύρος της URBAN ("URBAN II") θα καλύπτει την περίοδο 2000-2006, με υποστήριξη 70 υποβαθμισμένων αστικών περιοχών σε ολόκληρη την ΕΕ. Η συνολική χρηματοδότηση μόνο από την ΕΕ θα ανέλθει σε 728,3 εκατ. € και έτσι θα προσελκυσθεί τουλάχιστον του αυτού ύψους αντίστοιχη χρηματοδότηση τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Η συνολική χορήγηση από το URBAN II για την Ελλάδα ανέρχεται σε 25,5 εκατ. €. Έχουν υποβληθεί προγράμματα για το Πέραμα, την Κομοτηνή και το Ηράκλειο.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της URBAN II αποτελεί η ανάπτυξη καινοτομικών υποδειγμάτων για την αστική ανάπλαση. Άλλο χαρακτηριστικό αποτελεί η έντονη έμφαση στην εταιρική σχέση και τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων. Επίσης θα αναπτυχθεί ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τη διατηρητική αστική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η URBAN II χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο υπάγεται στην αρμοδιότητα του κ. Barnier. Η χρηματοδότηση διατίθεται για πρωτοβουλίες όπως η ανακαίνιση κτιρίων και δημόσιων χώρων, οι τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης, η βελτίωση της παιδείας και των συστημάτων κατάρτισης για μειονεκτούσες ομάδες, η ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών συστημάτων δημοσίων μεταφορών, η εισαγωγή αποτελεσματικών συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και η χρήση ανανεώσιμης ενέργειας, με ανάπτυξη του δυναμικού που αποτελούν οι τεχνολογίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

Η Επιτροπή εγκρίνει προγράμματα τα οποία προτείνονται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης στην οποία συμμετέχουν τοπικές και κοινοτικές ομάδες. Τα προγράμματα αυτά εξελίσσονται στο σύνολο της περιόδου 2000-2006 και οι τοπικοί παράγοντες εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αυτής.

Διαχειριστική αρχή

Υπουργείο περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων

Διαχειριστική αρχή για την κοινοτική πρωτοβουλία URBAN II

οδός Μιχαλακοπούλου 87

GR-11527 ΑΘΗΝΑ

Αριθ. τηλεφώνου: +30 (0) 1 / 6433829

Αριθ. τηλεομοιοτύπου: +30 (0) 1 / 6458690

Ηλ./νικό ταχυδρομείο: k.manola@dxor.minenv.gr

Περαιτέρω πληροφορίες

Λεπτομερέστερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία URBAN περιέχονται στο MEMO/01/301, της 25ης Σεπτεμβρίου 2001, ή στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://www.inforegio.ec.europa.eu/wbpro/PRORD/prordc/prordc18_en.htm

(1) Βλέπε κατωτέρω περιγραφή του προγράμματος URBAN II.


Side Bar