Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/02/1280

Nyborg, den 10. september 2002

David Byrne: den europæiske fødevaresektor skal fremme innovation

Innovation inden for landbrugs- og fødevaresektoren er et spørgsmål af vital betydning, som Europa bliver nødt til at være meget opmærksom på i de kommende år, og som kræver en stor indsats. David Byrne, kommissær med ansvar for sundhed og forbrugerbeskyttelse, sagde på det uformelle rådsmøde (landbrug) i Nyborg i dag, at han anser innovation for at være af afgørende betydning for fødevaresikkerhed, sporbarhed, fødevarekvalitet, nye produkter og dyrevelfærd. Europæiske strategier sigter mod videreudvikling på grundlag af større interaktion mellem virksomheds-, forsknings- og forbrugerpolitik.

Ifølge kommissær Byrne forventer de europæiske forbrugere, at de fødevarer, de spiser, er sikre og af høj kvalitet. Forbrugerne sætter pris på at have et godt udvalg. De forventer også, at fødevarerne produceres i overensstemmelse med god landbrugsskik med respekt for miljø og dyrevelfærd. De ønsker præcise oplysninger om sammensætning, næringsværdi, holdbarhed, oprindelse og i visse tilfælde den metode, der er anvendt til at producere de fødevarer, de tilbydes.

Innovation: bioteknologi

Byrne erkender, at bioteknologien er nøglen til fremtidig innovation, som kan føre til billigere, sikrere og mere omkostningseffektiv produktion. Kommissionens forslag vedrørende sporbarhed og mærkning af GMO-fødevarer og GMO-foderstoffer udgør et solidt og afbalanceret grundlag for videreudvikling. Ifølge David Byrne er det vigtigt, at innovation på det bioteknologiske område ikke hæmmes af følelsesmæssige reaktioner og ængstelse, som er baseret på ufuldstændige eller farvede informationer. Der kan dog ikke blive tale om at gå på kompromis med sikkerheden, folkesundheden eller miljøet, sagde David Byrne. Men kommissæren advarede også om, at det ikke tjener noget formål at tale om innovation, hvis der ikke gives nye GMO-tilladelser, og det såkaldte moratorium afsluttes.

Innovation: bevarelse af traditionelle fødevarer

Byrne gjorde det også klart, at mens politikerne retter blikket mod fremtidig innovation, er de europæiske forbrugere meget følsomme, når det drejer sig om Europas ekstraordinært fine og forskelligartede fødevarekultur og den vigtige rolle, som traditionelle fødevarer spiller. Den reviderede europæiske lovgivning om fødevarehygiejne giver mulighed for en vis fleksibilitet på nationalt plan for at imødekomme virksomheder, som producerer traditionelle fødevarer, under forudsætning af at det ikke går ud over fødevarehygiejnen. Endvidere giver forslagene i forbindelse med midtvejsvurderingen større mulighed for at yde finansiel støtte til sådanne virksomheder.

Innovation: dyrevelfærd

Dyrevelfærd er et af de vigtigste spørgsmål for offentligheden, når det drejer sig om udviklingen inden for det europæiske landbrug. Ifølge David Byrne omfatter definitionen af kvalitet nu aspekter som den anvendte produktionsmetode og hensynet til miljø og dyrevelfærd. Dyrehold og -opdræt i Europa skal i højere grad moderniseres for at afspejle dyrenes velfærdsbehov. Kommissær Byrne er klar over, at nogle anser denne udvikling for at være urealistisk, fordi produktionsomkostningerne forhøjes - og derfor kan gøre det svært for EU-producenterne at klare sig i konkurrencen. Forskningen har dog vist, at dyrenes velfærd kan forbedres væsentligt med meget få omkostninger til følge, og at en stor del af disse omkostninger udlignes af den merværdi, som velfærdsvenlige produkter får.

Innovation: udvidelse ingen hindring

Den Europæiske Union står på tærsklen til en historisk udvidelse, som vil skabe nye, dynamiske rammer for tilrettelæggelse af politikker. David Byrne forventer, at udsigten til et marked med over 420 millioner forbrugere vil fremme og virke som en tilskyndelse til yderligere innovation. På fødevaresikkerhedsområdet må de lande, der ønsker at tiltræde EU, sørge for, at de har de samme stramme love samt pålidelige kontroller i hele fødevarekæden, som kan sikre, at lovene anvendes korrekt. David Byrne sagde, at EU fortsat vil være proaktiv og både hjælpe ansøgerlandene med deres forberedelser og overvåge deres fremskridt. Kommissæren lægger vægt på selv at deltage aktivt i forberedelsesprocessen. Det er netop i den resterende del af 2002 og begyndelsen af 2003, at kandidatlandenes forpligtelser og gode vilje skal omsættes til egentlig handling. David Byrne forsikrede, at han og hans tjenestegrene vil gøre alt for at yde hjælp og vejledning.

Kommissionen vil nu gå over til at fokusere på overvågning af de indgåede forpligtelser og omsætning og gennemførelse af lovgivningen. Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret spiller en stor rolle i forbindelse med overvågning af fødevarehygiejne og den veterinære og fytosanitære lovgivnings anvendelse i kandidatlandene. I 2002 har kontrolbesøg i ansøgerlandene være en topprioritet. Efter en række besøg i alle kandidatlandene med det formål at foretage en generel vurdering, er man nu begyndt med mere detaljerede vurderinger. Besøgene har til formål at overvåge tiltrædelseslandenes fremskridt med hensyn til at gennemføre EU-lovgivningen. I 2002 fokuseres der på 10 af kandidatlandene med 4-5 kontrolbesøg i hvert land. Kontrolprogrammet tegner sig for 25% af Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets ressourcer.


Side Bar