Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/02/1209

Bryssel 9. elokuuta 2002

Rahoituspalvelut: komissio antoi muutetun direktiiviehdotuksen arvopaperiesitteistä

Euroopan komissio on laatinut muutetun direktiiviehdotuksen arvopaperiesitteistä. Ehdotuksessa on otettu huomioon Euroopan parlamentin lausunto alkuperäisestä ehdotuksesta, jonka komissio toimitti parlamentille 30. toukokuuta 2001 (ks. IP 01/759). Muutetun ehdotuksen myötä yritykset pystyvät hankkimaan pääomaa kaikkialta EU:sta entistä helpommin ja edullisemmin. Sillä parannetaan myös sijoittajien suojaa varmistamalla, että sijoittajat saavat kaikista esitteistä sijoituspäätösten teossa tarvitsemansa selkeät ja täydelliset tiedot siitä riippumatta, missä EU-maassa esite on julkistettu. Arvopaperiesite on tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi julkistettava asiakirja. Se sisältää tärkeimmät rahoitus- ja muut tiedot, jotka yritys antaa mahdollisille sijoittajille, kun se laskee liikkeeseen arvopapereita (osakkeita, osuuksia, joukkovelkakirjoja jne.) hankkiakseen pääomaa markkinoilta tai kun se hakee arvopapereidensa pörssilistalle ottamista. Direktiivin tarkoituksena on ottaa käyttöön uusi, kaikille liikkeeseenlaskijoille yhteinen esite (single passport), mikä tarkoittaa, että yhden jäsenvaltion viranomaisen hyväksymä esite on hyväksyttävä kaikkialla EU:ssa. Jotta voitaisiin varmistaa sijoittajien suoja, hyväksyntä myönnetään vain, jos esite täyttää EU:n yhteiset vaatimukset, jotka koskevat julkistettavia tietoja ja muotoa, jossa ne on esitettävä.

Sisämarkkinakomissaari Frits Bolkestein totesi seuraavaa: "Tässä muutetussa ehdotuksessa on otettu huomioon viime vuoden aikana saatu runsas palaute. Komissio on osoittanut kiinnittäneensä erityistä huomiota Euroopan parlamentin ja neuvoston näkemyksiin. Pyydänkin nyt näitä toimielimiä tekemään kanssamme yhteistyötä, jotta ehdotus voitaisiin hyväksyä ja panna täytäntöön nopeasti. Ehdotuksella on hyvin tärkeä merkitys. Direktiivillä paitsi tehostetaan EU:n rahoitusmarkkinoiden toimintaa, myös autetaan EU:ssa toimivia yrityksiä hankkimaan pääomaa ja näin investoimaan työpaikkojen luomiseen ja innovaatiotoimintaan. Tästä on puolestaan tuloksena entistä kilpailukykyisempi ja dynaamisempi eurooppalainen talous sekä vauraampi Eurooppa. Ilman liikkeeseenlaskijoille yhteistä, kaikkialla EU:ssa hyväksyttyä esitettä arvopapereiden sisämarkkinat eivät toteudu täysimittaisesti. Liikkeeseenlaskijat eivät enää halua toimia tilanteessa, jossa niiden on noudatettava 15:n eri jäsenvaltion säännöksiä, joiden vuoksi ulkomaisen pääoman hankkiminen on kallista, hankalaa ja tehotonta. Sijoittajien on voitava luottaa siihen, että kaikki esitteet vastaavat samoja tiukkoja lakisääteisiä vaatimuksia siitä riippumatta, missä ne on julkistettu."

Komissio antoi alkuperäisen ehdotuksensa toukokuussa 2001. Komissio on tämän jälkeen ottanut huomioon parlamentin tämän vuoden maaliskuussa antaman lausunnon sekä Belgian ja Espanjan puheenjohtajakaudella neuvostossa käydyt keskustelut ja laatinut muutetun ehdotuksen, jossa pyritään sovittamaan yhteen monet toisistaan poikkeavat näkökohdat.

Muutetussa ehdotuksessa on otettu huomioon parlamentin ja neuvoston esittämät näkemykset. Komissio ei toimielinjärjestelmään liittyneistä syistä pystynyt toteuttamaan täysimittaista kuulemismenettelyä, koska ehdotuksen teksti on tällä hetkellä yhteispäätösmenettelyssä neuvostossa ja parlamentissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö komission yksiköt olisi käyneet monia epävirallisia keskusteluja asianomaisten osapuolten kanssa. Komission virkamiehet ovat säännöllisesti tavanneet eri organisaatioiden edustajia ja aikovat jatkaa näitä tapaamisia Lamfalussyn lähestymistavan mukaisesti.

Muutetulla ehdotuksella pyritään varmistamaan, että kaikki jäsenvaltiot soveltavat riittäviä ja yhdenmukaisia tiedonantovaatimuksia silloin, kun arvopapereita tarjotaan kaikille eurooppalaisille sijoittajille joko tarjoamalla niitä yleisölle tai ottamalla ne kaupankäynnin kohteeksi.

Ehdotetun direktiivin soveltamisala kattaa kaikentyyppiset markkinoilla tavanomaisesti kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit.

Sijoittajien näkökulmasta tarkasteltuna ehdotetulla lainsäädännöllä parannetaan tietojen laatua ja helpotetaan niiden saatavuutta asiakirjojen keskitetyn rekisteröintijärjestelmän avulla.

Direktiivi koskee vain liikkeeseenlaskun edellytyksenä olevia tiedonantovaatimuksia. Listalleottoedellytykset määräytyvät näin ollen edelleen EU:n ja jäsenvaltioiden nykyisten vaatimusten mukaisesti. Ehdotus ei siis vaikuta yritysjohdon valvontaan liittyviin kysymyksiin.

Muutettu ehdotus sisältää entistä joustavampia yritysten käyttöön tarkoitettuja järjestelyjä ilman, että siinä tingitään sijoittajien asianmukaisesta suojaamisesta ja sijoittajille tarkoitetuista luotettavista tiedoista.

Komission alkuperäiseen ehdotukseen tehdyt tärkeimmät muutokset ovat seuraavat:

  • Nimellisarvoltaan suuriin (€ 50 000) ammattisijoittajille suunnattuihin arvopapereihin sovelletaan yhteisön tasolla erityissäännöksiä. Uudessa erityisjärjestelyssä näihin arvopapereihin liittyvän esitteen sisältö poikkeaa tavanomaisesta, tiivistelmää ei vaadita, esitteeseen sovelletaan poikkeavia kielisäännöksiä ja liikkeeseenlaskija voi tapauskohtaisesti valita, mille toimivaltaiselle viranomaiselle se toimittaa esitteensä hyväksyttäväksi. Liikkeeseenlaskijoiden ei siis aina tarvitse hakea esitteilleen hyväksyntää samassa jäsenvaltiossa, eikä esitettä tarvitse aina toimittaa rekisteröitäväksi samalle viranomaiselle.

  • Käyttöön otetaan mukautettu järjestely, jolla on tarkoitus helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta. Näiden yritysten ei ehdotuksen mukaan tarvitse laatia esitettä silloin, kun yleisölle tarjottavien arvopapereiden yhteenlaskettu arvo on vähäinen (€ 2 500 000). Jos esite vaaditaan, sen sisältövaatimukset ovat pienten yritysten erityispiirteiden mukaiset, ja tietojen vuotuinen päivitysvelvollisuus rajoitetaan näiden yritysten vuositilinpäätöksiin liittyviin viitteisiin.

  • Liikkeeseenlaskija voi valita esitteen muodon (yksi tai useammasta osasta koostuva asiakirja).

  • Tiedonantovaatimukset perustuvat kansainvälisiin standardeihin (IOSCO), jotka on mukautettu liikkeeseenlaskijan luonteen ja liikkeeseenlaskettavien arvopapereiden tyypin mukaan (esimerkiksi oman pääoman ehtoiset arvopaperit kuten osakkeet, muut kuin oman pääoman ehtoiset arvopaperit kuten joukkovelkakirjat, johdannaissopimukset kuten katetut optiotodistukset, nimellisarvoltaan suuret arvopaperit sekä kiinteistövakuudelliset joukkovelkakirjat).

  • Käyttöön otetaan uusia esitemalleja arvopapereita usein liikkeeseen laskevia tahoja varten. Kyseeseen tulevat etenkin Euro Medium Term Notes, johdannaissopimukset kuten katetut optiotodistukset ja säännöllisesti tai toistuvasti liikkeeseenlasketut kiinteistövakuudelliset joukkovelkakirjat.

  • Yhden yhteisönlaajuisen esitteen periaate toteutuu tehokkaan järjestelyn avulla. Kun yritykset haluavat laskea liikkeeseen arvopapereita tai hakea niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi jossakin EU:n jäsenvaltiossa, niiden tarvitsee vain antaa esite tiedoksi kyseisen jäsenvaltion viranomaisille ja osoittaa, että toisen jäsenvaltion viranomainen on jo hyväksynyt sen.

Esitteitä koskeva direktiiviehdotus on ratkaisevan tärkeä osa EU:n rahoituspalvelujen toimintasuunnitelmaa (ks. IP/02/796), ja se liittyy kiinteästi tavoitteeseen luoda yhtenäiset eurooppalaiset arvopaperimarkkinat vuoteen 2003 mennessä. Barcelonassa helmikuussa pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa valtion- ja hallitusten päämiehet kehottivat antamaan direktiivin vuoden 2002 loppuun mennessä. Muutettu ehdotus toimitetaan nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle käsittelyä varten, joka aloitetaan parlamentissa talous- ja raha-asioiden valiokunnan kokouksessa 27.28. elokuuta.

Muutettu ehdotus kokonaisuudessaan on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/internal_market/en/finances/mobil/index.htm


Side Bar