Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/02/1138

Bryssel den 24 juli 2002

Kommissionen beviljar undantag för multilaterala förmedlingsavgifter för gränsöverskridande Visa- kortbetalningar

Europeiska kommissionen har enligt EU:s konkurrensregler beviljat undantag för vissa multilaterala förmedlingsavgifter för gränsöverskridande betalningar med Visa-kort efter det att kortföretaget företagit viktiga förändringar i systemet. Den nya multilaterala förmedlingsavgiften kommer inte enbart att nedsättas i absoluta termer utan också hädanefter högst motsvara nivån för de faktiska kostnaderna för betalningsförmedlingen, vilket betydligt förbättrar situationen för detaljhandeln och slutligen konsumenterna.

En multilateral förmedlingsavgift är en betalning mellan banker som görs för varje transaktion som utförs med ett betalkort.

Inom Visa-systemet betalas denna avgift av detaljhandlarens bank till kortinnehavarens bank och utgör en kostnad för detaljhandlarens bank som i normalfallet övervältras på detaljhandlarna som en del av avgiften de betalar till sin bank för varje Visa-kortbetalning. Den automatiskt tillämpade nivån på den multilaterala förmedlingsavgiften - dvs. den nivå som tillämpas såvida de båda bankerna inte har kommit överens om någon annan nivå fastställs av Visa-styrelsen och föreskrivs i Visa Internationals regler för betalkort som har anmälts till kommissionen för godkännande.

I september 2000 invände kommissionen formellt mot Visas gällande multilaterala förmedlingsavgifter, som Visas styrelse kan fastställa på den nivå de finner lämpligt och vilka ses som en affärshemlighet och därför inte är genomblickbara (se pressmeddelande IP/00/1164).

Efter långa diskussioner med Visa och samråd med berörda parter inkom Visa med ett reformpaket till kommissionen som gjorde det möjligt för kommissionen att bevilja ett undantag enligt artikel 81.3 i EG-fördraget.

  • Visa kommer för det första att sänka nivån på sin multilaterala förmedlingsavgift för de olika typerna av konsumentkort. Vad gäller Visa:s betalkort med uppskjuten debitering och kreditkortsbetalningar, kommer det vägda genomsnittet av den multilaterala förmedlingsavgiften att sänkas i etapper, ned till en nivå på 0,7 % år 2007. För betalkortstransaktioner kommer Visa att omedelbart införa en fast multilateral förmedlingsavgift på 0,28 euro.(1)

  • För det andra kommer ett tak att sättas på den multilaterala förmedlingsavgiften på en nivå som motsvarar kostnaderna för vissa särskilda tjänster som utgivarbankerna erbjuder, något som enligt kommissionens uppfattning motsvarar de tjänster som kortinnehavarnas banker erbjuder och vilka är till nytta för de detaljister som i slutändan betalar den gränsöverskridande multilaterala förmedlingsavgiften. Det gäller följande tjänster: transaktionsbearbetning, betalningsgaranti(2) och räntefri kredittid(3). Dessa kommer att fastställas med hjälp av en kostnadsundersökning som kommer att utföras av Visa och revideras av en oberoende revisor. Detta tak kommer att gälla oberoende av de sänkningar av nivån på den multilaterala förmedlingsavgiften som Visa erbjuder (det vill säga, om kostnadstaket understiger 0,7 % så måste den multilaterala förmedlingsavgiften också understiga 0,7 %).

  • Visa kommer dessutom att tillåta sina medlemsbanker att på begäran informera detaljhandlare om nivåerna på de multilaterala förmedlingsavgifterna och om de tre kostnadskategoriernas relativa procentandelar (vilket för närvarande betraktas som affärshemligheter). Detaljhandlarna kommer att upplysas om denna möjlighet.

Undantaget börjar först att gälla efter det att de multilaterala förmedlingsavgifterna ändrats

Undantaget kommer att träda i kraft så snart ändringarna har genomförts av Visa - något som Visa har utfäst sig att göra mycket snart efter det att beslutet antagits - och det kommer att gälla till och med den 31 december 2007, varefter det kommer att stå kommissionen fritt att ompröva Visas undantag för multilaterala förmedlingsavgifter, mot bakgrund av de reviderade multilaterala förmedlingsavgifternas effekter på marknaden.

Beslutet att bevilja undantag gäller endast gränsöverskridande betalningstransaktioner med Visa konsumentkort (kreditkort, betalkort med räntefri kredittid och betalkort) i detaljhandelsbutiker inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilket motsvarar cirka 10 % av alla Visa-korttransaktioner i EES. Beslutet gäller inte multilaterala förmedlingsavgifter för inhemska Visa-betalningar inom medlemsstaterna och inte heller multilaterala förmedlingsavgifter för Visa-företagskort (det vill säga, kort som används av anställda för företagsutgifter).

Bedömningen av möjligheten att bevilja undantag för Visas ändrade multilaterala förmedlingsavgifter gjordes av kommissionen inom ramen för gränsöverskridande betalningar enbart inom Visa-betalningssystemet. En bedömning av multilaterala förmedlingsavgifter för inhemska betalningar, eller inom andra betalningssystem än Visa måste göras mot bakgrund av de skiljaktiga marknadsförhållanden som råder i sådana fall. I synnerhet frågan om vad som utgör en rimlig och skälig multilateral förmedlingsavgift skulle kunna besvaras på olika sätt under andra omständigheter.

Kommissionens politik i fråga om Visa:s multilaterala förmedlingsavgifter ligger i linje med tidigare rättspraxis om multilaterala förmedlingsavgifter. Däri fastslås att det multilaterala fastställandet av Visa:s multilaterala förmedlingsavgifter mellan konkurrerande banker utgör en konkurrensbegränsning. Slutsatsen i rättspraxis är emellertid att en multilateralt fastställd förmedlingsavgift kan resultera i gynnsamma effektivitetsvinster inom ett betalningsnätverk, och att ett sådant system därför kan beviljas ett undantag, dock endast om det ges en rimlig och skälig utformning.

Visa:s multilaterala förmedlingsavgifter var föremål för ett formellt klagomål 1997 från EuroCommerce, en europeiska sammanslutning av detaljhandlare. EuroCommerce:s klagomål gällde också multilaterala förmedlingsavgifter inom Eurocard/Mastercard-systemet, vilka har anmälts till kommissionen. Det ärendet, och vissa andra som gäller betalkort, är fortfarande under utredning.

Detta undantag för Visa:s multilaterala förmedlingsavgifter påverkar inte förordningen om gränsöverskridande betalningar i euroområdet(4) som trädde i kraft i början av juli och som inför krav på samma prissättning för likvärdiga betalningar mellan länderna och inom länderna i euroområdet. Den förordningen är tillämplig på avgifter som påförs bankkunder, och inte på interbankbetalningar såsom de multilaterala förmedlingsavgifterna.

(1) Nivåerna på de multilaterala förmedlingsavgifterna före dessa sänkningar kan inte redovisas eftersom Visa anser att de utgör affärshemligheter. Visa uppskattar emellertid att effekten av ändringarna (sammantaget för betalkort, betalkort med räntefri kredittid och kreditkort) för de utgivande bankerna kommer att leda till att förmedlingsintäkterna från gränsöverskridande transaktioner minskar med mer än 20 % under femårsperioden 2002-2007.

(2) Termen "betalningsgaranti" används för att beskriva löftet från kortinnehavarens bank att garantera betalningar som görs av kortinnehavaren, även de som visar sig vara bedrägliga eller de som kortinnehavaren i slutändan inte betalar, förutsatt att detaljhandlaren vidtar alla nödvändiga säkerhetskontroller. Detta utgör i praktiken en sorts betalningsförsäkring för detaljhandlarna.

(3) Den "räntefria kredittiden" motsvarar den tid som förflyter innan dess kortinnehavaren antingen måste betala korträkningen eller (enbart för kreditkort) "löpande omvandla" saldot på kreditkortsräkningen till en förlängd kreditfacilitet, på vilken ränta tas ut. Denna "räntefria kredittid" bedöms av kommissionen vara till fördel för detaljhandlarna inom ramen för den gränsöverskridande handeln genom att den främjar en ökad försäljning.

(4) Se pressmeddelande HYPERLINK "http://europa.eu/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/02/941|0|RAPID&lg=EN&display=" IP/02/941.


Side Bar