Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/02/1138

Bryssel 24. heinäkuuta 2002

Komissio myöntää poikkeusluvan rajatylittäviin Visa-korttimaksuihin sovellettaville monenvälisille toimitusmaksuille

Euroopan komissio on myöntänyt EU:n kilpailusääntöjen nojalla poikkeusluvan eräisiin rajatylittäviin Visa-korttimaksuihin sovellettaville monenvälisille toimitusmaksuille. Poikkeuslupa myönnettiin sen jälkeen, kun maksukorttiorganisaatio oli tehnyt merkittäviä muutoksia nykyiseen järjestelmään. Uudet monenväliset toimitusmaksut eivät ainoastaan alene absoluuttisin termein mitattuina, vaan niille asetetaan myös todellisiin kustannuksiin perustuva yläraja. Tämä parantaa huomattavasti sekä vähittäiskauppiaiden että viime kädessä kuluttajien asemaa.

Monenvälinen toimitusmaksu (multilateral interchange fee, MIF) on pankkien välinen maksu, joka suoritetaan jokaisesta maksukortilla tehdystä maksusta.

Visa-järjestelmässä vähittäiskauppiaan pankki maksaa tämän maksun kortinhaltijan pankille. Vähittäiskauppiaan pankille aiheutuvat kustannukset veloitetaan yleensä vähittäiskauppiailta osana maksua, jonka ne suorittavat pankilleen jokaisesta Visa-korttimaksusta. Visa-järjestelmän monenvälisen toimitusmaksun määrittää Visan hallitus, ja toimitusmaksua sovelletaan, elleivät pankit keskenään toisin päätä. Toimitusmaksu vahvistetaan Visa Internationalin maksukorttisäännöissä, jotka on ilmoitettu komissiolle hyväksymistä varten.

Komissio ilmoitti syyskuussa 2000 virallisesti vastustavansa Visan nykyistä monenvälistä toimitusmaksua, jonka Visan hallitus voi määrätä haluamansa suuruiseksi. Koska Visa pitää toimitusmaksua lisäksi liikesalaisuutena, se ei ole luonteeltaan läpinäkyvä (ks. lehdistötiedote IP/00/1164).

Visan kanssa käytyjen pitkien neuvottelujen ja asianomaisten kuulemisen jälkeen Visa toimitti komissiolle uudistuspaketin, jonka perusteella komission on mahdollista myöntää EU:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukainen poikkeuslupa.

  • Ensinnäkin Visa alentaa erityyppisistä kuluttajien käyttämistä korteista veloitettavia monenvälisiä toimitusmaksuja. Visan maksuaikakorteilla ja luottokorteilla tehdyistä maksuista veloitettavaa painotettua keskimääräistä toimitusmaksua alennetaan vähitellen 0,7 prosenttiin vuonna 2007. Pankkikorttitapahtumien osalta Visa ottaa välittömästi käyttöön 0,28 euron kiinteän toimitusmaksun.(1)

  • Toiseksi monenvälisten toimitusmaksujen enimmäismäärä rajataan kortteja myöntävien pankkien tarjoamien tiettyjen erityispalvelujen kustannustasoon. Komissio katsoo näiden palvelujen vastaavan kortinhaltijoiden pankkien tarjoamia palveluja, jotka hyödyttävät niitä vähittäiskauppiaita, jotka viime kädessä maksavat rajatylittävistä maksuista veloitettavan toimitusmaksun. Näitä palveluja ovat maksutapahtumien käsittely, maksutakuu(2) ja veloituksetta myönnettävä rahoitusaika(3). Nämä määritellään Visan suorittaman ja riippumattoman tilintarkastajan vahvistaman kustannusselvityksen perusteella. Ylärajaa sovelletaan riippumatta Visan monenvälisistä toimitusmaksuista tarjoamista alennuksista (eli jos kustannusten enimmäismäärä on alempi kuin 0,7 prosenttia, myös monenvälisten toimitusmaksujen on oltava alle 0,7 prosenttia).

  • Lisäksi Visa antaa jäsenpankeille oikeuden luovuttaa vähittäiskauppiaille näiden pyynnöstä tietoja monenvälisistä toimitusmaksuista sekä kolmen kustannusryhmän prosentuaalisesta osuudesta kyseisistä maksuista (jotka nykyisin katsotaan liikesalaisuuksiksi). Kauppiaille on ilmoitettava tästä mahdollisuudesta.

Poikkeuslupa voimaan vasta toimitusmaksun muutosten jälkeen

Poikkeuslupa tulee voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Visa on toteuttanut tarvittavat muutokset (jotka se on sitoutunut tekemään viipymättä päätöksen hyväksymisen jälkeen). Poikkeuslupa on voimassa 31. päivään joulukuuta 2007, jonka jälkeen komissio voi tarkastella Visan monenvälistä toimitusmaksujärjestelmää uudelleen niiden vaikutusten perusteella, joita muutetuilla toimitusmaksuilla on ollut markkinoihin.

Poikkeuslupapäätös koskee ainoastaan kuluttajien käyttämillä Visa-korteilla (luottokortit sekä maksuaika- ja pankkikortit) tehtyjä rajatylittäviä maksuja Euroopan talousalueella sijaitsevissa vähittäismyyntiliikkeissä. Näiden maksujen osuus on noin kymmenen prosenttia kaikista Visa-korteilla tehdyistä maksuista Euroopan talousalueella. Päätös ei koske jäsenvaltioiden sisäisiin Visa-maksuihin eikä Visa-yrityskortteihin (työntekijöiden liiketoiminnasta aiheutuviin kuluihin käyttämät kortit) sovellettavia monenvälisiä toimitusmaksuja.

Komissio arvioi Visan uudistettujen toimitusmaksujen soveltuvuutta poikkeusluvan myöntämiseen ainoastaan Visa-maksujärjestelmään kuuluvien rajatylittävien maksujen osalta. Kotimaisiin maksuihin tai muihin maksujärjestelmiin kuin Visaan sovellettavia monenvälisiä toimitusmaksuja tulisi tarkastella niiden erilaisten markkinaolosuhteiden valossa. Erityisesti kysymykseen siitä, mitä voidaan pitää kohtuullisena toimitusmaksuna, voidaan vastata eri tavoin eri olosuhteissa.

Komission suhtautuminen Visan monenvälisiin toimitusmaksuihin noudattaa toimitusmaksuja koskevaa aikaisempaa oikeuskäytäntöä. Sen perusteella kilpailevien pankkien väliset monenväliset Visan toimitusmaksut rajoittavat kilpailua. Oikeuskäytännössä kuitenkin päätellään, että monenvälisesti vahvistettu pankkien välinen maksu voi johtaa maksujärjestelmän kannalta hyödyllisiin tehokkuusetuihin ja säästöihin. Tämän vuoksi tällaiselle maksulle voidaan myöntää poikkeuslupa edellyttäen, että maksu on kohtuullinen ja tasapuolinen.

Visan monenvälisestä toimitusmaksusta teki vuonna 1997 virallisen kantelun EuroCommerce, joka on Euroopan vähittäiskauppiaiden järjestö. EuroCommercen kantelu koski myös Eurocard/Mastercard -järjestelmän monenvälisiä toimitusmaksuja, joista on ilmoitettu komissiolle. Kyseisen tapauksen, samoin kuin eräiden muiden maksukortteja koskevien tapausten, käsittely on vireillä.

Visan monenvälisiä toimitusmaksuja koskeva poikkeuslupa ei vaikuta asetukseen rajatylittävistä euromääräisistä maksuista euroalueella,(4) joka tuli voimaan heinäkuun alussa ja jossa määrätään vastaavanlaisiin rajatylittäviin ja kotimaisiin maksutapahtumiin sovellettavista samansuuruisista hinnoista euroalueella. Kyseinen asetus koskee pankkien asiakkailtaan veloittamia maksuja, eikä monenvälisten toimitusmaksujen kaltaisia pankkien välisiä maksuja.

(1) Näitä alennuksia edeltäneiden monenvälisten toimitusmaksujen suuruutta ei voida ilmoittaa, koska Visa pitää niitä liikesalaisuutena. Visan arvion mukaan toimitusmaksuihin tehtävät muutokset (pankki- ja maksuaikakortteja sekä luottokortteja koskevien muutosten yhteisvaikutuksesta) alentaisivat kortteja myöntävien pankkien toimitusmaksuja rajatylittävistä maksuista viiden vuoden aikana (20022007) yli 20 prosenttia.

(2) Maksutakuulla tarkoitetaan kortinhaltijan pankin sitoumusta vastata kortinhaltijan tekemistä maksuista, myös petollisessa tarkoituksessa tehdyistä maksuista tai sellaisista maksuista, joissa kortinhaltija laiminlyö takaisinmaksun, edellyttäen, että vähittäiskauppias suorittaa kaikki tarvittavat varmennustoimenpiteet. Käytännössä tässä on kysymys eräänlaisesta maksut takaavasta vakuutuksesta vähittäiskauppiaille.

(3) Koroton maksuaika tarkoittaa aikaa, jonka jälkeen kortinhaltijan on joko maksettava korttilasku tai (ainoastaan luottokorttien osalta) siirtää luottokorttilaskun saldo maksettavaksi luotolla, johon sovelletaan korkoa. Komissio katsoo tämän veloituksetta myönnettävän maksuajan hyödyttävän vähittäiskauppiaita rajatylittävän kaupan yhteydessä lisäämällä myyntiä.

(4) Ks. lehdistötiedote HYPERLINK "http://europa.eu/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/02/941|0|RAPID&lg=EN&display=" IP/02/941.


Side Bar