Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/02/1138

Bruxelles, den 24. juli 2002

Kommissionen godkender multilaterale interbankgebyrer for Visa-kortbetalinger på tværs af landegrænserne

Europa-Kommissionen har på grundlag af EU's konkurrenceregler godkendt visse multilaterale interbankgebyrer, der beregnes i forbindelse med Visa-kortbetalinger på tværs af landegrænserne, efter at Visa har besluttet at ændre betalingskortsystemet på en række vigtige punkter. Det nye multilaterale interbankgebyr vil ikke blot blive reduceret i absolutte termer, men der vil også blive sat en øvre grænse for gebyret beregnet med udgangspunkt i omkostningerne forbundet med brugen af Visa-kort. Dette vil i høj grad være til gavn for de detailhandlende og i sidste ende forbrugerne.

Det multilaterale interbankgebyr er et gebyr, der betales mellem banker i forbindelse med alle transaktioner foretaget med et betalingskort.

I Visa-systemet betales gebyret til kortholderens bank af den detailhandlendes bank og udgør en omkostning for sidstnævnte, som normalt vælter den over på de detailhandlende som en del af det gebyr, de betaler til deres bank for hver enkelt Visa-korttransaktion. Medmindre to banker aftaler noget andet, beregnes det multilaterale interbankgebyr efter de regler, som Visas bestyrelse udstikker, jf. Visa Internationals betalingskortregler, som er blevet anmeldt til Kommissionen med henblik på godkendelse.

I september 2000 gjorde Kommissionen formel indsigelse mod Visas multilaterale interbankgebyr, som Visas bestyrelse kan fastsætte som den vil, og som betragtes som en forretningshemmelighed og derfor ikke er gennemsigtigt (se pressemeddelelse IP/00/1164).

Efter langvarige forhandlinger med Visa og efter høring af alle berørte parter tilbød Visa Kommissionen at ændre sit betalingskortsystem, således at der kunne indrømmes en fritagelse efter traktatens artikel 81, stk. 3.

  • For det første vil Visa sænke det multilaterale interbankgebyr for de forskellige typer forbrugerkort. Det vægtede gennemsnitlige multilaterale interbankgebyr i forbindelse med betalinger foretaget med betalingskort med forskudt debitering og kreditkort vil gradvist blive nedsat til 0,7 % i 2007. For betalinger foretaget med betalingskort med direkte debitering vil Visa øjeblikkeligt indføre et fast multilateralt interbankgebyr på 0,28 EUR(1).

  • For det andet vil der blive sat loft over det multilaterale interbankgebyr svarende til omkostningerne knyttet til kortudstedernes levering af bestemte tjenester, som efter Kommissionens opfattelse svarer til tjenester leveret af kortholdernes banker, som er til fordel for de handlende, der i sidste ende betaler det multilaterale interbankgebyr. Det drejer sig om følgende tre tjenester: behandlingen af transaktioner, betalingsgarantien(2) og den gratis finansieringsperiode(3). Visa vil gennemføre en omkostningsanalyse heraf. Analysen vil blive kontrolleret af et uvildigt revisionsfirma. Loftet vil være gældende uanset tilbud fra Visa om en eventuel sænkning af det multilaterale interbankgebyr (det betyder, at hvis den øvre omkostningsgrænse er lavere end 0,7 %, da må det multilaterale interbankgebyr ikke overstige 0,7 %).

  • Desuden vil Visa tillade medlemsbankerne at videregive oplysninger til de detailhandlende om niveauet for det multilaterale interbankgebyr og de tre omkostningskategoriers relative andel af gebyret (disse tal betragtes i dag som en forretningshemmelighed). De detailhandlende skal selv fremsætte ønske om disse oplysninger, og de skal underrettes om denne mulighed.

Godkendelsen får først virkning efter ændring af det multilaterale interbankgebyr

Godkendelsen får virkning fra det øjeblik, hvor Visa har foretaget de påkrævede ændringer. Visa har givet tilsagn om at ændre systemet umiddelbart efter vedtagelsen af Kommissionens beslutning. Beslutningen vil være gyldig indtil den 31. december 2007, hvorefter Kommissionen vil kunne foretage en ny analyse af systemet og dets indflydelse på markedet.

Beslutningen dækker kun betalinger på tværs af landegrænserne foretaget med private Visa-kort (kreditkort, betalingskort med forskudt debitering og betalingskort med direkte debitering) hos de handlende i EØS, som tegner sig for omkring 10 % af alle Visa-korttransaktioner i EØS. Beslutningen vedrører ikke multilaterale interbankgebyrer for indenlandske Visa-kortbetalinger i de enkelte medlemsstater og ej heller multilaterale interbankgebyrer for Visa-firmakort (dvs. kort, der anvendes af en virksomheds ansatte til dækning af forretningsudgifter).

Kommissionens vurdering af Visas ændrede gebyrsystem tager udgangspunkt i ene og alene Visa-kortbetalinger på tværs af landegrænserne. Multilaterale interbankgebyrer for indenlandske betalinger eller multilaterale interbankgebyrer som led i andre betalingssystemer end Visas vil skulle vurderes med udgangspunkt i de relevante markedsvilkår. Navnlig kan spørgsmålet om, hvad der udgør et rimeligt og fornuftigt gebyr, sikkert besvares forskelligt alt afhængigt af markedsvilkårene.

Kommissionens politik vis-a-vis Visas multilaterale interbankgebyr er helt på linje med den hidtidige retspraksis. Kommissionen fastholder, at der er tale om en begrænsning af konkurrencen, når konkurrerende banker indgår en multilateral gebyraftale. Den konkluderer imidlertid samtidig, at et multilateralt fastsat interbankgebyr kan resultere i effektivitetsgevinster og besparelser inden for et betalingsnetværk, og at det derfor kan godkendes, forudsat at gebyret beregnes på rimelig og fair vis.

Visas multilaterale interbankgebyr var genstand for en formel klage i 1997 fra EuroCommerce, der er en europæisk detailhandelsorganisation. EuroCommerces klage vedrørte også Eurocard/Mastercard-systemets multilaterale interbankgebyr, som er blevet anmeldt til Kommissionen. Den sag er sammen med andre sager om betalingskort endnu ikke færdigbehandlet.

Godkendelsen af Visas multilaterale interbankgebyr får ingen konsekvenser for forordningen om grænseoverskridende betalinger i eurozonen(4), der trådte i kraft i begyndelsen af juli, og som stiller krav om identiske priser for identiske typer grænseoverskridende og indenlandske betalinger i eurozonen. Forordningen handler om de gebyrer, bankkunder skal betale, og ikke interbankgebyrer såsom Visas multilaterale interbankgebyr.

(1) De multilaterale interbankgebyrers størrelse forud for disse nedsættelser kan ikke afsløres, da Visa betragter denne oplysning som en forretningshemmelighed. Visa skønner imidlertid, at kortudstedernes gebyrindtægter fra grænseoverskridende transaktioner (transaktioner foretaget med såvel betalingskort med direkte og forskudt debitering som kreditkort) som følge af ændringerne vil falde med over 20 % i perioden 2002-2007.

(2) Udtrykket "betalingsgaranti" benyttes til at beskrive kortudstederens tilsagn om at honorere betalinger, selv dem, der måtte vise sig at være svigagtige, eller som i sidste ende misligholdes af kortholder, dog forudsat at den handlende har foretaget de fornødne verifikationer på betalingstidspunktet. Der er reelt tale om en betalingsforsikring for de handlende.

(3) Den "gratis finansieringsperiode" svarer til den tid, der går, inden kortholderen enten skal betale kortregningen eller (i forbindelse med kreditkort) vælte saldoen på kreditkortregningen over på den udvidede kreditfacilitet, hvoraf der betales renter. Kommissionen er af den opfattelse, at denne "gratis finansieringsperiode" er til fordel for de detailhandlende i en grænseoverskridende kontekst, idet den stimulerer salget.

(4) Se pressemeddelelse HYPERLINK "http://europa.eu/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/02/941|0|RAPID&lg=EN&display=" IP/02/941.


Side Bar