Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/02/1011

Bryssel den 8 juli 2002

Kommissionen beviljar 72 miljoner euro i stöd till 70 nya naturskyddsprojekt

70 naturskyddsprojekt i Europeiska unionen och fem kandidatländer har beviljats stöd från Europeiska kommissionen genom programmet Life-Natur. Projekten utgör en sammanlagd investering av 130 miljoner euro i naturskydd, varav Europeiska unionen kommer att bidra med upp till 72 miljoner euro. Tretton av projekten drivs inom EU:s kandidatländer Estland, Ungern, Lettland, Rumänien och Slovenien. Målet för projekt inom Life-Natur är att skydda och återställa habitat och skydda växt- och djurliv i hela Europeiska unionen.

Miljökommissionär Margot Wallström säger: "Programmet Life-Natur är ett nödvändigt och långtgående verktyg för att omsätta den europeiska miljöpolitiken i verklighet".

Detta års Life-Naturprojekt kommer att bidra ytterligare till Natura 2000-nätet genom att skyddade områden återställs, hållbara förvaltningsstrukturer inrättas och medvetenheten hos allmänheten ökas. Hittills har Life-Naturprojekt pågått i ungefär 8% i de EU-områden som är skyddade genom Natura 2000, med kopplingar till många fler.

Life-Natur är en av tre komponenter i Life. Genom Life beviljas ekonomiska bidrag till projekt som främjar bättre miljövanor och naturskydd i hela Europeiska unionen. En budget på 640 miljoner euro finns tillgänglig för det aktuella programmet, Life III, som löper till 2004. Nästan hälften av Lifes sammanlagda budget är tillgänglig för Life-Naturprojekt(1).

Life-Natur infördes för första gången 1992 för att bidra till skapandet av Natura 2000, ett EU-täckande nät av skyddade områden som inrättas genom direktivet om vilda fåglar och habitatdirektivet. De 15 000 områdena i nätet, som täcker 15 % av EU:s yta, skall utses som skyddade områden senast 2004. Många Life-Naturprojekt är inriktade på Natura 2000-områden, andra rör skydd av arter som förtecknas i fågeldirektivet och habitatdirektivet. De sökandes förslag till insatser från återställande och förvaltning av enskilda naturliga habitat till förbättring av villkoren för en särskild art måste vara helt förenliga med EU-direktiven.

Nya ansökningar 2002

I ansökningsomgången 2002 fick kommissionen in 188 ansökningar, av vilka 154 (82 %) ansågs uppfylla kriterierna. Efter utvärdering och godkännande i EU:s habitatkommitté valdes 70 projekt (37 % av ansökningarna) från 19 länder ut för finansiering på grundval av förslagens kvalitet. 56 genomförs i EU och 13 i de deltagande kandidatländerna. De projekt som valts ut uppfyller ett av de tre grundläggande kriterierna för urval av Life-Naturprojekt. Dessa kriterier är följande:

  • Skydd av områden som föreslagits av medlemsstaterna enligt habitatdirektivet (56 %).

  • Skydd av områden som klassificerats som särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet (24 %).

  • Skydd av växt- och djurarter som anses viktiga i EU (20 %).

Utvidgningen av Life till kandidatländerna gör det möjligt för dessa länder att förbereda det praktiska genomförandet av fågeldirektivet och habitatdirektivet genom Life-Naturprojekt.

Både de tillgängliga medlen och antalet projekt minskade 2002 jämfört med omgången 2000-2001. Detta var väntat, i och med att ansökningsomgången 2000-2001 omfattade två år, eftersom ingen omgång utlystes 2000. Den genomsnittliga storleken på de projekt som valdes ut 2002, vad gäller sammanlagd budget, har ökat med 15 %. Sedan Life-Natur inleddes har den sammanlagda investeringen i projekt ökat stadigt från 70 miljoner euro 1992 till ett genomsnitt av 97 miljoner euro för åren 1999-2001. Den föreslagna investeringen av 130 miljoner euro i år följer denna utveckling.

72 miljoner ur EU:s kassa kommer att täcka ungefär 55 % av projektkostnaderna för 2002. Resterande 58 miljoner euro kommer från bidragsmottagare, partners och medfinansiärer.

Olika typer av habitat och starka partnerskap mellan projektdeltagarna

Över hälften av årets projekt (38) är inriktade på områden och arter som omfattas av habitatdirektivet och ytterligare 18 projekt rör fågelarter som förtecknas i fågeldirektivet. De resterande 14 projekten är inriktade på arter som inte har en direkt koppling till särskilda områden. För de projekt som rör Natura 2000-områden täcks alla typer av habitat in. Särskilt floder och våtmarker är väl representerade. Nästan hälften av projekten omfattar mer än en habitattyp. De vanligaste insatser som föreslås i projekten är utarbetande och införande av förvaltningsplaner, förvaltning av vattendrag, markköp (särskilt i norra Europa), markskötsel genom bete, skydd av exotiska arter samt återställande och förbättring av områden. Projekten täcker emellertid ett brett aktivitetsområde, från matning av gamar till isolering av kraftledningar.

Naturskyddsåtgärder görs ofta tillsammans med offentliga institutioner och därför är bidragstagarna inom Life-Natur främst regionala och lokala myndigheter (70 %). Ytterligare 25 % är icke-statliga organisationer. Nästan tre fjärdedelar av bidragstagarna arbetar i partnerskap, oftast mellan ett offentligt organ och en icke-statlig organisation som är aktiv på naturskyddsområdet. På detta sätt kombineras professionell expertis med administrativ planering, vilket är det bästa receptet för att bibehålla skyddade områden. Lite drygt hälften av bidragstagarna inom Life-Natur (51 %) 2002 är nya. Detta är ett tydligt bevis på att programmet fortsätter att ta sig in på nya områden.

Hållbarheten för de föreslagna insatserna inom Life-Naturprojekt är ett viktigt kriterium vid urvalet av projekt. Särskilt beaktas medborgarnas och de lokala samhällenas medverkan. Bidragstagarnas projekt måste inbegripa informationskampanjer och sådana projekt som innebär långtidsgarantier för förvaltningen av områden ges företräde.

Integrering av naturskydd och vardagens ekonomiska verksamhet

Naturen måste ofta samexistera med vardagens aktiviteter i den moderna tillvaron och flera Life-Naturprojekt syftar till att underlätta detta. I Österrike kommer Donauslättens naturliga värde att skyddas genom tekniska arbeten så att floden kan bibehållas som viktig internationell vattenled. I norra England har ett projekt i ett mindre gynnat höglandsområde som syfte att omvandla jordbruksdrift så att den blir mer förenlig med naturskyddsprinciper. Samtidigt kommer detta att ge lantbrukssamhällena ekonomiska fördelar. Ett liknande projekt kommer att inledas i Ungern. I Grekland kommer skydd av en sällsynt sköldpadda att ske i kombination med kommersiellt fiske i liten skala.

Se bilagan för sammanfattningar av projekten i varje land. Mer detaljerade beskrivningar av vart och ett av de 70 nya projekten, per land, finns på följande adress: http://europa.eu.int/comm/life/nature/databas.htm. Förklaringar finns på det nationella språket (för länder i EU), engelska och franska. Mer information om Natura 2000-nätet finns på följande adress: http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm.

Bilaga - Översikt över Life-Naturprojekt 2002 per land

ÖSTERRIKE

Antal projekt som beviljas bidrag: 2

Ett projekt rör bevarandet av den lilla populationen brunbjörn i de österrikiska Alperna, för närvarande uppskattad till endast 25 till 30 djur. Projektet är en fortsättning på tidigare arbete inom Life-Natur; att ta reda på mer om den aktuella populationens spridning och vilka faktorer som begränsar dess storlek.

Det andra projektet syftar till att återställa den naturliga miljön på flodslätterna längs en tre kilometer lång sträcka av Donau öster om Wien, inom nationalparken Donauauen. Projektet är en pilotinsats som ett led i en integrerad flodplan för att kombinera Donaus roll som internationell fartygsled med naturskydd.

BELGIEN

Antal projekt som beviljas bidrag: 4

I år finns det två projekt i Vallonien och två i Flandern. Projekten är jämnt fördelade över landet, från kusten till Ardennerna.

Ett projekt handlar om att återställa tre flodhabitat i Ardennerna för pärlmusslan, som är en hotad art.

De tre återstående projekten rör mycket sällsynt och hotad vegetation. Ett projekt syftar till att återställa gräsdyner i Ijzers flodmynning på den flamländska kusten. Norr om Bryssel kommer man genom ett annat projekt att återställa ett stort område av gräsbeväxt våtmark och kärr som har ett rikt växtliv. Genom det sista projektet kommer 180 hektar kalkhaltig gräsmark på sluttningarna längs Meuse och dess bifloder att återställas.

DANMARK

Antal projekt som beviljas bidrag: 3

Två projekt handlar om långtidseffekterna, på en salthaltig strandsjö och en naturligt näringsrik sjö, av förorening orsakad av avrinning från jordbruket och hushållsavfall. I båda fallen har källorna till föroreningen försvunnit från området men effekterna av dem måste "spolas bort". Detta är nödvändigt för att avlägsna näringsansamlingen som hindrar sjöarna från att återgå till sina ursprungliga naturliga förhållanden. Ett antal nya metoder kommer att användas och detta kan utnyttjas för vägledning om bästa metod för liknande initiativ på andra håll.

En lång sträcka av havsdyner på Jyllands västkust berörs av det tredje projektet. De huvudsakliga hoten mot 24 000 hektar dyner kommer att behandlas genom ett program för avlägsnande av en stor del av de exotiska barrträden och återskapande av en naturlig, mosaikartad vegetation genom bränning, bete och slagning.

ESTLAND

Antal projekt som beviljas bidrag: 2

Ett projekt kommer att inriktas på Estlands omfattande skogsresurser, som innehåller en stor del av landets prioriterade habitat, så som de klassificeras enligt habitatdirektivet. Skyddsåtgärder kommer att införas i 20 områden som täcker mer än 500 kvadratkilometer. Insatserna handlar om markköp, förvaltningsplanering, anläggningar för besökare och upplysningskampanjer för den lokala befolkningen och besökare. Det andra projektet, i nationalparken Karula, är inriktat på att upprätthålla traditionella jordbruksmetoder som är förenliga med naturskydd. Detta föregriper de miljöåtgärder i jordbruket som skall införas i Estland genom EU:s förordning om utveckling av landsbygden.

FINLAND

Antal projekt som beviljas bidrag: 6

Årets projekt omfattar alla Finlands regioner utom Lappland och berör 92 000 hektar av Natura 2000-områden.

Ett projekt rör Natura 2000-områden i ett område utanför Finlands tredje största stad, Åbo (vid Bottenviken). Det finns också ett pilotprojekt för genomförande av EU:s ramdirektiv om vatten i Natura 2000-områden, för Simojokiälven i Norrbotten.

Övriga projekt handlar om typiska finska habitat - skogar och myrar - i glesbefolkade områden. Syftet är att återställa mer än 1 300 hektar skadade myrar som alla är klassificerade som prioriterade habitat. Kontrollerad avbränning av döda träd på plats kommer att ske på ungefär 500 hektar skog. 21 kilometer naturlig älv och 1 300 hektar sjöar som är viktiga habitat för fåglar kommer att återställas.

Projekten inbegriper flera nya åtgärder: ett datorspel för naturskydd och en GIS-baserad naturkarta som kan laddas ned till mobiltelefoner.

FRANKRIKE

Antal projekt som beviljas bidrag: 1

Detta projekt kommer att beröra nedre delen av Ain-dalen i Rhône-Alpregionen. Syftet är att återställa flodens ekosystem och skydda mångfalden av habitat och arter.

TYSKLAND

Antal projekt som beviljas bidrag: 5

Den sällsynta vattenväxten Oenanthe conioides finns inte någon annan stans i världen än på en 65 kilometer lång sträcka av Elbe, på båda sidor om Hamburg, där vattnet går från bräckt till sött, och tidvattnet har stor betydelse. Det återstår endast 2 000 växter men detta projekt kommer att öka habitatet genom att öppna Elbes fördämning och vattentäcka 90 hektar nära Hamburgs yttre förorter. Olika tekniska arbeten kommer att ingå i projektet för att garantera allmänhetens säkerhet.

I Niedersachsen kommer ett nytt projekt att utöka arbetet i ett tidigare LIFE-Naturprojekt, nämligen att köpa och återställa 2 500 hektar våtmark i Dümmer-låglandet. Detta kommer att bidra till att göra Dümmer till en "femstjärnig" rast- och foderplats för flyttfåglar.

Ett tredje projekt kommer att återställa gräsbeväxt mark bland vin- och fruktodlingar i Rheinland-Pfalz. Detta område är ett habitat för många sällsynta växter. De kommer att skyddas genom att bete i området uppmuntras och fritidsaktiviteter avråds.

Liksom i Belgien och Spanien är pärlmusslan föremål för ett projekt vid gränsen mellan Bayern och Tjeckien. Direkta insatser kommer att innebära att delar av vattenströmningar leds om för att skapa ett livskraftigt habitat för musslan och den fisk den är beroende av. Projektet kommer att samordnas med andra EU-stödda projekt för att behandla vattenförorening i allmänhet.

Det femte projektet inbegriper ett antal tekniska naturskyddsanordningar för att förbättra kvaliteten i ett nät av våtmarkshabitat i det alpina området i Baden-Württemberg, av vilka några är klassificerade som prioriterade enligt habitatdirektivet.

GREKLAND

Antal projekt som beviljas bidrag: 6

Tre av de sex projekten rör "Ramsar"-våtmarker av internationell betydelse ("Ramsar" är en konvention som omfattar våtmarker i hela världen) vid Mikri Prespasjön, Nestosdeltat och -klyftan och Kotychilagunen. Ytterligare två projekt rör rovfåglar: grågamen i Dadiaskogen och lammgamen i bergen på Kreta. Det sista projektet är inriktat på havssköldpaddan (Caretta caretta) och skydd av arten mot hot från det lokala fisket.

Ungern

Antal projekt som beviljas bidrag: 4

Två projekt rör återställande av stora områden i nationalparken Hortobagy (grässlätter i östra Ungern). Det första syftar till återställande av ett 6 650 hektar stort område av parken genom att gamla diken och bevattningskanaler, som grävdes för att skapa risfält, avlägsnas. Det andra projektet avser en kombinering av organisk odling med naturskydd genom organiserat bete för traditionella raser av nötdjur, får och grisar på 2 000 hektar grässlätt och våtmark.

Det tredje ungerska projektet handlar om skydd av arten angelica (Angelica palustris), en hotad växtart som finns på kontinentala flodslätter. Projektet, som omfattar 2 600 hektar, inbegriper markköp och återställande av habitat för att åstadkomma 11 områden av hög kvalitet för arten.

Det fjärde projektet handlar om skydd av den karpatiska kejsarörnen. Denna stora europeiska rovfågel hotas av förändringar i användningen av jordbruksmark. Projektet omfattar insatser för att stoppa minskningen av antalet exemplar. Områden av betydelse för arten kommer att utses och riktlinjer för förvaltningen av örnområden kommer att utarbetas. Omedelbara hot kommer att minskas, till exempel genom isolering av kraftledningar.

IRLAND

Antal projekt som beviljas bidrag: 1

Det enda irländska projektet rör sig om en strategisk metod för att bevara täckmossar genom insatser i 14 olika områden. Mer än 1 200 hektar skogsmossar kommer att återställas. Insatserna inbegriper inhängning, blockering av diken och avlägsnande av barrträd. Detta bidrar till att skapa rätt förhållanden för en naturlig förnyelse av mossarna. Ett antal av områdena kommer också att tjäna som demonstrationsområden för att öka allmänhetens medvetenhet om denna habitatyp och om Natura 2000 i allmänhet.

ITALIEN

Antal projekt som beviljas bidrag: 7

Med ett undantag finns alla utvalda projekt inom områden som redan skyddas genom nationell lagstiftning, det vill säga national- eller regionalparker eller naturreservat.

Huvudsyftet med de italienska projekten i år är att skydda olika typer av våtmark: flodstränder, sjöstränder, sumpmark, saltängar, mossar och dammar. Många av dem är också av strategisk betydelse på grund av sin placering längs flyttfågelsträckor mellan norr och söder. Andra projekt är inriktade på skydd av dyner på södra Sicilien och återställande av grässlätter i Piedmontalperna. Dessutom syftar ett projekt till att skydda den inhemska Abruzzo-gemsen (Rupicapra pyrenaica ornata), en prioriterad underart som finns förtecknad i habitatdirektivet.

Fem av de sju ansökningar som beviljats är nya i LIFE-Natursammanhang.

LETTLAND

Antal projekt som beviljas bidrag: 2

Lettland har stora områden värdefulla habitat och en mångfald arter som bara finns i små och isolerade områden i EU. Båda de projekt som har valts ut i år kommer att bidra till att Lettland kan delta i Natura 2000. Det första projektet innebär en översyn av hela kusten för att avgöra vad den har för naturskyddsvärde. Detta kommer att innebära omfattande arbeten med dynerna för att minska skada av det snabbt ökande antalet besökare. Det andra projektet syftar till ett långtidsskydd av de olika prioriterade habitaten och arterna i nationalparken Kemeri. Detta inbegriper återställande av en av de största högmossar som finns kvar i Europa.

LUXEMBURG

Inga projekt lämnades in i år.

NEDERLÄNDERNA

Antal projekt som beviljas bidrag: 1

Projektet gäller Ilperveld, 300 hektar torvmark inom ett område på 1 800 hektar precis norr om Amsterdam. Området är traditionellt ett viktigt uppfödningsområde för vadarfåglar och änder. Ändrade jordbruksmetoder, som att höslagning har ersatts med fårbete, gödsel från jordbruken inte längre sprids och kanalerna har slammats igen har medfört en minskning av antalet häckande fåglar, särskilt rödspov och enkelbeckasin. Projektet har som syfte att minska sävväxten genom slagning och spridning av "lätt" naturlig gödsel. Det inbegriper också en ny produktionsanläggning för ekogödsel för återvinning av säv som slås i området.

PORTUGAL

Antal projekt som beviljas bidrag: 4

14 Natura 2000-områden ingår i de nya projekten.

Två av projekten handlar om skydd av två fågelarter, småtrappen och rödfalken, och deras habitat på sju ställen i Alentejo. Båda är pilotprojekt för att åstadkomma överenskommelser med lantbrukare om förvaltningsåtgärder för skydd av dessa fågelarter och om ökning av det område som innehåller habitat som är gynnsamma för de två arterna. Överenskommelserna kommer att utgöra grunden för områdesplaner för skydd av arterna.

Ett tredje projekt har som syfte att återställa försämrade habitat och omvandla befintliga habitat genom införandet av traditionella markanvändningsmetoder inom lantbruket i Sierra da Estrela (nordöstra Portugal). Det fjärde projektet har som syfte att förhindra minskningen av åtta hotade växtarter genom att öka deras spridning och antal.

RUMÄNIEN

Antal projekt som beviljas bidrag: 3

I det första projektet kommer LIFE-Natur att finansiera skydd, förvaltning och återinförande av livskraftiga populationer av brunbjörn, varg och europeisk lo i länet Vrancea, genom utarbetande och genomförande av en lokal förvaltningsplan för dessa arter.

De andra två projekten har som syfte att återställa och förvalta två våtmarksområden, Comana, det största i södra Rumänien, och myrarna i Satchinez. Det sistnämnda är en fortsättning på ett tidigare LIFE-Naturprojekt. Båda områdena är mycket viktiga för fåglar, eftersom de hyser flera hotade arter som vitögd dykand, ängsknarr och rördrom.

SLOVENIEN

Antal projekt som beviljas bidrag: 2

Det första förslag som beviljats bidrag är inriktat på att skydda en av de största brunbjörnspopulationerna i Europa. De ansökande kommer att arbeta med alla myndigheter och berörda parter för att skydda björnen i hela det nationella territoriet.

Det andra projektet, i regionen Karst i sydvästra Slovenien, syftar till att skydda fyra habitat, fem grodarter och sju fjärilsarter som finns förtecknade i habitatdirektivet och/eller Bernkonventionen. Det baseras på ett liknande Life-Naturprojekt med gott resultat i Spanien och inbegriper utarbetandet av en förvaltningsplan för vart och ett av de 50 projektområdena.

Sloveniens miljöministerium kommer att medfinansiera båda projekten.

SPANIEN

Antal projekt som beviljas bidrag: 11

Den iberiska lon är världens mest hotade kattart. Som ett led i en nationell strategi för att skydda den kommer två projekt att samordnas för att främja lämpliga förvaltningsmetoder för artens återstående livsmiljöer. Ett annat projekt har som syfte att förhindra att den europeiska minken dör ut i Spanien, genom ett program för uppfödning i fångenskap och genom en ökning av artens nuvarande habitat.

I ett projekt på Spaniens sydöstra kust kommer man att ta fram modeller för att förbättra förvaltningen av havsreservat. Projektet är främst inriktat på skyddet av flasknosdelfin, tumlare och havssköldpadda, för vilka övervakningssystem och upplysningskampanjer kommer att genomföras.

Life-Naturbidrag kommer också att bidra till skyddet på lång sikt av jätteödlan på La Gomera (Kanarieöarna). Arten ansågs utdöd på ön fram till 1999, då ett halvdussin ödlor hittades i ett litet avlägset område.

Sex av de utvalda projekten är inriktade på skydd av fyra fågelarter. Flera regionala förvaltningar kommer att genomföra ett antal samordnade insatser för att minska hoten mot hökörn och rödnäbbad trut. Ett projekt har som syfte att öka lammgamens habitat från Pyrenéerna till nordöstra Spanien. För den fjärde målarten, vattensångaren, kommer en rastplats på flyttsträckan att förbättras.

SVERIGE

Antal projekt som beviljas bidrag: 2

Det första projektet rör Söderåsens nationalpark, med ett av de största kvarvarande områdena av storbladig lövskog i Sverige. Det andra rör det 265 meter höga platåberget Kinnekulle, där intensivt bete och slagning har skett i tusen år. Båda dessa områden är bland de rikaste i Sverige i biologiska termer. Insatserna gäller köp av de viktigaste skogsområdena för att säkra deras framtid, röjning av exotiska träd och återställande av övergivna ängar. Dessa kommer att återställas på ett sådant sätt att de kan få miljöstöd för jordbruket.

FÖRENADE KUNGARIKET

Antal projekt som beviljas bidrag: 4 

Två projekt handlar om skydd av allvarligt hotade fågelarter i Förenade kungariket. Det första handlar om ett omfattande nät av strategiskt autonoma områden för rördrommen. Genom insatser i 19 områden över hela England är det slutgiltiga målet att fördubbla populationen till 65 hanar inom tio år. Det andra projektet gäller den skotska tjädern, som har minskat till endast 1 000 exemplar på senare år. Projektet har som syfte att säkra arten genom insatser på ett stort antal födo- och häckningsplatser (45). Större hot, som rovdjur och hjortstängsel, kommer att behandlas. Projektet inbegriper ett omfattande samarbete med mer än 30 privata markägare.

De andra två projekten handlar om ett enda stort område. Projektet New Forest i den centrala delen av södra England kommer att bygga vidare på resultaten från dess föregångare i LIFE för skydd av tre av dess dammar. Ett annat projekt i ett kalkstensområde i Yorkshire Dales kommer att inbegripa stöd till lantbruk för deras omvandling till blandad boskapshållning med traditionella, härdiga raser. Större betesområden kommer att ge bättre naturlig balans, vilket kan säkra en långsiktig, skyddsinriktad förvaltning av området.

(1) 47 % av de tillgängliga medlen är tillgängliga för vart och ett av programmen Life-Natur och Life-Miljö och 6% för programmet Life-Tredje land. Ett uttalande om de andra programmen håller på att utarbetas.


Side Bar