Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/02/1011

Bruxelles, den 8. juli 2002

Kommissionen godkender støtte for 72 mio. EUR til 70 nye naturbevaringsprojekter

Europa-Kommissionen har under LIFE-Natur ordningen godkendt tilskud til 70 naturbevaringsprojekter hjemmehørende i EU og 5 af kandidatlandene. Projekterne udgør en samlet investering på 130 millioner EUR til naturbevaring, hvortil Kommissionen bidrager med yderligere 72 millioner EUR. 13 af projekterne er hjemmehørende i kandidatlandene Estland, Ungarn, Letland, Rumænien og Slovenien. LIFE-Natur projekterne har til formål at beskytte og genoprette levesteder samt bevare dyre- og plantearter i hele EU.

I følge Miljøkommissær Margot Wallström er "LIFE-Natur programmet et vigtigt og effektivt redskab til gennemførelse af Fællesskabets naturbeskyttelsespolitik.".

Dette års LIFE-Natur projekter vil desuden bidrage til oprettelsen af Natura 2000-netværket gennem genetablering af beskyttede områder, indførelse af bæredygtige forvaltningsstrukturer og fremme af offentlighedens miljøbevidsthed. Indtil dato forefindes der LIFE-Natur projekter inden for ca. 8% af de beskyttede områder under Natura 2000, med forbindelser til mange flere.

LIFE-Natur er blot en ud af de tre dele, der udgør LIFE-instrumentet. LIFE giver finansiel støtte til projekter, der vil fremme en bedre miljøpraksis og miljøbeskyttelse i hele EU. Der er et budget på 640 millioner EUR for det nuværende LIFE III-program, som løber indtil 2004. Lidt under halvdelen af det samlede LIFE-budget går til LIFE-Natur projekter(1).

LIFE-Natur blev opstartet i 1992 med det formål at bistå oprettelsen af Natura 2000, et EU netværk af beskyttede områder, der er oprettet i henhold til fugle- og habitatdirektiverne. Netværkets 15.000 områder, som dækker 15% af EUs samlede areal, udpeges inden 2004. Mange af LIFE-Natur projekterne dækker Natura 2000 områder, andre har til formål at beskytte arter, der er omfattet af fugle- og habitatdirektiverne. Ansøgernes foreslåede aktiviteter - fra genoprettelse og forvaltning af specifikke naturtyper til forbedring af forholdene for en bestemt art - skal være i overensstemmelse med EU-direktiverne.

Nye ansøgninger i 2002

Kommissionen modtog 188 ansøgninger i udvælgelsesrunden for 2002, hvoraf 154 (82%) blev betragtet som støtteberettiget. Efter Habitatudvalgets evaluering og godkendelse blev 70 projekter (37% af ansøgningerne) fra 19 forskellige lande valgt til at modtage finansiel støtte på baggrund af forslagenes kvalitet. 56 af projekterne er hjemmehørende i EU og 13 i de deltagende kandidatlande. De valgte projekter er i overensstemmelse med et af de tre grundlæggende udvælgelseskriterier for projekter under LIFE-Natur. Disse kriterier er:

  • Bevarelse af områder foreslået af medlemsstater i henhold til habitatdirektivet (56%).

  • Bevarelse af områder klassificeret som særligt beskyttede områder i henhold til fugledirektivet (24%).

  • Bevarelse af plante- og dyrearter, som betragtes som væsentlige i EU (20%).

Udvidelsen af LIFE til også at omfatte kandidatlande gør det muligt for disse lande at gøre forberedelser til at gennemføre fugle- og habitatdirektiverne i praksis gennem projekter under LIFE-Natur.

Både den finansielle støtte og antallet af projekter er faldet i 2002 i forhold til tallene for 2000-01. Dette fald var forventet, da udvælgelsesrunden for 2000-01 dækkede to år som følge af, at der ikke fandt nogen udvælgelsesrunde sted i 2000. Hvad angår 2002-projekternes samlede budgetter, er de imidlertid steget gennemsnitligt med 15%. Siden starten på LIFE-Natur er den samlede investering i projekter steget støt - fra 70 millioner EUR i 1992 til et gennemsnit på 97 millioner EUR for perioden 1999-2001. Den foreslåede investering på 130 millioner EUR dette år følger denne udvikling.

EU-støtten på 72 millioner EUR dækker ca. 55% af projektudgifterne for 2002. De resterende 58 millioner EUR kommer fra støttemodtagere, partnere og medfinansierende parter.

Forskellige habitater og stærke partnerskaber mellem projektaktører

Over halvdelen af dette års projekter (38) lægger vægt på områder og arter, der dækkes af habitatdirektiverne, og yderligere 18 projekter omhandler fuglearter, der er anført i fugledirektivet. De resterende 14 projekter vedrører arter uden tilknytning til bestemte områder. For de projekter der omhandler Natura 2000 områder, er alle slags habitater dækket - især floder og vådområder. Næsten halvdelen af projekterne dækker mere end én type habitat. De hyppigst forekommende aktiviteter i projekterne er udarbejdelse og gennemførelse af forvaltningsplaner, forvaltning af vandløb, opkøb af arealer (især i Nordeuropa), forvaltning af græsningsområder, beskyttelse af eksotiske arter samt områdegenopretning og -forbedring. Rækken af aktiviteter er meget lang og går fra kontrolleret fodring af gribbe til isolering af elledninger.

Naturbevaringsaktiviteter involverer ofte offentlige institutioner, hvilket betyder at støttemodtagere under LIFE-Natur hovedsageligt er regionale eller lokale myndigheder (70%). Yderligere 25% er ikke-statslige organisationer. Næsten tre fjerdedele af støttemodtagerne arbejder i partnerskab, som oftest mellem et offentligt organ og en ikke-statslig organisation, der beskæftiger sig med naturbevaring. På denne måde kombineres faglig ekspertise og administrativ planlægning, hvilket er med til, at det lykkes at sikre beskyttede områders bæredygtighed. Lidt over halvdelen af støttemodtagerne (51%) under LIFE-Natur i 2002 er nye. Dette er et klart bevis på, at programmet fortsat er nyskabende.

Bæredygtigheden af aktiviteterne under LIFE-Natur tillægges afgørende betydning ved udvælgelsen af projekter. Der lægges også stor vægt på inddragelsen af borgere og lokalsamfund. Støttemodtagerne er forpligtet til at oplyse offentligheden som en del af deres projekt, og projekter, der kan sikre områdeforvaltning på lang sigt, prioriteres højest.

Integration af naturbevaring i de daglige erhvervsaktiviteter

Naturen påvirkes ofte af det moderne livs daglige aktiviteter, hvilket en lang række af projekterne under LIFE-Natur har til formål at forbedre. I Østrig skal naturværdien af Donaus floddal beskyttes gennem en række vandbygningsarbejder, der skal sikre flodens bæredygtighed som en vigtig international vandvej. I Nordengland skal et projekt i et dårligt stillet højlandsområde hjælpe til med at ændre et græsningslandbrug til et system, der er foreneligt med naturbevaring. Et lignende projekt vil blive iværksat i Ungarn. I Grækenland skal beskyttelsen af en sjælden skildpaddeart fungere side om side med erhvervsmæssigt fiskeri af mindre omfang.

Resume af enkelte landes projekter kan findes i bilaget. Yderligere oplysninger om de 70 nye projekter kan findes på adressen http://europa.eu.int/comm/life/nature/databas.htm . Projekterne står her opført under landenavn, og teksterne findes på landenes sprog (EU-landene) og på fransk og engelsk. Yderligere oplysninger om Natura 2000-netværket kan findes på http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm.

Bilag - Oversigt over projekter under LIFE-Natur 2002 opført under landenavn

ØSTRIG

Finansierede projekter: 2

Et af projekterne vedrører bevaringen af den lille bestand af brune bjørne i de østrigske Alper. En bestand som for øjeblikket anslås at være på kun 25-30 bjørne. Projektet er en fortsættelse af tidligere LIFE-Natur arbejde, hvor udbredelsen af den nuværende bestand og de faktorer, der begrænser dens størrelse, undersøges nærmere.

Det andet projekt har til formål at genoprette det naturlige miljø på en tre kilometer lang strækning langs Donau, i floddalene øst for Wien, inden for Donaunauen nationalpark. Projektet er et pilotprojekt, der hører under en integreret vandbygningsplan, som skal forene Donaus funktion som international vandvej med naturbevaring.

BELGIEN

Finansierede projekter: 4

I år er to af projekterne hjemmehørende i Vallonien og to i Flandern. Projektområderne er fordelt ligeligt over hele landet fra kysten til Ardennerne.

Et af projekterne skal genoprette tre flodhabitater i Ardennerne til bevaring af perlemuslingen, som er en truet art.

De tre andre projekter vedrører meget sjældne og truede plantevækster. Et projekt har til formål at genoprette græsklitter ved Ijzer flodmundingen på den flamske kyst. Nord for Bruxelles skal et andet projekt genoprette et stort marsk- og strandengområde rigt på plantearter. Under det sidste projekt skal et 180 ha kalkholdigt græsareal på skråningerne langs Maas og dens bifloder genoprettes.

DANMARK

Finansierede projekter: 3

To af projekterne omhandler langsigtede virkninger af forurening forårsaget af afstrømning fra landbruget og husholdningsaffald på en saltholdig kystsø og en naturligt næringsrig sø. I begge tilfælde er forureningskilderne forsvundet, men virkningerne gør sig stadig gældende. De skal fjernes, fordi de høje koncentrationer af næringsstoffer gør det umuligt at bevare det oprindelige miljø i søerne. Der vil blive anvendt en lang række innovative metoder, som kan tjene som retningslinjer for bedste praksis ved lignende initiativer andre steder.

En lang klitstrækning på den jyske vestkyst er målet for et tredje projekt. De største trusler mod de 24.000 ha klitter vil blive afværget gennem et program for omfattende fældning af eksotiske nåletræer og genoprettelse af en naturlig mosaikvegetation gennem afbrænding, græsning og beskæring.

ESTLAND

Finansierede projekter: 2

Et af projekterne fokuserer på Estlands omfattende skovressourcer, som huser en stor del af landets prioriterede naturtyper, da de er klassificeret i habitatdirektivet. Der skal træffes bevarelsesforanstaltninger for 20 områder, som sammenlagt dækker mere end 500 km2. Foranstaltningerne omfatter opkøb af arealer, forvaltningsplanlægning, faciliteter for de besøgende samt oplysningskampagner for lokalbefolkningen og besøgende. Det andet projekt, som omhandler Karula nationalpark, har til formål at bevare traditionel landbrugspraksis, som er forenelig med naturbevaring. Hermed forberedes de landbrugsmiljøforanstaltninger, Estland skal indføre i henhold til forordningen om udvikling i landdistrikter.

FINLAND

Finansierede projekter: 6

Dette års projekter dækker alle regionerne i Finland, på nær Lapland; 92.000 ha af områderne hører under Natura 2000.

Et af projekterne omhandler Natura 2000-områder i forstaden til Findlands tredjestørste by, Turku (ved den Botniske Bugt). Et andet projekt er et pilotprojekt, der skal sikre gennemførelsen af EUs vandrammedirektiv i Natura 2000-områder ved Simojoki floden i Nordbotten.

De andre projekter vedrører typisk finske habitater - skove og moser - i tyndt befolkede områder. Formålet er at genoprette 1.300 ha forringede moser, som alle er klassificeret som prioriterede naturtyper. Kontrolleret afbrænding af skov og efterladen af dødt træ på stedet vil blive anvendt på 500 ha skov. En flodstrækning på 21 km og 1.300 ha søer, som er vigtige levesteder for fugle, skal genoprettes.

Projekterne inkluderer en række nye parametre, f.eks. et computerspil om naturbevaring og udvikling af et GIS-baseret naturkort, som kan overføres til mobiltelefoner.

FRANKRIG

Finansierede projekter: 1

Dette projekt omhandler den nedre del af Ain-dalen i regionen Rhône-Alpes. Det har til formål at genoprette flodens økosystem og beskytte mangfoldigheden af de hertil knyttede levesteder og arter.

TYSKLAND

Finansierede projekter: 5

Den sjældne vandplante knoldet mjødurt (Oenanthe conioides) forekommer ikke andre steder i verden end på en 65 km lang strækning af Elben på begge sider af Hamburg, hvor vandet går fra at være brakvand til frisk vand, men med stærk indflydelse af tidevandet. Da der kun er 2000 planter tilbage, skal projektet udvide disse planters levested ved at åbne Elbens dige og gentilføre vand til 90 ha jord i Hamburgs ydre forstæder. Projektet inkluderer en række anlægsarbejder til offentlighedens sikkerhed.

I Niedersachsen fortsætter et nyt projekt arbejdet fra et tidligere projekt under LIFE-Natur med at erhverve og genoprette 2.500 ha vådområder i Dümmer lavlandet. Dette skal være med til at gøre Dümmer til et "fem-stjernet" raste- og foderområde for trækfugle.

Et tredje projekt skal genoprette græsarealer blandt vinmarkerne og frugtplantagerne i Rheinland-Pfalz. Dette område er levested for mange sjældne planter, hvis bevaring skal sikres ved at opfordre hyrder til at lade deres flokke græsse der og ved at forhindre uhensigtsmæssig brug til rekreative formål.

Ligesom i Belgien og Spanien vedrører også et tysk projekt perlemuslinger, nemlig på grænsen mellem Bayern og Tjekkiet. Der vil blive gjort en direkte indsats for at omdirigere vandstrømninger, således at der skabes et bæredygtigt levested for muslingerne og de fisk, som de er afhængige af. Projektet koordineres med andre EU-finansierede projekter i kampen mod vandforurening.

Det femte projekt involverer anlægsarbejdet til at forbedre kvaliteten af et netværk af vådområder i Feralperne i Baden-Württemberg, klassificeret som prioriterede levesteder under habitatdirektivet.

GRÆKENLAND

Finansierede projekter: 6

Tre ud af de seks projekter omhandler Ramsar vådområder af international betydning (Ramsar er en traktat, der dækker vådområder i hele verden) i Mikri Prespa-søen, Nestos-deltaet og -slugten samt Kotihi-indsøen. To andre projekter beskæftiger sig med rovfugle: munkegribben, der holder til i Dadia-skoven, og lammegribben, der holder til i bjergene på Kreta. Det sidste projekt vedrører karetteskildpadden (Caretta caretta) og beskyttelse af denne art i forbindelse med lokalt fiskeri.

UNGARN

Finansierede projekter: 4

To af projekterne er baseret på omfattende restaureringsplaner i Hortobagy nationalpark (sletter i det østlige Ungarn). Det ene af projekterne har til formål at restaurere et område på 6.650 ha i parken ved at fjerne gamle diger og kunstvandingskanaler, der er blevet brugt til at skabe overrislede marker. Det andet projekt skal forene økologisk landbrug og naturbevaring gennem kontrolleret græsning for traditionelle racer af kødkvæg, får og svin på 2.000 ha steppe- og vådområder.

Det tredje ungarske projekt har til formål at bevare angelikplanten (Angelica palustris); en truet planteart, som findes på kontinentale flodsletter. Projektet, som dækker 2.600 ha, indebærer opkøb af jordarealer og genoprettelse af habitater, som skal være med til at sikre 11 gode levesteder for arten.

Det fjerde projekt vedrører bevaringen af Karpaternes kejserørn. Denne store østeuropæiske rovfugl er truet på grund af ændringer i brugen af landbrugsjord. Projektet omfatter foranstaltninger, der skal stoppe nedgangen i antallet ørne. Der skal udarbejdes en oversigt over vigtige leveområder for arten og retningslinjer for forvaltningen af ørneområder. Umiddelbare farer skal reduceres. F.eks bør elledninger isoleres.

IRLAND

Finansierede projekter: 1

Det irske projekt er en strategi til bevaring af højmoser med indgreb til 14 forskellige steder. Over 1.200 ha skovdækket mose skal genoprettes. Projektet indebærer indhegning, afspærring af grøfter og rydning af granplantager. Dette skal være med til at skabe de rigtige forhold for gendannelsen af naturlige moseområder. En del af områderne skal bruges som demonstrationsområder for at øge offentlighedens bevidsthed om dette habitat og Natura 2000 i sin helhed.

ITALIEN

Finansierede projekter: 7

Alle projekter, på nær et, dækker områder, som allerede er beskyttet gennem national lovgivning, som f.eks. nationale og regionale parker og naturreservater.

Hovedformålet med de italienske projekter i år er at beskytte forskellige typer vådområder, som flodbredder, søbredder, marskland, sumpområder, moser og damme. Mange af vådområderne har en strategisk betydning på grund af deres placering på fuglenes nord-sydlige trækruter. Andre projekter har til formål at bevare klitområder i det sydlige Sicilien og genoprette græsområder i Piemonte Alperne. Ydermere har et af projekterne til formål at bevare den endemiske underart af gemse i Abnezzi (Rupicapra pyrenaica ornata), som er opført på listen over prioriterede underarter i habitatdirektivet.

Fem ud af de syv valgte ansøgere er nye deltagere i projekter under LIFE-Natur.

LETLAND

Finansierede projekter: 2

I Letland findes der store områder med værdifulde levesteder og talrige arter, som kun findes på små og isolerede steder i EU. De to godkendte projekter er med til at forberede Letlands deltagelse i Natura 2000. Det ene projekt består i at undersøge hele landets kyststrækning og bestemme dens naturbevaringsværdi. Dette vil indebære en del forvaltning af klitterne for at forhindre, at de beskadiges af det voksende antal af besøgende. Det andet projekt har til formål at sikre, at forskellige prioriterede levesteder og arter i Kemeri nationalpark bevares på længere sigt. Dette inkluderer genoprettelsen af en af de største højmoser, der er tilbage i Europa.

LUXEMBOURG

Ingen indsendte projekter i år.

NEDERLANDENE

Finansierede projekter: 1

Projektet omhandler Ilperveld - et 300 ha stort tørvejordareal, som udgør en del af et område på 1.800 ha lidt nord for Amsterdam. Området er normalt et populært ynglested for vadefugle og ænder. Ændringer i landbrugspraksisen fra høberedning til græsning for får, ophør af spredning af gødning og tilsanding af kanalerne har medført et fald i ynglebestanden af fugle, især hvad angår den store kobbersneppe og bekkasinen. Projektet har til formål at standse denne udvikling ved at stoppe sivtilgroningen gennem mejning og tilførsel af "let" organisk gødning. Dette indebærer også, at der opføres en ny øko-gødningsproduktionsenhed til genbrug af mejet siv.

PORTUGAL

Finansierede projekter: 4

14 Natura 2000 områder dækkes af de nye projekter.

To af projekterne har til formål at bevare de to fuglearter, dværgtrappen og den lille tårnfalk, samt deres levesteder syv forskellige steder i Alentejo. Begge projekter er pilotprojekter, hvor der skal indgås aftaler med landmændene om forvaltningsforanstaltninger til fredning af de to fuglearter og øgelse omfanget af gunstige levesteder. Aftalerne skal danne grundlag for områdeplaner for beskyttelse af arterne.

Det tredje projekt omfatter genoprettelse af forringede levesteder og bevaring af dem, der allerede eksisterer, ved at indføre traditionel landbrugspraksis i Sierra da Estrela (nord-øst Portugal). Det fjerde projekt skal forhindre en yderligere nedgang for otte truede plantearter ved at øge deres udbredelse og bestand.

RUMÆNIEN

Finansierede projekter: 3

I forbindelse med det ene projekt vil LIFE-Natur finansiere fredning, forvaltning og genoprettelse af levedygtige bestande af den brune bjørn, ulven og den europæiske los i Vrancea amt, som skal realiseres ved at udarbejde og gennemføre en lokal forvaltningsplan for disse arter.

De to andre projekter har til formål at genoprette og forvalte to vådområder: de to moser Comana (som er den største i det sydlige Rumænien) og Satchinez. Det sidstnævnte projekt bygger videre på et tidligere LIFE-Natur projekt. Begge områder er vigtige levesteder for fuglearter, hvoraf flere er truede, som f.eks. den hvidøjede and, engsnarren og rørdrummen.

SLOVENIEN

Finansierede projekter: 2

Det ene af projekterne vedrører bevaringen af en af de største bestande af den brune bjørn i Europa. Støttemodtageren skal samarbejde med alle de berørte myndigheder for at beskytte bjørnen over hele landet.

Det andet projekt, som har hjemsted i Karst-regionen i syd-vest Slovenien, har til formål at beskytte fire levesteder, fem paddearter og syv sommerfuglearter, som alle er opført i habitatdirektivet og/eller i Bern-konventionen. Det bygger på et lignende LIFE-Natur projekt, som på vellykket vis blev gennemført i Spanien, og indebærer udarbejdelsen af en forvaltningsplan for hvert af de 50 projektområder.

Det slovenske miljøministerium deltager i finansieringen af begge projekter.

SPANIEN

Finansierede projekter: 11

Den iberiske los er den mest truede katteart i verden. To samordnede projekter, som skal fremme en passende forvaltningspraksis for artens sidste levesteder, indgår som en del af en national fredningsstrategi. Et andet projekt har til formål at forhindre den europæiske minks uddøen i Spanien ved at etablere et program for opdræt i fangenskab og øge omfanget af artens nuværende levesteder.

Et andet projekt på den sydøstlige kyst tager sigte på fremstilling af modeller til forbedring af forvaltningen af havreservater. Projektet fokuserer på bevaringen af den uægte karetteskildpadde, for hvilken der skal indføres overvågningsmekanismer og foranstaltninger til øget bevidstgørelse.

LIFE-Natur midler er også med til at sikre bevaring på lang sigt af kæmpefirbenet i La Gomera (De Kanariske Øer). Arten blev regnet for at være uddød på øen indtil 1999, hvor en halv snes firben blev fundet på et lille isoleret område.

Seks af de valgte projekter vedrører bevaringen af fire fuglearter. Flere regionale myndigheder vil gennemføre en række samordnede aktiviteter, som skal bekæmpe truslerne mod høgørnen og den vigtigste koloni af audouinsmåger. Et af projekterne har til formål at øge omfanget af lammegribbens levesteder mellem Pyrenæerne og nordvest Spanien. For den fjerde art, vandsangeren, skal et opholdssted på trækruten forbedres.

SVERIGE

Finansierede projekter: 2

Det ene af projekterne vedrører Söderåsen nationalpark, som er hjemsted for en af de største og sidste tilbageværende skove af bredbladede løvtræer i Sverige. Det andet projekt omhandler den 265 meter høje højslette på Kinnekulle "bjerget", som gennem de sidste tusind år er blevet anvendt til græsning og høslæt. Begge områder er nogle af de rigeste i Sverige biologisk set. De planlagte aktiviteter indebærer opkøb af de dyrebareste skovområder for at sikre, at de bevares, rydning af eksotiske træer og genoprettelse af enge. Det sidstnævnte område vil blive genoprettet, således at det vil være kvalificeret til at opnå støtte til miljøvenligt landbrug.

DET FORENEDE KONGERIGE

Finansierede projekter: 4

To projekter omhandler fredning af yderst truede fuglearter i Det Forenede Kongerige. Under det ene skal der etableres et netværk af strategiske autonome områder for rørdrummen. Ved hjælp af aktiviteter 19 forskellige steder over hele England vil man forsøge at fordoble bestanden af hanner til 65 igennem en periode på 10 år. Det andet projekt vedrører den skotske tjur, hvis bestand er faldet til 1000 gennem de seneste år. Projektet har til formål at redde arten gennem aktiviteter på et stort antal foder- og ynglesteder (45 i alt). Alvorlige farer som rovdyr og kollision mod vildtindhegninger vil blive behandlet. Projektet kræver et omfattende samarbejde med mere end tredive private landejere.

De to andre projekter dækker ét stort område. Projektet New Forest i det centrale Sydengland bygger på et tidligere LIFE-projekts succes og tager sigte på bevaring af tre af afvandingsområderne. Et andet projekt, som omfatter et kalkstensområde i Yorkshire dalene, skal støtte 15 forsøgsfarme i deres omstilling til blandet animalsk kvæg baseret på traditionelle robuste racer. Anvendelsen af mere ekstensive græsningssystemer vil skabe en bedre økologisk ligevægt, som skal være med til at sikre en langsigtet bevaringsorienteret forvaltning af området.

(1) LIFE-Natur og LIFE-Miljø tegner sig hver for 47% af budgettet og LIFE-Tredjelande for 6%. En meddelelse vedrørende de andre programmer er under udarbejdelse.


Side Bar