Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/872

Bryssel den 20 juni 2001

Kommissionen bekräftar behovet av att åtgärda begränsningar av gränsöverskridande investeringar och snedvridningar på energimarknaden

Europeiska kommissionen bekräftade vid sitt möte i Bryssel den 20 juni behovet av att garantera att åtgärder som vidtas av offentliga myndigheter i medlemsstaterna varken direkt eller indirekt begränsar investeringar mellan medlemsstaterna i strid med EG-fördragets regler om kapitalets fria rörlighet och etableringsrätten i enlighet med 1997 års tillkännagivande. Den upprepade också behovet av att rådet och Europaparlamentet snabbt antar förslagen från mars 2001 om en fullständig avreglering av EU:s energimarknader. Kommissionen underströk att den kommer att fortsätta att strikt tillämpa konkurrens- och stödreglerna. Kommissionen gick med på att vid dröjsmål med antagandet av direktiven om avreglering av energisektorn överväga att själv anta direktiv eller beslut med stöd av artikel 86 i EG-fördraget, särskilt punkt 3 i denna, eftersom ett sådant dröjsmål snedvrider konkurrensen. Artikel 86 garanterar också att tillämpningen av konkurrensreglerna inte hindrar operatörerna från att fullgöra sin skyldighet att tillhandahålla tjänster i allmänhetens intresse.

Kommissionen klargjorde att om en medlemsstat privatiserar ett företag och den medlemsstaten agerar i egenskap av kontrollerande aktieägare, får den ställa vissa villkor som gäller försäljningen (t.ex. en eventuell begränsning av möjligheterna för företag inom den offentliga sektorn att delta i det privatiserade företaget) under förutsättning att villkoren

  • har ett särskilt ekonomisk-politiskt syfte och är tydligt definierade på förhand,

  • tillämpas utan diskriminering,

  • bara gäller den tid som behövs för att uppnå det särskilda syftet och

  • inte ger den ansvariga myndigheten något utrymme för tolkning.

Kommissionen bekräftade också att när försäljningen väl har ägt rum och de offentliga myndigheterna inte längre kontrollerar företaget, måste de avstå från att ingripa i de privatiserade företagens verksamhet. Ett ingripande är dock tillåtet om det

  • berättigas av ett intresse som definieras i EG-fördraget (t.ex. försvar, folkhälsa eller allmän ordning) eller

  • berättigas av något annat tungt vägande allmänt intresse och

  • inte innebär att medborgare i den ifrågavarande medlemsstaten och medborgare i andra medlemsstater behandlas olika samt

  • står i proportion till detta intresse.

Kommissionen bekräftade att skillnaderna i avregleringens nuvarande omfattning inom energisektorn bör åtgärdas genom att rådet och Europaparlamentet snabbt antar kommissionens förslag från mars 2001 om ytterligare avreglering av energimarknaderna (marknaden för el till andra kunder än hushåll öppnas helt före den 1 januari 2003, marknaden för gas till andra kunder än hushåll öppnas helt före den 1 januari 2004 och marknaden för alla kunder (också hushåll) öppnas helt för konkurrens före den 1 januari 2005 - se IP/01/356).

För att åtgärda konkurrenssnedvridningar och ojämlikheter på kort sikt före en ytterligare avreglering gick kommissionen med på följande åtgärder:

  • Att se till att medlemsstaterna korrekt och inom utsatt tid genomför de gällande direktiven om avreglering av el- och gasförsörjningen.

  • Att se till att EG-fördragets konkurrensregler tillämpas i sin helhet inom energisektorn. Kommissionen vill särskilt fortsätta tillämpa fördragens bestämmelser om begränsande handelsmetoder och missbruk av dominerande ställning mot begränsningar och snedvridningar av konkurrensen i leverantörsledet och mot diskriminering i samband med tillträde till nätverk, att noggrant undersöka eventuellt statligt stöd till el- och gasföretag (däribland statligt stöd inom kärnkraftssektorn) och att tillämpa konkurrensreglerna mot begränsningar av konsumenternas rätt att välja leverantör. Exempel på sådana ärenden som kommissionen behandlat under de två senaste åren är ingripandena mot gemensam försäljning (t.ex. GFU och EDF/CNR), förstärkning av en dominerande ställning genom företagskoncentrationer (t.ex. VEBA/VIAG, EDF/EnBW), privilegierat tillträde till nätet (t.ex. dansk/tyska och fransk/brittiska sammankopplare), system för icke-återvinningsbara kostnader och instängning av viktiga kunder (Gas Natural/Endesa).

Kommissionen gick också med på att om antagandet av förslagen till ytterligare avreglering av energimarknaderna drabbades av förseningar, skulle den överväga att själv anta beslut eller direktiv med stöd av artikel 86 i EG-fördraget, särskilt punkt 3 i denna, för att åtgärda eventuella snedvridningar av konkurrensen som uppstår på grund av skillnader i avregleringens omfattning. Detta tillvägagångssätt har kommissionen tillämpat tidigare inom telekommunikationssektorn, då den med stöd av artikel 86.3 i EG-fördraget antog direktiv riktade till medlemsstaterna.

Som svar på den begäran om ett förslag till direktiv om begränsningar av gränsöverskridande investeringar som Europaparlamentet framställde i mars 2001 förklarade kommissionen för parlamentet att den vid utövandet av sin funktion som väktare av EG-fördraget inte hade rätt att undandra sig utövandet av sina befogenheter i fråga om sekundärlagstiftningen. Kommissionen gick också med på att fullständigt redogöra för sin ståndpunkt för rådet.

Kommissionen betonade vikten av en enad europeisk marknad och respekten för den inre marknadens grundläggande principer. Kommissionen bekräftade också sin fasta beslutsamhet att skapa en verklig inre marknad för energi som bidrar till en ökad försörjningstrygghet och tjänster av allmänt intresse av hög kvalitet.


Side Bar