Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/01/872

Bryssel 20.6.2001

Komissio vahvistaa puuttuvansa rajatylittäviä sijoituksia koskeviin rajoituksiin ja energiamarkkinoilla vallitseviin vääristymiin

Euroopan komissio vahvisti kokouksessaan 20. kesäkuuta Brysselissä, että on tarpeen valvoa jäsenvaltioiden julkisen vallan toimia, jotta näillä ei rajoiteta, suorasti tai epäsuorasti, jäsenvaltioiden välisiä sijoituksia, mikä on pääomien liikkuvuutta ja sijoittautumisoikeutta koskevien perustamissopimuksen määräysten vastaista, kuten komissio on jo todennut vuonna 1997 antamassaan tiedonannossa. Komissio myös toisti pitävänsä välttämättömänä, että neuvosto ja parlamentti nopeasti hyväksyvät maaliskuussa 2001 tehdyt ehdotukset Euroopan unionin energiamarkkinoiden vapauttamiseksi. Se vahvisti soveltavansa tinkimättä kilpailua ja valtiontukia koskevia sääntöjä. Jos energiasektorin vapauttamiseen tähtäävien direktiivien hyväksyminen viivästyisi ja loisi kilpailun vääristymiä, komissio on valmis tutkimaan direktiivien ja päätösten antamista itsenäisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 86 artiklan 3 kohdan nojalla. Kyseinen artikla myös turvaa sen, että kilpailusääntöjen soveltaminen ei estä toimijoita täyttämästä niille kuuluvia julkisen palvelun velvoitteita.

Komissio tähdensi, että yritystä yksityistäessään jäsenvaltiolla määräysvallan haltijana on mahdollisuus soveltaa yrityksen myyntiin eräitä ehtoja (ennen kaikkea julkisten yritysten osuutta yksityistettävän yrityksen osakekannasta) edellyttäen, että

  • nämä ehdot perustuvat tarkasti määriteltyihin talouspoliittisiin tavoitteisiin ja ne selkeästi määritellään etukäteen

  • niitä sovelletaan ketään syrjimättä

  • niiden kesto rajoittuu em. tavoitteiden vaatimaan aikaan

  • ne eivät jätä viranomaisille minkäänlaista tulkintavaraa.

Komissio myös vahvisti, että yksityistämisen tapahduttua julkisen vallan edustajien on lakattava osallistumasta tällaisten yritysten johtamiseen, paitsi jos tällainen osallistuminen

  • on perusteltua perustamissopimuksessa määritellyistä syistä (puolustusta, kansanterveyttä tai yleistä järjestystä koskevat syyt), tai

  • vastaa muuta korkeampaa yleistä etua, jota perustamissopimuksessa ei ole mainittu, ja

  • ei syrji millään tavoin muiden jäsenvaltioiden kansalaisia suhteessa oman maan kansalaisiin, ja

  • on suhteessa sen avulla saavutettavaan etuun nähden.

Komissio vahvisti, että energia-alan eritahtisen vapautumisen ongelma on ratkaistava siten, että neuvosto ja parlamentti nopeasti hyväksyvät maaliskuussa 2001 tehdyt, energiamarkkinoiden vapauttamisen syventämiseen tähtäävät esitykset (sähkömarkkinoiden täydellinen vapauttaminen muille kuin kotitalouksille vuoden 2003 alkuun mennessä, kaasumarkkinoiden täydellinen vapauttaminen muille kuin kotitalouksille vuoden 2004 alkuun mennessä ja kaikille vuoden 2005 alkuun mennessä. ks. IP/01/356).

Vääristymien ja lyhyen aikavälin eriarvoisuuden torjumiseksi komissio päätti jo ennen kilpailun vapauttamista edistävien uusien ehdotusten hyväksymistä

  • varmistaa, että jäsenvaltiot toteuttavat moitteettomasti ja ajallaan sähkö- ja kaasumarkkinoiden vapauttamista koskevat direktiivit;

  • valvoa, että kilpailua koskevia perustamissopimuksen määräyksiä noudatetaan energiasektorilla. Ennen kaikkea komissio soveltaa jatkossakin kilpailua rajoittavia menettelytapoja ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevia perustamissopimusten sääntöjä kaikkiin toimenpiteisiin, jotka rajoittavat ja vääristävät kilpailua energian hankinnassa tai johtavat syrjintään verkkoihin pääsyssä, sekä tutkii tarkasti kaikki sähkö- ja kaasualan yrityksille myönnetyt valtiontuet (ydinvoima mukaan lukien) ja soveltaa kilpailusääntöjä kaikkiin toimiin, jotka rajoittavat kuluttajien vapautta valita energiatoimittaja. Kahden viime vuoden ajalta voidaan antaa esimerkkeinä komission käsittelemiä tapauksia, joihin liittyy myyntiyhteistyötä ja kytkykauppaa (esimerkiksi GFU ja EDF/CNR), määräävän aseman vahvistumista sulautuman avulla (kuten VEBA/VIAG tai FED/EnBW), etuoikeutettua pääsyä verkkoihin (kuten liitosyksiköt Tanskan ja Saksan sekä Ranskan ja Britannian välillä), uponneiden kustannusten järjestelmiä ja avainasiakkaiden sitomista (Gasnatural/Endesa).

Komissio myös päätti, että jos energiamarkkinoiden lisävapauttaminen viivästyy, se varautuu itse antamaan perustamissopimuksen 86 artiklan 3 kohdan nojalla päätöksiä ja direktiivejä vapauttamisen eritahtisuudesta aiheutuvien kilpailun vääristymien poistamiseksi. Samaa menettelyä on jo käytetty televiestintäalalla.

Vastatessaan parlamentin maaliskuussa 2001 esittämään pyyntöön ehdottaa direktiiviä rajatylittäviä sijoituksia koskevista rajoituksista komissio tähdensi, että valvoessaan tehtäviensä mukaisesti perustamissopimusten noudattamista se ei voi luopua perustamissopimusten mukaisista valtuuksistaan johdetun oikeuden kautta. Komissio myös ilmoitti selittävänsä kantansa yksityiskohtaisesti neuvostolle.

Komission kokouksessa painotettiin yhtenäisten eurooppalaisten markkinoiden ja sisämarkkinoiden perusperiaatteiden noudattamisen tärkeyttä. Komissio korosti päättäväisyyttään todellisten sisämarkkinoiden luomisessa energia-alalle vahvistamaan toimitusvarmuutta ja takaamaan laadukkaat yleisen edun mukaiset palvelut.


Side Bar