Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/01/872

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2001

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι περιορισμοί στις διασυνοριακές επενδύσεις και οι στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου στις Βρυξέλλες, επιβεβαίωσε ότι είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι τα μέτρα που λαμβάνουν οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών δεν περιορίζουν, άμεσα ή έμμεσα, τις επενδύσεις μεταξύ κρατών μελών κατά παράβαση των κανόνων της συνθήκης ΕΚ περί ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων και του δικαιώματος εγκατάστασης, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση του 1997. Πέραν αυτού, η Επιτροπή επανέλαβε ότι είναι ανάγκη να εγκριθούν σύντομα από το Συμβούλιο υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι προτάσεις περί πλήρους ελευθέρωσης των αγορών ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις. Σε περίπτωση που η έγκριση των οδηγιών περί ελευθέρωσης των αγορών ενέργειας καθυστερήσει δημιουργώντας στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, η Επιτροπή συμφώνησε να εκδώσει η ίδια οδηγίες ή αποφάσεις ελευθέρωσης των αγορών, βάσει του άρθρου 86 της συνθήκης ΕΚ και ιδίως της παραγράφου 3. Το άρθρο 86 επίσης εγγυάται ότι η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού δεν πρέπει να εμποδίζει τους φορείς να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας που τους ανατίθενται.

H Επιτροπή διευκρίνισε ότι όταν ένα κράτος μέλος ιδιωτικοποιεί μια εταιρεία και όταν το ίδιο ενεργεί υπό την ιδιότητα του μετόχου που έχει τον έλεγχο της εταιρείας, δύναται να θέσει ορισμένους όρους όσον αφορά την πώλησή της (συμπεριλαμβανομένων και περιορισμών στη συμμετοχή επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα στην ιδιωτικοποιημένη εταιρεία) εφόσον οι όροι αυτοί :

  • βασίζονται σε συγκεκριμένους στόχους οικονομικής πολιτικής και προσδιορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων

  • εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις

  • περιορίζονται στον χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, και

  • δεν αφήνουν περιθώρια ερμηνείας από μέρους της αρμόδιας διοίκησης.

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε, εξάλλου, ότι από τη στιγμή που πραγματοποιείται η πώληση και οι δημόσιες αρχές παύουν να έχουν τον έλεγχο της εταιρείας, πρέπει να παύσουν να παρεμβαίνουν στην ιδιωτικοποιηθείσα εταιρεία εκτός εάν:

  • οι παρεμβάσεις αυτές δικαιολογούνται από συμφέρον προσδιοριζόμενο στη συνθήκη ΕΚ (άμυνα, δημόσια υγεία ή δημόσια τάξη)

  • οι παρεμβάσεις αυτές δικαιολογούνται από άλλο υπερισχύον δημόσιο συμφέρον

  • δεν ασκούνται διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων του υπόψη κράτους μέλους και υπηκόων άλλων κρατών μελών και

  • είναι αναλογικές προς το εν λόγω συμφέρον .

Όσον αφορά τις διαφορές που υπάρχουν σήμερα στον βαθμό ιδιωτικοποίησης του τομέα της ενέργειας, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι πρέπει να αποκατασταθούν με την ταχεία έγκριση από μέρους του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των προτάσεων που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2001 για την περαιτέρω ελευθέρωση των αγορών ενέργειας (άνοιγμα στον ανταγωνισμό ολόκληρου του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακής χρήσης μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003, του τομέα του φυσικού αερίου μη οικιακής χρήσης μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2004 και όλων των χρήσεων (περιλαμβανομένης της οικιακής) μέχρι τον Ιανουάριο του 2005 (βλ. IP/01/356).

H Επιτροπή συμφώνησε ότι για να αποκατασταθούν βραχυπρόθεσμα οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και οι ανισότητες πριν εγκριθούν οι προτάσεις για την περαιτέρω ελευθέρωση των σχετικών αγορών :

  • θα παρακολουθεί τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων οδηγιών για την ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου

  • και θα εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της συνθήκης στον τομέα της ενέργειας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρμόζει τους κανόνες των συνθηκών σχετικά με τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στους περιορισμούς και στις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού όσον αφορά την προσφορά και στις διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο, να εξετάζει λεπτομερώς όλες τις κρατικές ενισχύσεις προς εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (περιλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας) και να εφαρμόζει τους κανόνες ανταγωνισμού στους περιορισμούς επί της ελευθερίας των καταναλωτών να επιλέγουν τον προμηθευτή τους. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων με τις οποίες ασχολήθηκε η Επιτροπή την τελευταία διετία αποτελούν οι παρεμβάσεις κατά της κοινής πώλησης (π.χ. GFU και EDF/CNR), η ενίσχυση δεσποζουσών θέσεων μέσω συγχωνεύσεων (π.χ. VEBA/VIAG, EDF/EnBW), η προνομιακή πρόσβαση στο δίκτυο (π.χ. αγωγοί διασύνδεσης Δανίας/Γερμανίας και Γαλλίας/ΗΒ), τα καθεστώτα διαλανθάνοντος κόστους και η δέσμευση βασικών πελατών (Gasnatural/Endesa).

Η Επιτροπή συμφώνησε επίσης ότι εάν υπάρξουν καθυστερήσεις στην έγκριση των προτάσεων περαιτέρω ελευθέρωσης των αγορών ενέργειας, θα εξετάσει την περίπτωση να προβεί η ίδια την έκδοση αποφάσεων ή οδηγιών, βάσει του άρθρου 86 της συνθήκης και ιδίως την παράγραφο 3, για να αντιμετωπισθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που ενδεχομένως να προκύψουν από την ανομοιομορφία στον βαθμό ελευθέρωσης των αγορών. Μια τέτοια προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες ελευθέρωσης αγορών απευθυνόμενες προς τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 86, παράγραφος 3 της συνθήκης χρησιμοποιήθηκε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα που διατύπωσε τον Μάρτιο του 2001 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την υποβολή πρότασης οδηγίας για τους περιορισμούς στις διασυνοριακές επενδύσεις, η Επιτροπή εξήγησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η ίδια, όταν ενεργεί ως θεματοφύλακας της συνθήκης ΕΚ, δεν δικαιούται να παραιτείται από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σε θέματα παράγωγου δικαίου. Η Επιτροπή συμφώνησε επίσης να εξηγήσει τη θέση της στο Συμβούλιο υπουργών.

Στις συζητήσεις της Επιτροπής υπογραμμίσθηκε η σημασία μιας ενωμένης ευρωπαϊκής αγοράς και του σεβασμού των θεμελιωδών αρχών της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε, εξάλλου, ότι είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει μια πραγματική εσωτερική αγορά ενέργειας η οποία θα συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας όσον αφορά την προσφορά και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς το γενικό συμφέρον.


Side Bar