Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/01/872

Bruxelles, den 20. juni 2001

Kommissionen bekræfter behovet for at skride ind over for begrænsninger i de grænseoverskridende investeringer og fordrejninger på energimarkedet

EU-Kommissionen bekræftede på sit møde i Bruxelles den 20. juni, at det er nødvendigt at sikre, at de foranstaltninger, som medlemsstaternes offentlige myndigheder træffer ikke direkte eller indirekte begrænser investeringer mellem medlemsstaterne i strid med EF-traktatens regler om fri bevægelighed for kapital og etableringsret, jf. Kommissionens meddelelse fra 1997. Kommissionen gentog endvidere behovet for, at EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet snarest muligt godkender forslagene fra marts 2001 om fuldstændig liberalisering af EU's energimarkeder. Den understregede, at den vil videreføre sin stramme fortolkning af konkurrence- og statsstøttereglerne. I tilfælde af at godkendelsen af liberaliseringsdirektiverne på energiområdet forsinkes, og der dermed opstår konkurrencefordrejninger, indvilgede Kommissionen i at overveje selv at vedtage direktiver eller beslutninger på basis af EF-traktatens artikel 86, særlig stk. 3. I henhold til artikel 86 garanteres det endvidere, at anvendelsen af konkurrencereglerne ikke forhindrer virksomhederne i at opfylde deres offentlige serviceforpligtelse.

Kommissionen præciserede, at en medlemsstat, hvis den privatiserer en virksomhed, og handler som kontrollerende aktionær, kan stille visse betingelser i forbindelse med salget (bl.a. fastsættelse af et muligt loft for offentlige selskabers kapitalinteresser i privatiserede virksomheder), under forudsætning af at disse betingelser:

  • er baseret på specifikke økonomiske målsætninger og er klart definerede på forhånd

  • anvendes uden forskelsbehandling

  • er begrænset til den periode, der er nødvendig for at nå de fastsatte mål, og

  • ikke giver den ansvarlige myndighed nogen margin for fortolkning.

Kommissionen bekræftede endvidere, at de offentlige myndigheder, når salget har fundet sted og de ikke længere kontrollerer virksomheden, skal afholde sig fra at gribe yderligere ind over for de privatiserede virksomheder, medmindre:

  • sådanne indgreb er berettiget på grund af en interesse, der er defineret i EF-traktaten (f.eks.. forsvar, folkesundhed eller offentlige orden)

  • sådanne indgreb er berettiget på grund af en anden overordnet offentlig interesse

  • og ikke medfører forskelsbehandling af statsborgere fra den pågældende medlemsstat og statsborgere fra andre medlemsstater

  • og står i forhold til den pågældende interesse.

Med hensyn til forskellene i den nuværende liberalisering inden for energisektoren bekræftede Kommissionen, at disse forskelle skulle fjernes ved, at EU's Ministerråd og Europa-Parlamentet hurtigt vedtager Kommissionens forslag fra marts 2001 om en yderligere liberalisering af energimarkederne (markedet for el til erhvervskunder liberaliseres fra 1. januar 2003, markedet for gas til erhvervskunder fra 1. januar 2004 og markedet for alle kunder (herunder private) fra 1. januar 2005 - se IP/01/356).

Til imødegåelse af konkurrencefordrejninger og forskelsbehandling på kort sigt, inden forslagene om yderligere liberalisering vedtages, vil Kommissionen

  • overvåge medlemsstaterne for at sikre, at de eksisterende el- og gasliberaliseringsdirektiver gennemføres korrekt til tiden

  • sikre, at traktatens konkurrenceregler anvendes fuldt ud på energiområdet. Kommissionen vil navnlig fortsat anvende traktaternes regler om konkurrencebegrænsende adfærd og misbrug af en dominerende stilling over for begrænsninger og fordrejninger i konkurrencen på udbudssiden samt over for diskrimination i forbindelse med adgang til net, undersøge, om der eventuelt ydes statsstøtte til el- og gasselskaber (herunder statsstøtte på nuklearområdet) samt anvende konkurrencereglerne over for begrænsninger i forbrugernes ret til at vælge leverandør. Eksempler på sådanne tilfælde, som Kommissionen har behandlet inden for de to sidste år, er indgreb mod fælles salg (f.eks. GFU og EDF/CNR), styrkelse af dominerende stilling gennem fusioner (f.eks. VEBA/VIAG, EDF/EnBW), privilegeret netadgang (f.eks. dansk/tyske og fransk/britiske samkøringslinjer), ordninger for strandede omkostninger og binding af vigtige kunder (Gasnatural/Endesa).

Kommissionen indvilgede endvidere i, at den, hvis forslagene om en yderligere liberalisering af energimarkederne forsinkes, vil overveje selv at vedtage beslutninger eller direktiver på grundlag af traktatens artikel 86, særlig stk. 3, for at imødegå mulige konkurrencefordrejninger på grund af forskellige liberaliseringsniveauer. En sådan fremgangsmåde, hvor Kommissionen vedtager direktiver rettet til medlemsstaterne på grundlag af traktatens artikel 86, stk. 3, er tidligere anvendt inden for telekommunikationssektoren.

Som svar på Europa-Parlamentets anmodning om et forslag til direktiv om begrænsninger i grænseoverskridende investeringer, der blev fremsat i marts 2001, forklarede Kommissionen Parlamentet, at den, i sin egenskab af EF-traktatens vogter, ikke kan unddrage sig sine beføjelser til at vedtage sekundær lovgivning. Kommissionen indvilgede i at redegøre for sin situation over for EU's Ministerråd.

Kommissionens drøftelser understregede betydningen af et fælles europæisk marked samt af, at de grundlæggende principper for det indre marked overholdes. Kommissionen bekræftede endvidere, at den er fast besluttet på at skabe et virkeligt indre marked for energi, som bidrager til større forsyningssikkerhed og ydelser af høj kvalitet til gavn for alle.


Side Bar