Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/827

Bryssel den , 112 juni 22001

BSE: Kommissionen skärper åtgärderna mot transmissibel spongiform encefalopati (TSE)

I avvaktan på att rådets och Europaparlamentets förordning (EG) nr 999/2001 om att förebygga, kontrollera och utrota vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (TSE) ska träda i kraft den 1 juli 2001 lade kommissionen i dag fram en rad förslag. Förordning (EG) nr 999/2001 utgör den ram inom vilken gemenskapen kan vidta åtgärder för att bekämpa de risker som TSE innebär för människors och djurs hälsa. I de förslag som kommissionen lägger fram i dag sänker man åldern för obligatorisk BSE-testning av nötkreatur som befinner sig i en högre riskgrupp till 24 månader (i ställer för som tidigare 30 månader). Man inför också stickprovskontroller för att upptäcka TSE hos får och getter och förlänger det nuvarande förbudet mot utfodring med kött- och benmjöl. Kommissionen föreslår också att man från och med den 1 oktober 2001 utvidgar skyddsåtgärden för produkter som importeras till EU till att omfatta fler produkter. För att uppfylla medlemsstaternas och parlamentets önskemål föreslår kommissionen slutligen att de regler som gäller för att bekämpa BSE ändras genom att man inför möjligheten för de lokala behöriga myndigheterna att inte kräva att alla djur ska avlivas i de besättningar där man har hittat ett BSE-fall.

"Nu då vi närmar oss den praktiska tillämpningen av denna lagstiftning som skall skydda människors och djurs hälsa när det gäller riskerna från BSE och andra typer av TSE, är det nödvändigt att se till att alla bestämmelser i denna lagstiftning är tydliga och aktuella och innebär det högsta skydd vi kan få", sa David Byrne, kommissionens ledamot för hälsa och konsumentskydd när han kommenterade förslagen. "Jag anser att det är särskilt viktigt att det för första gången införs ett systematiskt sätt att testa får för förekomst av skrapie. Detta kommer att ge oss mer ingående upplysningar om denna djursjukdom."

De aktuella förslagen syftar till att anpassa texten i TSE-förordningen till den utveckling som ägt rum sedan rådet antog sin gemensamma ståndpunkt den 12 februari tidigare i år. Europaparlamentet gav klartecken till denna text den 2 maj, vilket gjorde att den slutligen kunde antas och offentliggöras den 29 maj. Bestämmelserna i förordningen kommer omedelbart att börja gälla från och med den 1 juli och ersätter då de säkerhetsåtgärder rörande BSE som under årens lopp fastställts i olika beslut från kommissionen.

Ständiga veterinärkommittén ska vidare diskutera och avge sitt yttrande om dessa förslag på onsdag i nästa vecka. Om kommittén yttrar sig positivt om förslagen, kommer kommissionen att anta dem. Om kommittén inte kommer fram till ett positivt yttrande, kommer kommissionen att lägga fram förslagen för att antas av rådet i nästa vecka.

TESTNING

 • Sänkning från och med den 1 juli 2001 av åldern för att testa nötkreatur som utgör en högriskgrupp (dvs. de djur som skickats till nödslakt, befunnits sjuka vid normal slakt samt djur som dött på jordbruksföretaget) från 30 till 24 månader inom hela EU. Detta kommer att innebära att man tidigare får kännedom om en eventuell ogynnsam utveckling av nya BSE-fall.

 • Stopp på kravet att testa alla friska nötkreatur äldre än 30 månader i Finland, Sverige och Österrike från och med den 1 juli 2001. Dessa länder måste dock fortsätta att slumpvis testa minst 10 000 friska nötkreatur som är äldre än 30 månader. Anledningen till undantagen är att experter har ansett att förekomsten av BSE är osannolik i dessa länder och att man trots omfattande BSE-testning sedan början av 2001 inte har upptäckt ett enda BSE-fall.

 • Införande av kravet att testa minst 50 000 nötkreatur som är äldre än 30 månader i Storbritannien för att få en bättre epidemiologisk bild. Samtliga nötkreatur som är äldre än 30 månader ska dock också i fortsättningen förstöras i Storbritannien.

 • Införande av ett test efter slakt av får och getter som är äldre än 18 månader, för att på detta sätt från och med den 1 oktober 2001 täcka in de friska djur som slaktats och de djur som dött.

 • Möjlighet att tillåta medlemsstaterna att testa friska djur som är äldre än 30 månader på frivillig väg utan att handelshinder skapas.

FODERFÖRBUD, SLAKT AV HELA BESÄTTNINGAR OCH BESTÄMMELSER SOM RÖR LÄNDER UTANFÖR GEMENSKAPEN

 • Förlängning av det nuvarande förbudet att använda kött- och benmjöl i foder. Detta förbud kommer att ses över mot bakgrund av ett senare beslut om riskklassificering av det eller de länder som berörs samt mot bakgrund av hur effektivt genomförandet av de stränga kontrollerna varit.

 • Från och med den 1 juli 2001 likställs obligatorisk slakt av avkomma och kohort med frivillig slakt av hela besättningen vid upptäckta BSE-fall.

 • Krav från och med den 1 oktober 2001 att man vid import från vissa länder utanför gemenskapen har ett effektivt förbud mot utfodring av idisslare med kött- och benmjöl och möjlighet att fullständigt spåra besättning och moderdjur. Undantag beviljas de länder där experter har ansett att det är mest osannolikt att det någonsin kommer att förekomma inhemska BSE-fall.

 • Anpassning från och med den 1 oktober 2001 av den förteckning över de varor med animaliskt ursprung som importeras till gemenskapen, så att denna förteckning kommer att omfatta restriktioner för en mängd nya varor, särskilt talg, gelatin och foder för sällskapsdjur. Framförallt kommer man att kräva att specificerat riskmaterial (dvs. ryggrad och hjärna) ska tas bort vid framställningen av dessa varor.

BAKGRUND

  Användning av TSE-snabbtest

Nötkreatur

Äldre än 30 månaderYngre än 30 månaderUndantag för länder
Friska djur livsmedel Obligatoriska 100 %Tyskland (24 000)Enligt förslag frivilligt fr.o.m. 1 juli för Finland, Sverige, Österrike
Friska djur destruering Obligatoriska 100 % fr.o.m. 1 juli, med undantag av Storbritannien.

Storbritannien måste göra stickprovs-kontroller förutom samtliga 8-96 till 8-97 djur enligt OTMS-systemet

NötkreaturÄldre än 30 månaderYngre än 30 månaderUndantag för länder
Djur i riskkategorier

(nödslaktade djur och djur som slaktats p.g.a. sjukdom, ingående i livsmedelskedjan )

Obligatoriska 100 %

Förslag fr.o.m. 1 juli 100 %: 24 000

Djur i riskkategorier (döda djur) ej ingående i livsmedelskedjan

Obligatoriska slumpvis

Fr.o.m. 1 juli 100 %

Förslag fr.o.m. 1 juli undantag för avlägsna områden i Finland, Sverige, Österrike

Kliniskt misstänktaSnabbtest inte obligatoriskaSnabbtest inte obligatoriska, åldersgränsen avskaffas fr.o.m. 1 juli
Äldre än 18 månader
Får/getter

- slaktdjur

- döda djur

Förslag: slumpvis och ur båda grupperna

I små besättningar av får eller getter

- endast döda och kroniskt avmagrade


Side Bar