Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/01/827

Brussel, 12 juni 2001

BSE: Commissie scherpt maatregelen tegen overdraagbare encefalopathieën aan

Met het oog op de toepassing van Verordening 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's) met ingang van 1 juli 2001 heeft de Commissie vandaag een reeks voorstellen goedgekeurd. De verordening vormt een kader voor communautaire maatregelen ter bestrijding van de risico's voor de gezondheid van mens en dier als gevolg van TSE's. De leeftijd voor het verplicht testen van runderen in hoogrisicogroepen op BSE moet volgens de vandaag goedgekeurde voorstellen worden teruggebracht van 30 tot 24 maanden en ook schapen en geiten moeten nu steekproefsgewijs op TSE's getest worden. Het huidige verbod op het vervoederen van vleesbeendermeel wordt verlengd. Verder wordt voorgesteld de lijst van in de EU ingevoerde producten waarvoor beschermende maatregelen gelden met ingang van 1 oktober 2001 uit te breiden. Ten slotte stelt de Commissie naar aanleiding van de wensen van de lidstaten en het Parlement voor om de voorschriften voor de uitroeiing van BSE te wijzigen, waarbij de plaatselijke bevoegde autoriteiten de mogelijkheid krijgen om af te zien van het doden van alle runderen in beslagen waarin een BSE-geval bevestigd is.

"Nu de toepassing van dit essentiële stuk wetgeving ter bescherming van de gezondheid van mens en dier tegen de risico's van BSE en andere TSE's dichterbij komt, moeten wij ervoor zorgen dat alle bepalingen duidelijk en up-to-date zijn en de bescherming op een zo hoog mogelijk peil blijft", verklaarde David Byrne, commissaris voor Gezondheid en consumentenbescherming, naar aanleiding van deze voorstellen. "Ik acht het vooral van belang dat nu voor het eerst schapen systematisch op scrapie getest gaan worden. Daardoor zullen wij uitvoeriger informatie over deze dierziekte krijgen."

De vandaag goedgekeurde voorstellen zijn bedoeld om de tekst van de TSE-verordening aan te passen aan de ontwikkelingen die zijn opgetreden sinds de Raad op 12 februari jongstleden een gemeenschappelijk standpunt over deze verordening bereikte. Het Europees Parlement stemde op 3 mei met die tekst in en zo kon die definitief goedgekeurd en op 31 mei gepubliceerd worden. De bepalingen van de verordening zijn vanaf 1 juli rechtstreeks toepasselijk en komen in de plaats van de vrijwaringsmaatregelen in verband met BSE die sinds een aantal jaren door middel van beschikkingen van de Commissie zijn vastgesteld.

Het Permanent Veterinair Comité (PVC) moet de voorstellen nog bespreken en zal daar aanstaande woensdag advies over uitbrengen. Als dat advies gunstig is, stelt de Commissie de voorstellen vast. Mocht het PVC niet tot een gunstig advies komen, dan legt de Commissie de voorstellen volgende week ter goedkeuring voor aan de Raad.

TESTS

 • De leeftijd voor het testen van runderen in hoogrisicogroepen (d.w.z. die een noodslachting moeten ondergaan, bij de normale slacht ziek blijken te zijn of op het landbouwbedrijf zijn gestorven) wordt met ingang van 1 juli 2001 voor de hele EU teruggebracht van 30 tot 24 maanden. Op die manier zal het snel aan het licht komen als de BSE-incidentie zich in ongunstige zin ontwikkelt.

 • De verplichting om alle gezonde runderen ouder dan 30 maanden te testen vervalt per 1 juli 2001 voor Oostenrijk, Finland en Zweden. Wel moeten die landen steekproefsgewijs ten minste 10 000 gezonde runderen ouder dan 30 maanden blijven testen. Deze versoepeling is ingegeven door de conclusie van wetenschappers dat BSE in die landen onwaarschijnlijk is en het feit dat bij de grootschalige BSE-tests die sinds begin 2001 worden uitgevoerd geen enkel BSE-geval gevonden is.

 • In het Verenigd Koninkrijk moeten ten minste 50 000 runderen ouder dan 30 maanden getest worden om een beter beeld van de epidemie te krijgen. Wel moeten nog steeds alle runderen van meer dan 30 maanden in het VK vernietigd worden.

 • Schapen en geiten ouder dan 18 maanden moeten vanaf 1 oktober 2001 steekproefsgewijs post mortem getest worden; dit omvat dus gezonde geslachte dieren en gestorven dieren.

 • De lidstaten mogen op vrijwillige basis gezonde dieren jonger dan 30 maanden testen, mits dit niet tot discriminatie voor de handel leidt.

BEPALINGEN INZAKE HET VERBOD OP VLEESBEENDERMEEL, HET RUIMEN VAN BESLAGEN EN DERDE LANDEN

 • Het huidige verbod op het gebruik van vleesbeendermeel in diervoeder blijft van kracht. Het verbod zal opnieuw worden bezien in het licht van de besluiten over de risico-indeling van de desbetreffende landen en van de voortgang die daarin is geboekt met de verwezenlijking van strenge, doeltreffende controles.

 • Als een BSE-geval wordt geconstateerd, moeten vanaf 1 juli 2001 de nakomelingen en de geboortecohort verplicht worden geruimd; het ruimen van het hele beslag is facultatief.

 • Vanaf 1 oktober 2001 geldt voor de invoer uit een aantal derde landen dat daar daadwerkelijk een verbod op het vervoederen van vleesbeendermeel aan herkauwers van kracht moet zijn en het beslag van oorsprong en het moederdier volledig traceerbaar moeten zijn. Er wordt een uitzondering gemaakt voor landen waar het volgens wetenschappelijk advies uiterst onwaarschijnlijk is dat zich er een inheems BSE-geval voordoet.

 • De lijst van producten van dierlijke oorsprong die in de Gemeenschap worden ingevoerd, wordt met ingang van 1 oktober 2001 aangevuld met beperkingen ten aanzien van een aantal nieuwe producten, met name talg, gelatine en voeder voor gezelschapsdieren. De voornaamste eis is dat specifiek risicomateriaal (ruggenmerg, hersenen) uit deze producten wordt verwijderd.

OVERZICHT

  Uitvoering van snelle TSE-tests

Runderen

ouder dan 30 maandenjonger dan 30 maandenuitzonderingen voor landen
Gezonde runderen voor menselijke consumptieVerplicht 100% DE (24 m)Voorstel: per 1 juli steekproefsgewijs testen in AU, SV, SF
Gezonde runderen voor vernietigingVerplicht 100% per 1 juli, behalve VK

VK moet steekproefsgewijs testen, naast alle OTMS-runderen die tussen 8-96 en 8-97 geboren zijn

Risicorunderen

(noodslachting en ziek bij de slacht, bestemd voor de voedselketen)

Verplicht 100%

Voorstel per 1 juli 100%: 24 m

Risicorunderen (gestorven dieren) - niet bestemd voor de voedselketen

Verplicht steekproefsgewijs

Per 1 juli 100%

Voorstel: per 1 juli vrijstelling voor afgelegen gebieden in AU, SV, SF

Klinisch verdachte gevallenSnelle tests niet verplichtSnelle tests niet verplicht, leeftijdsgrens vervalt per 1 juli
ouder dan 18 maanden
Schapen/geiten

- geslachte dieren

- gestorven dieren

Voorstel: steekproefsgewijs testen in beide groepen

Landen met kleine schapen- en geitenstapels

- beperkt tot dode en slijtende dieren


Side Bar