Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/01/827

Bryssel 12. kesäkuuta 2001

BSE: komissio tiukentaa TSE:n torjuntatoimia

Komissio päätti tänään tehdä joukon ehdotuksia, joilla ennakoidaan tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (TSE) koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 999/2001 voimaantuloa 1. heinäkuuta 2001. The Regulation is to apply as of the 1 July this year. It Asetus sisältää joukon yhteisön toimenpiteitä, joilla torjutaan TSE:iden eläimille ja kansanterveydelle aiheuttamia vaaroja. Tämänpäiväisillä ehdotuksilla alennetaan riskiryhmiin kuuluvan karjan pakollisten BSE-testien ikärajaa 24 kuukauteen (aiemmin 30) ja otetaan käyttöön lampaiden ja vuohien pistokokein tehtävät TSE-testit. Ehdotuksilla jatketaan liha-luujauhon syöttökieltoa. Lisäksi ehdotetaan laajennettavaksi suojatoimenpiteiden piiriin kuuluvien EU:hun tuotavien tuotteiden määrää 1. lokakuuta 2001 alkaen. Jäsenvaltioiden ja parlamentin toivomuksesta komissio ehdottaa BSE:n hävittämistä koskevien sääntöjen muuttamista antamalla toimivaltaisille paikallisviranomaisille mahdollisuuden olla vaatimatta kaikkien eläinten lopettamista karjassa, joissa on todettu BSE-tapaus.

"Nyt kun on käsillä aika panna täytäntöön tämä keskeinen säädös, jolla pyritään suojelemaan ihmisten ja eläinten terveys BSE:n ja muiden TSE:iden aiheuttamilta vaaroilta, on varmistettava, että kaikki sen säännökset ovat selkeitä ja ajan tasalla, ja säilytettävä paras mahdollinen suoja", sanoi terveys- ja kuluttaja-asioiden komissaari David Byrne kommentoidessaan ehdotusta. "Pidän erityisen tärkeänä lampaan kutkataudin (scrapien) systemaattisen testauksen aloittamista. Näin saadaan yksityiskohtaista tietoa tästä eläintaudista."

Tämänpäiväisillä ehdotuksilla pyritään saattamaan ajan tasalle TSE-asetuksen teksti ottamalla huomioon kehitys, joka on tapahtunut neuvoston annettua yhteisen kantansa 12. helmikuuta tänä vuonna. Euroopan parlamentti näytti asetukselle vihreää valoa 3. toukokuuta, minkä jälkeen se voitiin lopullisesti antaa ja julkaista 31. toukokuuta. Asetuksen säännöksiä sovelletaan 1. heinäkuuta alkaen, ja ne korvaavat komission päätöksillä vuosien varrella käyttöön otetut varotoimet.

Pysyvä eläinlääkintäkomitea keskustelee ja antaa lausuntonsa ehdotuksista tämän viikon keskiviikkona. Jos komitea puoltaa ehdotuksia, komissio hyväksyy ne. Ellei pysyvä eläinlääkintäkomitea anna puoltavaa lausuntoa, komissio antaa ehdotuksen ensi viikolla ministerineuvoston hyväksyttäväksi.

TESTAUS

  • Riskiryhmiin kuuluvan karjan (hätäteurastetut, teurastettaessa sairaiksi todetut eläimet ja maatiloilla kuolleet eläimet) testausikä alennetaan 30:stä 24:ään kuukauteen koko EU:ssa 1. heinäkuuta 2001 alkaen. Näin luodaan järjestelmä, joka hälyttää varhaisessa vaiheessa BSE-tilanteen epäsuotuisasta kehityksestä.

  • Vaatimus kaikkien yli 30 kuukauden ikäisten terveiden nautojen pakollisesta testaamisesta poistuu Itävallassa, Ruotsissa ja Suomessa 1. heinäkuuta 2001. Näiden maiden on kuitenkin jatkossakin testattava vähintään 10 000 tervettä yli 30 kuukauden ikäistä nautaa satunnaisotoksella. Muutos perustellaan sillä, että tiedemiesten mukaan BSE:n esiintyminen näissä maissa on epätodennäköistä, eikä vuoden 2001 alusta lähtien tehdyssä perusteellisessa BSE-testauksessa ole todettu ainuttakaan BSE-tapausta.

  • Yhdistyneessä kuningaskunnassa otetaan käyttöön vaatimus testata vähintään 50 000 yli 30 kuukauden ikäistä nautaa, jotta saadaan muodostettua parempi kuva epidemiologisesta tilanteesta. Kuitenkin kaikki yli 30 kuukauden ikäiset naudat hävitetään jatkossakin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. as of 1 July 2001 - h

  • Yli 18 kuukauden ikäisten lampaiden ja vuohien post mortem -pistokoetestaus otetaan käyttöön 1. lokakuuta 2001, ja se kattaa terveet teurastettavat eläimet ja kuolleet eläimet.

  • Käyttöön otetaan järjestely, jonka avulla jäsenvaltiot voivat testata alle 30 kuukauden ikäisiä terveitä eläimiä vapaaehtoisesti ilman, että siitä on haittaa kaupankäynnille.

LIHA-LUUJAUHOKIELTO, KOKO KARJAN TEURASTAMINEN JA KOLMANSIA MAITA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Voimassa olevaa kieltoa käyttää liha-luujauhoa eläinten rehussa jatketaan. Kieltoa tarkastellaan uudelleen kyseeseen tulevien maiden riskiluokituksesta tehtävän päätöksen sekä tiukkojen ja tehokkaiden valvontatoimien kehittymisen valossa.

  • Jälkeläisten ja kohortin pakollinen teurastus ja koko karjan vapaaehtoinen teurastus BSE-tapauksissa otetaan käyttöön 1. heinäkuuta 2002.

  • Tietyistä kolmansista maista tuotujen tuotteiden osalta edellytetään 1. lokakuuta 2001 lähtien, että liha-luujauhon syöttäminen märehtijöille on kiellettyä ja että alkuperäkarja ja emä ovat täysin jäljitettävissä. Poikkeus myönnetään maille, joissa kotoperäisen BSE:n esiintyminen on tiedemiesten johtopäätösten mukaan äärimmäisen epätodennäköistä.

  • Yhteisöön tuotavien eläinperäisten tuotteiden luetteloa muutetaan ottamalla siihen monia uusia tuotteita, erityisesti talia, gelatiinia ja lemmikkieläinten ruokaa koskevia rajoituksia, jotka tulevat voimaan 1. lokakuuta 2001. Pääasiassa edellytetään erikseen määritellyn riskiaineksen (eli selkäytimen ja aivojen) poistamista kyseisten tuotteiden tuotannosta.

TAUSTA

    TSE-pikatestien tekeminen

naudat

yli 30 kkalle 30 kkpoikkeukset
Ihmisravinnoksi tarkoitettu terve karjaPakollinen 100 %Saksa (24 kk)Ehdotus: 1. heinäkuuta lähtien pistokokein Itävallassa, Ruotsissa ja Suomessa
Terveen karjan hävittäminenPakollinen 100 % 1. Heinäkuuta lähtien, paitsi Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Yhdistyneen kuningaskunnan on tehtävä testit pistokokein ja tämän lisäksi kaikille 8/19968/1997 syntyneille OTMS-järjestelyssä teurastettaville eläimille

Riskikarja

(hätäteurastus ja sairaiden eläinten teurastus, elintarvikeketjuun tarkoitetut eläimet)

Pakollinen 100 %

Ehdotus: 1. kesäkuuta lähtien 100 %: 24 kk

Riskikarja (kuolleet eläimet), joita ei ole tarkoitettu elintarvikeketjuun

Pakollinen pistokokein

1. heinäkuuta lähtien 100 %

Ehdotus: 1. heinäkuuta lähtien poikkeus Itävallan, Ruotsin ja Suomen syrjäisille seuduille

Kliinisesti epäilyttävätPikatestit eivät ole pakollisiaPikatestit eivät pakollisia, ikäraja poistetaan 1. heinäkuuta
yli 18 kuukautta
lampaat/vuohet

- teuraseläimet

- kuolleet eläimet

Ehdotus: pistokokein molemmista ryhmistä

Pieni lammas- tai vuohikanta:

- vain kuolleet ja kroonisesta näivetyksestä kärsivät eläimet


Side Bar