Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/01/827

Bruxelles, den 12. juni 2001

BSE: Kommissionen indfører strengere foranstaltninger over for transmissible encephalopatier

Kommissionen besluttede i dag at fremsætte en række forslag i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om transmissible spongiforme encephalopatier (TSE), der finder anvendelse fra den 1. juli 2001. Forordningen indeholder EF-rammebestemmelser til bekæmpelse af risici for dyrs og mennesker sundhed som følge af TSE. De nye forslag går ud på at nedsætte alderen for obligatorisk BSE-test af kvæg i en gruppe med forhøjet risiko til 24 måneder (i stedet for 30 måneder) og at indføre TSE-undersøgelse af får og geder baseret på stikprøver. Forbuddet mod fodring med kød- og benmel forlænges. Det foreslås endvidere, at flere produkter, der importeres til EU, skal være omfattet af beskyttelsesforanstaltninger med virkning fra 1. oktober 2001. For at imødekomme ønsker fra medlemsstaterne og fra Parlamentet foreslår Kommissionen endelig at ændre bestemmelserne om udryddelse af BSE, så det bliver muligt for lokale, ansvarlige myndigheder at fravige kravet om, at alle kreaturer i besætninger med et bekræftet BSE-tilfælde skal slås ned.

"Nu, hvor vi nærmer os den praktiske gennemførelse af disse centrale forskrifter til beskyttelse af mennesker og dyrs sundhed mod risici i forbindelse med BSE og andre TSE, er det nødvendigt at sikre, at alle bestemmelserne er utvetydige og ajourførte, og at det højest mulige beskyttelsesniveau sikres", udtalte David Byrne, medlem af Kommissionen med ansvar for sundhed og forbrugerbeskyttelse, da han kommenterede forslagene. "Det er efter min mening især vigtigt, at der for første gang tages skridt til en systematisk undersøgelse af får for scrapie. Det vil give os mere detaljerede oplysninger om denne dyresygdom."

De nye forslag har til formål at ajourføre de gældende bestemmelser i TSE-forordningen i overensstemmelse med det, der er sket, siden Rådet vedtog den fælles holdning den 12. februar i år. Europa-Parlamentet gav grønt lys for teksten den 2. maj, så den kunne blive endeligt vedtaget og offentliggjort den 29. maj 2001. Forordningens bestemmelser finder direkte anvendelse fra den 1. juli og træder i stedet for de beskyttelsesforanstaltninger over for BSE, som gennem årene er truffet via kommissionsbeslutninger.

Den Stående Veterinærkomité (SVC) skal nu drøfte og udtale sig om forslagene onsdag i denne uge. Hvis SVC afgiver positiv udtalelse om forslagene, vil Kommissionen vedtage dem. Hvis SVC ikke afgiver positiv udtalelse, vil Kommissionen forelægge forslagene for Ministerrådet med henblik på vedtagelse i næste uge.

UNDERSØGELSER

  Undersøgelsesalderen for dyr, der tilhører en højrisikogruppe (sendt til nødslagtning, fundet syge ved normal slagtning, selvdøde dyr) nedsættes fra 30 til 24 måneder i hele EU fra den 1. juli 2001. Det sker for at indføre et system med tidlig varsling af eventuelt nye negative tendenser i BSE-incidensen.

  Der bliver fra den 1. juli 2001 ikke længere krav om undersøgelse af alle sunde kreaturer på over 30 måneder i Østrig, Finland og Sverige. De pågældende lande skal dog fortsat foretage stikprøveundersøgelse af mindst 10 000 sunde kreaturer på over 30 måneder. Det sker, fordi BSE-forekomst ifølge den videnskabelige rådgivning er usandsynlig, og fordi der ikke påvist nogen BSE-tilfælde overhovedet ved de omfattende BSE-undersøgelser, der er gennemført siden begyndelsen af 2001.

  Der indføres krav om undersøgelse af mindst 50 000 kreaturer på over 30 måneder i Det Forenede Kongerige, for at man kan danne sig et bedre epidemiologisk billede. Alt kvæg på over 30 måneder skal dog fortsat destrueres i Det Forenede Kongerige.

  Der indføres stikprøveundersøgelse efter slagtning af får og geder på over 18 måneder, således at det omfatter såvel sunde dyr ved slagtning og selvdøde dyr fra den 1. oktober 2001.

  Medlemsstaterne får mulighed for frivilligt at foretage sundhedsundersøgelse af dyr på under 30 måneder, forudsat at det ikke forvrider samhandelen.

FORBUD MOD KØD- OG BENMEL, NEDSLAGNING AF HELE BESÆTNINGER OG BESTEMMELSER OM TREDJELANDE

  Det nuværende forbud mod anvendelse af kød- og benmel i foderstoffer forlænges. Der vil blive holdt øje med forbuddet med henblik på den kommende beslutning om risikoklassificering af de berørte lande og på grundlag af fremskridtene med hensyn til gennemførelse af en korrekt og effektiv kontrol.

  Fra den 1. juli 2001 bliver det obligatorisk at slå afkom og fødselskohorte ned, hvis der konstateres BSE-tilfælde, mens det bliver frivilligt, om hele besætningen skal slås ned.

  I forbindelse med import fra visse tredjelande indføres der krav om et effektivt forbud mod anvendelse af kød- og benmel i drøvtyggerfoder og om fuld sporbarhed for oprindelsesbesætning og moderdyr fra den 1. oktober 2001. Der indrømmes en undtagelse til lande, hvor det ifølge den videnskabelige rådgivning er meget usandsynligt, at der nogen sinde vil forekomme nationale BSE-tilfælde.

  Der sker en tilpasning af listen over animalske produkter, der importeres til Fællesskabet, for fra den 1. oktober 2001 at udvide restriktionerne til en række yderligere produkter, især talg, gelatine og foder til selskabsdyr. Der bliver navnlig krav om, at specificerede risikomaterialer (f.eks. rygmarv og hjerne) er fjernet fra de pågældende produkter.

BAGGRUND

  Anvendelse af hurtig TSE-test

Kvæg

På over 30 månederPå under 30 månederUndtagelser for visse lande
Sundt kvæg til konsum100 % obligatorisk DE (24 måneder)Ifølge forslaget stikprøver fra den 1. juli for AT, SE, FIN
Sundt kvæg til destruktion100 % obligatorisk fra den 1. juli, undtagen for UK

UK skal gennemføre stikprøveundersøgelse af alt kvæg født mellem 8-96 og 8-97 under ordningen for kvæg på over 30 måneder

Risikokvæg

(nødslagtet, fundet syg ved slagtning, til konsum)

100 % obligatorisk

Ifølge forslaget 100 % obligatorisk for dyr over 24 måneder fra den 1. juli

Kvæg

På over 30 månederPå under 30 månederUndtagelser for visse lande
Risikokvæg (selvdøde dyr) - ikke til konsumObligatorisk stikprøveundersøgelse

100 % obligatorisk fra den 1. juli

Ifølge forslaget fra den 1. juli undtagelse for fjerntliggende områder i AT, SE, FIN

Kliniske tegnHurtig test ikke obligatoriskHurtig test ikke obligatorisk; aldersgrænsen bortfalder fra den 1. juli
På over 18 måneder
Får/geder

- dyr til slagtning

- selvdøde dyr

Forslag: stikprøveundersøgelse af begge grupper

Med lille fåre-/gedepopulation:

- kun døde dyr og dyr med chronic wasting disease


Side Bar