Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/792

Bryssel den 6 juni 2001

Finansiella tjänster: kommissionen inrättar två nya kommittéer på värdepappersområdet  (se även MEMO/01/213)

Europeiska kommissionen har antagit två beslut som rör inrättandet av en europeisk värdepapperskommitté (EVK) och en europeisk värdepapperstillsynskommitté (EVTK). Kommissionens initiativ är ett svar på resolutionen från Europeiska rådet i Stockholm i mars om en effektivare reglering av värdepappersmarknaderna, i vilken Europeiska rådet välkomnar kommissionens avsikt att utan dröjsmål inrätta dessa kommittéer. De två kommittéerna, båda med en rådgivande funktion, kommer att få den viktiga uppgiften att bistå kommissionen vid genomförandet av handlingsplanen för finansiella tjänster och effektiviseringen av lagstiftningsprocessen. EVK kommer att bestå av företrädare på hög nivå utsedda av medlemsstaterna och ge kommissionen råd i frågor rörande policy på värdepappersområdet. I ett senare skede, när kommittén tilldelats genomförandebefogenheter genom medbeslutandeförfarandet, kommer den också att fungera som föreskrivande kommitté. EVTK inrättas som ett oberoende rådgivande organ, sammansatt av företrädare för medlemsstaternas offentliga tillsynsmyndigheter med ansvar för värdepappersområdet. EVTK kommer att ge kommissionen råd rörande tekniska detaljer i värdepapperslagstiftningen. Den kommer också att bidra till att förbättra samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och därigenom säkerställa att den dagliga tillämpningen av gemenskapsrätten i medlemsstaterna blir mer konsekvent.

Kommissionsledamoten med ansvar för den inre marknaden, Frederik Bolkestein, sade: "Besluten om inrättandet av värdepapperskommittén och värdepapperstillsynskommittén visar att kommissionen är fast besluten att snabbt genomföra resolutionen från Europeiska rådet i Stockholm och förslagen i Lamfalussy-rapporten. Kommittéerna kommer att spela en viktig roll när det gäller att påskynda genomförandet av handlingsplanen för finansiella tjänster och säkerställa en bättre och mer konsekvent tillämpning av gemenskapsbestämmelserna. De utgör centrala delar av ett nytt nätverk av europeiska tillsynsmyndigheter, vilket syftar till att skapa en integrerad kapitalmarknad inom Europeiska unionen. De potentiella fördelarna är enorma, och därför måste vi verka för att Europeiska unionens mest kvalificerade specialister på det berörda området kompletterar unionens politiska insatser och se till att målet är detsamma för båda."

En integrerad värdepappersmarknad före utgången av 2003

I Stockholm tillkännagav stats- eller regeringscheferna bland annat följande: "Samtliga berörda parter bör därför anstränga sig till det yttersta för att genomföra de väsentliga åtgärderna för att uppnå en integrerad värdepappersmarknad i slutet av 2003". För att detta skall kunna uppnås måste lagstiftningsprocessen påskyndas. Regleringen av värdepappersmarknaden måste vara tillräckligt smidig för att kunna ta hänsyn till utvecklingen på marknaden och säkerställa att Europeiska unionen är konkurrenskraftig och kan anpassa sig till ny praxis och nya tillsynsnormer. Detta måste uppnås samtidigt som bestämmelserna i EG-fördraget, de berörda institutionernas rättigheter och den rådande balansen dem emellan respekteras till fullo.

Effektivisering av lagstiftningsprocessen: en metod med fyra nivåer

Vismannakommittén om regleringen av de europeiska värdepappersmarknaderna, med Alexandre Lamfalussy som ordförande, inrättades av Ekofin-rådet i juli 2000 med uppgift att undersöka de nuvarande förutsättningarna för att genomföra den lagstiftning som reglerar värdepappersmarknaderna inom Europeiska unionen och att bedöma hur mekanismen för att reglera värdepappersmarknaderna på bästa sätt kan svara mot den utveckling som pågår på dessa marknader. Kommittén uppmanades att föreslå scenarier för hur nuvarande metoder skall anpassas för att med beaktande av nya händelser på marknaden säkerställa en högre grad av konvergens och samarbete i det dagliga genomförandet.

Vismannakommittén lade fram sin slutrapport i februari 2001. I rapporten föreslogs en reform av värdepapperslagstiftningen på grundval av dels en metod som inbegriper fyra nivåer, dels två kommittéer som skall bistå kommissionen: den europeiska värdepapperskommittén (EVK) och den europeiska värdepapperstillsynskommittén (EVTK). Rekommendationerna i rapporten mottogs positivt av kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet i Stockhom.

Metoden kan beskrivas enligt följande:

  • Nivå 1 kommer att utgöras av själva rättsakterna (direktiv och förordningar), som antas av rådet och Europaparlamentet med medbeslutande enligt EG-fördraget. Rådet och parlamentet beslutar också på förslag från kommissionen från fall till fall om den omfattning och den typ av genomförandebestämmelser som skall regleras på nivå 2.

  • nivå 2 kommer genomförandebestämmelser oftare att användas för att säkerställa att de tekniska bestämmelserna håller jämna steg med den aktuella utvecklingen på marknaden och tillsynsområdet. Genomförandebestämmelserna kommer att antas genom tillämpning av rådets beslut från 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

  • Målet med åtgärderna på nivå 3 är framför allt att väsentligen förbättra det gemensamma och enhetliga genomförandet av rättsakterna på nivå 1 och 2 i medlemsstaterna.

  • Nivå 4 avser kommissionens och medlemsstaterna arbete för att förbättra efterlevnaden av gemenskapsbestämmelserna.

Denna metod för att reformera värdepapperslagstiftningen kommer att genomföras av kommissionen, biträdd av Europeiska värdepapperskommittén och Europeiska värdepapperstillsynskommittén.

Europeiska värdepapperskommittén (EVK)

Europeiska värdepapperskommittén kommer att ha både rådgivande och föreskrivande funktioner på värdepappersområdet. I sin rådgivande funktion kommer kommittén att bistå kommissionen i policyfrågor som rör antagandet av direktiv och förordningar enligt medbeslutandeförfarandet (nivå 1). Kommittén kommer att ha denna rådgivande funktion från och med den [7 juni 2001]. Den kommer också formellt att fungera som föreskrivande kommitté så snart som dessa befogenheter har fastställts i lagstiftning inom ramen för nivå 2 (till exempel direktiven om marknadsmissbruk och prospekt, se IP/01/758 och IP/01/759), vilken kommer att antas av rådet och Europaparlamentet enligt medbeslutandeförfarandet. I sin föreskrivande funktion kommer kommittén att bistå kommissionen vid utövandet av dess genomförandebefogenheter vilka tilldelats den genom rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet.

Europeiska värdepapperstillsynskommittén (EVTK)

Europeiska värdepapperstillsynskommittén kommer att fungera som en oberoende rådgivande grupp som särskilt, men inte enbart, kommer att biträda kommissionen när den utarbetar förslag till tillämpningsbestämmelser (nivå 2). Kommittén skall utföra detta arbete öppet och samråda med marknadsaktörer, konsumenter och slutanvändare. Kommissionen kommer att ha en central roll, då den kommer att ge kommittén uppdrag som skall utföras inom fastställda tidsgränser. Den kommer att hålla kommittén underrättad om de gällande politiska prioriteringarna och stimulera till diskussioner om de förslag som tas upp. Kommissionen kommer att vara företrädd vid alla sammanträden i Europeiska värdepapperstillsynskommittén och ha rätt att delta i dess överläggningar. Kommittén kommer också att ha en betydelsefull uppgift när det gäller att få till stånd ett effektivare samarbete mellan medlemsstaternas offentliga myndigheter med ansvar för värdepappersområdet för att på så sätt verka för att den dagliga tillämpningen av bestämmelserna i medlemsstaterna blir mer konsekvent.

Samarbete mellan kommittéerna

För att säkerställa ett nära samarbete mellan kommittéerna kommer ordföranden i Europeiska värdepapperstillsynskommittén att delta i Europeiska värdepapperskommitténs möten som observatör.

Europaparlamentet

När Europeiska värdepapperskommittén utövar sin föreskrivande funktion kommer kommissionen i syfte att säkerställa öppenheten att regelbundet att underrätta Europaparlamentet om kommitténs verksamhet. Den kommer också att förse Europaparlamentet med samtliga relevanta dokument. Kommissionen kommer vidare att underrätta Europaparlamentet om samtliga formella uppgifter som tilldelas den oberoende värdepapperstillsynskommittén.

En integrerad marknad för finansiella tjänster inom EU kan medföra stora ekonomiska och sociala fördelar. Under förutsättning att lämplig tillsyn och skydd för investerare tillhandahålls kommer en sådan marknad att möjliggöra fri rörlighet för kapitaltjänster och finansiella tjänster inom hela EU. Detta möjliggör en mer rationell kapitalallokering och större likviditet, vilket gynnar alla företag, särskilt små och medelstora företag. Kapitalkostnaden kommer att bli alltigenom mindre. Konsumenter kommer att få bättre möjligheter att köpa finansiella tjänster och värdepapper från de bästa europeiska förmedlarna. Det ökade investeringsutbudet leder också till en större nettoavkastning.


Side Bar