Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/01/792

Brussel, 6 juni 2001.

Financiële diensten: Commissie richt twee nieuwe effectencomités op  (zie ook MEMO/01/213)

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan twee besluiten tot instelling van respectievelijk een Europees Comité voor het effectenbedrijf (ECEB) en een Comité van Europese effectenregelgevers (CEER). Met dit initiatief geeft de Commissie uitvoering aan de in maart op de Europese Raad van Stockholm aangenomen resolutie over een efficiëntere regulering van de effectenmarkten, waarin de Europese Raad zich verheugde over het voornemen van de Commissie om onverwijld deze comités in het leven te roepen. Beide adviescomités zullen een cruciale rol vervullen in die zin dat zij de Commissie zullen bijstaan bij de tenuitvoerlegging van het Actieplan voor financiële diensten en bij de versnelling van het wetgevingsproces. Het ECEB zal zijn samengesteld uit hoge vertegenwoordigers van de lidstaten. Het zal de Commissie adviseren over aangelegenheden die met het effectenbeleid verband houden. In een latere fase, wanneer aan het Comité in het kader van de medebeslissingsprocedure ook uitvoeringsbevoegdheden zullen worden toegekend, zal het tevens als regelgevend comité fungeren. Het CEER zal optreden als een onafhankelijk adviesorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de nationale overheidsinstanties die in de lidstaten bevoegd zijn op het gebied van effecten. Het CEER zal de Commissie adviseren over specifieke technische aspecten van de effectenwetgeving. Het zal tevens de samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten helpen bevorderen om op deze manier een consistentere dagelijkse toepassing van de EU-wetgeving in de lidstaten te garanderen.

De heer Frits Bolkestein, het Commissielid bevoegd voor de interne markt, verklaarde dat "de twee besluiten tot instelling van respectievelijk een Comité voor het effectenbedrijf en een Comité van effectenregelgevers aantonen dat de Commissie vastbesloten is snel uitvoering te geven aan de resolutie van de Europese Raad van Stockholm en aan de voorstellen van de groep-Lamfalussy. Beide Comités zullen een essentiële rol vervullen bij de bespoediging van de tenuitvoerlegging van het Actieplan voor financiële diensten en bij het bewerkstelligen van een betere en consistentere toepassing van het Gemeenschapsrecht. Het gaat derhalve om cruciale onderdelen van het nieuwe Europese regelgevingsnetwerk waarmee wordt beoogd in de Europese Unie een geïntegreerde kapitaalmarkt tot stand te brengen. De inzet is enorm. Het is dan ook van belang dat de politieke inspanningen van de Europese Unie kunnen rekenen op de steun van de grootste deskundigen op regelgevingsgebied en dat politici en deskundigen eensgezind hetzelfde doel nastreven".

Totstandbrenging van een geïntegreerde effectenmarkt tegen eind 2003

In Stockholm hebben de staatshoofden en regeringsleiders verklaard dat "alle betrokken partijen alles in het werk moeten stellen om wezenlijke stappen te zetten met het oog op de totstandbrenging van een geïntegreerde effectenmarkt tegen eind 2003". Daartoe is het noodzakelijk dat het wetgevingsproces wordt versneld. De regulering van de effectenmarkten moet voldoende flexibel zijn om op de marktontwikkelingen te kunnen inspelen en te garanderen dat de Europese Unie concurrerend is en zich kan aanpassen aan nieuwe marktpraktijken en reguleringsnormen. Dit moet worden bereikt met inachtneming van de vereisten inzake transparantie en rechtszekerheid, alsook met volledige inachtneming van de verdragsbepalingen, de prerogatieven van de betrokken instellingen en het huidige institutionele evenwicht.

Versnelling van het wetgevingsproces: de benadering met vier niveaus

In juli 2000 heeft de Raad van ministers van Economische zaken en Financiën een comité van wijzen voor de regulering van de Europese effectenmarkten ingesteld onder het voorzitterschap van de heer Alexandre Lamfalussy. Dit comité heeft de opdracht gekregen te beoordelen hoe de reglementering van de effectenmarkten in de EU thans wordt toegepast en hoe het huidige mechanisme voor de regulering van deze markten de marktontwikkelingen het best kan bijhouden. Teneinde de belemmeringen en hinderpalen uit de weg te ruimen, werd het comité verzocht passende oplossingen voor te stellen om de huidige werkwijze aan te passen zodat een grotere convergentie en samenwerking bij de praktische toepassing ervan tot stand wordt gebracht en tevens met de nieuwe ontwikkelingen op de effectenmarkten rekening wordt gehouden.

Het comité van wijzen heeft in februari 2001 zijn eindverslag bekendgemaakt. Daarin werd voorgesteld het regelgevingsproces te hervormen en te baseren op een benadering met vier niveaus. In het verslag werd tevens gepleit voor de oprichting van twee comités die de Commissie moeten bijstaan: het Europees Comité voor het effectenbedrijf (ECEB) en het Comité van Europese effectenregelgevers (CEER). De aanbevelingen van het verslag werden onderschreven door de Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad van Stockholm.

De regelgevingsbenadering met vier niveaus kan als volgt worden omschreven:

  • Op niveau 1 komen de wetgevingsbesluiten, namelijk richtlijnen of verordeningen, die volgens de medebeslissingsprocedure door de Raad en het Europees Parlement worden aangenomen op grond van het EG-Verdrag. De Raad en het Europees Parlement dienen per geval overeenstemming te bereiken over de aard en reikwijdte van de technische uitvoeringsmaatregelen die op niveau 2 op basis van Commissievoorstellen moeten worden genomen;

  • Er zal vaker van de uitvoeringsmaatregelen van niveau 2 gebruik worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de technische bepalingen gelijke tred kunnen houden met de marktontwikkelingen en met de ontwikkelingen inzake toezicht. Deze maatregelen zullen worden aangenomen overeenkomstig het comitologiebesluit van de Raad van 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden;

  • Hoofddoelstelling van de maatregelen van niveau 3 is een aanzienlijk consequenter en eenvormiger toepassing van de op niveau 1 en 2 vastgestelde besluiten in de lidstaten te garanderen;

  • op niveau 4 zal de Commissie de handhaving van het Gemeenschapsrecht versterken.

De Commissie zal deze regelgevingsbenadering volgen met de bijstand van het ECEB en het CEER.

Europees Comité voor het effectenbedrijf - ECEB

Het ECEB zal een dubbele rol spelen. Het zal zowel een adviserende als een regelgevende functie vervullen. In zijn adviserende hoedanigheid zal het ECEB de Commissie adviseren over kwesties op het gebied van effecten met het oog op de aanneming van de voorgestelde richtlijnen of verordeningen volgens de medebeslissingsprocedure (niveau 1). Het ECEB zal zijn adviserende taak opnemen met ingang van 7 juni 2001. Het ECEB zal tevens formeel als een regelgevend comité fungeren zodra zijn regelgevende bevoegdheden zijn neergelegd in wetgeving van niveau 2 (zoals de richtlijnvoorstellen inzake marktmisbruik en prospectussen zie respectievelijk IP/01/758 en IP/01/759), die door de Raad en het Europees Parlement volgens de medebeslissingsprocedure zal worden goedgekeurd. In zijn hoedanigheid van regelgevend comité zal het ECEB de Commissie bijstaan bij de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden die haar worden verleend bij wetgevingsbesluiten die op grond van de medebeslissingsprocedure zijn aangenomen.

Comité van Europese effectenregelgevers - CEER

Het CEER zal optreden als een onafhankelijke adviesgroep, die voornamelijk doch niet uitsluitend tot taak heeft de Commissie bij te staan bij de voorbereiding van technische uitvoeringsmaatregelen (niveau 2). Het CEER zal daarbij op een volledig open en transparante wijze optreden en de marktdeelnemers, consumenten en eindgebruikers bij zijn werkzaamheden betrekken. Voor de Commissie is een belangrijke rol weggelegd: zij zal het CEER opdrachten geven die binnen een bepaald tijdsbestek moeten worden vervuld. Daarnaast zal zij het CEER op de hoogte houden van de actuele politieke prioriteiten en een bijdrage leveren aan de bespreking van nieuwe ideeën. Voorts zal de Commissie op alle vergaderingen van het CEER vertegenwoordigd zijn en het recht hebben aan de discussies deel te nemen. Het CEER zal tevens een belangrijke rol spelen door een efficiëntere samenwerking tussen de nationale overheidsinstanties te verzekeren teneinde een consistentere praktische uitvoering van de communautaire wetgeving in de lidstaten te bewerkstelligen (niveau 3).

Samenwerking tussen de Comités

Om nauwe relaties tussen beide comités te verzekeren, zal de voorzitter van het Comité van Europese effectenregelgevers als waarnemer aan de vergaderingen van het ECEB deelnemen.

Europees Parlement

Wanneer het ECEB in zijn hoedanigheid van regelgevend comité optreedt en teneinde de transparantie te waarborgen, zal de Commissie het Europees Parlement regelmatig op de hoogte houden van de werkzaamheden van het ECEB. Daarnaast zal de Commissie het Europees Parlement alle relevante documenten toezenden. Zij zal het Europees Parlement tevens inlichten van elke formele opdracht die zij aan het onafhankelijke CEER geeft.

De totstandbrenging van een geïntegreerde financiële markt in de EU kan aanzienlijke economische en sociale voordelen opleveren. Op een dergelijke markt zullen kapitaal en financiële diensten immers overal in de Europese Unie volledig vrij kunnen circuleren, mits uiteraard passende waarborgen op het gebied van het bedrijfseconomisch toezicht en de beleggersbescherming worden geboden. Dit zal resulteren in een rationelere kapitaalallocatie en een grotere liquiditeit, wat aan het gehele bedrijfsleven en vooral aan het midden- en kleinbedrijf ten goede zal komen. De kapitaalkosten zullen voor iedereen lager uitvallen. Voor consumenten zal het makkelijker worden financiële diensten en effecten aan te kopen bij de beste Europese aanbieders van beleggingen, waarbij de nettorendementen zullen oplopen naarmate de keuze aan beleggingen groter wordt.


Side Bar