Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/01/792

Bryssel, 6. kesäkuuta 2001

Rahoituspalvelut: Komissio perustaa kaksi uutta arvopaperikomiteaa  (ks. myös MEMO/01/213)

Euroopan komissio on tehnyt kaksi päätöstä, joilla perustetaan Euroopan arvopaperikomitea (European Securities Committee, ESC) ja Euroopan arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten komitea (Committee of European Securities Regulators, CESR). Komission aloite on vastaus Tukholman Eurooppa-neuvoston arvopaperimarkkinoiden sääntelyn tehostamisesta maaliskuussa antamaan päätöslauselmaan, jossa Eurooppa-neuvosto suhtautui myönteisesti komission aikomukseen perustaa nämä komiteat välittömästi. Nämä kaksi neuvoa-antavaa komiteaa tulevat olemaan ratkaisevan tärkeitä auttaessaan komissiota rahoitusmarkkinoiden toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa ja lainsäädäntöprosessin nopeuttamisessa. Euroopan arvopaperikomitea koostuu jäsenvaltioiden korkean tason edustajista. Se neuvoo komissiota arvopaperialan toimintalinjoja koskevissa asioissa. Myöhemmin kun sille on siirretty täytäntöönpanovaltaa yhteispäätösmenettelyn kautta, se toimii myös sääntelykomiteana. Euroopan arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten komitea puolestaan on riippumaton neuvoa-antava elin, joka koostuu jäsenvaltioiden arvopaperialalla toimivaltaisten kansallisten viranomaisten edustajista. Komitea antaa komissiolle neuvoja arvopaperimarkkinalainsäädännön teknisistä yksityiskohdista. Se auttaa myös parantamaan valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä, mikä edistää EU:n lainsäädännön päivittäisen soveltamisen johdonmukaisuutta.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Frits Bolkestein totesi: "Nämä kaksi päätöstä arvopaperikomitean ja sääntelyviranomaisten komitean perustamisesta ovat osoitus komission määrätietoisesta pyrkimyksestä edetä nopeasti Tukholman Eurooppa-neuvoston päätöslauselman ja Lamfalussyn johtaman viisaiden ryhmän ehdotusten täytäntöönpanossa. Komiteat tulevat olemaan ratkaisevan tärkeitä pyrittäessä nopeuttamaan rahoitusmarkkinoiden toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja huolehtimaan yhteisön lainsäädännön paremmasta ja johdonmukaisemmasta täytäntöönpanosta. Ne ovat uuden eurooppalaisen sääntelyverkoston kulmakiviä rakennettaessa EU:n yhdentyneitä pääomamarkkinoita. Niistä saadaan valtavaa hyötyä, ja sen vuoksi meidän on täydennettävä EU:n poliittisia pyrkimyksiä parhaalla sääntelyosaamisella ja saatava molemmat toimimaan samansuuntaisesti."

Yhdentyneet arvopaperimarkkinat vuoden 2003 loppuun mennessä

Valtion tai hallitusten päämiehet totesivat Tukholmassa: "Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi pyrittävä kaikin tavoin toteuttamaan keskeisiä toimenpiteitä yhdentyneiden arvopaperimarkkinoiden toteuttamiseksi vuoden 2003 loppuun mennessä." Tavoitteen saavuttamiseksi lainsäädäntöprosessia on nopeutettava. Arvopaperimarkkinoiden sääntelyn on oltava niin joustavaa, että sillä voidaan vastata markkinoiden kehitykseen ja varmistaa, että Euroopan unioni on kilpailukykyinen ja voi sopeutua uusiin markkinakäytäntöihin ja sääntelynormeihin. Tavoitteen saavuttamisessa on noudatettava läpinäkyvyyden ja oikeusvarmuuden vaatimuksia sekä perustamissopimuksen määräyksiä kunnioittaen asianosaisten toimielinten oikeuksia ja tämän hetkistä toimielinten välistä tasapainoa.

Lainsäädäntömenettelyn nopeuttaminen: nelitasoinen lähestymistapa

Ecofin-neuvosto asetti heinäkuussa 2000 Euroopan arvopaperimarkkinoiden sääntelyä tarkastelevan viisaiden komitean, jonka puheenjohtajana toimi Alexandre Lamfalussy. Komitean tehtävänä oli tarkastella EU:n arvopaperimarkkinoiden sääntelyn täytäntöönpanon nykytilannetta ja arvioida, miten näiden markkinoiden sääntelymekanismi voi parhaiten vastata markkinoiden kehitykseen. Komiteaa kehotettiin esteiden poistamiseksi ehdottamaan skenaarioita nykyisten käytäntöjen mukauttamiseksi, jotta voidaan taata käytännön täytäntöönpanon lähentäminen ja yhteistyön lisääminen sekä ottaa huomioon markkinoiden uudet kehityskulut.

Viisaiden komitea antoi loppuraporttinsa helmikuussa 2001. Se ehdotti nelitasoiseen lähestymistapaan perustuvaa sääntelyuudistusta ja kahden komissiota avustavan komitean perustamista: Euroopan arvopaperikomitea ja Euroopan arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten komitea. Komissio, Euroopan parlamentti ja Tukholman Eurooppa-neuvosto ovat hyväksyneet raportin suositukset.

Nelitasoista sääntelymallia voidaan kuvata seuraavasti:

    Taso 1 koostuu säädöksistä eli direktiiveistä tai asetuksista, jotka neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät yhteispäätösmenettelyssä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen perusteella. Neuvosto ja Euroopan parlamentti sopivat tapauskohtaisesti tasolla 2 päätettävien teknisten täytäntöönpanotoimenpiteiden luonteesta ja laajuudesta komission ehdotusten perusteella.

    Tason 2 täytäntöönpanotoimenpiteitä käytetään aikaisempaa useammin sen varmistamiseksi, että tekniset säännökset voidaan pitää ajan tasalla markkina- ja valvontakehityksen kanssa. Ne hyväksytään soveltamalla vuonna 1999 tehtyä neuvoston päätöstä komitologiamenettelystä, jossa säädetään menettelystä käytettäessä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa.

    Tasolla 3 keskeisenä tavoitteena on parantaa merkittävästi tasojen 1 ja 2 säädösten yhdenmukaista ja yhteneväistä täytäntöönpanoa.

    Tasolla 4 komissio vahvistaa yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa.

Komissio panee täytäntöön tämän sääntelyä koskevan lähestymistavan Euroopan arvopaperikomitean ja Euroopan arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten komitean avustuksella.

Euroopan arvopaperikomitea

Euroopan arvopaperikomitealla on kaksiosainen rooli. Se toimii sekä neuvoa-antavana että sääntelevänä elimenä. Neuvoa-antavassa ominaisuudessaan Euroopan arvopaperikomitea neuvoo komissiota arvopaperialaa koskevissa kysymyksissä, jotka liittyvät ehdotettujen direktiivien tai asetusten hyväksymiseen yhteispäätösmenettelyssä (taso 1). Euroopan arvopaperikomitea toimii tässä neuvoa-antavassa ominaisuudessa [7. kesäkuuta 2001 alkaen]. Euroopan arvopaperikomitea toimii myös muodollisesti sääntelykomiteana heti kun sen sääntelytoimet on määritelty tason 2 lainsäädännöllä (kuten ehdotetut markkinoiden manipulointia ja arvopaperiesitteitä koskevat direktiivit, ks. IP/01/758 ja IP/01/759), jonka neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät yhteispäätösmenettelyssä. Sääntelykomitean ominaisuudessa Euroopan arvopaperikomitea avustaa komissiota tälle yhteispäätösmenettelyn nojalla hyväksytyillä säädöksillä siirretyn täytäntöönpanovallan käyttämisessä.

Euroopan arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten komitea

Euroopan arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten komitea toimii riippumattomana neuvonantajaryhmänä, joka avustaa komissiota erityisesti mutta ei ainoastaan sen valmistellessa teknisiä täytäntöönpanotoimia (taso 2). Työssään Euroopan arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten komitea toimii täysin avoimesti ja kuulee markkinatoimijoita, kuluttajia ja loppukäyttäjiä. Komissiolla on tässä keskeinen rooli ja se antaa sääntelyviranomaisten komitealle toimeksianto toimia määräaikojen puitteissa. Se tiedottaa sääntelyviranomaisten komitealle poliittisista painopistealueista ja osallistuu uusia ideoita koskeviin keskusteluihin. Komission edustaja on mukana kaikissa arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten komitean kokouksissa, ja edustajalla on oikeus osallistua komitean keskusteluihin. Komitealla on myös merkittävä rooli huolehtiessaan jäsenvaltioiden viranomaisten välisen yhteistyön tehostamisesta, jolla varmistetaan yhteisön lainsäädännön jatkuvan soveltamisen johdonmukaisuuden edistäminen (taso 3).

Komiteoiden välinen yhteistyö

Näiden kahden komitean välisten kiinteiden yhteyksien varmistamiseksi Euroopan arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten komitean puheenjohtaja osallistuu Euroopan arvopaperikomitean kokouksiin tarkkailijana.

Euroopan parlamentti

Avoimuuden takaamiseksi komissio tiedottaa parlamentille Euroopan arvopaperikomitean toiminnasta säännöllisesti, kun komitea toimii sääntelevänä elimenä. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille myös kaikki asiaankuuluvat asiakirjat. Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille myös kaikista muodollisista toimeksiannoista, joita se antaa riippumattomalle Euroopan arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten komitealle.

EU:n rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä voidaan saada merkittävää taloudellista ja sosiaalista hyötyä. Pääoma ja rahoituspalvelut voivat liikkua vapaasti koko EU:ssa edellyttäen, että toiminnan vakauden valvontaa koskevat vaatimukset ja sijoittajansuoja saadaan asianmukaiselle tasolle. Se mahdollistaa pääomien rationaalisemman kohdentumisen ja lisää likviditeettiä, mistä on hyötyä kaikille yrityksille, mutta erityisesti pk-yrityksille. Pääomakustannukset alenevat kaikkialla. Kuluttajat voivat ostaa rahoituspalveluja ja arvopapereita helpommin parhailta eurooppalaisilta tarjoajilta, ja nettotuotot kasvavat sijoitusmahdollisuuksien laajetessa.


Side Bar