Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/01/792

Bruxelles, den 6. juni 2001

Finansielle tjenesteydelser: Kommissionen opretter to nye udvalg om værdipapirer  (se også MEMO/01/213)

Europa-Kommissionen har truffet to afgørelser om at nedsætte henholdsvis et Europæisk Værdipapirudvalg (ESC) og et Europæisk Værdipapirtilsynsudvalg (CESR). Kommissionens initiativ følger op på resolutionen fra Det Europæiske Råd i Stockholm i marts om mere effektiv regulering af værdipapirmarkederne, hvor Det Europæiske Råd reagerede positivt på Kommissionens hensigt om snarest at nedsætte disse udvalg. De to rådgivende udvalg vil spille en nøglerolle med at bistå Kommissionen under gennemførelsen af handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser og øge tempoet i lovgivningsprocessen. ESC kommer til at bestå af repræsentanter for medlemsstaterne på højt niveau. Udvalget skal rådgive Kommissionen om emner inden for værdipapirpolitikken. Senere, når udvalget har fået tillagt gennemførelsesbeføjelser gennem den fælles beslutningsprocedure, vil det også fungere som et tilsynsudvalg. CESR nedsættes som et uafhængigt rådgivende organ med repræsentanter for de nationale offentlige myndigheder med ekspertise inden for værdipapirer i medlemsstaterne. Det skal rådgive Kommissionen om de tekniske detaljer i værdipapirlovgivningen. Udvalget vil også hjælpe med at styrke samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne, så man sikrer en mere konsekvent daglig gennemførelse af EU's lovgivning i medlemsstaterne.

EU's kommissær med ansvar for det indre marked Frits Bolkestein udtaler: "Disse to afgørelser om at skabe Værdipapirudvalget og Værdipapirtilsynsudvalget viser Kommissionens vilje til hurtigt at gå videre med at gennemføre resolutionen fra Det Europæiske Råd i Stockholm og Lamfalussy-udvalgets forslag. Disse udvalg vil spille en nøglerolle med at øge tempoet i gennemførelsen af handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser og sikre en bedre og mere konsekvent gennemførelse af Fællesskabets lovgivning. De er afgørende komponenter i et nyt europæisk tilsynsnetværk, som skal skabe et integreret kapitalmarked i Den Europæiske Union. Udbyttet er enormt, og netop derfor må vi kombinere Den Europæiske Unions politiske initiativer med de bedste ressourcer inden for tilsynsvirksomhed og få begge dele til at arbejde mod samme mål."

Et integreret værdipapirmarked inden udgangen af 2003

I Stockholm udtalte stats- og regeringscheferne, at "alle berørte parter bør gøre deres yderste for at gennemføre de vigtigste trin i gennemførelsen af et integreret værdipapirmarked inden udgangen af 2003". For at nå dette mål skal lovgivningsprocessen gå hurtigere. Tilsynet med værdipapirmarkederne skal være tilstrækkelig fleksibel til, at der kan reageres på markedsudviklingen, og sikre, at EU er konkurrencedygtigt og kan tilpasse sig ny markedspraksis og nye tilsynsstandarder. Dette mål skal opnås samtidig med, at der tages hensyn til kravet om gennemsigtighed og retlig sikkerhed samt fuldt hensyn til traktatbestemmelserne, de involverede institutioners rettigheder og den nuværende institutionelle balance.

Hurtigere lovgivningsproces: metode med fire niveauer

I juli 2000 oprettede Rådet af økonomi- og finansministre Vismandsudvalget om regulering af de europæiske værdipapirmarkeder med Alexandre Lamfalussy som formand. Udvalgets opgave var at undersøge de nuværende betingelser for at gennemføre regulering af værdipapirmarkederne i EU og vurdere, hvordan reguleringsmekanismen for disse markeder bedst kan tage højde for markedsudviklingen. Med det formål at fjerne forskellige hindringer blev udvalget bedt om at foreslå scenarier vedrørende tilpasning af den nuværende praksis for at sikre større konvergens og samarbejde i den daglige gennemførelse og tage højde for nye tendenser på værdipapirmarkederne.

Vismandsudvalget aflagde den endelige rapport i februar 2001. Der blev stillet forslag om en reguleringsreform på grundlag af en metode med fire niveauer og oprettelsen af to udvalg til at bistå Kommissionen: Det Europæiske Værdipapirudvalg (ESC) og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR). Anbefalingerne i rapporten blev støttet af Kommissionen, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd i Stockholm.

Reguleringsmetoden med fire niveauer kan beskrives som følger:

  • Niveau 1 kommer til at bestå af retsakter, dvs. direktiver eller forordninger fra Rådet eller Europa-Parlamentet på grundlag af EF-traktaten. Rådet og Europa-Parlamentet bliver i hver enkelt sag enige om de tekniske gennemførelsesbestemmelsers karakter og omfang, som skal vedtages på niveau 2 på grundlag af Kommissionens forslag.

  • Niveau 2 er gennemførelsesbestemmelser, der vil blive brugt oftere for at sikre, at de tekniske bestemmelser kan holde trit med udviklingen på markederne og tilsynsområdet. De vil blive vedtaget under anvendelse af Rådets afgørelse fra 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

  • Niveau 3 består af foranstaltninger, hvis væsentligste formål er en væsentlig forbedring af den fælles og ensartede gennemførelse af akter, der er vedtaget på niveau 1 og 2 inden for medlemsstaterne

  • niveau 4 vil Kommissionen styrke håndhævelsen af fællesskabsretten.

Denne reguleringsmetode vil blive gennemført af Kommissionen med bistand fra ESC og CESR.

Det Europæiske Værdipapirudvalg - ESC

ESC får en dobbeltrolle. Som rådgivende organ skal udvalget rådgive Kommissionen om værdipapirspørgsmål angående vedtagelsen af foreslåede direktiver eller forordninger ved den fælles beslutningsprocedure (niveau 1). ESC har denne rådgivende funktion fra den [7. juni 2001]. ESC vil også formelt fungere som tilsynsudvalg, når dets regulerende funktion er blevet fastlagt i lovgivning på niveau 2 (f.eks. de foreslåede direktiver om markedsmisbrug og prospekter se IP/01/758 og IP/01/759), der vedtages af Rådet og Europa-Parlamentet ved den fælles beslutningsprocedure. I sin egenskab af tilsynsudvalg vil ESC bistå Kommissionen med udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der er tillagt Kommissionen ved retsakter, der er vedtaget ved den fælles beslutningsprocedure.

Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg - CESR

CESR vil fungere som en uafhængig rådgivningsgruppe, der bistår Kommissionen med bl.a. forberedelse af tekniske gennemførelsesbestemmelser (niveau 2). CESR vil arbejde helt åbent og involvere markedsdeltagere, forbrugere og slutbrugere. Kommissionen vil spille en nøglerolle og give CESR mandater inden for faste tidsfrister. Den vil oplyse CESR om aktuelle politiske prioriteter og bidrage til diskussioner om nye idéer. Kommissionen deltager i alle CESR's møder og har ret til at deltage i diskussionerne. CESR vil også spille en vigtig rolle med at sikre et mere effektivt samarbejde mellem de offentlige myndigheder i medlemsstaterne, så man sikrer en mere konsekvent daglig gennemførelse af fællesskabslovgivningen (niveau 3).

Samarbejde mellem udvalgene

For at sikre en tæt forbindelse mellem de to udvalg deltager CESR's formand som observatør i ESC's møder.

Europa-Parlamentet

Når ESC fungerer som tilsynsorgan, vil Kommissionen for at sikre gennemsigtigheden jævnligt holde Parlamentet underrettet om ESC's virksomhed. Den fremsender også alle relevante dokumenter. Kommissionen vil tillige holde Europa-Parlamentet underrettet om alle formelle mandater, der bliver overdraget til det uafhængige CESR.

Der kan opnås væsentlige økonomiske og sociale fordele ved at skabe et integreret finansmarked i EU. Hvis et sådant marked har den rette grad af tilsynssikkerhed og investorbeskyttelse, kan kapital og finansielle tjenesteydelser bevæge sig frit i hele EU. Dermed fordeles kapitalen mere rationelt, og likviditeten øges, hvilket er til fordel for hele erhvervslivet, især små og mellemstore virksomheder. Omkostningerne ved kapital vil falde overalt. Forbrugerne vil bedre kunne købe finansielle tjenesteydelser og værdipapirer fra de bedste europæiske leverandører med et nettoafkast, der stiger i takt med, at udvalget af investeringer bliver bredere.


Side Bar