Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/758

Bryssel den 30 maj 2001

Finansiella tjänster: Kommissionen föreslår direktiv mot insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan

Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv mot insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan ("marknadsmissbruk"). Förslaget syftar till högre normer för marknadsintegriteten på värdepappersområdet i EU. Det är grundat på principerna om öppenhet och lika behandling för alla marknadsdeltagare och kräver ett närmare samarbete och mer utbyte av upplysningar mellan de behöriga myndigheterna i de olika medlemsstaterna än vad som nu finns. Genom att direktivet skapar gemensamma ramar för ansvarsfördelningen, rättstillämpningen och samarbetet inom gemenskapen kommer risken för bristande överensstämmelse, förvirring och kryphål att minska. Initiativet är en av de centrala punkterna i handlingsplanen för finansiella tjänster och arbetet för att senast 2003 skapa en integrerad marknad för tjänster. Det är ett av de två första direktivförslagen enligt den nya "Lamfalussymodellen" från toppmötet i Stockholm som innebär att grundprinciper och tekniska genomförandebestämmelser skils åt (se också IP/01/759 om prospekt). Kommissionen ämnar anta tekniska bestämmelser som komplement till ramprinciperna i direktivet efter samråd med medlemsstaternas företrädare i en värdepapperskommitté.

"Det här förslaget är en grundpelare i arbetet för att integrera kapitalmarknaderna i EU senast 2003", säger Frits Bolkestein, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden. "Jag vill förbättra finansmarknadernas integritet i EU genom att upprätta och genomföra gemensamma normer mot marknadsmissbruk i hela EU. Det kommer att höja investerarnas förtroende för våra marknader, och därmed kan de utvecklas och växa. Vi måste ha gemensamma regler om vad som är tillåten praxis. Det får inte råda tvivel om att Europeiska unionen inte tillåter något ruffel och båg på finansområdet. Detta är ett viktigt steg i arbetet för att skapa stabila, öppna, integrerade och effektiva marknader i EU, vilket gagnar alla konsumenter och investerare."

Förslagets uppläggning

Det finns två huvudformer av marknadsmissbruk: insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Direktivet om insiderhandel (89/592/EEG) antogs för mer än tio år sedan. Dess bestämmelser måste nu moderniseras med tanke på hur finansmarknaderna och EU:s lagstiftning har utvecklats. Detta förslag omfattar därför både insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Därmed kommer samma allmänna bestämmelser att gälla för båda slagen av marknadsmissbruk. Det blir också administrativt enklare, och antalet olika regler och normer i Europeiska unionen blir mindre.

För att EU:s lagstiftning mot marknadsmissbruk skall kunna förbli relevant under de kommande årtiondena trots de snabba förändringarna på finansmarknaderna ger direktivet en allmän definition av vad som utgör marknadsmissbruk.

Definitionen är tillräckligt flexibel för att nya former av missbruk som kan komma att uppstå täcks in. Samtidigt är den tillräckligt klar för att ge tillräcklig vägledning om vad som är god sed för marknadsdeltagarna.

Direktivet kommer att gälla för alla finansiella instrument i vilka handel äger rum på minst en reglerad marknad i Europeiska unionen, inklusive primärmarknader. Det blir gällande för alla transaktioner i dessa instrument, vare sig de äger rum på reglerade marknader eller någon annanstans. Syftet med den bestämmelsen är att förhindra att missbruk äger rum på oreglerade marknader, som ATS-marknaderna och andra.

Marknadens integritet kan garanteras bara om förbudet mot alla former av missbruk tillämpas allmänt. Det erkänns dock i direktivet att undantag ("safe harbours"), där vissa förbud inte gäller, måste tillåtas under särskilda omständigheter av fullt förståeliga ekonomiska orsaker.

En enda kontroll- och tillsynsmyndighet i varje medlemsstat

Om finansmarknaderna i Europeiska unionen skall kunna integreras måste genomförandet och rättstillämpningen i medlemsstaterna tillnärmas (i stället för att löpa isär). Idag har de nationella myndigheterna olika ansvarsområden och befogenheter, något som hindrar inrättandet av en fullt integrerad marknad och skapar ytterligare förvirring på marknaden. Med tanke på detta föreslås det i direktivet att medlemsstaterna utnämner en enda kontroll- och tillsynsmyndighet med vissa gemensamma ansvarsområden som ett minimum.

Det allt större antalet transaktioner över gränserna gör att EU-lagstiftningen måste ålägga kontroll- och tillsynsmyndigheterna att samarbeta effektivt för att förebygga, uppdaga, undersöka och beivra marknadsmissbruk. För den skull måste de kunna förlita sig på varandras hjälp och snabbt få relevant information från varandra.

På en integrerad finansmarknad är det i princip oacceptabelt att ett felaktigt uppträdande bestraffas strängt i ett land, milt i ett annat och inte alls i ett tredje. Någon fullständig harmonisering av de straffrättsliga påföljderna föreskrivs dock inte i fördraget. Däremot är det både önskvärt och i överensstämmelse med EU:s lagstiftning att det i direktivet anges en allmän skyldighet för medlemsstaterna att införa och fastställa påföljder för brott mot bestämmelser som införts i enlighet med direktivet, och att dessa är tillräckliga för att säkra att kraven följs.

Bakgrund

Ett av huvudsyftena bakom Handlingsplanen för finansiella tjänster är att höja marknadens integritet. Den nuvarande lagstiftningen till skydd för marknadens integritet i EU är ofullständig:

  • Det finns inga gemensamma EU-bestämmelser mot otillbörlig marknadspåverkan.

  • Medlemsstaternas lagstiftning om marknadsmissbruk varierar kraftigt.

Dessa skillnader leder till snedvridning av konkurrensen på de finansiella marknaderna. De hämmar utvecklingen av en enda finansmarknad med lika konkurrensvillkor i EU. Följden blir att investeringsföretag och ekonomiska aktörer ofta är osäkra om begrepp, definitioner och rättstillämpning i olika medlemsstater.

Dessutom kommer det fram nya produkter och ny teknik, utbudet av derivatprodukter växer, nya deltagare träder in på marknaderna i allt större antal, handeln mellan medlemsstaterna växer, och finansmarknaderna i EU förbinds nu med varandra mycket mer än tidigare.

Marknadsmissbruk höjer företagens kapitalkostnader och skadar dessutom finansmarknadernas integritet och allmänhetens förtroende för handeln med värdepapper och derivat i allmänhet. Svaga regler mot marknadsmissbruk avskräcker nya investerare. Ytterst kan otillräckliga regler komma att försvaga den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen och EU:s ekonomiska politik.

För mera bakgrundsinformation se MEMO/01/203.

Den fullständiga texten till förslaget finns på webbplatsen Europa:  http://ec.europa.eu/internal_market (klicka på What's New).


Side Bar