Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/01/758

Brussel, 30 mei 2001

Financiële diensten: de Commissie dient een voorstel in voor een richtlijn betreffende handel met voorkennis en marktmanipulatie

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend voor een richtlijn betreffende handel met voorkennis en marktmanipulatie ("marktmisbruik"). Het voorstel moet de normen inzake marktintegriteit op het gebied van effecten in de gehele EU aanscherpen. Het is gebaseerd op de beginselen van doorzichtigheid en gelijke behandeling van marktdeelnemers en vereist een nauwere samenwerking en een grotere mate van informatie-uitwisseling tussen nationale bevoegde autoriteiten dan thans. Het voorstel vermindert de potentiële tegenstrijdigheden, verwarring en lacunes doordat het een algemeen kader biedt voor de verdeling van verantwoordelijkheden, handhaving en samenwerking in de Gemeenschap. Het initiatief is een van de hoofdbestanddelen van het actieplan voor financiële diensten, en van het streven om tegen 2003 een geïntegreerde markt voor financiële diensten tot stand te brengen. Het is een van de eerste twee richtlijnvoorstellen in het kader van de nieuwe in Stockholm gepresenteerde "Lamfalussy"-aanpak - waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen kaderbeginselen en technische uitvoeringsmaatregelen (zie ook IP/01/759 betreffende prospectussen). De Commissie is voornemens technische maatregelen vast te stellen als aanvulling op de kaderbeginselen die in de richtlijn zijn neergelegd, na raadpleging van de vertegenwoordigers van de lidstaten die zitting hebben in een effectencomité.

Commissaris voor de Interne Markt Frits Bolkestein merkte op: "Dit voorstel vormt een van de belangrijke pijlers waarop tegen 2003 de geïntegreerde Europese kapitaalmarkt moet worden gegrondvest. Ik wil de integriteit van de Europese financiële markten vergroten door gemeenschappelijke regels tegen marktmisbruik vast te stellen en in geheel Europa ten uitvoer te leggen. Dit zal het vertrouwen van de beleggers in onze markten ten goede komen en bijdragen tot de ontwikkeling en groei ervan. Wij hebben gemeenschappelijke voorschriften nodig over wat geoorloofde praktijken zijn en wat niet. Laat ik duidelijk zijn: de Europese Unie heeft geen boodschap aan hebzuchtige valsspelers. Dit voorstel is een belangrijke stap in de richting van stabiele, transparante, geïntegreerde en efficiënte Europese markten ten behoeve van alle consumenten en beleggers".

De in het voorstel gevolgde benadering

Er zijn twee grote categorieën marktmisbruik: handel met voorkennis en marktmanipulatie. De richtlijn inzake transacties van ingewijden (89/592/EEG) werd meer dan tien jaar geleden aangenomen. Gezien de veranderingen op de financiële markten en in de Europese wetgeving sinds de goedkeuring ervan moet de Commissie deze bepalingen actualiseren. Daarom heeft het voorstel zowel betrekking op handel met voorkennis als op marktmanipulatie. Zo kan hetzelfde kader worden toegepast op beide categorieën marktmisbruik. Bovendien zal het in administratief opzicht eenvoudiger zijn en het aantal verschillende regels en voorschriften in de Europese Unie verminderen.

Om ervoor te zorgen dat de Europese regelgeving op het gebied van marktmisbruik in de komende decennia bij snel veranderende financiële markten relevant blijft, bevat het voorstel een algemene definitie van marktmisbruik.

Deze definitie is flexibel genoeg om ook nieuwe vormen van misbruik die de kop op zouden kunnen steken naar behoren te dekken. Tegelijkertijd is zij duidelijk genoeg om als richtsnoer te dienen voor het gedrag van marktdeelnemers.

Het toepassingsgebied omvat alle financiële instrumenten die op tenminste een gereglementeerde markt in de Europese Unie tot de handel zijn toegelaten, met inbegrip van primaire markten. Het voorstel betreft alle transacties met betrekking tot deze instrumenten, of zij nu op gereglementeerde markten plaatsvinden of elders. Dit om misbruik op ongereglementeerde markten, zoals alternatieve handelssystemen, te vermijden. De richtlijn erkent evenwel dat in bijzondere omstandigheden en om volstrekt legitieme economische redenen uitzonderingen (zogenaamde "safe harbours") moeten worden toegestaan zodat sommige verbodsbepalingen hier niet van toepassing zijn.

Eén regelgevende en toezichthoudende autoriteit in elke lidstaat

Om geïntegreerde financiële markten in de Europese Unie tot stand te kunnen brengen moeten de uitvoerings- en handhavingsmethoden van de lidstaten onderling worden aangepast. Verschillen tussen de taken en bevoegdheden van nationale overheidsinstanties belemmeren de totstandbrenging van een volledig geïntegreerde markt en vergroten de verwarring op de markten. De richtlijn stelt dan ook voor dat de lidstaten één enkele instantie op het gebied van regelgeving en toezicht aanwijzen die belast is met een gemeenschappelijk aantal fundamentele taken om handel met voorkennis en marktmanipulatie te bestrijden.

Gezien de toename van grensoverschrijdende activiteiten moet de Europese wetgeving waarborgen dat de regelgevende en toezichthoudende autoriteiten doeltreffend samenwerken om marktmisbruik te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te vervolgen. Hiertoe moeten zij op elkaars hulp kunnen rekenen en tijdig relevante informatie van elkaar ontvangen.

Het is in een geïntegreerde financiële markt in beginsel onaanvaardbaar dat onrechtmatig gedrag in het ene land tot een zware straf leidt, in een ander land tot een lichte straf en in een derde onbestraft blijft. Volgens het Verdrag valt een harmonisatie van sancties evenwel niet onder de bevoegdheid van de Gemeenschap. Niettemin is het wenselijk, en in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht, indien de richtlijn een algemene verplichting voor de lidstaten bevat om sancties vast te stellen en op te leggen voor de schending van maatregelen die ingevolge de richtlijn zijn vastgesteld, en wel op zodanige wijze dat naleving van de vereisten ervan wordt bevorderd.

Achtergrond

Een van de voornaamste doelstellingen van het actieplan voor financiële diensten is een verbetering van de marktintegriteit. Het bestaande Europese wettelijke kader om marktintegriteit te beschermen is onvolledig:

  • Op Europees niveau zijn er geen gemeenschappelijke bepalingen om marktmanipulatie tegen te gaan.

  • Op het niveau van de lidstaten bestaat een groot aantal voorschriften op het gebied van marktmisbruik.

Deze verschillen hebben concurrentieverstoringen op de Europese financiële markten tot gevolg. Zij laten beleggingsondernemingen en marktdeelnemers dikwijls in onzekerheid over begrippen, definities en handhaving op elke Europese markt. Deze problemen worden nog verergerd door nieuwe ontwikkelingen.

Er worden nieuwe producten en technologieën ontwikkeld; de verscheidenheid aan afgeleide producten stijgt; meer en nieuwe deelnemers betreden de markten; de grensoverschrijdende handel neemt toe; de Europese financiële markten raken steeds sterker onderling verbonden.

Marktmisbruik verhoogt niet alleen de kosten van kapitaal voor ondernemingen maar schaadt tevens de integriteit van de financiële markten en het vertrouwen van het publiek in de handel in effecten en derivaten in het algemeen. Slechte regels op het gebied van marktmisbruik zullen nieuwe beleggers afschrikken. In laatste instantie kunnen ontoereikende regels de economische groei en het economisch beleid van de Europese Unie verzwakken.

Voor verdere achtergrondinformatie, zie MEMO/01/203.

De volledige tekst van het voorstel is beschikbaar op de Website Europa:  http://ec.europa.eu/internal_market (klik op "What's New")


Side Bar