Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/01/758

Bryssel 30. toukokuuta 2001

Rahoituspalvelut: komissio esittää direktiiviä sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipulaatiosta

Euroopan komission on antanut ehdotuksen sisäpiirikauppoja ja markkinoiden manipulointia (markkinoiden väärinkäyttöä) koskevaksi direktiiviksi. Ehdotus parantaa markkinoiden luotettavuudelle asetettuja normeja kaikkialla Euroopan unionissa. Se perustuu avoimuuteen ja markkinaosapuolten tasapuoliseen kohteluun ja edellyttää toimivaltaisilta kansallisilta viranomaista nykyistä tiiviimpää yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. Ehdotus vähentää mahdollisia epäjohdonmukaisuuksia, sekaannuksia ja aukkoja lainsäädännössä luomalla puitteet vastuunjaolle, täytäntöönpanolle ja yhteistyölle yhteisössä. Tämä aloite on keskeinen osa rahoituspalvelujen toimintasuunnitelmaa ja tavoitetta luoda rahoituspalvelujen yhtenäismarkkinat vuoteen 2003 mennessä. Kyseessä on toinen direktiiviehdotus, joka noudattaa muodoltaan Tukholman Eurooppa-neuvostossa hyväksyttyä Lamfalussyn raporttia: yleiset periaatteet on erotettu täytäntöönpanon teknisistä yksityiskohdista (ks. IP/01/759 esitedirektiivistä). Komissio päättää direktiivissä vahvistettuja yleisiä periaatteita täydentävistä teknisistä yksityiskohdista kuultuaan jäsenvaltioiden edustajia arvopaperikomiteassa.

Sisämarkkinoista vastaava komission jäsen Frits Bolkestein toteaa seuraavaa: "Ehdotus on perusta hankkeelle luoda yhdentyneet pääomamarkkinat Euroopassa vuoteen 2003 mennessä. Tarkoitus on lisätä Euroopan rahoitusmarkkinoiden luotettavuutta vahvistamalla ja panemalla täytäntöön yhteiset normit markkinoiden väärinkäytön estämiseksi Euroopassa. Tämä lisää sijoittajien luottamusta markkinoihimme ja edistää niiden kehitystä ja kasvua. Meillä on oltava yhteiset normit sille, mitkä käytännöt ovat hyväksyttäviä ja mitkä eivät. Haluan tehdä selväksi, että Euroopan unioni ei halua olla missään tekemisissä ahneiden finanssihuijareiden kanssa. Tämä ehdotus on tärkeä askel kohti vakaita, avoimia, yhdentyneitä ja tehokkaita Euroopan laajuisia markkinoita, joista hyötyy jokainen kuluttaja ja sijoittaja."

Ehdotuksen periaatteet

Markkinoiden väärinkäyttöä on pääasiassa kahta lajia: sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulaatio. Sisäpiirikauppadirektiivi (89/592/ETY) annettiin yli vuosikymmen sitten. Koska rahoitusmarkkinat ja yhteisön lainsäädäntö ovat muuttuneet direktiivin antamisen jälkeen, komission on ajanmukaistettava sen säännökset. Tämän vuoksi ehdotus kattaa sekä sisäpiirikaupat että markkinoiden manipulaation. Näin varmistetaan, että samoja puitteita sovelletaan molempiin markkinoiden manipulaation lajeihin. Tämä on lisäksi hallinnollisesti yksinkertaisempaa ja vähentää erilaisten sääntöjen ja normien määrää Euroopan unionissa.

Jotta varmistettaisiin, että markkinoiden väärinkäyttöä koskevat yhteisön säännökset säilyttäisivät merkityksensä nopeasti kehittyvillä rahoitusmarkkinoilla myös tulevina vuosikymmeninä, ehdotuksessa annetaan yleinen määritelmä markkinoiden väärinkäytölle.

Määritelmä on riittävän joustava varmistamaan, että myös mahdolliset uudet väärinkäytökset tulevat katetuiksi. Samanaikaisesti se on riittävän selkeä ohjaamaan markkinaosapuolten käyttäytymistä.

Soveltamisala kattaa kaikki rahoitusvälineet, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi vähintään yksillä säännellyillä markkinoilla Euroopan unionissa, mukaan lukien ensimarkkinat. Ehdotusta sovelletaan kaikkiin kyseisiä rahoitusvälineitä koskeviin transaktioihin siitä riippumatta, tapahtuvatko kyseiset transaktiot säännellyillä markkinoilla vai muualla. Näin vältytään siltä, että sääntelemättömiä markkinoita, vaihtoehtoisia kaupankäyntijärjestelmiä tai muita keinoja käytetään kyseisiin rahoitusvälineisiin liittyviin väärinkäytöksiin.

Markkinoiden luotettavuus voidaan taata vain ottamalla käyttöön väärinkäytöksiä koskeva yleinen kielto. Direktiivissä kuitenkin tunnustetaan, että erityistapauksissa ja täysin oikeutetuista taloudellisista syistä on sallittava poikkeukset, jolloin tiettyjä kieltoja ei sovelleta.

Yksi sääntely- ja valvontaviranomainen jokaiseen jäsenvaltioon

Jos Euroopan unioni aikoo luoda yhdentyneet rahoitusmarkkinat, jäsenvaltioiden soveltamis- ja täytäntöönpanomenetelmien on lähestyttävä toisiaan (eikä eriydyttävä). Kansallisten hallintoviranomaisten erilaiset vastuualueet ja toimivaltuudet haittaavat yhdentyneiden markkinoiden kehittymistä ja lisäävät sekaannusta markkinoilla. Tämän estämiseksi direktiivissä ehdotetaan, että jokainen jäsenvaltio nimittää sisäpiirikauppojen ja markkinoiden manipulaation estämiseksi yhden hallinnollisen sääntely- ja valvontaviranomaisen, jonka vähimmäisvastuualueet ovat samat jokaisessa jäsenvaltiossa.

Koska rajatylittävä toiminta lisääntyy, yhteisön lainsäädännöllä on varmistettava, että sääntely- ja valvontaviranomaiset harjoittavat tehokasta yhteistyötä markkinoiden väärinkäytön estämiseksi, selville saamiseksi, tutkimiseksi ja siitä rankaisemiseksi. Tätä varten viranomaisten on voitava luottaa toistensa apuun ja saatava tietoja toisiltaan hyvissä ajoin.

Periaatteessa yhdentyneillä rahoitusmarkkinoilla ei voida hyväksyä sitä, että tuomittavasta toiminnasta seuraa yhdessä maassa ankara seuraamus, toisessa lievä ja kolmannessa siitä ei rangaista ollenkaan. EY:n perustamissopimuksen nojalla seuraamusten yhdenmukaistaminen on kuitenkin yhteisön toimivallan ulkopuolella. Tästä huolimatta on toivottavaa ja yhteisön oikeuden mukaista, että ehdotuksessa asetetaan jäsenvaltioille yleinen velvoite määrätä ja määrittää direktiivin nojalla toteutettujen toimenpiteiden rikkomisesta aiheutuvat hallinnolliset ja rikosoikeudelliset seuraamukset sellaisiksi, että ne edistävät direktiivin vaatimusten noudattamista.

Taustaa

Yksi rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman keskeisiä tavoitteita on markkinoiden luotettavuuden parantaminen. Nykyiset yhteisönlaajuiset oikeudelliset puitteet markkinoiden luotettavuuden suojaamiseksi ovat riittämättömät.

  • Euroopan tasolla ei ole yhteisiä säännöksiä markkinoiden manipuloinnin estämiseksi.

  • Jäsenvaltioiden tasolla on runsaasti erilaisia markkinoiden manipulointia koskevia sääntöjä.

Tällaiset erot johtavat kilpailun vääristymiseen Euroopan rahoitusmarkkinoilla. Niiden seurauksena sijoitusyhtiöt ja talouden toimijat ovat usein epävarmoja eri jäsenvaltioiden käsitteistä, määritelmistä ja täytäntöönpanovaatimuksista. Uusin kehitys vielä korostaa näitä vaikeuksia.

Uusia tuotteita ja uutta tekniikkaa kehitetään jatkuvasti, johdannaistuotteiden valikoima kasvaa, markkinoille tulee lisää uusia toimijoita, rajatylittävä kaupankäynti lisääntyy ja Euroopan rahoitusmarkkinoiden rajatylittävät yhteydet ovat paljon aiempaa yleisempiä.

Markkinoiden väärinkäyttö lisää yritysten pääomakustannuksia sekä vähentää rahoitusmarkkinoiden luotettavuutta ja yleistä luottamusta arvopaperi- ja johdannaiskauppaan. Puutteelliset markkinoiden väärinkäyttöä koskevat säännöt vähentävät uusien sijoittajien kiinnostusta. Riittämättömät säännöt voivat viime kädessä heikentää Euroopan unionin talouskasvua ja talouspolitiikkaa.

Lisää taustatietoja dokumentista MEMO/01/203.

Ehdotus kokonaisuudessaan löytyy Europa-palvelimelta osoitteesta  http://ec.europa.eu/internal_market (klikkaa kohtaa What's new).


Side Bar