Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/01/758

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2001

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή προτείνει μια οδηγία για τις πράξεις κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για τις πράξεις κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς («καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά»). Η πρόταση αποσκοπεί να ενισχύσει την ακεραιότητα των αγορών κινητών αξιών σε όλη την ΕΕ. Βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των φορέων της αγοράς και προβλέπει στενότερη συνεργασία και συχνότερες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων εθνικών αρχών από ό,τι οι ισχύουσες σήμερα διατάξεις. Η πρόταση θα εξαλείψει τις ασυνέπειες, τις συγχύσεις και τα νομικά κενά με τη δημιουργία ενός βασικού πλαισίου για την κατανομή των αρμοδιοτήτων, την εφαρμογή των κανόνων και τη συνεργασία στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία του σχεδίου δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και δίνει την ώθηση για την οικοδόμηση ενοποιημένης αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έως το 2003. Αποτελεί μια από τις πρώτες δύο προτάσεις οδηγιών που καταρτίζονται με τη νέα μορφή που καθόρισε η «Ομάδα Lamfalussy» και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης η οποία κάνει διάκριση ανάμεσα στις βασικές αρχές και στις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής (βλέπε επίσης IP/01/759 για τα ενημερωτικά δελτία). Η Επιτροπή προτίθεται να θεσπίσει τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για να συμπληρώσει τις βασικές αρχές που διατυπώνονται στην οδηγία αφού ζητήσει τη γνώμη των εκπροσώπων των κρατών μελών στην Επιτροπή Κινητών Αξιών.

Ο αρμόδιος για την εσωτερική αγορά Επίτροπος, κ. Frits Bolkestein, δήλωσε: «Η πρόταση αντιπροσωπεύει ένα βασικό στοιχείο της προσπάθειας οικοδόμησης μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς έως το 2003. Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την ακεραιότητα των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών με τη θέσπιση και εφαρμογή κοινών προτύπων για την καταπολέμηση των καταχρηστικών πρακτικών σε όλες τις αγορές της Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις αγορές μας και θα διευκολυνθεί η διεύρυνση και ανάπτυξη των αγορών. Πρέπει να έχουμε κοινούς κανόνες που θα ορίζουν τόσο τις θεμιτές όσο και τις αθέμιτες πρακτικές. Επιτρέψτε μου να είμαι όσο το δυνατόν πιο σαφής: στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει θέση για ανέντιμες συναλλαγές. Η παρούσα πρόταση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση σταθερών, ενοποιημένων και αποτελεσματικών χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη, προς όφελος των καταναλωτών και των επενδυτών».

Η προσέγγιση που ακολουθείται στην πρόταση οδηγίας

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά: οι πράξεις κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών και οι πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Η οδηγία για τις πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών (89/592/ΕΟΚ) θεσπίστηκε εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών που σημειώθηκαν στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία από την έγκρισή της οδηγίας, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι διατάξεις της πρέπει να αναθεωρηθούν. Κατά συνέπεια, η νέα πρόταση καλύπτει τόσο τις πράξεις κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών όσο και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ότι το ίδιο πλαίσιο εφαρμόζεται και στις δύο κατηγορίες καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά. Επιπλέον, η πρόταση απλουστεύει τις διοικητικές διαδικασίες και περιορίζει τον αριθμό των διαφορετικών κανόνων και προτύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να εξασφαλιστεί ότι η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση των καταχρηστικών πρακτικών θα παραμείνει κατάλληλη για περισσότερες δεκαετίες παρά την ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, η πρόταση διατυπώνει ένα γενικό ορισμό των πρακτικών αυτών.

Ο ορισμός αυτός είναι επαρκώς ευέλικτος για να εξασφαλίσει ότι καλύπτονται με ικανοποιητικό τρόπο οι νέες καταχρηστικές πρακτικές που ενδέχεται να εμφανιστούν, αλλά και επαρκώς σαφής για να κατευθύνει τη συμπεριφορά των φορέων της αγοράς.

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας καλύπτει όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που γίνονται δεκτά προς διαπραγμάτευση σε μία τουλάχιστον οργανωμένη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανομένων των πρωτογενών αγορών. Η πρόταση θα εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές στα μέσα αυτά, είτε αυτές διενεργούνται σε οργανωμένη αγορά είτε όχι. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η χρησιμοποίηση μη οργανωμένων αγορών, εναλλακτικών συστημάτων συναλλαγών και άλλων αγορών για καταχρηστικές πρακτικές σχετικά με τα μέσα αυτά.

Η ακεραιτότητα της αγοράς μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με τη γενική εφαρμογή των απαγορεύσεων καταχρηστικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, η οδηγία αναγνωρίζει ότι σε ειδικές περιστάσεις και για απόλυτα θεμιτούς οικονομικούς λόγους, θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν παρεκκλίσεις («safe harbours») από ορισμένες απαγορεύσεις.

Ενιαία ρυθμιστική και εποπτική αρχή σε κάθε κράτος μέλος

Για την ανάπτυξη ενοποιημένων χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται σύγκλιση (και όχι απόκλιση) στις μεθόδους μεταφοράς και ελέγχου της εφαρμογής στα κράτη μέλη. Η ύπαρξη διαφορετικών καθεστώτων ευθυνών και αρμοδιοτήτων των εθνικών διοικητικών αρχών εμποδίζει την πλήρη ενοποίηση των αγορών και αυξάνει τη σύγχυση σε αυτές. Για να διορθώσει την κατάσταση, η πρόταση προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος διορίζει μια ενιαία ρυθμιστική και εποπτική αρχή επιφορτισμένη με ένα ελάχιστο σύνολο αρμοδιοτήτων για την αντιμετώπιση των πράξεων κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών και των πράξεων χειραγώγησης της αγοράς.

Λαμβανομένης υπόψη της ανάπτυξης των διασυνοριακών συναλλαγών, η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές συνεργάζονται πραγματικά για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη των καταχρηστικών συμπεριφορών στην αγορά. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε μηχανισμούς έγκαιρης αμοιβαίας συνδρομής και ανταλλαγής πληροφοριών.

Σε μια ενοποιημένη χρηματοπιστωτική αγορά δεν μπορεί, καταρχήν, να γίνει δεκτό ότι για την ίδια καταχρηστική συμπεριφορά θα επιβάλλεται βαριά ποινή σε ένα κράτος, ελαφρά ποινή σε άλλο και καμία ποινή σε ένα τρίτο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη συνθήκη, η εναρμόνιση των κυρώσεων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Κοινότητας. Είναι όμως επιθυμητό, αλλά και συνεπές με την κοινοτική νομοθεσία να υποχρεωθούν από την παρούσα οδηγία τα κράτη μέλη να καθορίζουν και να επιβάλλουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της οδηγίας, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει σε επαρκή βαθμό τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της.

Γενικές παρατηρήσεις

Ένας από τους βασικούς στόχους του σχεδίου δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι η ενίσχυση της ακεραιότητας της αγοράς. Το ισχύον ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της ακεραιότητας της αγοράς είναι ανεπαρκές:

  • σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχουν κοινές διατάξεις για την καταπολέμηση της χειραγώγησης της αγοράς·

  • στο επίπεδο των κρατών μελών, υπάρχει μεγάλη ποικιλία στους κανόνες που εφαρμόζονται στον τομέα αυτό.

Οι διαφορές αυτές δημιουργούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές και αφήνουν συχνά τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους οικονομικούς φορείς σε αβεβαιότητα σχετικά με τις έννοιες, τους ορισμούς και τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι νέες εξελίξεις επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο αυτές τις δυσχέρειες.

Νέα προϊόντα και νέες τεχνολογίες εμφανίζονται με όλο και ταχύτερους ρυθμούς· το φάσμα των παράγωγων προϊόντων επεκτείνεται· όλο και περισσότεροι νέοι φορείς δραστηριοποιούνται στις αγορές· οι διασυνοριακές συναλλαγές αναπτύσσονται και οι διασυνοριακές διασυνδέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών αυξάνονται.

Οι καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά δεν αυξάνουν μόνο το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, αλλά επηρεάζουν επίσης αρνητικά την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και την εμπιστοσύνη του κοινού στις συναλλαγές σε κινητές αξίες και σε παράγωγα μέσα. Η ανεπάρκεια των σημερινών κανόνων για την καταπολέμηση των καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά θα αποθαρρύνει τους νέους επενδυτές και, τελικά, θα εξασθενήσει την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε MEMO/01/203.

Το πλήρες κείμενο της πρότασης διατίθεται στο δικτυακό κόμβο Europa στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/internal_market (επιλέξτε «What's New»)


Side Bar