Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/01/758

Bruxelles, den 30. maj 2001

Finansielle tjenester: Kommissionen stiller forslag til direktiv om insiderhandel og kursmanipulation

Europa-Kommissionen har fremsat et forslag til direktiv om insiderhandel og kursmanipulation ("markedsmisbrug"), som skal forbedre standarderne for markedsintegritet på værdipapirområdet overalt i EU. Det er baseret på gennemsigtighed og ligebehandling af markedsdeltagerne og kræver et nærmere samarbejde og en mere omfattende informationsudveksling mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder, end det hidtil har været tilfældet. Forslaget vil mindske risikoen for uoverensstemmelser, forvirring og smuthuller ved at etablere grundlæggende rammebestemmelser for ansvarsfordeling, håndhævelse og samarbejde inden for Fællesskabet. Dette initiativ er et af de centrale punkter i handlingsplanen for finansielle tjenester og skal sikre etableringen af et integreret finansmarked inden 2003. Der er tale om et af de første to direktivforslag efter den nye "Lamfalussy"-metode, som blev vedtaget på topmødet i Stockholm - hvor der skelnes mellem grundprincipper og tekniske gennemførelsesforanstaltninger (jf. også IP/01/759 om prospekter). Kommissionen vil vedtage tekniske gennemførelsesforanstaltninger til de grundprincipper, der fastlægges i direktivet, efter høring af medlemsstaternes repræsentanter i et værdipapirudvalg.

Kommissæren for det indre marked Frits Bolkestein udtalte: "Dette forslag er en af grundpillerne i opbygningen af et europæisk integreret kapitalmarked inden 2003. Jeg ønsker at fremme de europæiske finansmarkeders integritet ved at fastlægge og gennemføre fælles standarder over for markedsmisbrug overalt i EU. Dette vil fremme investorernes tillid til vore markeder, som herved bedre vil kunne udvikle sig og vokse. Vi skal have fælles regler for, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt. For at sige det rent ud vil EU ikke finde sig i grådige finansielle fidusmagere. Forslaget er et vigtigt skridt i retning af stabile, gennemsigtige, integrerede og effektive europæiske markeder til gavn for forbrugerne og investorerne".

Forslagets sigte

Markedsmisbrug kan opdeles i to hovedkategorier, nemlig insiderhandel og kursmanipulation. Direktivet om insiderhandel (89/592/EØF) blev vedtaget for mere end ti år siden. I betragtning af ændringerne på finansmarkederne og i den europæiske lovgivning siden direktivets vedtagelse skal Kommissionen ajourføre dets bestemmelser, og det foreliggende forslag omfatter derfor både insiderhandel og kursmanipulation. Herved sikres det, at der gælder de samme regler for begge kategorier af markedsmisbrug. Det vil også være enklere administrativt set og desuden reducere antallet af forskellige regler og standarder på tværs af EU.

For at sikre at europæiske regler for markedsmisbrug fortsat vil være relevante i de kommende tiår under de hastigt skiftende forhold på finansmarkederne, indeholder forslaget en generel definition af markedsmisbrug.

Denne definition er tilstrækkelig fleksibel til at sikre, at eventuelle nye former for misbrug vil være omfattet deraf. Samtidig er den tilstrækkelig klar til at give markedsdeltagerne fyldestgørende retningslinjer for, hvilken adfærd der er tilladt.

Direktivet vil omfatte alle finansielle instrumenter, der optages til omsætning på mindst et reguleret marked i EU, herunder primære markeder. Det skal gælde for alle transaktioner vedrørende disse instrumenter, hvad enten transaktionerne gennemføres på regulerede markeder eller andetsteds. Formålet er at undgå, at uregulerede markeder, alternative handelssystemer m.m. benyttes til misbrug i forbindelse med disse finansielle instrumenter.

Markedsintegriteten kan kun sikres ved en generel anvendelse af forbud mod misbrug. I direktivet erkendes det dog, at der af helt lovlige økonomiske årsager må tillades undtagelser under bestemte omstændigheder, således at en række forbud ikke anvendes.

En enkelt regulerings- og tilsynsmyndighed i hver medlemsstat

Hvis EU skal udvikle integrerede finansmarkeder, må der være konvergens (og ikke divergens) i medlemsstaternes gennemførelses- og håndhævelsesmetoder. Når de nationale administrative myndigheder har forskellige ansvarsområder og beføjelser, hindrer det etablering af et fuldt integreret marked og skaber forvirring blandt markedsdeltagerne. Det foreslås derfor, at hver medlemsstat udpeger en administrativ regulerings- og tilsynsmyndighed med et fælles minimum af ansvar til at behandle spørgsmålet om insiderhandel og kursmanipulation.

I betragtning af det stigende antal grænseoverskridende aktiviteter skal EU's regler sikre, at regulerings- og tilsynsmyndighederne arbejder effektivt sammen for at forhindre, afsløre, undersøge og forfølge markedsmisbrug. Den enkelte myndighed skal derfor kunne bistås af de øvrige og få relevante oplysninger fra dem i god tid.

Det er principielt uacceptabelt på et integreret finansmarked, at ulovlig adfærd straffes hårdt i et land, mildt i et andet og slet ikke straffes i et tredje. I henhold til EF-traktaten ligger harmonisering af sanktioner dog uden for Fællesskabets kompetence. Ikke desto mindre er det både ønskeligt og foreneligt med EF-retten, at forslaget indeholder en generel forpligtelse for medlemsstaterne til at pålægge og fastsætte administrative og strafferetlige sanktioner for overtrædelse af foranstaltninger i henhold til dette direktiv for at sikre overholdelse af dets bestemmelser.

Baggrund

Et af hovedformålene med handlingsplanen for finansielle tjenester er at fremme markedsintegriteten. Fællesskabets eksisterende retsgrundlag for beskyttelse af markedsintegriteten er ufuldstændigt:

  • På europæisk plan findes der ingen fælles bestemmelser om kursmanipulation.

  • På nationalt plan findes der mange forskellige regler om markedsmisbrug.

Disse forskelle medfører konkurrencefordrejninger på EU's finansmarkeder, og betyder, at investeringsselskaber og økonomiske aktører ofte er usikre med hensyn til begreber, definitioner og håndhævelse på de enkelte markeder. Disse vanskeligheder forøges desuden af den nye udvikling.

Der udvikles nye produkter og teknologier, antallet af derivater er voksende, der kommer flere og flere nye deltagere på markederne, den grænseoverskridende handel forøges, og finansmarkederne i EU er begyndt at have flere forbindelser på tværs af grænserne.

Markedsmisbrug forøger ikke blot virksomhedernes kapitalomkostninger, men skader også finansmarkedernes integritet og offentlighedens tillid til handelen med værdipapirer og derivater generelt. Ineffektive regler for markedsmisbrug vil afskrække nye investorer og kan i sidste instans svække EU's økonomiske vækst og politik.

Der henvises til MEMO/01/203, som indeholder yderligere baggrundsinformation.

Forslagets fulde ordlyd er tilgængelig på EU's websted:  http://ec.europa.eu/internal_market (klik på "What's New").


Side Bar