Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/750

Bryssel den 28 maj 2001

Inre marknaden: resultattavlan visar blandade resultat för medlemsstaterna

Den senaste utgåvan av resultattavlan för den inre marknaden, som publiceras av Europeiska kommissionen idag, visar att det genomsnittliga genomförandeunderskottet i EU sjunkit till 2,5 %, en minskning från 3 % för bara ett halvår sedan. Det är dock bara tre medlemsstater (Sverige, Danmark och Finland) som uppfyller det mål Europeiska rådet satte upp i Stockholm, nämligen att 98,5 % av direktiven skall vara genomförda. Sedan den senaste resultattavlan publicerades i november 2000 har Portugal och Luxemburg gjort stora framsteg, och bägge har flyttat upp fyra steg i den totala rankingen. Sverige leder och har kunnat halvera sitt redan låga underskott till 0,5 %. Det oroande är att Österrike och Storbritannien, som redan tidigare hade några av de största underskotten, halkat efter ännu mer. I resultattavlan tas också miljödirektiven upp, där det genomsnittliga underskottet är alarmerande 7,1 %. Antalet påstådda överträdelser av den inre marknadens regler ökar och är nu uppe i nära 1 800 fall, en ökning med 7 % sedan november. Resultattavlan innehåller också resultaten av en undersökning av priserna på konsumentelektronik och färska livsmedel, som visar att det fortfarande finns stora prisskillnader mellan medlemsstaterna.

Kommissionären för den inre marknaden, Frits Bolkestein, gläder sig åt den positiva tendensen för genomförandet: "Detta visar att vår satsning på att ställa de dåliga länderna i skamvrån fungerar. Jag vill särskilt lyckönska Sverige, Portugal och Luxemburg som har skött sig bättre än alla andra under det senaste halvåret. Allt är dock inte positivt: den politiska viljan verkar ha avtagit i några medlemsstater, t.ex. Storbritannien och Österrike, som faktiskt gått bakåt. Grekland, Frankrike, Irland, Storbritannien, Österrike och Tyskland riskerar att inte uppnå Europeiska rådets mål om att 98,5 % av direktiven skall vara genomförda i tid till Europeiska rådets möte i Barcelona i mars 2002, om de inte gör stora extra satsningar."

Den inre marknaden har avgörande betydelse för att uppnå EU:s mål att bli den mest dynamiska ekonomin i världen fram till 2010. Den ger EU-medborgarna ett större urval av varor och tjänster av hög kvalitet, större frihet att resa, arbeta, studera och bo i andra EU-länder. Den erbjuder våra företag större möjligheter att göra affärer. Men den inre marknaden kan bara förverkliga sina möjligheter om de direktiv som medlemsstaterna enats om faktiskt också genomförs. Med hjälp av resultattavlan för den inre marknaden håller kommissionen trycket uppe på medlemsstaterna genom att visa hur bra de sköter sig i förhållande till de andra medlemsstaterna med att genomföra direktiven. Denna metod fungerar bra: det genomsnittliga underskottet i EU har sjunkit konstant från 6,3 % år 1997 till 2,5 %.

Hur medlemsstaterna genomför inremarknadsdirektiven

De flesta medlemsstaterna har gjort goda framsteg under det senaste halvåret. Sverige, Portugal och Luxemburg har lyckats särskilt väl med att minska sina underskott sedan den senaste resultattavlan i november 2000. Grekland och Frankrike har också gjort vissa framsteg och minskat sina underskott med ungefär en fjärdedel, även om bägge två är kvar på jumboplats. Tyvärr har några medlemsstaters resultat faktiskt försämrats. Detta är särskilt oroande för Storbritannien och Österrike som glider allt längre bort från målet på 1,5 % underskott. Det är också en besvikelse att Tyskland och Irland endast gjort måttliga framsteg.

Genomförandeunderskott per den 30 april 2001 (procent)

ELF IRLUKA DPIBLNLEFINDK S
4,83,53,33,33,22,82,72,62,42,02,01,81,41,20,5

Förbättring sedan november 2000 (procent)

UKEADKFINIRLDBINLFELLPS
-22-13-10-9-88101719202226383958

Om man ser till de nuvarande resultaten kommer Grekland, Frankrike, Irland, Storbritannien, Österrike och Tyskland inte att uppfylla Europeiska rådets mål om att underskottet får vara högst 1,5 % våren 2002. Frankrike skulle behöva tid på sig till 2003, Tyskland till 2004 och Irland till 2006 för att nå målen, och detta är optimistiskt räknat, eftersom det förutsätts att dessa medlemsstater kommer att genomföra alla kommande direktiv i tid.

Genomförandeprocessen pågår ständigt och ett stort antal nya direktiv eller ändringar av befintliga direktiv måste genomföras före våren 2002, Europeiska rådets tidsgräns. För att ta ett exempel måste Grekland genomföra totalt 114 direktiv för att fullständigt följa EU-lagstiftningen vid den tidpunkten, och Frankrike 92. I tabellen nedan visas det antal inremarknadsdirektiv som varje medlemsstat måste ha genomfört senast våren 2002 för att komma upp i noll respektive 1,5 % underskott.

B

DKDELEFIRLILNLAPFINSUK
Inget underskott7961751145792848066688882603990
1,5 % underskott

57

3953923570625844466660381768

Den inre marknaden är fortfarande allvarligt splittrad i det att mer än 11 % av direktiven ännu inte genomförts i alla medlemsstater. Detta undergräver allvarligt den inre marknadens potential för att skapa tillväxt och sysselsättning. Denna andel har inte ändrats särskilt mycket sedan 1999. Inom transport och offentlig upphandling har mer än 30 % av lagstiftningen ännu inte genomförts i alla medlemsstater.

Genomförandet av de miljödirektiv som berör den inre marknaden lämnar mycket i övrigt att önska. Här är underskottet (7,1 %) nästan tre gånger högre än för inremarknadslagstiftningen som helhet (2,5%). Tyskland, Belgien och Spanien har tvåsiffriga underskott. Detta är inte tillfredsställande, i synnerhet inte som Europeiska rådet i Göteborg skall utforma en europeisk strategi för hållbar utveckling.

Genomförandeunderskott för miljödirektiv

DBEELUKAPFDKILIRLNLFINS
12,210,210,29,29,28,28,27,16,16,16,15,15,122

Överträdelser

För närvarande handlägger kommissionen omkring 1 800 överträdelseärenden för påstådda brott mot inremarknadslagstiftningen. Detta antal har ökat med 7 % sedan november 2000. Frankrike, Italien och Spanien står för flertalet av överträdelserna. Resultattavlan visar också att det i de ärenden som går vidare till domstolen dröjer många år innan de avgörs. I omkring 80 % av fallen avkunnar domstolen sin dom tidigast tre år efter det att förfarandet inleddes. Naturligtvis bör medlemsstaterna undvika överträdelser över huvud taget, men om de förekommer bör de lösas tidigt. Några medlemsstater är bättre än andra på att finna lösningar snabbt. Finland och Danmark löser mer än hälften av sina fall tidigt, medan Grekland, Italien, Belgien, Tyskland, Luxemburg och Nederländerna gör det i mindre än en tredjedel av fallen.

Pågående överträdelseärenden per medlemsstat

FIEDELBIRLUKAPNLSFINDKL
2542512081851511231199390787046433735

Kommissionär Bolkestein säger: "Jag är inte nöjd med att antalet överträdelseärenden med anknytning till den inre marknaden ökar. Att företag eller medborgare måste vänta flera år innan ärendet blir löst bidrar inte till att öka den inre marknadens eller EU:s trovärdighet. Ett företag kan ha hunnit gå i konkurs innan ärendet är löst. En medborgare kan ha hunnit ge upp sin önskan att t.ex. arbeta som ingenjör eller arkitekt i en annan medlemsstat. Jag uppmanar medlemsstaterna att lösa ärendena tidigt och undvika långdragna förhandlingar i domstolen, inte bara av omtanke om god förvaltningssed, vilket är viktigt, utan till gagn för våra småföretag och medborgare."

Standardisering

Många produktdirektiv kan bara fungera väl tillsammans med harmoniserade standarder. De europeiska standardiseringsorganen har visserligen gjort framsteg över åren, men situationen i ett antal viktiga branscher är fortfarande otillfredsställande. Inom t.ex. byggproduktbranschen har man antagit mindre än 10 % av de standarder som krävs för att den inre marknaden skall fungera. När det gäller maskiner har mindre än hälften av de nödvändiga standarderna antagits. Kommissionen tog de senaste tolv månaderna emot omkring 12 000 förfrågningar genom sin mekanism för dialog med företagen, och en tredjedel av dem handlade om problem med teknisk standardisering.

Priskonvergens

Prisjämförelser är bra mått på ekonomisk integration och marknadsresultat. Kommissionens prisundersökningar för elektroniska varor och färskvaror visar att det fortfarande finns stora prisskillnader. Priset för en TV-apparat eller en DVD-spelare kan vara upp till 40 % högre i en medlemsstat än i en annan. Livsmedelspriserna skiljer sig åt ännu mer; de kan vara upp till tre gånger högre. Inget enskilt land är konsekvent billigast eller dyrast. Dessutom är priserna inte nödvändigtvis högre i medlemsstater med högre inkomstnivåer. Prisspridningen beror inte heller på momsskillnader. Avsevärda besparingar kunde göras om ytterligare konkurrens och marknadsintegration kunde pressa ned priserna så nära som möjligt till det lägsta priset i EU för varje produkt. I genomsnitt kunde EU:s konsumenter spara omkring 12 % på konsumentelektronik. Mer information om prisundersökningarna finns i MEMO/01/196.

Kommissionär Bolkestein kommenterar: "Vi behöver ta reda på orsakerna till dessa betydande prisskillnader, oavsett om det är flaskhalsar i konkurrensen eller hinder inom distribution och marknadsföring, och ta itu med dem snarast. EU-medborgarna har rätt att kräva konkurrenskraftiga priser på den inre marknaden."

Den senaste resultattavlan finns på webbplatsen Europa:

http://ec.europa.eu/internal_market


Side Bar