Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/01/750

Bryssel 28. toukokuuta 2001

Sisämarkkinat: tulostaulu paljastaa jäsenvaltioiden vaihtelevat tulokset

Euroopan komission tänään julkistamasta sisämarkkinoiden viimeisimmästä tulostaulusta käy ilmi, että EU:n keskimääräinen vaje sisämarkkinadirektiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä on pudonnut 2,5 prosenttiin, kun se vielä kuusi kuukautta sitten oli 3 prosenttia. Kuitenkin vain kolme jäsenvaltiota (Ruotsi, Tanska ja Suomi) on saavuttanut Eurooppa-neuvoston Tukholman kokouksessa direktiivien täytäntöönpanolle asetetun 98,5 prosentin tavoitteen. Sen jälkeen, kun edellinen tulostaulu julkistettiin marraskuussa 2000, Portugali ja Luxemburg ovat edistyneet selvästi ja nousseet yleistuloksissa neljä pykälää ylemmäs. Ruotsi on ensimmäisellä sijalla, ja se on onnistunut puolittamaan jo entuudestaan pienen täytäntöönpanovajeensa 0,5 prosenttiin. Huolestuttavalta sen sijaan näyttää kehityksen pysähtyminen Itävallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joiden täytäntöönpanovajeet ovat pahimpien joukossa. Tulostaulussa tarkastellaan myös ympäristödirektiivejä, joiden keskimääräinen täytäntöönpanovaje on hälyttävät 7,1 prosenttia. Sisämarkkinasääntöjen epäiltyjen rikkomistapausten määrä kasvaa yhä, ja luku on nyt lähes 1 800 eli 7 prosenttia korkeampi kuin viime marraskuussa. Tulostaulu sisältää lisäksi tutkimustulokset, jotka koskevat kulutuselektroniikan ja tuoreiden elintarvikkeiden hintoja, ja tulokset osoittavat, että jäsenvaltioiden välillä on edelleen suuria hintaeroja.

Sisämarkkinakomissaari Frits Bolkestein oli tyytyväinen täytäntöönpanon myönteiseen kehityssuuntaan. "Tämä osoittaa, että meidän periaatteemme, jonka mukaan täytäntöönpanotulokset julkistetaan ja saatetaan huonosti menestyvät jäsenvaltiot siten noloon asemaan, tuottaa tulosta. Haluan onnitella erityisesti Ruotsia, Portugalia ja Luxemburgia, jotka ovat menestyneet tässä asiassa kaikkia muita paremmin viimeksi kuluneen kuuden kuukauden aikana. Kaikki uutiset eivät kuitenkaan ole hyviä: muutamissa jäsenvaltioissa, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Itävallassa, ote näyttää herpaantuneen, ja tulokset ovat itse asiassa huonontuneet. Ilman merkittäviä lisäponnistuksia Kreikka, Ranska, Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Itävalta ja Saksa eivät ehkä saavuta Eurooppa-neuvoston asettamaa täytäntöönpanotavoitetta (98,5 prosenttia) maaliskuussa 2002 pidettävään Eurooppa-neuvoston Barcelonan kokoukseen mennessä."

Sisämarkkinoilla on keskeinen asema pyrittäessä saavuttamaan EU:n tavoite tulla maailman dynaamisimmaksi taloudeksi vuoteen 2010 mennessä. Sisämarkkinoiden ansiosta EU:n kansalaisilla on entistä laajempi valikoima laadukkaita tuotteita ja palveluja, kansalaiset voivat matkustaa, työskennellä, opiskella ja asua muissa EU-maissa entistä vapaammin, ja yritykset saavat lisää kaupankäyntimahdollisuuksia. Sisämarkkinoista saadaan kuitenkin täysi hyöty vain siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot panevat direktiivit tehokkaasti täytäntöön. Sisämarkkinoiden tulostaulun avulla painostetaan jäsenvaltioita toimimaan julkistamalla niiden suhteellinen edistyminen sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanossa.

Tällainen lähestymistapa on onnistunut hyvin: EU:n keskimääräinen täytäntöönpanovaje on pudonnut tasaisesti vuoden 1997 6,3 prosentista 2,5 prosenttiin.

Sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpano jäsenvaltioissa

Useimmat jäsenvaltiot ovat edistyneet hyvin viimeksi kuluneen kuuden kuukauden aikana. Varsinkin Ruotsi, Portugali ja Luxemburg ovat kutistaneet vajettaan sen jälkeen, kun edellinen tulostaulu julkistettiin marraskuussa 2000. Myös Kreikka ja Ranska ovat edistyneet vähentämällä vajettaan noin neljänneksellä, mutta molemmat kuuluvat edelleen joukon häntäpäähän. Valitettavasti muutamien jäsenvaltioiden tilanne on itse asiassa huonontunut. Erityisen huolestuttava tilanne on Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Itävallassa, jotka ovat jäämässä yhä kauemmas 1,5 prosentin tavoitteesta. Myös Saksan ja Irlannin vaatimaton edistys on ollut pettymys.

Täytäntöönpanovaje 30.4.2001 (prosentteina)

ELF IRLUKA DPIBLNLEFINDK S
4,83,53,33,33,22,82,72,62,42,02,01,81,41,20,5

Prosenttiosuuden muutos marraskuusta 2000

UKEADKFINIRLDBINLFELLPS
-22-13-10-9-88101719202226383958

Nykyistä vauhtia Kreikka, Ranska, Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Itävalta ja Saksa eivät saavuta Eurooppa-neuvoston tavoitteeksi asettamaa kevään 2002 takarajaa, johon mennessä täytäntöönpanovaje saa olla korkeintaan 1,5 prosenttia. Tavoite saavutettaisiin Ranskassa vasta vuonna 2003, Saksassa vuonna 2004 ja Irlannissa vuonna 2006. Jopa tämä on optimistinen arvio, koska siinä oletetaan, että kyseiset jäsenvaltiot panevat kaikki tulevat direktiivit täytäntöön ajallaan.

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on jatkuva prosessi, ja suuri määrä direktiivejä tai muutoksia nykyisiin direktiiveihin on pantava täytäntöön kevääseen 2002 mennessä, joka on Eurooppa-neuvoston asettama määräaika. Esimerkiksi Kreikan olisi siihen mennessä pantava täytäntöön yhteensä 114 direktiiviä ja Ranskan 92 direktiiviä, jotta niiden lainsäädäntö olisi täysin EU:n säädösten mukainen. Alla olevasta taulukosta käy ilmi, kuinka monta direktiiviä kunkin jäsenvaltion olisi saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä kevääseen 2002 mennessä saavuttaakseen nollarajan tai 1,5 prosentin vajetta koskevan tavoitteen määräajassa.

B

DKDELEFIRLILNLAPFINSUK
Nollavaje7961751145792848066688882603990
1,5 prosentin vaje

57

3953923570625844466660381768

Sisämarkkinat ovat edelleen pirstoutuneet siinä mielessä, että yli 11:tä prosenttia lainsäädännöstä ei ole edellenkään pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä vähentää vakavasti sisämarkkinoiden mahdollisuuksia saada aikaan kasvua ja uusia työpaikkoja. Kyseinen prosenttiosuus ei ole muuttunut juurikaan vuodesta 1999. Liikennettä ja julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä on panematta täytäntöön yli 30 prosenttia kaikissa jäsenvaltioissa.

Sisämarkkinoihin liittyvien ympäristödirektiivien täytäntöönpanotilanne on kaikkea muuta kuin tyydyttävä. Niiden täytäntöönpanovaje (7,1 %) on lähes kolme kertaa suurempi kuin sisämarkkinadirektiivien (2,5 %). Saksan, Belgian ja Espanjan vajeluvut ovat kaksinumeroisia. Tulos on kehno, varsinkin kun Göteborgin Eurooppa-neuvosto aikoo pian määritellä Euroopan kestävän kehityksen strategian.

Ympäristödirektiivien täytäntöönpanovaje

DBEELUKAPFDKILIRLNLFINS
12,210,210,29,29,28,28,27,16,16,16,15,15,122

Rikkomiset

Komissio käsittelee parhaillaan 1 800:aa epäiltyä sisämarkkinalakien rikkomistapausta. Määrä on 7 prosenttia suurempi kuin marraskuussa 2000. Suurin osa tapauksista koskee Ranskaa, Italiaa ja Espanjaa. Tulostaulusta käy ilmi myös se, että tuomioistuimen käsiteltäväksi annettavien tapausten selvittämiseen kuluu useita vuosia. Noin 80 prosentissa tapauksista tuomioistuin antaa päätöksensä vasta vähintään kolmen vuoden kuluttua vireillepanosta. Selvää on, että jäsenvaltioiden olisi vältettävä rikkomistapauksia, mutta jos niitä ilmenee, ne olisi hoidettava varhaisessa vaiheessa. Jotkut jäsenvaltiot onnistuvat siinä paremmin kuin toiset. Suomi ja Tanska selvittää yli puolet tapauksista heti tuoreeltaan, kun taas Kreikka, Italia, Belgia, Saksa, Luxemburg ja Alankomaat toimivat näin alle kolmasosassa tapauksista.

Käsiteltävänä olevat rikkomistapaukset jäsenvaltioittain

FIEDELBIRLUKAPNLSFINDKL
2542512081851511231199390787046433735

Komissaari Bolkestein sanoi: "En ole lainkaan tyytyväinen siihen, että sisämarkkinalakien rikkomistapausten määrä nousee jatkuvasti. Vuosien odottelu tapauksen ratkeamiseksi ei paranna yritysten ja kansalaisten silmissä sisämarkkinoiden eikä itse EU:n uskottavuutta. Yritys on saattanut lopettaa toimintansa siihen mennessä, kun päätös on tehty, tai yksittäinen kansalainen on luopunut päätöksestään työskennellä esimerkiksi insinöörinä tai arkkitehtinä toisessa jäsenvaltiossa. Kehotan vakavasti jäsenvaltioita selvittämään tapaukset nopeasti ja välttämään tuomioistuinkäsittelyä. Eikä pelkästään hyvän hallintotavan takia vaan pienyritysten ja kansalaisten vuoksi."

Standardisointi

Monet tuotedirektiivit toimivat tehokkaasti ainoastaan yhdenmukaistettujen standardien kanssa.

Kansallisten standardointielinten vuosien aikana saavuttamasta edistyksestä huolimatta joillakin teollisuuden avainaloilla tilanne on edelleen epätyydyttävä. Esimerkiksi rakennustuotteiden alalla on hyväksytty alle 10 prosenttia tarvittavista standardeista, joita ilman sisämarkkinat eivät toimi tehokkaasti. Koneenrakennusalalla on hyväksytty alle puolet tarvittavista standardeista. Komissio on saanut liiketoiminnan palautemekanismin välityksellä noin 12 000 tiedustelua, joista kolmasosa koski teknisen yhdenmukaistamisen ongelmia.

Hintojen lähentyminen

Hintavertailut ovat hyviä talouden yhdentymisen ja markkinoiden toimivuuden indikaattoreita. Komission hintatutkimukset, jotka koskivat kulutuselektroniikkaa ja tuoreita elintarvikkeita, osoittivat suurten hintaerojen olevan yhä olemassa. TV:n tai DVD-soittimen hintaero jäsenvaltioiden välillä voi joskus olla jopa 40 prosenttia. Elintarvikkeiden hinnoissa on vielä suurempia eroja, sillä hinnat voivat olla jopa kolminkertaisia. Missään jäsenvaltiossa hinnat eivät ole kauttaaltaan alempia tai korkeampia kuin muissa. Hinnat eivät myöskään välttämättä ole korkeampia niissä jäsenvaltioissa, joissa tulotaso on korkeampi. Lisäksi todettiin, että arvonlisäverokannan erot eivät aiheuta hintaeroja. Merkittäviä säästöjä saavutettaisiin, jos markkinoiden jatkuva yhdentyminen painaisi hinnat mahdollisimman lähelle alinta hintaa, joka EU:ssa kullekin tuotteelle löytyy. EU:n kuluttajat säästäisivät keskimäärin 12 prosenttia kulutuselektroniikassa. Lisätietoja hintatutkimuksista on asiakirjassa MEMO/01/196.

Komissaari Bolkestein kommentoi: "Meidän on saatava selville tällaisten suurten hintavaihteluiden syyt, johtuivatpa ne kilpailun pullonkauloista tai jakelun ja markkinoinnin esteistä, ja puututtava niihin välittömästi. Eurooppalaisilla on oikeus odottaa hyötyä sisämarkkinoiden hintakilpailusta."

Viimeisimmän tulostaulun koko teksti on saatavilla Europa-sivustossa osoitteessa http://ec.europa.eu/internal_market


Side Bar