Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/01/750

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2001

Εσωτερική αγορά: ποικίλες οι επιδόσεις των κρατών μελών, όπως προκύπτει από τον πίνακα αποτελεσμάτων

Σύμφωνα με το τελευταίο τεύχος του πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς, που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μέσο έλλειμμα εφαρμογής που παρουσιάζει η ΕΕ όσον αφορά τις οδηγίες για την εσωτερική αγορά μειώθηκε από το 3% στο 2,5% εντός μόλις έξι μηνών. Ωστόσο, μόνο τρία κράτη μέλη (η Σουηδία, η Δανία και η Φινλανδία) πέτυχαν το στόχο εφαρμογής του 98,5% που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Στοκχόλμη. Από τον τελευταίο πίνακα αποτελεσμάτων που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2000, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο σημείωσαν σημαντική πρόοδο, καθώς ανέβηκαν αμφότερες κατά τέσσερις θέσεις στη συνολική κατάταξη. Η Σουηδία βρίσκεται στην πρώτη θέση και κατάφερε να μειώσει στο ήμισυ (ήτοι στο 0,5%) το ήδη χαμηλό έλλειμμά της. Τα ανησυχητικά νέα αφορούν την Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο: οι επιδόσεις τους επιδεινώνονται, ενώ τα ελλείμματα που παρουσίαζαν ήταν ήδη μεταξύ των υψηλότερων. Ο πίνακας αποτελεσμάτων εξετάζει επίσης τον τομέα των οδηγιών σχετικά με το περιβάλλον, όπου το μέσο έλλειμμα (7,1%) είναι επικίνδυνα υψηλό. Ο αριθμός των εικαζόμενων παραβάσεων όσον αφορά τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς εξακολουθεί να αυξάνει· σήμερα, οι εν λόγω παραβάσεις ανέρχονται σε περίπου 1.800, περισσότερες κατά 7% από τον περασμένο Νοέμβριο. Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει επίσης τα πορίσματα μιας έρευνας τιμών για ορισμένα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και φρέσκα τρόφιμα, απ' όπου προκύπτει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις τιμών στα κράτη μέλη.

Ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα εσωτερικής αγοράς, κ. Frits Bolkestein, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διαφαινόμενη θετική τάση ως προς την εφαρμογή: "Τούτο αποδεικνύει ότι η προσέγγιση της 'κατονομασίας και κατηγορίας' που ακολουθούμε αποφέρει καρπούς. Επιθυμώ να συγχαρώ ιδιαίτερα τη Σουηδία, την Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο, που σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις κατά το τελευταίο εξάμηνο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μόνο ευχάριστα νέα: η ταχύτητα της πορείας φαίνεται ότι έχει ανακοπεί σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστρία, τα οποία, μάλιστα, έχουν αρχίσει να υποτροπιάζουν. Εάν δεν καταβάλουν αξιόλογες περαιτέρω προσπάθειες, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία και η Γερμανία κινδυνεύουν να μην επιτύχουν μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, τον Μάρτιο του 2002, το ποσοστό-στόχο του 98,5% που τέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή."

Η εσωτερική αγορά διαδραματίζει νευραλγικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ να καταστεί η δυναμικότερη οικονομία του κόσμου έως το 2010. Επιπλέον, παρέχει στους πολίτες της ΕΕ όχι μόνο τη δυνατότητα να επιλέγουν από ευρύτερη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και μεγαλύτερη ελευθερία ταξιδιών, εργασίας, σπουδών και διαβίωσης σε άλλες κοινοτικές χώρες. Τέλος, προσφέρει περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις μας. Όμως, η εσωτερική αγορά μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρον τις δυνατότητές της μόνο εάν οι εγκεκριμένες οδηγίες εφαρμόζονται εμπράκτως από τα κράτη μέλη. Ο πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς εξακολουθεί να ασκεί πίεση στα κράτη μέλη, προβάλλοντας τις σχετικές επιδόσεις τους όσον αφορά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας. Η συγκεκριμένη προσέγγιση απέφερε ικανοποιητικά αποτελέσματα: το μέσο έλλειμμα της ΕΕ μειώθηκε σταθερά από το 6,3% το 1997 στο 2,5%.

Η εφαρμογή των οδηγιών για την εσωτερική αγορά από τα κράτη μέλη

Τα περισσότερα κράτη μέλη σημείωσαν ικανοποιητική πρόοδο κατά το τελευταίο εξάμηνο. Ειδικότερα, η Σουηδία, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο μείωσαν σημαντικά τα ελλείμματά τους από τον τελευταίο πίνακα αποτελεσμάτων, τον Νοέμβριο του 2000. Η Ελλάδα και η Γαλλία πραγματοποίησαν επίσης ικανοποιητική πρόοδο, περιορίζοντας τα ελλείμματά τους κατά περίπου 1/4, αν και παραμένουν αμφότερες στις τελευταίες θέσεις. Δυστυχώς, οι επιδόσεις ορισμένων κρατών μελών επιδεινώθηκαν. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η περίπτωση του ΗΒ και της Αυστρίας, που απομακρύνονται ακόμη περισσότερο από το στόχο εφαρμογής του 1,5%. Το γεγονός ότι η Γερμανία και η Ιρλανδία σημείωσαν μόνο ελάχιστη βελτίωση είναι επίσης απογοητευτικό.

λλείμματα εφαρμογής στις 30.04.2001 (%)

ELF IRLUKA DPIBLNLEFINDK S
4,83,53,33,33,22,82,72,62,42,02,01,81,41,20,5

οσοστό βελτίωσης από τον Νοέμβριο του 2000

UKEADKFINIRLDBINLFELLPS
-22-13-10-9-88101719202226383958

Σύμφωνα με τις σημερινές επιδόσεις τους, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το ΗΒ, η Αυστρία και η Γερμανία δεν θα επιτύχουν ποσοστό μέγιστου ελλείμματος 1,5% μέχρι την άνοιξη του 2002, δηλαδή εντός της προθεσμίας που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αναμένεται ότι το συγκεκριμένο ποσοστό θα επιτευχθεί από τη Γαλλία το 2003, από τη Γερμανία το 2004, και από την Ιρλανδία το 2006. Ακόμη και αυτές οι προβλέψεις είναι αισιόδοξες, καθώς προϋποτίθεται ότι τα συγκεκριμένα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν εγκαίρως όλες τις μελλοντικές οδηγίες.

Η διαδικασία εφαρμογής είναι συνεχής και μεγάλος αριθμός νέων οδηγιών, ή τροπολογιών επί ισχυουσών οδηγιών, θα πρέπει να εφαρμοστεί έως την άνοιξη του 2002 προθεσμία που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Παραδείγματος χάριν, η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει συνολικά 114 οδηγίες και η Γαλλία 92, προκειμένου να συμμορφωθούν πλήρως προς το κοινοτικό δίκαιο μέχρι την ημερομηνία αυτή. Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται ο αριθμός των οδηγιών σχετικά με την εσωτερική αγορά τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόσει κάθε κράτος μέλος μέχρι την άνοιξη του 2002, ώστε να σημειώσει ποσοστό ελλείμματος 0% και 1,5% εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.

B

DKDELEFIRLILNLAPFINSUK
ια μηδενικό έλλειμμα7961751145792848066688882603990
ια έλλειμμα 1,5%

57

3953923570625844466660381768

Η εσωτερική αγορά παραμένει έντονα κατακερματισμένη καθώς άνω του 11% της νομοθεσίας δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που υπονομεύει σημαντικά τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Το ποσοστό αυτό δεν μεταβλήθηκε ιδιαίτερα από το 1999. Στον τομέα των μεταφορών και των δημοσίων συμβάσεων, περισσότερο από το 30% της νομοθεσίας δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη.

Η εφαρμογή των οδηγιών για το περιβάλλον οι οποίες αφορούν την εσωτερική αγορά αφήνει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Στον τομέα αυτό, το έλλειμμα (7,1%) είναι σχεδόν τριπλάσιο της συνολικής νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά (2,5%), ενώ διψήφιο είναι το έλλειμμα της Γερμανίας, του Βελγίου και της Ισπανίας. Οι εν λόγω επιδόσεις δεν είναι καλές, ιδίως τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Gothenburg πρόκειται να καθορίσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

λλείμματα εφαρμογής σχετικά με τις οδηγίες για το περιβάλλον

DBEELUKAPFDKILIRLNLFINS
12,210,210,29,29,28,28,27,16,16,16,15,15,122

Παραβάσεις

Προς το παρόν, η Επιτροπή εξετάζει περίπου 1.800 περιπτώσεις εικαζόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά, περισσότερες κατά 7% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2000. Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία σημειώνουν τις περισσότερες παραβάσεις. Όπως προκύπτει από τον πίνακα αποτελεσμάτων, μεσολαβούν πολλά χρόνια για να διευθετηθούν οι υποθέσεις που εκδικάζονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Στο 80% περίπου των περιπτώσεων, το Δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του τουλάχιστον τρία χρόνια μετά την έναρξη εκδίκασης της υπόθεσης. Σαφώς, τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν τις παραβάσεις αλλά, εάν τελικώς υποπέσουν σε παράβαση, πρέπει να διευθετούν το ζήτημα άμεσα. Ως προς το σημείο αυτό, ορισμένα κράτη μέλη αποδεικνύονται ικανότερα από κάποια άλλα: η Φινλανδία και η Δανία επιλύουν περισσότερο από το 50% των σχετικών υποθέσεων σε αρχικό στάδιο, ενώ η Ελλάδα, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες ενεργούν κατ' αυτόν τον τρόπο σε λιγότερο από το 1/3 των υποθέσεων.

κκρεμείς υποθέσεις παράβασης ανά κράτος μέλος

FIEDELBIRLUKAPNLSFINDKL
2542512081851511231199390787046433735

Ο Επίτροπος κ. Bolkestein δήλωσε τα εξής: "Δεν με χαροποιεί το γεγονός ότι ο αριθμός των υποθέσεων παράβασης σχετικά με την εσωτερική αγορά εξακολουθεί να αυξάνει. Το ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να αναμένουν αρκετά χρόνια πριν επιλυθεί μια υπόθεση, ουδόλως ενισχύει την αξιοπιστία της εσωτερικής αγοράς ή ακόμη και της ίδιας της ΕΕ. Ενδέχεται η εταιρεία να έχει ήδη κλείσει όταν θα επιλυθεί η υπόθεση και ο πολίτης να μην επιθυμεί πλέον να εργαστεί, π.χ., ως μηχανικός ή ως αρχιτέκτονας σε άλλο κράτος μέλος. Συνιστώ στα κράτη μέλη να διευθετούν τις υποθέσεις τους άμεσα και να αποφεύγουν τις μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες. Όχι μόνο προς όφελος της υγιούς διαχείρισης, που είναι σημαντική, αλλά και προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων και των πολιτών μας."

Τυποποίηση

Πολλές οδηγίες για προϊόντα καθίστανται αποτελεσματικές μόνο εάν ισχύουν τυποποιημένα πρότυπα. Παρά το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς τυποποίησης έχουν σημειώσει σχετική πρόοδο με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση σε αρκετούς νευραλγικούς τομείς εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική. Στον τομέα των δομικών υλικών, π.χ., έχει εγκριθεί λιγότερο από το 10% των προτύπων που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στον τομέα των μηχανημάτων, έχει εγκριθεί λιγότερο από το 50% των απαιτούμενων προτύπων. Τον τελευταίο χρόνο, η Επιτροπή έλαβε περίπου 12.000 ερωτήματα μέσω του μηχανισμού ανατροφοδότησης των επιχειρήσεων· το 1/3 των ερωτημάτων αυτών αφορούσε προβλήματα σχετικά με την τεχνική εναρμόνιση.

Σύγκλιση των τιμών

Οι συγκρίσεις τιμών αποτελούν ασφαλείς δείκτες όσον αφορά την οικονομική ολοκλήρωση και τις επιδόσεις της αγοράς. Οι έρευνες τιμών που διενήργησε η Επιτροπή για τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και τα φρέσκα τρόφιμα απέδειξαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές τιμών. Ενίοτε, η τιμή ενός τηλεοπτικού δέκτη ή ενός DVD παρουσιάζει διαφορές έως και 40% μεταξύ των κρατών μελών. Οι τιμές των τροφίμων διαφέρουν ακόμη περισσότερο καθώς ενδέχεται να εμφανίζουν τριπλάσια απόκλιση. Καμία χώρα δεν είναι μονίμως η φθηνότερη ή η ακριβότερη. Επιπροσθέτως, οι τιμές δεν είναι απαραίτητα ακριβότερες στα κράτη μέλη με τα υψηλότερα εισοδήματα, ούτε ευθύνονται οι αποκλίσεις των συντελεστών Φ.Π.Α. για τις διαφορές τιμών. Θα εξοικονομούνταν σημαντικά ποσά, εάν ο περαιτέρω ανταγωνισμός και η ολοκλήρωση της αγοράς κατάφερναν να μειώσουν τις τιμές όσο το δυνατό πλησιέστερα στη χαμηλότερη τιμή που εντοπίζεται στην ΕΕ για κάθε προϊόν. Κατά μέσο όρο, οι καταναλωτές της ΕΕ θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν περίπου 12% στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις έρευνες τιμών, βλ. MEMO/01/196.

Ο Επίτροπος κ. Bolkestein ανέφερε τα εξής: "Πρέπει να εντοπίσουμε τις αιτίες αυτών των σημαντικών αποκλίσεων στις τιμές, είτε πρόκειται για εναγκαλισμό του ανταγωνισμού είτε για παρεμπόδιση της διανομής και της εμπορίας, και να επέμβουμε άμεσα. Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να αναμένουν τα οφέλη των ανταγωνιστικών τιμών από την εσωτερική αγορά."

Το κείμενο του τελευταίου πίνακα αποτελεσμάτων βρίσκεται στον ιστοχώρο Europa:

http://ec.europa.eu/internal_market


Side Bar