Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/737

Bryssel den 23 maj 2001

Beskattning: Kommissionen lägger fram sina prioriteringar

Europeiska kommissionen har lagt fram en omfattande strategi för EU:s framtida skattepolitik. Kommissionen anser att gemenskapen måste se till att skattepolitiken stödjer EU:s övergripande politiska mål, t.ex. målet som fastställdes vid Europeiska rådets möte i Lissabon att göra EU till den mest konkurrenskraftiga ekonomin i världen till år 2010. En utökad skattesamordning skulle hjälpa medlemsstaterna att uppnå dessa mål. En hög grad av harmonisering är nödvändig när det gäller mervärdesskatt och punktskatter, men på andra skatteområden innebär skattesamordning inte skatteharmonisering. Kommissionen avser att fästa större uppmärksamhet i synnerhet vid de skatteproblem som enskilda personer och företag möter, vilka är verksamma på den inre marknaden. Den kommer snart att lägga fram alternativ till samordnade åtgärder för att ta itu med skattehinder och ineffektivitet när det gäller företagsbeskattning, samt rapporter om alkoholskatter och fordonsskatter. För att nå framsteg avser kommissionen att vara mer aktiv när det gäller att vidta rättsliga åtgärder då medlemsstaternas nationella skattebestämmelser eller praxis inte är förenliga med fördraget. Dessutom kan, när det är lämpligt, "ett närmare samarbete" och icke-bindande metoder såsom rekommendationer användas i stället för lagstiftningsförslag.

Kommissionsledamoten med ansvar för skattefrågor Frederik Bolkestein kommenterade den nya strategin och sade att "vi måste undanröja de skatteproblem som enskilda personer och företag möter, vilka är verksamma på den inre marknaden. Åtta år efter måldatumet för fullbordandet av den inre marknaden är det oacceptabelt att skattebetalare fortfarande möter så många skattehinder för gränsöverskridande verksamhet. I detta strategidokument fastställs tydliga och konkreta skattepolitiska mål för EU för att komma till rätta med situationen. "

Skattepolitiken måste stödja EU:s övergripande mål

Kommissionen föreslår att skattepolitken bör inriktas på att uppfylla EU:s mer övergripande politiska mål. Skattepolitiken måste bidra till att uppnå det mål som fastställdes vid Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000 och bekräftades vid Europeiska rådets möte i Stockholm i mars i år, nämligen att göra unionen till den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen till år 2010. Detta innebär att insatser måste göras för att uppnå en hållbar sänkning av den totala skattebördan i EU genom att en balans mellan skattesänkningar, investeringar i offentliga tjänster och fortsatt konsolideringen av de offentliga finanserna säkras.

Samtidigt måste skattepolitiken vara helt förenlig med EU:s politik när det gäller t.ex. ekonomi, arbetsmarknad, hälsa och konsumentskydd, innovationer, miljö och energi. Framför allt måste skattesystemen emellertid göra det möjligt för enskilda personer och företag att till fullo dra nytta av den inre marknaden. För att uppnå detta måste ineffektiviteten till följd av att det finns 15 olika skattesystem i EU undanröjas, och skattesystemen måste förenklas och göras mer begripliga för skattebetalarna.

Särskilda mål

Kommissionen fastställer bestämda skattepolitiska samordningsmål, med särskild betoning på praktiska skatteproblem för enskilda personer och företag som är verksamma på den inre marknaden. De viktigaste målen är de följande:

  Företagsbeskattning

Kommissionen kommer senare i år att lägga fram en undersökning om företagsbeskattning i EU och en analys av resultaten av undersökningen och därmed sammanhängande skattepolitiska konsekvenser. I undersökningen kommer skillnader i faktisk företagsbeskattning inom gemenskapen och återstående skattehinder som hindrar företag från att till fullo dra nytta av den inre marknaden att beaktas. För närvarande kan företag som har en gränsöverskridande verksamhet möta problem som t.ex. diskriminerande skattebestämmelser, dubbelbeskattning, alltför höga administrativa kostnader på grund av komplicerade administrativa förfaranden och förseningar när det gäller skatteåterbäring. Kommissionen förespråkar inte harmonisering av företagsbeskattningen, men det finns ett behov av ett visst mått av samordning för att lösa dessa gränsöverskridande skattefrågor. En av de viktiga frågor som kommer att tas upp i studien är huruvida dellösningar bör sökas när det gäller skattehinder, eller om en mer omfattande och politiskt ambitiös lösning bör eftersträvas, som t.ex. att förse företagen med en enda uppsättning regler om underlag för bolagsskatt som är tillämpliga inom hela EU. Vilken lösning som än eftersträvas är det uppenbart att undanröjandet av skattehinder väsentligt skulle bidra till att förbättra konkurrenskraften för företag inom EU.

  Beskattning av pensioner

Kommissionen har nyligen i ett meddelande (se IP/01/575) föreslagit en omfattande strategi för att komma till rätta med de skattehinder som för närvarande kan fungera som ett viktigt hinder för enskilda personer som önskar delta i pensionssystem utanför hemlandet och pensionsinstitut som önskar tillhandahålla pensioner över gränserna. Kommissionen avser att följa upp detta med medlemsstaterna. I synnerhet kommer den att övervaka medlemsstaternas bestämmelser om beskattning av pensioner och vidta nödvändiga åtgärder för att se säkerställa att de är förenliga med fördraget och, när det är nödvändigt, inleda rättsliga åtgärder mot medlemsstater.

  Fordonsbeskattning

Kommissionen avser att lägga fram ett meddelande om fordonsbeskattning i EU mot slutet av innevarande år i syfte att inleda en diskussion med medlemsstaterna och gemenskapens institutioner om framtida handlingsalternativ på gemenskaps- och nationell nivå. Meddelandet kommer t.ex. att beröra frågor såsom dubbelbetalning eller ingen återbetalning av registreringsavgifter när privata motorfordon stadigvarande flyttas från en medlemsstat till en annan. I meddelandet kommer även de mycket olika nivåerna för fordonskatt i medlemsstaterna och de problem som dessa skillnader kan skapa för den fria rörligheten för varor på den inre marknaden att undersökas.

Vidare kommer kommissionens arbete att ta hänsyn till nya faktorer rörande gemenskapens mål på miljöområdet och särskilt målet att differentiera den ekonomiska bördan i samband med köp eller ägande av en bil beroende på den mängd koldioxid bilen släpper ut.

  Punktskatter på alkohol och tobak

Kommissionen lämnade i mars i år förslag till ett direktiv om införande av betydande ändringar av skattesatserna och strukturen för punktskatter på tobaksvaror (se IP/01/368). Om de godkänns av medlemsstaterna bör de föreslagna åtgärderna minska skillnaderna mellan de olika medlemsstaternas skattenivåer och begränsa bedrägeri och smuggling på den inre marknaden. Kommissionen kommer att lägga fram en rapport om alkoholbeskattning senare i år, i vilken den kommer att ta upp frågor som den inre marknadens funktion på detta område, konkurrensen mellan olika slag av alkoholhaltiga drycker, de egentliga tullsatserna och de mer allmänna målen i fördraget när det gäller t.ex. hälsa och jordbrukspolitik.

  Datorisering av punktskattesystemet

Kommissionen avser att lägga fram ett förslag i år om införande av ett datoriserat system för kontroll av transport av punktskattepliktiga varor mellan medlemsstaterna. Detta system skall ersätta det nuvarande pappersbaserade systemet för övervakning av varor som transporteras mellan medlemsstaterna under skatteuppskov. Ett datoriserat system skulle hjälpa medlemsstaterna att förebygga bedrägeri. Det skulle även hjälpa aktörerna genom att förenkla formaliteterna, göra handeln mera säker och säkerställa att garantierna frigörs snabbare.

  Mervärdesskatt

Kommissionen avser att arbeta intensivt med de förändringar som den i juni 2000 (se IP/00615) föreslog i enlighet med sin lagstiftningsstrategi för mervärdesskatt i syfte att åstadkomma en pragmatisk förbättring av mervärdesskattesystemet. Ett åtgärdsprogram har inletts inom ramen för den strategin, vilket är inriktat på förenkling, modernisering och en enhetligare tillämpning av nuvarande förfaranden samt närmare administrativt samarbete, medan övergången till ett ursprungsbaserat mervärdesskattesystem kvarstår som gemenskapens långsiktiga mål. Efter detta åtgärdsprogram avser kommissionen att verka för ett snabbt genomförande av de förslag som redan framförts, såsom förslaget om beskattning av tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg (se IP/00/583). En översyn och förenkling av de bestämmelser och undantag som gäller för definitionen av reducerade mervärdesskattesatser kommer att övervägas efter en utvärdering i slutet av 2002 av resultaten av införandet år 2000 av ett försök med en reducerad mervärdesskattesats för vissa arbetsintensiva tjänster.

Nya instrument

Framstegen när det gäller godkännande av förslag till direktiv på skatteområdet har alltid varit långsamma på grund av kravet på enhällighet på skatteområdet. Med utvidgningen kommer det att bli ännu svårare att nå överenskommelser när det gäller skattefrågor. Kommissionen föreslår därför att flera tillvägagångssätt utöver gemenskapslagstiftningen bör utnyttjas för att genomföra dess nya strategi. I synnerhet avser kommissionen att vara mera aktiv och målinriktad när det gäller att vidta rättsliga åtgärder då den anser att medlemsstaternas skattebestämmelser strider mot gemenskapslagstiftningen. Den kommer även att överväga att i större utsträckning använda sig av rekommendationer i stället för att lägga fram förslag till lagstiftning.

Närmare samarbete mellan mindre grupper av likasinnade medlemsstater bör även övervägas när det är lämpligt. Kommissionen föreslår att detta "förstärkta samarbete" särskilt kan övervägas när det gäller miljö- och energiskatter, där en majoritet av medlemsstaterna har uttryckt ett starkt önskemål om en samordnad åtgärd.

Meddelandet "Skattepolitiken i Europeiska unionen - prioriteringar för de kommande åren" kommer i sin helhet att finnas tillgängligt på webbplatsen:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/whatsnew.htm


Side Bar