Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/01/737

Brussel, 23 mei 2001

Fiscaal beleid: Commissie geeft prioriteiten aan

De Europese commissie heeft een brede strategie voor het fiscale beleid van de EU in de toekomst gepresenteerd. Volgens de commissie moet de Gemeenschap ervoor zorgen dat haar fiscale beleid de algemene beleidsdoelstellingen van de EU ondersteunt. Een voorbeeld hiervan is het doel dat door de Europese Raad van Lissabon is gesteld: de EU moet in 2010 de meest concurrerende economie ter wereld zijn. Verdere coördinatie van het belastingbeleid helpt de lidstaten deze doelstellingen te verwezenlijken. Hoewel vergaande harmonisatie nodig is voor btw en accijnzen, betekent belastingcoördinatie voor andere fiscale terreinen geen belastingharmonisatie. Een redelijke mate van belastingconcurrentie binnen de EU is een gezonde zaak en moet daarom worden toegelaten. De Commissie wil met name meer aandacht geven aan de fiscale problemen waarmee burgers en bedrijven in de interne markt worden geconfronteerd. Voor de vennootschapsbelasting zal zij binnenkort mogelijkheden presenteren om fiscale obstakels en inefficiëntie gecoördineerd aan te pakken. Verder zal de Commissie rapporteren over de belastingheffing op alcohol en voertuigen. De Commissie wil meer proactief optreden, door juridische stappen te ondernemen wanneer de nationale fiscale voorschriften of de fiscale praktijk in de lidstaten in strijd zijn met het EG-verdrag. In plaats van wetgeving kan ook gebruik worden gemaakt van het mechanisme voor nauwere samenwerking of niet-bindende maatregelen, zoals aanbevelingen.

In zijn commentaar op de nieuwe strategie zei Europees commissaris voor belastingkwesties Bolkestein: "De fiscale problemen waarmee burgers en bedrijven in de interne markt worden geconfronteerd, moeten worden weggewerkt. Het is acht jaar na de streefdatum voor de voltooiing van de interne markt onaanvaardbaar dat belastingbetalers nog steeds zo vaak met grensoverschrijdende fiscale hindernissen te kampen hebben. Om deze situatie te verbeteren zet dit strategische document een aantal duidelijke en concrete doeleinden uiteen voor het communautaire belastingbeleid."

Fiscaal beleid moet bredere EU-doeleinden ondersteunen

Volgens de Commissie zou het fiscale beleid gericht moeten worden op de meer algemene doeleinden van het EU-beleid. Het fiscale beleid moet bijdragen tot het bereiken van het doel dat gesteld is op de Europese Raad van Lissabon in maart 2000 en bevestigd op de Europese Raad van Stockholm in maart van dit jaar, namelijk om de Unie voor 2010 tot de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken.

Dit wil zeggen dat gestreefd moet worden naar een duurzame verlaging van de algehele belastingdruk in de Europese Unie, door te zorgen voor evenwicht tussen belastingverlaging, investering in overheidsdiensten en handhaving van de begrotingsconsolidatie. Tegelijkertijd moet het fiscale beleid volledig verenigbaar zijn met andere EU-beleidsterreinen, zoals het economische beleid en het beleid voor werkgelegenheid, volksgezondheid, consumentenbescherming, innovatie, milieu en energie.

Maar in het bijzonder moet het belastingstelsel natuurlijke personen en rechtspersonen in staat stellen ten volle van de interne markt te profiteren. Onvolkomenheden die te wijten zijn aan het bestaan van vijftien verschillende belastingstelsels in de EU, moeten worden weggenomen, door deze stelsels voor de belastingbetalers eenvoudiger en transparanter te maken.

Specifieke doelstellingen

De mededeling stelt een reeks doelstellingen voor inzake de coördinatie van het fiscale beleid, met bijzondere nadruk op de praktische problemen voor natuurlijke personen en rechtspersonen die actief zijn op de interne markt. De voornaamste doelstellingen zijn de volgende:

  Belastingen op ondernemingen

Aan het eind van dit jaar zal de Commissie een studie presenteren over het fiscale beleid voor ondernemingen in de EU, samen met een analyse van de resultaten van deze studie en de belastingpolitieke implicaties daarvan. De studie zal verschillen in het effectieve fiscale beleid van ondernemingen in de Gemeenschap onderzoeken en fiscale belemmeringen aanwijzen waardoor ondernemingen niet ten volle kunnen profiteren van de voordelen van de interne markt. Op dit moment worden bedrijven die internationaal opereren geconfronteerd met problemen, als discriminerende belastingregels, dubbele belastingheffing, buitensporige administratieve kosten als gevolg van ingewikkelde administratieve procedures, of trage terugbetaling van betaalde belasting. De Commissie is geen voorstandster van het belastingbeleid voor ondernemingen, maar zij erkent dat een zekere mate van samenwerking noodzakelijk is om deze problemen inzake grensoverschrijdende belastingen op te lossen. Een van de belangrijkste kwesties die de studie zal onderzoeken, is de vraag of belastingbelemmeringen individueel moeten worden aangepakt of dat moet worden gewerkt aan een politiek meer ambitieuze oplossing met een breder bereik. Dit laatste kan inhouden dat bedrijven de mogelijkheid wordt geboden een fiscaal stelsel te kiezen, dat op Europees niveau toegepast kan worden. Welke oplossing ook wordt gekozen, het is duidelijk dat het wegwerken van fiscale belemmeringen zal bijdragen tot een aanmerkelijke verbetering van concurrentievermogen van het bedrijfsleven in de EU.

  Belasting op pensioenen

In haar recente mededeling (zie IP/01/575) heeft de Commissie een algemene aanpak voorgesteld voor de opheffing van fiscale barrières die in sommige gevallen de burgers sterk ontmoedigen bij te dragen aan een pensioenfonds in een andere lidstaat dan die waarin zij wonen, of die pensioeninstellingen benadelen die grensoverschrijdende pensioenen verstrekken. De Commissie is voornemens deze kwestie samen met de lidstaten af te handelen. In het bijzonder zal zij de wetgeving inzake pensioenbelasting van de lidstaten controleren en de nodige stappen ondernemen om deze nationale stelsels in overeenstemming te brengen met het EG-verdrag. Waar nodig, zal de Commissie ook juridische stappen ondernemen tegen de lidstaten.

  Belasting op voertuigen

De Commissie wil tegen het einde van dit jaar een mededeling presenteren over de belasting op voertuigen in de EU. Het is de bedoeling zo een discussie op gang te brengen met de lidstaten en de instellingen van de Gemeenschap over mogelijkheden voor actie op Europees en nationaal niveau. De mededeling behandelt kwesties als dubbele belastingheffing of het niet terugbetalen van geregistreerde betaalde belasting als particuliere motorvoertuigen definitief worden overgeschreven van een lidstaat naar een andere. De mededeling zal ook de zeer verschillende niveaus van vervoersbelasting in de lidstaten onderzoeken en de problemen die deze verschillen kunnen veroorzaken voor het vrije verkeer van goederen binnen de interne markt. Ook worden bij het onderzoek van de Commissie nieuwe parameters in het licht van de milieudoelstellingen van de Gemeenschap overwogen: in het bijzonder zal de mogelijkheid worden bekeken om auto's gedifferentieerd te belasten, afhankelijk van hun CO2-emissie.

  Accijns op alcohol en tabak

In maart van dit jaar heeft de Commissie een richtlijn voorgesteld (zie IP/01/368) die enkele belangrijke wijzigingen aanbrengt in tarief en structuur van indirecte belastingen op tabaksproducten. Als de lidstaten akkoord gaan, zullen de voorgestelde maatregelen de heffingen in de verschillende lidstaten nader tot elkaar brengen en fraude en illegale handel binnen de interne markt terugdringen. Later dit jaar zal de Commissie een verslag presenteren over de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken, waarin zij vraagstukken behandelt als het functioneren van de interne markt op dit gebied, de concurrentie tussen de verschillende categorieën alcoholhoudende dranken, de reële waarde van de accijnstarieven en de meer algemene doelstellingen van het verdrag, zoals de volksgezondheid en het landbouwbeleid.

  Automatisering van het accijnssysteem

De Commissie wil dit jaar de invoering van een geautomatiseerd accijns- en controlesysteem tussen de lidstaten voorstellen, dat voor goederen die zich onder schorsing van accijns in het verkeer tussen de lidstaten bevinden, de huidige op papieren documenten gebaseerde controle vervangt. Een geautomatiseerd systeem kan de lidstaten helpen accijnsfraude te voorkomen. Daarnaast helpt het ook het bedrijfsleven door vereenvoudiging van administratieve formaliteiten, betere beveiliging van handelstransacties en snellere vrijgave van de tot zekerheid gestelde bedragen.

  Btw

De Commissie is voornemens intensief te werken aan de uitvoering van de wijzigingen die zij in juni 2000 heeft voorgesteld. Het voorstel voor een nieuwe strategie inzake btw-wetgeving (zie IP/00/615) wil een praktische verbetering brengen in het btw-stelsel. Het gaat om een actieprogramma dat gericht is op vereenvoudiging, modernisering, eenvormiger toepassing van de bestaande regelingen en nauwere administratieve samenwerking. De overgang naar een btw-stelsel op basis van de oorsprong blijft echter het streven voor de lange termijn.

Door dit actieprogramma te volgen, is de Commissie voornemens aan te dringen op een snelle uitvoering van reeds ingediende voorstellen, zoals dat inzake de btw-heffing op elektronisch verleende diensten (zie IP/00/583). Een herziening en een rationalisering van de regels en afwijkingen die van toepassing zijn op de vaststelling van verlaagde btw-tarieven zullen eind 2002 overwogen worden. Dit gebeurt na de evaluatie van het proefproject inzake het verlaagde btw-tarief op sommige arbeidsintensieve diensten, dat in 2000 is ingevoerd.

Nieuwe instrumenten

De goedkeuring van voorstellen voor richtlijnen op het gebied van belastingen heeft altijd veel tijd in beslag genomen, omdat eenparigheid van stemmen noodzakelijk is. De uitbreiding van de Unie zal overeenstemming op het gebied van belastingen nog moeilijker maken. Om deze nieuwe strategie uit te voeren, stelt de Commissie voor een reeks mechanismen te gebruiken naast de communautaire wetgeving. De Commissie wil in het bijzonder meer proactief optreden en zal niet nalaten juridische stappen te nemen als ze meent dat de lidstaten de communautaire belastingwetgeving overtreden. De Commissie zal ook overwegen om vaker niet-wetgevende instrumenten zoals aanbevelingen te gebruiken. Waar mogelijk, zou ook nauwere samenwerking tussen subgroepen van gelijkgestemde lidstaten in overweging genomen moeten worden. De Commissie stelt voor deze "nauwere samenwerking" in het bijzonder toe te passen op het gebied van milieu- en energiebelasting, waar de meerderheid van de lidstaten een grote voorkeur hebben laten blijken voor gecoördineerde actie.

De volledige tekst van de mededeling Belastingbeleid in de Europese Unie: prioriteiten voor de komende jaren is beschikbaar op de website Europa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/whatsnew.htm


Side Bar