Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/01/737

Bryssel 23. toukokuuta 2001

Verotus: Komissio määrittelee ensisijaiset tavoitteensa

Euroopan komissio on esittänyt EU:n tulevaa verotuspolitiikkaa koskevan kattavan strategian. Komissio katsoo, että yhteisön on taattava, että veropolitiikassa noudatetaan laajempia EU:n poliittisia tavoitteita kuten Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston asettamaa tavoitetta, jonka mukaan EU:sta tulee maailman kilpailukykyisin talous vuoteen 2010 mennessä. Verotuksen parempi yhteensovittaminen auttaa jäsenvaltioita kyseisten tavoitteiden saavuttamisessa. Arvonlisäveron ja valmisteverojen osalta tarvitaan laajaa yhdenmukaistamista, mutta muilla verotuksen aloilla verotuksen yhteensovittaminen ei merkitse verojen yhdenmukaistamista. Komissio aikoo kiinnittää enemmän huomiota erityisesti yksityishenkilöiden ja yritysten verotuksellisiin ongelmiin sisämarkkinoilla. Se esittää pian vaihtoehtoisia yhteensovitettuja toimintamalleja verotuksellisten esteiden ja heikkouksien ratkaisemiseksi yritysverotuksen alalla sekä antaa alkoholi- ja ajoneuvoverotusta koskevia kertomuksia. Jotta asiassa edistyttäisiin, komissio aikoo toteuttaa aktiivisemmin lainsäädännöllisiä toimenpiteitä niitä jäsenvaltioita vastaan, joiden kansalliset verotussäännöt ja -käytännöt eivät ole yhteisön perustamissopimuksen mukaisia. Lisäksi voidaan soveltuvin osin käyttää "tiiviimpää yhteistyötä" ja ei-sitovia lähestymistapoja kuten suosituksia lainsäädännöllisten ehdotusten sijasta.

Uutta strategiaa kommentoineen verotuksesta vastaavan komissaari Frits Bolkesteinin mukaan "meidän on poistettava yksityishenkilöiden ja yritysten verotukselliset ongelmat sisämarkkinoilla. Kahdeksan vuotta sisämarkkinoiden loppuunsaattamiselle asetetun määräajan jälkeen ei ole hyväksyttävissä, että veronmaksajilla on yhä niin monia rajatylittäviä verotuksellisia esteitä. Tässä strategia-asiakirjassa vahvistetaan selvät ja tarkoin määrätyt EU:n veropoliittiset tavoitteet tilanteen korjaamiseksi."

Veropolitiikassa on noudatettava laajempia EU:n poliittisia tavoitteita

Komissio ehdottaa, että veropolitiikkaa olisi ohjattava enemmän EU:n yleisten poliittisten tavoitteiden suuntaan. Veropolitiikan on osaltaan vaikutettava siihen, että maaliskuussa 2000 Lissabonissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston asettama ja kuluvan vuoden maaliskuussa Tukholmassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vahvistama tavoite, eli unionin tekeminen maailman kilpailukykyisimmäksi ja dynaamisimmaksi osaamistaloudeksi vuoteen 2010 mennessä, saavutetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että on pyrittävä saamaan aikaan EU:n kokonaisverorasituksen kestävä väheneminen varmistamalla, että veroalennukset, julkisiin palveluihin investoiminen ja julkisen talouden vahvistaminen ovat tasapainossa.

Veropolitiikan on samanaikaisesti oltava täysin johdonmukainen muiden EU:n politiikkojen kuten taloutta, työllisyyttä, terveyttä ja kuluttajan suojaa, innovaatioita, ympäristöä ja energiaa koskevien politiikkojen kanssa. Erityisesti verotusjärjestelmien on oltava sellaisia, että yksityishenkilöt ja yritykset saavat sisämarkkinoista täyden hyödyn. Tämän vuoksi on tarpeen keskittyä niiden heikkouksien poistamiseen, jotka johtuvat 15 eri verotusjärjestelmän olemassaolosta EU:ssa, ja kyseisten verotusjärjestelmien yksinkertaistamiseen sekä niiden tekemiseen ymmärrettävämmiksi veronmaksajille.

Erityistavoitteet

Komissio määrittelee ensisijaiset verotuspolitiikan yhteensovittamista koskevat tavoitteensa keskittyen erityisesti yksityishenkilöiden ja yritysten käytännön verotuksellisiin ongelmiin sisämarkkinoilla. Päätavoitteet ovat seuraavat:

  Yritysverotus

Komissio esittää myöhemmin kuluvana vuonna tutkimuksen EU:n yritysverotuksesta ja analyysin tutkimuksen tuloksista sekä niiden vaikutuksista veropolitiikkaan. Tutkimuksessa tarkastellaan tosiasiallisen yritysverotuksen eroja yhteisössä sekä jäljellä olevia verotuksellisia esteitä, jotka estävät yrityksiä hyötymästä täysin sisämarkkinoista. Tällä hetkellä yrityksillä, joilla on rajatylittävää toimintaa, voi olla ongelmia kuten syrjivät verotussäännöt, kaksinkertainen verotus, monimutkaisista hallinnollisista menettelyistä johtuvat liialliset hallintokulut ja viiveet veronpalautuksissa. Vaikka komissio ei puolla yritysverotuksen yhdenmukaistamista, tietty määrä yhteensovittamista on tarpeen kyseisten rajatylittävien verotuksellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Yksi tutkimuksessa esiin tulevista tärkeistä kysymyksistä on se, pitäisikö verotukselliset esteet ratkaista tapauskohtaisesti vai olisiko yritettävä saada aikaan poliittisesti kunnianhimoinen laaja-alaisempi ratkaisu, jolla yrityksille annetaan mahdollisuus soveltaa yhtä ainoaa yritysverosäännöstöä EU:n laajuisesti. Oli ratkaisu mikä tahansa, on selvää, että verotuksellisten esteiden poistaminen parantaisi osaltaan huomattavasti EU:n yritysten kilpailukykyä.

  Eläkkeiden verotus

Komissio on äskettäin antamassaan tiedonannossa (ks. IP/01/575) ehdottanut kattavaa strategiaa sellaisten verotuksellisten esteiden poistamiseksi, jotka tällä hetkellä voivat huomattavasti rajoittaa henkilöiden halua suorittaa maksuja eläkejärjestelmiin kotijäsenvaltionsa ulkopuolella ja eläkelaitosten halua tarjota eläkkeitä yli rajojen. Komissio aikoo käsitellä asiaa jäsenvaltioiden kanssa. Erityisesti komissio valvoo jäsenvaltioiden eläkeverotusta koskevia sääntöjä ja toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että säännöt ovat perustamissopimuksen mukaisia, ja tarpeen mukaan aloittaa lainsäädännölliset toimet jäsenvaltioita vastaan.

  Ajoneuvoverotus

Komissio aikoo antaa tiedonannon EU:n ajoneuvoverotuksesta kuluvan vuoden lopulla aloittaakseen keskustelun jäsenvaltioiden ja yhteisön toimielinten kanssa tulevista toimintavaihtoehdoista yhteisön tasolla ja kansallisella tasolla. Tiedonannossa käsitellään muun muassa kaksinkertaista verotusta ja yksityiskäytössä olevia moottoriajoneuvoja jäsenvaltiosta toiseen pysyvästi siirrettäessä maksetun rekisteröintiveron palauttamatta jättämistä.

Tiedonannossa tarkastellaan myös jäsenvaltioiden hyvin eri tasoisia ajoneuvoveroja ja ongelmia, joita kyseiset erot voivat aiheuttaa tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle sisämarkkinoilla. Lisäksi komissio ottaa huomioon yhteisön ympäristötavoitteisiin liittyvät uudet näkökohdat ja erityisesti tavoitteen, jonka mukaan auton ostoon ja omistukseen liittyvä talousrasite riippuu sen aiheuttamista hiilidioksiidipäästöistä.

  Alkoholin ja tupakan valmisteverot

Komissio teki kuluvan vuoden maaliskuussa ehdotuksen valmistetun tupakan valmisteverokantojen ja valmisteveron rakenteen huomattavaa tarkistusta koskevaksi direktiiviksi (ks. IP/01/368). Jos jäsenvaltiot ne hyväksyvät, ehdotettujen toimenpiteiden pitäisi lisätä eri jäsenvaltioiden verotasojen lähentymistä ja vähentää petoksia ja salakuljetusta sisämarkkinoilla. Komissio esittää myöhemmin kuluvana vuonna alkoholiverotusta koskevan kertomuksen, jossa se käsittelee muun muassa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa kyseisellä alalla, eri alkoholijuomaluokkien välistä kilpailua, valmisteverokantojen todellista arvoa ja perustamissopimuksen laaja-alaisempia tavoitteita kuten terveysnäkökohtia ja maatalouspolitiikkaa.

  Valmisteverojärjestelmän tietokoneistaminen

Komissio aikoo tehdä kuluvana vuonna ehdotuksen jäsenvaltioiden välisen, valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumista ja valvontaa koskevan atk-järjestelmän käyttöönotosta käytössä olevan paperilomakkeisiin perustuvan järjestelmän korvaamiseksi, jolla valvotaan väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä jäsenvaltioiden välillä liikkuvia valmisteveron alaisia tuotteita. Atk-järjestelmä auttaisi jäsenvaltioita petosten ehkäisyssä. Se auttaisi myös taloudellisia toimijoita, sillä muodollisuudet yksinkertaistuisivat, kaupankäynnin turvallisuus lisääntyisi ja se takaisi vakuuksien nopeamman vapautumisen.

  Arvonlisävero

Komissio aikoo työskennellä tiiviisti saadakseen aikaan muutokset, joita se ehdotti arvonlisäveroa koskevassa lainsäädäntöstrategiassaan kesäkuussa 2000 (ks. IP/00/615) arvonlisäverojärjestelmän käytännön parantamiseksi. Kyseisen strategian mukainen toimintaohjelma on otettu käyttöön ja siinä keskitytään nykyisten järjestelyjen yksinkertaistamiseen, nykyaikaistamiseen ja yhtenäisempään soveltamiseen sekä tiiviimpään hallinnolliseen yhteistyöhön, mutta säilyttäen alkuperämaan periaatteeseen perustuvaan arvonlisäverojärjestelmään siirtyminen yhteisön pitkän aikavälin tavoitteena. Kyseisen toimintaohjelman mukaisesti komissio aikoo vaatia jo tehtyjen ehdotusten, kuten sähköisessä muodossa toimitettavien palveluiden verotusta koskevan ehdotuksen (ks. IP/00/583), nopeaa täytäntöönpanoa. Alennettujen alv-kantojen määritelmään sovellettavien sääntöjen ja poikkeusten tarkistusta ja järkiperäistämistä harkitaan sen jälkeen, kun vuoden 2002 lopulla on arvioitu koemielessä alennetun alv-kannan soveltamisesta tiettyihin työvoimavaltaisiin palveluihin vuonna 2000 saadut tulokset.

Uudet välineet

Direktiiviehdotusten hyväksyminen verotuksen alalla on aina ollut hidasta, koska kyseisellä alalla vaaditaan äänestyksissä yksimielisyyttä. Laajentumisen myötä veroasioista päättäminen tulee vielä vaikeammaksi. Tämän vuoksi komissio ehdottaa, että sen uuden strategian täytäntöön panemiseksi olisi käytettävä yhteisön lainsäädännön lisäksi muita mekanismeja. Erityisesti komissio aikoo aktiivisemmin aloittaa kohdennettuja lainsäädännöllisiä toimia, jos se uskoo, että jäsenvaltioiden verotukselliset toimenpiteet rikkovat yhteisön lainsäädäntöä. Se aikoo myös käyttää enemmän muihin kuin lainsäädäntötoimiin perustuvaa lähestymistapaa kuten suosituksia. Samoin ajattelevien jäsenvaltioiden alaryhmien tiiviimpää yhteistyötä olisi myös harkittava tarvittaessa. Komissio ehdottaa, että tätä "tiiviimmän yhteistyön" lähestymistapaa voitaisiin harkita erityisesti ympäristö- ja energiaverotuksen alalla, joiden osalta suurin osa jäsenvaltioista on ilmaissut vahvan halunsa yhteensovitettuun toimintaan.

Tiedonanto "Euroopan unionin veropolitiikan ensisijaisista tavoitteista tulevina vuosina" on saatavissa kokonaisuudessaan Internetissä Europa-sivustolla:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/whatsnew.htm


Side Bar