Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/01/737

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2001

Φορολογία: Η Επιτροπή παρουσιάζει τις προτεραιότητές της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε εμπεριστατωμένη στρατηγική για τη μελλοντική φορολογική πολιτική της ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κοινότητα επιβάλλεται να διασφαλίσει ότι η φορολογική πολιτική θα προωθήσει τους ευρύτερους πολιτικούς στόχους της ΕΕ, στους οποίους περιλαμβάνεται ο στόχος που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας, σύμφωνα με τον οποίο η ΕΕ θα πρέπει να γίνει η πλέον ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο μέχρι το 2010. Η βελτίωση του φορολογικού συντονισμού αναμένεται ότι θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Ενώ, όμως, οι τομείς του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης χρειάζονται σημαντικό βαθμό εναρμόνισης, σε άλλους φορολογικούς τομείς ο φορολογικός συντονισμός δεν προϋποθέτει φορολογική εναρμόνιση. Η Επιτροπή σκοπεύει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στα φορολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ιδίως, άτομα και επιχειρήσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Θα παρουσιάσει σύντομα τις εναλλακτικές λύσεις για τη συντονισμένη δράση που θα αναληφθεί για την αντιμετώπιση των φορολογικών εμποδίων και των αδυναμιών στον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και εκθέσεις σχετικά με τη φορολογία οινοπνεύματος και οχημάτων. Για να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, η Επιτροπή σκοπεύει να είναι πιο δυναμική στην ανάληψη νομικής δράσης στις περιπτώσεις όπου οι εθνικές φορολογικές ρυθμίσεις ή πρακτικές των κρατών μελών δεν συμβιβάζονται με τη συνθήκη. Επιπλέον, αντί για την υποβολή νομοθετικών προτάσεων, θα ήταν δυνατό να επιλέγει, όπου κρίνεται αναγκαίο, την ενίσχυση της συνεργασίας και την προσφυγή σε μη δεσμευτικές ενέργειες, όπως η διατύπωση συστάσεων.

Σχολιάζοντας τη νέα στρατηγική, ο Επίτροπος Frits Bolkestein, υπεύθυνος για φορολογικά θέματα, δήλωσε ότι "Πρέπει να εξαλείψουμε τα φορολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν άτομα και επιχειρήσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Οκτώ έτη μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι απαράδεκτο οι φορολογούμενοι να αντιμετωπίζουν ακόμα τόσο πολλά διασυνοριακά φορολογικά εμπόδια. Το παρόν έγγραφο στρατηγικής καθορίζει σαφείς και συγκεκριμένους στόχους της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ για την επιτυχή αντιμετώπιση της κατάστασης. "

Οι φορολογικές πολιτικές πρέπει να υποστηρίζουν τους ευρύτερους στόχους της ΕΕ

Η Επιτροπή προτείνει η φορολογική πολιτική να συνδέεται με περισσότερους γενικούς πολιτικούς στόχους της ΕΕ.

Η φορολογική πολιτική πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας το Μάρτιο 2000 και επιβεβαίωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τον οποίο η Ένωση πρέπει να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη βασιζόμενη στη γνώση οικονομία ανά την υφήλιο μέχρι το 2010. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να επιτευχθεί βιώσιμη μείωση των γενικών φορολογικών επιβαρύνσεων στην ΕΕ, με εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της μείωσης φόρων, των επενδύσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και της ενίσχυσης της φορολογικής εξυγίανσης. Συγχρόνως, η φορολογική πολιτική πρέπει να παρουσιάζει πλήρη συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως η πολιτική για την οικονομία, την απασχόληση, την προστασία της υγείας και των καταναλωτών, την καινοτομία, το περιβάλλον και την ενέργεια. Τα φορολογικά συστήματα, όμως, θα πρέπει να επιτρέπουν στα άτομα και τις επιχειρήσεις να αντλούν όλα τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς. Επίκεντρο της προσπάθειας, συνεπώς, θα πρέπει να αποτελέσει η εξάλειψη των αδυναμιών που οφείλονται στη συνύπαρξη 15 διαφορετικών φορολογικών συστημάτων εντός της ΕΕ και η απλούστευση των φορολογικών συστημάτων, ώστε αυτά να γίνουν πιο κατανοητά στους φορολογούμενους.

Ειδικοί στόχοι

Η Επιτροπή θέτει συγκεκριμένους στόχους για το συντονισμό της φορολογικής πολιτικής, με επίκεντρο, ιδίως, τα πρακτικά φορολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν άτομα και επιχειρήσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Οι κύριοι στόχοι είναι οι παρακάτω:

  Φορολογία εταιρειών

Η Επιτροπή θα υποβάλει μελέτη για τη φορολογία των εταιρειών στην ΕΕ και ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης και των σχετικών επιπτώσεων της φορολογικής πολιτικής εντός του τρέχοντος έτους. Η μελέτη θα εξετάζει τις διαφορές στην αποτελεσματική φορολογία των επιχειρήσεων στην Κοινότητα και τα εναπομένοντα φορολογικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στις εταιρείες να επωφελούνται πλήρως από την εσωτερική αγορά. Αυτή τη στιγμή, οι εταιρείες που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως οι φορολογικοί κανόνες που επιβάλλουν διακρίσεις, η διπλή φορολογία, τα υπερβολικά διοικητικά έξοδα εξ αιτίας πολύπλοκων διοικητικών διαδικασιών και καθυστερήσεων κατά την επιστροφή του φόρου. Αν και η Επιτροπή δεν υποστηρίζει την εναρμόνιση της φορολογίας των εταιρειών, επιβάλλεται κάποιος βαθμός συντονισμού, ώστε να επιλυθούν αυτά τα διασυνοριακά φορολογικά ζητήματα. Ενα από τα σημαντικά θέματα που θα εξετάζει η μελέτη είναι εάν οι λύσεις όσον αφορά τα φορολογικά εμπόδια πρέπει να επιτευχθούν σε μεμονωμένη βάση ή εάν πρέπει να επιδιωχθεί συνολικότερη, πολιτικά φιλόδοξη, λύση όπως η παροχή στις επιχειρήσεις της ευχέρειας επιλογής ενός ενιαίου συνόλου βασικών κανόνων για το φόρο νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θα ίσχυαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε λύση και αν επιλεγεί, είναι σαφές ότι η εξάλειψη των φορολογικών εμποδίων θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην ΕΕ.

  Φορολογία των συντάξεων

Η Επιτροπή με την πρόσφατη ανακοίνωσή της (βλ. IP/01/575), πρότεινε εμπεριστατωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση των φορολογικών εμποδίων που μπορούν αυτήν την περίοδο να λειτουργήσουν ως σημαντικό αντικίνητρο για τα άτομα που επιθυμούν να καταβάλλουν εισφορές σε συνταξιοδοτικά καθεστώτα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ανήκουν και για συνταξιοδοτικά ιδρύματα που επιθυμούν να παράσχουν συντάξεις εκτός των συνόρων. Σκοπεύει να παρακολουθήσει το θέμα αυτό από κοινού με τα κράτη μέλη. Ειδικότερα, θα παρακολουθεί τις ρυθμίσεις των κρατών μελών στον τομέα της φορολογίας των συντάξεων και θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζει τη συμμόρφωσή τους με τη συνθήκη και, όπου είναι απαραίτητο, θα αναλαμβάνει νομική δράση κατά των κρατών μελών.

  Φορολογία οχημάτων

Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με τη φορολογία οχημάτων στην ΕΕ προς το τέλος του τρέχοντος έτους, προκειμένου να αρχίσει συζήτηση με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας σχετικά με τις μελλοντικές επιλογές για δράση σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Η ανακοίνωση θα εξετάζει, για παράδειγμα, ζητήματα όπως η διπλή πληρωμή ή η μη-επιστροφή του φόρου ταξινόμησης που καταβάλλεται όταν ιδιωτικά οχήματα με κινητήρα μεταφέρονται από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Η ανακοίνωση θα εξετάζει επίσης τα πολύ διαφορετικά επίπεδα φόρου οχημάτων στα κράτη μέλη και τα προβλήματα που αυτές οι διαφορές μπορούν να δημιουργήσουν για την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της κατά την επεξεργασία του θέματος τις νέες παραμέτρους σχετικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Κοινότητας και ειδικότερα το στόχο της διαφοροποίησης του οικονομικού βάρους που συνοδεύει την αγορά ή την ιδιοκτησία αυτοκινήτου ανάλογα με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυτού.

  Ειδικοί φόροι κατανάλωσης για το οινόπνευμα και τον καπνό

Η Επιτροπή υπέβαλε, το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, πρόταση οδηγίας που αποσκοπεί σε σημαντική αναθεώρηση των συντελεστών και των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα βιομηχανοποιημένα καπνά (βλ. IP /01/368). Εάν τα κράτη μέλη καταλήξουν σε συμφωνία για τα προτεινόμενα μέτρα, θα πρέπει να ενισχύσουν τη σύγκλιση μεταξύ των φορολογικών επιπέδων των διαφόρων κρατών μελών και να περιορίσουν την απάτη και το λαθρεμπόριο στη εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή θα υποβάλει, αργότερα κατά το τρέχον έτος, έκθεση σχετικά με τη φορολογία του οινοπνεύματος, στην οποία θα εξετάζει θέματα όπως η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στο συγκεκριμένο τομέα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών οινοπνευματωδών ποτών, η πραγματική αξία των δασμολογικών συντελεστών και οι ευρύτεροι στόχοι της συνθήκης, όπως η υγεία και η γεωργική πολιτική.

  Μηχανοργάνωση του συστήματος ειδικών φόρων κατανάλωσης

Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει εντός του τρέχοντος έτους πρόταση σχετικά με την εισαγωγή μηχανογραφημένου συστήματος για τον έλεγχο των μεταφορών και των ελέγχων μεταξύ των κρατών μελών, που θα αντικαταστήσει το σύστημα εγγράφων που ισχύει για την παρακολούθηση των προϊόντων που διακινούνται μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο καθεστώτων με αναστολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Ενα μηχανογραφημένο σύστημα θα βοηθούσε τα κράτη μέλη στην πρόληψη της απάτης. Θα βοηθούσε επίσης τους εμπόρους δεδομένου ότι θα απλοποιούσε τις διατυπώσεις, θα καθιστούσε τις εμπορικές συναλλαγές ασφαλέστερες και θα εξασφάλιζε την ταχύτερη αποδέσμευση των εγγυήσεων.

  ΦΠΑ

Η Επιτροπή σκοπεύει να εργαστεί εντατικά για να επιφέρει τις αλλαγές που πρότεινε στο πλαίσιο της νομοθετικής στρατηγικής της για το ΦΠΑ τον Ιούνιο 2000 (βλ. IP/00/615), προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση του συστήματος ΦΠΑ. Έχει καταρτίσει πρόγραμμα δράσης στο πλαίσιο της στρατηγικής που αφορά κυρίως την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση της εφαρμογής των ισχυουσών ρυθμίσεων καθώς και τη στενότερη διοικητική συνεργασία, διατηρώντας ως μακροπρόθεσμο κοινοτικό στόχο τη μετάβαση σε σύστημα ΦΠΑ που θα βασίζεται στην καταγωγή. Σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα δράσης, η Επιτροπή σκοπεύει να ασκήσει πιέσεις για την ταχεία εφαρμογή των προτάσεων που έχουν ήδη διατυπωθεί, όπως η πρόταση που αφορά τη φορολογία των υπηρεσιών που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα (βλ. IP/00/583). Μετά από αξιολόγηση, στο τέλος του 2002, των αποτελεσμάτων της καθιέρωσης, σε πειραματικό στάδιο, μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για ορισμένες υπηρεσίες έντασης εργασίας το 2000, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης και εξορθολογισμού των ρυθμίσεων και των παρεκκλίσεων που ισχύουν για τον καθορισμό των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.

Νέα μέσα

Η διαδικασία που αφορά την επίτευξη συμφωνίας επί προτάσεων για οδηγίες στο φορολογικό τομέα είναι πάντοτε αργή, επειδή στο φορολογικό τομέα οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία. Με τη διεύρυνση θα είναι ακόμα δυσκολότερο να επιτευχθεί συμφωνία για τα φορολογικά θέματα. Επομένως, η Επιτροπή δηλώνει ότι, για την εφαρμογή της νέας στρατηγικής της, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και ορισμένοι μηχανισμοί παράλληλα με την κοινοτική νομοθεσία. Ειδικότερα, η Επιτροπή σκοπεύει να είναι πιο δυναμική και να αναλαμβάνει νομική δράση όταν θεωρεί ότι τα φορολογικά μέτρα των κρατών μελών παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο. Θα εξετάσει, επίσης, το ενδεχόμενο συχνότερης προσφυγής σε μη νομοθετικές ενέργειες, όπως η διατύπωση συστάσεων. Θα πρέπει να εξετάζεται επίσης, όταν χρειάζεται, και το ενδεχόμενο στενότερης συνεργασίας μεταξύ ομάδων κρατών μελών που έχουν παρόμοιες απόψεις. Η Επιτροπή προτείνει αυτή η ενίσχυση της συνεργασίας να εξεταστεί ειδικότερα στον τομέα της φορολογίας για το περιβάλλον και την ενέργεια, όπου η πλειονότητα των κρατών μελών έχει εκδηλώσει ισχυρή επιθυμία για συντονισμένη δράση.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης "Φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση - προτεραιότητες για τα προσεχή έτη" θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο (internet) στην παρακάτω διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/whatsnew.htm


Side Bar