Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/01/737

Bruxelles, den 23. maj 2001

Beskatning: Kommissionen skitserer sine prioriteringer

Europa-Kommissionen har forelagt en omfattende strategi for EU's fremtidige beskatningspolitik. Kommissionen finder, at EU må sikre, at skattepolitikken støtter de overordnede EU-politiske målsætninger, såsom det mål, der blev sat på mødet i Det Europæiske Råd i Lissabon, og som går ud på at gøre EU til den mest konkurrencedygtige økonomi i verden senest i 2010. Øget skattekoordinering ville hjælpe medlemsstaterne med at nå disse målsætninger. Men selv om det er nødvendigt med en omfattende harmonisering, når det drejer sig om moms og punktafgifter, indebærer skattekoordinering på andre skatteområder ikke, at der skal ske en skatteharmonisering. Kommissionen agter især at være mere opmærksom på de skatteproblemer, som privatpersoner og virksomheder i det indre marked står over for. Den vil snarest forelægge en række forslag til en koordineret indsats for at takle de skattemæssige hindringer og manglende effektivitet på selskabsskatteområdet, ligesom den vil fremlægge rapporter om alkohol- og motorkøretøjsbeskatning. For at skabe fremskridt på området agter Kommissionen at være mere proaktiv og tage retslige skridt, hvis medlemsstaternes nationale skatteregler eller skattepraksis ikke er i overensstemmelse med traktaten. Desuden kunne man alt efter forholdene gå ind i et "styrket samarbejde" og anvende ikke-bindende løsninger, såsom henstillinger, i stedet for lovgivningsforslag.

I en kommentar til den nye strategi sagde kommissæren for beskatning, Frits Bolkestein, at "vi må fjerne de skatteproblemer, der plager enkeltpersoner og virksomheder i det indre marked. Otte år efter den fastsatte dato for fuldendelsen af det indre marked er det uacceptabelt, at skatteyderne stadig støder på så mange grænseoverskridende skattemæssige hindringer. Dette strategipapir opstiller klare og specifikke politiske målsætninger, der skal rette op på denne situation.

Skattepolitikken skal støtte de overordnede EU-målsætninger

Kommissionen foreslår, at skattepolitikken bør indrettes således, at man kan opfylde de mere generelle EU-politiske mål. Skattepolitikken skal bidrage til at nå det mål, der blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde i Lissabon i marts 2000 og bekræftet på Det Europæiske Råds møde i Stockholm i marts i år, og som går ud på at gøre Unionen til den mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensbaserede økonomi i verden senest i 2010. Dette betyder, at der må gøres en indsats for at opnå en varig mindskelse af den samlede skattebyrde i EU ved at skabe en balance mellem skattenedsættelser, investeringer i offentlige tjenester og opretholdelse af den skattemæssige konsolidering.

Samtidig skal skattepolitikken være i fuld overensstemmelse med andre EU-politikker, såsom den økonomiske politik, beskæftigelsespolitikken, sundheds- og forbrugerbeskyttelsespolitikken, innovationspolitikken, samt miljø- og energipolitikken. Men især skal skattesystemerne gøre det muligt for enkeltpersoner og virksomheder at drage fuld fordel af det indre marked. Dette indebærer, at der skal gøres en målrettet indsats for at rette op på den manglende effektivitet, der skyldes sameksistensen af 15 forskellige skattesystemer i EU, og for at gøre disse skattesystemer enklere og mere forståelige for skatteyderne.

Specifikke målsætninger

Kommissionen skitserer en række specifikke målsætninger for skattepolitisk koordinering, med særlig fokus på de skatteproblemer, der opstår for enkeltpersoner og virksomheder, der driver virksomhed i det indre marked. Hovedmålsætningerne er følgende:

  Selskabsbeskatning

Kommissionen vil senere på året forelægge en undersøgelse om selskabsbeskatning i EU og en analyse af undersøgelsens resultater samt de skattepolitiske konsekvenser i tilknytning hertil. Undersøgelsen vil komme ind på forskellene i effektiv selskabsbeskatning i EU og de resterende skattemæssige hindringer, som forhindrer virksomhederne i fuldt ud at drage fordel af det indre marked. I dag kan virksomheder, der indgår i grænseoverskridende aktiviteter, komme til at stå over for problemer såsom diskriminerende skatteregler, dobbeltbeskatning, urimeligt høje administrative omkostninger som følge af komplicerede administrative procedurer og forsinkede skatterefusioner. Selv om Kommissionen ikke er fortaler for harmonisering af selskabsbeskatningen, er der behov for en vis grad af koordinering for at løse disse grænseoverskridende skattespørgsmål. Et af de vigtige spørgsmål, som undersøgelsen vil rejse, vil være, om man bør søge at finde løsninger på de skattemæssige hindringer på individuelt grundlag, eller om man bør forsøge med en mere omfattende politisk ambitiøs løsning, som f.eks. at give virksomhederne den valgmulighed at lade beskatningen ske på grundlag af en fælles sæt af regler om et selskabsskattegrundlag, som ville være gældende i hele EU. Uanset hvilken løsning der vælges er det klart, at fjernelsen af de skattemæssige hindringer ville bidrage betydeligt til at forbedre EU-virksomhedernes konkurrenceevne.

  Pensionsbeskatning

Kommissionen har i en meddelelse for nylig (se IP/01/575) foreslået en omfattende strategi for at takle de skattemæssige hindringer, som i dag kan virke som en afgørende stopklods for enkeltpersoner, der ønsker at bidrage til pensionsordninger uden for deres egen medlemsstat, og pensionskasser, som ønsker at yde pensioner på tværs af grænserne. Kommissionen agter at følge dette op med medlemsstaterne. Især vil den nøje følge medlemsstaternes regler på området for pensionsbeskatning og træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre, at de er i overensstemmelse med traktaten, og den vil om nødvendigt tage retslige skridt mod medlemsstater.

  Motorkøretøjsbeskatning

Kommissionen agter at forelægge en meddelelse om motorkøretøjsbeskatning i EU mod udgangen af dette år for at få gang i en drøftelse med medlemsstaterne og EU's institutioner om de fremtidige indsatsmuligheder på EU-plan og på nationalt plan. Meddelelsen vil f.eks. behandle sådanne spørgsmål som dobbeltbetaling eller manglende refusion af betalt registreringsafgift, når private motorkøretøjer permanent flyttes fra en medlemsstat til en anden. Meddelelsen vil også undersøge de forskellige niveauer for motorkøretøjsbeskatningen i medlemsstaterne og de problemer, som disse forskelle kan skabe for varernes frie bevægelighed i det indre marked. Desuden vil der i Kommissionens arbejde blive taget hensyn til nye parametre med relation til EU's miljømålsætninger og især målsætningen om i forbindelse med køb eller ejerskab af en bil at operere med differentierede afgifter alt efter bilens emissioner af kuldioxid.

  Alkohol- og tobaksafgifter

Kommissionen stillede i marts i år forslag om et direktiv, hvormed der indføres betydelige ændringer af satserne og strukturen i punktafgifter på tobaksvarer (se IP/01/368). Hvis det accepteres af medlemsstaterne, skulle de heri foreslåede foranstaltninger skabe større overensstemmelse mellem afgiftsniveauerne i de forskellige medlemsstater og begrænse svindel og smugling i det indre marked. Kommissionen vil forelægge en beretning om alkoholbeskatningen senere på året, hvori den vil komme ind på sådanne spørgsmål som det indre markeds rette funktion, konkurrence mellem de forskellige kategorier af alkoholholdige drikkevarer, den reelle værdi af afgiftssatserne og traktatens overordnede målsætninger såsom sundheds- og landbrugspolitik.

  Edb-styring af afgiftssystemet

Kommissionen agter at forelægge et forslag i år om indførelse af et edb-styret system for kontrol med transport af afgiftspligtige varer mellem medlemsstaterne. Dette system skal erstatte det eksisterende papirsystem for kontrol med varer, der transporteres mellem medlemsstaterne som led i ordninger for afgiftssuspension. Et edb-styret system ville bistå medlemsstaterne med at bekæmpe svindel. Det ville bistå de handlende, idet det ville forenkle formaliteterne, gøre handelen mere sikker og sikre en hurtigere frigivelse af garantier.

  Moms

Kommissionen agter at arbejde intensivt på at gennemføre de ændringer, den foreslog som led i sin lovgivningsstrategi på momsområdet i juni (se IP/00/615) for at skabe en pragmatisk forbedring af momssystemet. Der er iværksat et handlingsprogram som led i denne strategi, som fokuserer på forenkling, modernisering og en mere ensartet anvendelse af de nuværende arrangementer samt et tættere administrativt samarbejde. Samtidig fastholdes overgangen til en oprindelsesbaseret momssystem som EU's mål på lang sigt. Med udgangspunkt i handlingsprogrammet agter Kommissionen at presse på for at opnå en hurtigere gennemførelse af de allerede fremsatte forslag, som f.eks. forslaget om beskatning af tjenesteydelser, der præsteres ad elektronisk vej (se IP/00/583).

Det overvejes at foretage en gennemgang og rationalisering af regler og undtagelser, der gælder for definitionen af nedsatte momssatser, efter at der ved udgangen af 2002 er foretaget en evaluering af resultaterne af indførelsen i 2000 af en nedsat momssats på forsøgsbasis for visse arbejdsintensive tjenesteydelser.

Nye instrumenter

Der har altid været langsomme fremskridt med at få tilslutning til forslag om direktiver på skatteområdet på grund af kravet om enstemmighed. Med udvidelsen vil det blive endnu mere vanskeligt at opnå enighed om skattespørgsmål. Derfor foreslår Kommissionen, at der til gennemførelse af dens nye strategi tages en række mekanismer i brug ved siden af EU-lovgivning. Kommissionen agter især at være mere proaktiv og målrettet ved at tage retslige skridt, hvis den er af den opfattelse, at medlemsstaternes skatteforanstaltninger er en overtrædelse af EU-lovgivningen. Den vil også overveje at gøre øget brug af ikke-lovgivningsmæssige fremgangsmåder såsom henstillinger. Muligheden for et snævrere samarbejde mellem undergrupper af ligesindede medlemsstater bør også overvejes, hvor det er relevant. Kommissionen foreslår, at denne strategi for "styrket samarbejde" især kunne overvejes inden for miljø- og energibeskatning, hvor et flertal af medlemsstater har givet udtryk for et stærkt ønske om en koordineret indsats.

Hele teksten til meddelelsen "Skattepolitik i EU - prioriteringer for de kommende år" vil kunne findes på Europa-internetstedet:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/whatsnew.htm


Side Bar