Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

ip/01/734

Bruxelles, denl 23. maj 2001

Kommissionen vil styrke unionsborgernes ret til at færdes og opholde sig på medlemsstaternes område

Unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område skal styrkes, fremgår det af et direktivforslag, som Europa-Kommissionen i dag har fremlagt. Der foreslås en række konkrete foranstaltninger, der tager sigte på at konsolidere det fælles retsgrundlag for unionsborgerskabet.

Kommissionen har i dag på initiativ af António Vitorino, kommissær for retlige og indre anliggender, vedtaget et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv, der tager sigte på at styrke unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.

Kommissionen mener, at retten til at udrejse, indrejse, færdes og tage ophold i EU-medlemsstaterne er en grundlæggende og personlig ret. Det er derfor nødvendigt at udfylde de lovgivningsmæssige huller og forenkle den administrative praksis for at lette udøvelsen af denne ret. Direktivet samler en række allerede gældende lovtekster bestående af to forordninger og ni direktiver om forskellige personkategorier i et lovgivningsmæssigt instrument. Retten til at færdes og tage ophold bliver med det nye direktiv mere gennemsigtig og lettere at anvende.

De væsentligste foreslåede foranstaltninger vedrører:

  • smidigere regler for fri bevægelighed

  • udvidelse af opholdsretten uden nogen formaliteter til seks måneder

  • erhvervelse af en permanent opholdsret efter fire års ophold i værtslandet

  • lempelse af reglerne om retten til at færdes og tage ophold for unionsborgeres familiemedlemmer uanset nationalitet

  • bedre afgrænsning af de restriktioner, der gælder for opholdsretten.

Nye bestemmelser vedrørende permanent opholdsret

Kommissionen mener, at unionsborgere har opnået et tilstrækkeligt integrationsniveau efter fire års regelmæssigt og kontinuerligt ophold i værtslandet. Det er derfor i overensstemmelse med traktatens hensigt at indrømme unionsborgere og familiemedlemmer permanent opholdsret og sikre dem næsten samme behandling som den pågældende medlemsstats egne statsborgere.

Maksimal forenkling af de administrative formaliteter

Formålet med direktivforslaget er at sikre, at der gælder de samme garantier og formaliteter for unionsborgere og deres familiemedlemmer som for medlemsstatens egne statsborgere, når de rejser omkring i deres eget land. Formålet er at gøre formaliteterne og procedurerne i forbindelse med opnåelse af opholdsdokumenter så enkle som muligt. På den måde indarbejdes EF-Domstolens retspraksis, idet det fastslås, at retten til at indrejse på en anden medlemsstats område og tage ophold følger direkte af traktaten, hvorfor den ikke er knyttet til udstedelse af en opholdstilladelse, der blot fastslår denne ret.

For erhvervsaktive, dvs. for personer med lønnet beskæftigelse og selvstændige, er den eneste betingelse for at opnå opholdsret, at de udøver erhvervsmæssig beskæftigelse, hvilket vil blive attesteret ved en simpel erklæring.

For ikke erhvervsaktive og studerende er betingelsen, at de råder over tilstrækkelige midler og er dækket af en sygeforsikring i de første fire år af deres ophold i værtslandet. Denne bestemmelse bliver imidlertid lempet, idet beviset for, at disse to betingelser er opfyldt, erstattes af en erklæring på tro og love.

I de første fire år af opholdet erstattes opholdstilladelsen for unionsborgere af en simpel tilmelding til folkeregistret, der attesteres ved et bevis, som udstedes med det samme. Dette bevis er sammen med besiddelse af et identitetskort fra hjemlandet eller et gyldigt pas tilstrækkeligt til at udøve opholdsretten, og det svarer til værtslandets ønske om at have kendskab til befolkningsbevægelserne på dets område.

Forlængelse af varigheden af opholdet i en anden medlemsstat til seks måneder

Kommissionen foreslår at give alle unionsborgere, der er i besiddelse af et gyldigt identitetskort eller pas, ret til at opholde sig seks måneder i en anden medlemsstat uden særlige formaliteter. Formålet er at tage højde for de moderne former for mobilitet, arbejde og livsstil med mindre tilknytning til ét sted.

Situationen for unionsborgeres familiemedlemmer

Traktaten indeholder ingen udtrykkelige bestemmelser om retten til at færdes og opholde sig for unionsborgeres familiemedlemmer. Denne ret følger af retten til bevarelse af familiens enhed, der er tæt knyttet til retten til beskyttelse af familielivet, som er en grundlæggende ret i medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, og hvis overholdelse sikres af fællesskabsretten, ligesom den følger af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Direktivforslaget sikrer en maksimal forenkling af formaliteterne i forbindelse med unionsborgeres og deres familiemedlemmers udøvelse af opholdsretten, idet de begrænses til det strengt nødvendige.

For familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, kan forpligtelsen til at besidde en opholdstilladelse bevares, da der er tale om at forenkle udøvelsen af retten til fri bevægelighed, uden at nationalitet bliver en hindring.

Formålet med forslaget er ligeledes at fjerne enhver negativ indflydelse af grunde vedrørende familiesammenføring. I overensstemmelse med gældende EU-ret kan fraskilte ægtefæller og børn, der ikke længere er mindreårige eller forsørgelsesberettigede, uanset nationalitet fratages retten til ophold i værtslandet. Dette problem er særlig stort for tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til en unionsborger. Forslaget tager i den henseende hensyn til behovet for at træffe foranstaltninger, der giver rimelige løsninger med respekt for familielivet og den menneskelige værdighed, dog på visse betingelser for at undgå misbrug.

Bedre afgrænsning af mulighederne for at begrænse opholdsretten

Traktaten giver mulighed for at nægte en person retten til fri bevægelighed og ophold af hensyn til den offentlig orden, sikkerhed og sundhed. Forslaget er baseret på den fortolkning, som EF-Domstolen giver af begrebet offentlig orden. Det indeholder nye bestemmelser, der er baseret på de principper, der følger af de grundlæggende rettigheder, for at give unionsborgerne og deres familiemedlemmer flere garantier og en bedre beskyttelse både på det administrative og retlige plan i forbindelse med afgørelser, der begrænser deres grundlæggende ret til at færdes og tage ophold. Denne beskyttelse er fuldstændig for mindreårige, der har familiemæssige bånd i værtslandet, og for personer, der har erhvervet permanent opholdsret.


Side Bar