Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/446

Bryssel den 28 mars 2001

Kommissionen antar handlingsplanen "eLearning" för att bygga broar mellan utbildningen och den nya kommunikationstekniken

Fem dagar efter Europeiska rådets möte i Stockholm, där det åter framhävdes att EU måste utnyttja den nya teknikens möjligheter för att bygga ett europeiskt område för utbildning, antog kommissionen i dag handlingsplanen "eLearning". Handlingsplanen lades fram av Viviane Reding i samförstånd med Erkki Liikanen och Anna Diamantopoulou. Den skall främja samarbete mellan Europeiska unionen, medlemsstaterna, den allmänna och yrkesinriktade utbildningen samt näringslivet för att utveckla kopplingarna mellan livslångt lärande, modernisering av våra utbildningssystem och utnyttjande av ny informations- och kommunikationsteknik. Handlingsplanen kompletterar eEuropa 2002 och är samtidigt en viktig del i den europeiska sysselsättningsstrategin och den nyligen antagna strategin för nya arbetsmarknader.

"Européerna måste snabbt kunna dra nytta av de möjligheter informations- och kommunikationstekniken har att motverka misslyckad skolgång och utslagning, att lära under hela livet och att minska den europeiska ekonomins brist på kvalificerad arbetskraft", framhöll Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för utbildning och kultur, i samband med antagandet av handlingsplanen.

Anna Diamantopoulou, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och socialpolitik, sade: "Med hänsyn till bristen på IT-kompetens som motsvarar omkring 1,4 miljoner arbetstillfällen idag, och 1,7 miljoner enligt prognoserna för 2003, är det viktigt att snabbt sätta igång lämpliga utbildningsinsatser. Det tar mellan sex månader och ett år att utbilda en IT-tekniker. Dessutom krävs utbildning och infrastruktur för att motverka den digitala klyftan."

Erkki Liikanen, kommissionsledamot med ansvar för frågor som rör näringslivet och informationssamhället, framhöll: "E-lärande är en viktig del av initiativet eEuropa för att motverka den digitala klyftan. Bara om vi kan uppnå en tillräckligt hög kompetensnivå och tillägna oss en digitalkultur kan EU vara framgångsrik i detta avseende."

I initiativet "eLearning", som kommissionen antog under förra året (se IP/00/522), och i handlingsplanen eEuropa identifierades fyra prioriterade åtgärdsområden: att förbättra infrastrukturen och utrustningen (tillgång till Internet i alla klassrum före utgången av 2002, 515 elever på varje multimediedator 2004), att göra utbildningsinsatser på alla nivåer (tillägnande av en digitalkultur innan man går ut skolan före utgången av 2003, uppmuntran till lärare att använda IT i undervisningen, inrättande av plattformar för online-lärande före utgången av 2002, anpassning av läroplaner, möjlighet för varje arbetstagare att tillägna sig en digitalkultur), att utveckla innehållstjänster av god kvalitet samt att ansluta Europas skolor till nätet.

Marknaden för e-lärande i Europa uppskattas till 12 miljarder euro per år och den ökar stadigt. I den handlingsplan som antogs i dag föreslås konkreta åtgärder för att förverkliga dessa mål:

  • Införande av ett redskap för att stödja beslutsfattandet i form av en databas med information om kvalitativa och kvantitativa indikatorer för användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik) för pedagogiska ändamål i medlemsstaterna. Detta arbete skall bland annat grundas på arbetet vid Eurostat, Eurydice och OECD.

  • Inrättande av en europeisk plattform för utbyte och forskning som bygger på befintliga strukturer i medlemsstaterna för att ta tillvara nyskapande tillämpningar inom ny teknik för allmän och yrkesinriktad utbildning, särskilt när det gäller följande: överföring av eventuell ny teknik som växer fram (t.ex. digital-TV, satelliter) till olika inlärningsmiljöer, "virtuella campus" och virtuell rörlighet, utnyttjande av ny teknik för att åtgärda problem inom den traditionella utbildningen.

  • Uppmuntran till utveckling av infrastruktur (t.ex. för installation av digitala nät vid universitet) i missgynnade områden genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och införande av finansiella instrument genom Europeiska investeringsbanken.

  • Integrering av en "digitalkultur" i de nya baskunskaper (t.ex. språk, företagaranda) som måste inhämtas under hela livet och erkännande av dessa kunskaper i hela Europeiska gemenskapen. Kommissionen kommer att undersöka möjligheten att införa ett europeiskt utbildningsbevis för IT-utbildning.

  • Mobilisering av lärarkåren genom utbildning för alla lärare, kartläggning och spridning av de bästa lösningarna i Europeiska gemenskapen samt investering i forskning om kompetenskrav för framtidens lärare och utbildare.

  • Stöd till utvecklingen av kvalitetsmässigt goda innehållstjänster för utbildning genom en inventering av certifieringssystem för kvalitet i samarbete med medlemsstaterna, stöd till kvalitetssäkring för pedagogiska och kulturella webbplatser (handlingsplanen för Internet) samt stöd till diskussionen om hur man tillvaratar upphovsmännens rättigheter.

  • Stimulansåtgärder inom ramen för de program som rör utbildning, kultur och audiovisuella frågor och för utvecklingen av nya utbildningsformer (lärande i nätverk, virtuell rörlighet) på tre områden som är särskilt viktiga för EU: språkinlärning; konst, kultur och delaktighet i samhället; forskning, teknik och samhälle. I synnerhet skall samarbetet mellan olika programvaruförlag stärkas. Viviane Reding arbetar dessutom på ett initiativ som gäller utbildning i bildskapande och nya medier.

För att uppnå dessa mål kommer kommissionen att utnyttja de instrument och den verksamhet man ansvarar för: programmen för allmän och yrkesinriktad utbildning och för ungdom (Sokrates, Leonardo da Vinci och Ungdom), ramprogrammet för forskning och utveckling (delprogrammen som rör informationssamhällets teknik [IST] och socioekonomisk forskning), program och insatser för teknikspridning och för konkurrenskraft (Ten Telecom, eContent och Go Digital), strukturfonderna, som redan nu investerar i utrustning och utbildning för ny teknik, särskilt i missgynnade regioner. Kommissionen kommer att ta initiativ till standardiseringsarbete för att säkerställa driftskompatibiliteten och spridningen av innehåll och tjänster för e-lärande. Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden kommer tillsammans att avsätta 15 miljarder euro under tre år till investeringar i mänskliga resurser och innovation med anknytning till ny teknik.

Den 1011 maj i år kommer det första toppmötet om e-lärande, som ska handla om partnerskap mellan privata och offentliga aktörer, att hållas i Bryssel. Vid toppmötet kommer medlemsstaterna, Europeiska kommission, parlamentsledamöter och företrädare för utbildningsväsendet och näringslivet att medverka. En upplysningskampanj för användning av Internet i skolor, eSchola, kommer att bedrivas mellan den 5 och 11 maj. För att uppmuntra till diskussion om e-lärande kommer kommissionen före utgången av 2001 att skapa en webbplats för detta ändamål, som är tänkt att utgöra ett informationscentrum för samarbete mellan olika aktörer. Dessutom kommer man att utnyttja de informationscentrum som redan finns (t.ex. europeiska föräldraföreningar och lärarföreningar, Europeiska skoldatanätet och Prometeus-initiativet).


Side Bar