Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/01/446

Brysseluxelles, 28. maaliskuuta 2001

Komissio hyväksyi eLearning-toimintasuunnitelman luodakseen siltoja koulutuksen ja uuden viestintätekniikan välille

Komissio hyväksyi eLearning-toimintasuunnitelman tänään, viisi päivää Tukholmassa pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen, jossa korostettiin uuden tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia rakennettaessa eurooppalaista koulutusaluetta. Suunnitelman laati Viviane Reding yhdessä Erkki Liikasen ja Anna Diamantopouloun kanssa, ja siinä pyritään edistämään yhteistyötä Euroopan unionin, jäsenvaltioiden, koulutusyhteisöjen ja teollisuuden edustajien kesken. Näin halutaan tiivistää yhteyksiä elinikäisen oppimisen, uusien koulutus- ja oppimisjärjestelmien ja uuden tieto- ja viestintätekniikan käytön välillä. eLearning-toimintasuunnitelma täydentää eEurope 2002 -toimintasuunnitelmaa ja on keskeinen osa Euroopan työllisyysstrategiaa ja hiljattain hyväksyttyä uusia työmarkkinoita koskevaa strategiaa.

"Eurooppalaisten on kyettävä nopeasti hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia torjuakseen kouluopintojen epäonnistumista ja syrjäytymistä, oppiakseen koko elämänsä ajan ja korjatakseen Euroopan talouden pulaa pätevistä ihmisistä", totesi koulutuksesta ja kulttuurista vastaava komission jäsen Viviane Reding eLearning-toimintasuunnitelman hyväksymistilaisuudessa.

Työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaava komission jäsen Anna Diamantopoulou sanoi: "Tietotekniikan alalta puuttuu tällä hetkellä noin 1,4 miljoonaa ja vuonna 2003 arviolta 1,7 miljoonaa pätevää työntekijää, ja siksi on tärkeää lisätä asianmukaista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta. Tietoteknikon koulutus kestää 612 kuukautta. Koulutus ja infrastruktuuri ovat keskeisiä keinoja torjua digitaalisen lukutaidon puutetta".

Titetoyhteiskunnasta ja yritystoiminnasta vastaava komission jäsen Erkki Liikanen totesi: "eLearning on keskeinen osa eEurope-toimintasuunnitelmaa, koska siinä torjutaan digitaalista lukutaidottomuutta. Euroopassa onnistutaan tällä alalla vain, jos taataan riittävän korkea osaamisen ja digitaalisen lukutaidon taso".

Komissio hyväksyi eLearning-aloitteen viime vuonna (ks. IP/00/522), ja eEurope-toimintasuunnitelmassa eriteltiin seuraavat neljä ensisijaista toimintalinjaa: infrastruktuurin ja laitteiden parantaminen (kaikkiin luokkiin Internet-yhteys vuoden 2002 loppuun mennessä, 515 oppilasta yhtä multimediatietokonetta kohti vuonna 2004), koulutus kaikilla tasoilla (digitaalisen lukutaidon hankkiminen oppivelvollisuuden aikana vuoden 2003 loppuun mennessä, opettajien kannustaminen käyttämään digitaalitekniikkaa opetuksessa, oppimisfoorumien luominen verkkoon vuoden 2002 loppuun mennessä, opetussuunnitelmien muokkaaminen, kaikille työntekijöille mahdollisuus hankkia digitaalinen lukutaito), laadukkaiden palvelujen ja sisältöjen kehittäminen sekä Euroopan koulujen verkottuminen.

Opetuskäyttöön tarkoitetun tieto- ja viestintätekniikan markkinat Euroopassa ovat suuruudeltaan 12 miljardia euroa ja kasvavat jatkuvasti. Tänään hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa ehdotetaan konkreettisia toimia, joiden avulla edellä mainittuihin tavoitteisiin pyritään.

  • Luodaan päätöksentekoa varten apuväline eli tietokanta, joka sisältää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön jäsenvaltioissa liittyviä laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita. Työ perustuu muun muassa Eurostatin, Eurydice-verkon ja OECD:n jo tekemään työhön.

  • Luodaan jäsenvaltioiden nykyisten rakenteiden varaan eurooppalainen vaihto- ja tutkimusfoorumi, jolla hyödynnetään koulutuskäyttöön tarkoitettuja uuden tekniikan mukaisia sovelluksia erityisesti seuraavilla aloilla: voimakkaasti kasvavan uuden teknologian sovellukset (esimerkiksi digitaalitelevisio ja satelliitit) oppimisympäristöissä, virtuaalikampukset ja virtuaaliliikkuvuus sekä uuden tekniikan käyttö perinteisen koulutuksen epäkohtien korjaamiseksi.

  • Edistetään infrastruktuurien kehittämistä (esimerkiksi digitaaliverkkojen luomiseksi yliopistoissa) epäsuotuisilla alueilla EAKR:in kautta, ja luodaan Euroopan investointipankin rahoitusvälineitä.

  • Sisällytetään perustaitoihin (kielet, yrittäjyys jne.) digitaalinen lukutaito, jota voi hankkia koko elämänsä ajan, ja hyväksytään nämä taidot kaikkialla Euroopan yhteisössä. Komissio tarkastelee, olisiko mahdollista laatia tietotekniikan eurooppalainen tutkintotodistus.

  • Aktivoidaan opettajia kouluttamalla heitä, etsitään parhaat toimintatavat yhteisössä ja levitetään niitä, sekä investoidaan tutkimuksiin tulevaisuuden opettajien ja kouluttajien pätevyydestä.

  • Kehitetään laadukkaita opetussisältöjä tutkimalla yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laadunvarmennusjärjestelmiä, parantamalla koulutus- ja kulttuurisivustojen käyttöturvallisuutta (Internet-toimintasuunnitelma) ja käsittelemällä tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

  • Tuetaan koulutuksen, kulttuurin, audiovisuaalialan ja tutkimuksen ohjelmissa uusia koulutuspalveluja (verkko-oppiminen, virtuaaliliikkuvuus) seuraavilla Euroopalle erityisen tärkeillä aloilla: kielten oppiminen, taide, kulttuuri ja kansalaisuus sekä tiede, teknologia ja yhteiskunta. Tietokoneohjelmien tuottajien välistä yhteistyötä on erityisesti syytä edistää. Komissaari Viviane Reding valmistelee lisäksi aloitetta, joka liittyy kuvanlukutaidon ja uusmedian käytön opettamiseen.

Päästäkseen edellä mainittuihin tavoitteisiin komissio käyttää seuraavia vastuullaan olevia välineitä ja toimintakeinoja: koulutusohjelmat (Sokrates, Leonardo da Vinci, Nuoriso), tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelma (tietoyhteiskunnan tekniikka, sosioekonominen tutkimus), teknologian ja kilpailukyvyn edistämiseksi toteutettavat ohjelmat ja toimet (Ten Telecom, eContent, Go Digital), sekä rakennerahastot, jotka investoivat jo nyt uuteen tekniikkaan liittyviin laitteisiin ja koulutukseen erityisesti epäsuotuisilla alueilla. Komissio toteuttaa standardointialoitteita, joilla taataan eLearning-sisältöjen ja palvelujen yhteensopivuus ja levitys. Uuteen teknologiaan liittyen Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto investoivat tulevina kolmena vuonna 15 miljardia euroa henkilöresursseihin ja innovaatiotoimintaan.

Ensi toukokuun 10. ja 11. päivänä Brysselissä pidetään ensimmäinen eLearning-huippukokous, jossa käsitellään yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyökumppanuuksia ja johon kutsutaan jäsenvaltioiden, Euroopan komission, Euroopan parlamentin, koulutusyhteisön ja teollisuuden edustajia. Toukokuun 5.11. päivänä järjestetään kouluissa Internetin käyttöä esittelevä kampanja eSchola. Edistääkseen keskustelua tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä komissio luo kuluvan vuoden loppuun mennessä Internetiin eLearning-sivuston, joka toimii ensisijaisena eri toimijoiden välisenä yhteistyöfoorumina. Lisäksi hyödynnetään nykyisiä tiedonvälityskanavia (muun muassa Euroopan laajuiset opettajien ja vanhempainyhdistykset, European Schoolnet, Prometeus).


Side Bar