Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/01/446

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2001

La

Η Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο δράσης eLearning για τη δημιουργία "γεφυρών" μεταξύ εκπαίδευσης και νέων τεχνολογιών επικοινωνίας

Σήμερα, πέντε ημέρες μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Στοκχόλμη, το οποίο επιβεβαίωσε εκ νέου την ανάγκη για την Ευρώπη να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης eLearning. Στόχος αυτού του σχεδίου, το οποίο πρότεινε η κα Reding σε συμφωνία με τον κ. Liikanen και την κα Διαμαντοπούλου, είναι να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, του κόσμου της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και βιομηχάνων , ώστε να αξιοποιηθεί η σχέση μεταξύ της δια βίου εκπαίδευσης, του εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. Το σχέδιο δράσης eLearning συμπληρώνει το eEurope 2002 και αποτελεί παράλληλα βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και της στρατηγικής που εγκρίθηκε πρόσφατα σχετικά με τις νέες αγορές εργασίας.

« Οι Ευρωπαίοι πρέπει σύντομα να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, για την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και του αποκλεισμού, τη δια βίου μάθηση και τη μείωση του ελλείμματος της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ειδικευμένα άτομα » δήλωσε η κα Viviane Reding, μέλος της Επιτροπής αρμόδια για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, κατά την έγκριση του σχεδίου δράσης eLearning.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος της Επιτροπής αρμόδια για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, δήλωσε : « Επειδή η έλλειψη δεξιοτήτων σε σχέση με τις τεχνολογίες πληροφοριών είναι σήμερα περίπου 1,4 εκατομμύρια και προβλέπεται ότι θα αυξηθεί σε 1,7 εκατομμύρια το 2003, είναι επείγον να ενταθούν οι προσπάθειες για επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση. Για την κατάρτιση ενός τεχνικού στις τεχνολογίες πληροφοριών απαιτούνται από 6 μήνες έως ένας χρόνος. Επιπλέον, η κατάρτιση και η υποδομή έχουν ουσιαστική σημασία για να αποφευχθεί ο ψηφιακός διαχωρισμός. »

Ο Erkki Liikanen, μέλος της Επιτροπής αρμόδιος για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία της Πληροφορίας, δήλωσε ότι : « το eLearning καθίσταται ουσιαστικό μέρος της δράσης eEurope επειδή συμβάλλει στην καταπολέμηση του ψηφιακού διαχωρισμού. Μόνο με την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου δεξιοτήτων και ψηφιακής παιδείας θα επιτύχει η Ευρώπη από αυτή την 'αποψη. »

Η πρωτοβουλία eLearning, που εγκρίθηκε πέρυσι από την Επιτροπή (βλ. IP/00/522), και το σχέδιο eEurope είχαν ορίσει τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης : βελτίωση της υποδομής και του εξοπλισμού (πρόσβαση στο Internet σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας πριν από το τέλος του 2002, αναλογία 5 έως 15 μαθητών ανά υπολογιστή πολυμέσων το 2004), προσπάθεια κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα (απόκτηση "ψηφιακής παιδείας" πριν από το τέλος της σχολικής εκπαίδευσης έως το τέλος του 2003, ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών ώστε να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία, δημιουργία πλατφορμών μάθησης σε απευθείας σύνδεση έως το τέλος του 2002, προσαρμογή των σχολικών προγραμμάτων, δυνατότητα για κέθε εργαζόμενο να αποκτά "ψηφιακή παιδεία"), ανάπτυξη υπηρεσιών και περιεχομένων υψηλής ποιότητας, δικτύωση σχολείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αγορά του eLearning στην Ευρώπη εκτιμάται σε 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε σήμερα προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες για την υλοποίηση αυτών των στόχων.

  • Δημιουργία μέσου για να τη λήψη αποφάσεων υπό μορφή βάσης πληροφοριών με ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες σχετικά με τη χρήση των TIC (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας) στα κράτη μέλη για παιδαγωγικούς σκοπούς. Αυτό το έργο θα βασιστεί κυρίως στις εργασίες της Στατιστικής Υπηρεσίας, του δικτύου Eurydice και του ΟΣΑΕ.

  • Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγών και έρευνας, βασιζόμενης σε υπάρχουσες δομές στα κράτη μέλη, ώστε να αξιοποιηθούν οι καινοτόμες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, κυρίως στους ακόλουθους τομείς : πιθανές εφαρμογές των αναδυόμενων τεχνολογιών (ψηφιακή τηλεόραση, δορυφόροι κ.τ.λ..) σε χώρους μάθησης, εικονικές πανεπιστημιουπόλεις και εικονική κινητικότητα, χρήση των νέων τεχνολογιών για την καταπολέμηση των δυσλειτουργιών της κάσσικής εκπαίδευσης.

  • Ενθάρρυνση της ανάπτυξης της υποδομής (παραδείγματος χάρη για την εγκατάσταση ψηφιακών δικτύων στα πανεπιστήμια) στις περιφέρειες με αναπτυξιακή υστέρηση, μέσω του ΕΤΠΑ και δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

  • Ενσωμάτωση της "ψηφιακής παιδείας" στις νέες βασικές δεξιότητες (γλώσσες επιχειρηματικό πνεύμα κ.τ.λ.) που πρέπει να αποκτώνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής και αναγνώριση αυτών των δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Κοινότητα. Η Επιτροπή θα μελετήσει τη σκοπιμότητα ενός ευρωπαϊκού διπλώματος τεχνολογιών πληροφοριών.

  • Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών με προσπάθεια για κατάρτιση του κάθε ένα, τον προσδιορισμό και τη διάδοση των καλύτερων πρακτικών στην Κοινότητα και επένδυση στην έρευνα σχετικά με τις δεξιότητες των αυριανών εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών.

  • Υποστήριξη της ανάπτυξης υψηλού επιπέδου περιεχομένων της εκπαίδευσης χάρη σε καταγραφή των συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη· υποστήριξη της ασφάλειας των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών χώρων στο Ίντερνετ (Σχέδιο δράσης Ίντερνετ) και της μελέτης της προστασίας των δημιουργών.

  • Ενθάρρυνση, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, οπτικοακουστικών και ερευνητικών προγραμμάτων, νέων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης (μάθηση μέσω δικτύου, εικονική κινητικότητα) σε τρεις ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς για την Ευρώπη : εκμάθηση γλωσσών· τέχνη, πολιτισμός, ιδιότητα του πολίτη· επιστήμη, τεχνολογία και κοινωνία. Ο σκοπός είναι κυρίως να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ εκδοτών λογισμικών. Η κα Reding επεξεργάζεται επίσης μια πρωτοβουλία σχετικά με την εκπαίδευση στην εικόνα και στα νέα ΜΜΕ.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις πολιτικές για τις οποίες είναι αρμόδια : τα προγράμματα εκπαίδευση και κατάρτισης (Σωκράτης, Leonardo da Vinci, Νεολαία) · το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη (IST, κοινωνικοοικονομική έρευνα) · τα προγράμματα και τις ενέργειες για την τεχνολογική ανάπτυξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας (Ten Telecom, eContent, Go Digital) · τα διαρθρωτικά ταμεία που επενδύουν ήδη σε εξοπλισμό και στην κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες, κυρίως στις περιοχές που παρουσιάζουν υστέρηση. Θα αναλάβει πρωτοβουλίες σχετικά με την τυποποίηση, ώστε να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα και τη διάδοση των περιεχομένων και των υπηρεσιών eLearning. Από την πλευρά της, η ομάδα BEI-FEI Θα αφιερώσει 15 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια 3 ετών για επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και καινοτομία σε σχέση με τς νέες τεχνολογίες.

Στις 10 και 11 Μαΐου 2001 θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες η πρώτη συνεδρίαση eLearning σχετικά με συμπράξεις ιδιωτικών/δημόσιων φορέων, στην οποία θα συμμετέχουν τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βουλευτές, αντιπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας και βιομήχανοι. Από τις 5 έως τις 11 Μαΐου θα οργανωθεί εκστρατεία για την προώθηση της χρήσης του Ίντερνετ στο σχολείο, eSchola. Για την ενθάρρυνση του διαλόγου σχετικά με το eLearning, η Επιτροπή θα δημιουργήσει πριν από το τέλος του 2001 ένα χώρο eLearning στο Ίντερνετ με σκοπό να γίνει πόλος αναφοράς για τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων. Επιπλέον, θα αξιοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες σύνδεσμοι (ευρωπαϊκοί σύλλογοι γονέων και εκπαιδευτικών, European Schoolnet, Prometeusκ.τ.λ.).


Side Bar