Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/01/446

Bruxelles, den 28. marts 2001

Kommissionen vedtager en handlingsplan om eLearning for at bygge bro mellem uddannelse og nye informations- og kommunikationsteknologier

Fem dage efter at Det Europæiske Råd i Stockholm endnu en gang havde erklæret, at EU var nødt til at udnytte den nye teknologis iboende potentiale til at skabe et europæisk rum for uddannelse, har Kommissionen i dag vedtaget en handlingsplan om eLearning. Handlingsplanen, som blev forelagt af Viviane Reding efter aftale med Erkki Liikanen og Anna Diamantopoulou, har til formål at fremme samarbejdet mellem EU, medlemsstaterne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet for at udnytte mulighederne i en sammenkædning af målsætningen om livslang uddannelse, moderniseringen af uddannelsessystemerne og anvendelsen af de nye informations- og kommunikationsteknologier. Handlingsplanen om eLearning kompletterer eEurope 2002-handlingsplanen og er samtidig et centralt element i den europæiske beskæftigelsesstrategi og den nylig vedtagne strategi vedrørende de nye jobmarkeder.

"Europæerne skal være i stand til hurtigt at kunne udnytte de muligheder, der ligger i de nye informations- og kommunikationsteknologier for ad den vej at modvirke nederlag i skolen og social udstødelse, for at kunne tilegne sig viden og færdigheder hele livet igennem og for at nedbringe det underskud på kvalificeret arbejdskraft, som præger den europæiske økonomi", erklærede Viviane Reding, medlem af Kommissionen med ansvar for uddannelse og kultur, i forbindelse med vedtagelsen af eLearning-handlingsplanen.

Anna Diamantopoulou, medlem af Kommissionen med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold, sagde: "I betragtning af at arbejdsmarkedet netop nu står og mangler omkring 1,4 millioner personer med de nødvendige IT-færdigheder, og at dette tal forventes at stige til cirka 1,7 millioner i 2003, haster det med at styrke uddannelsesindsatsen på de relevante områder. Det tager mellem et halvt og et helt år at uddanne en edb-tekniker. Hertil kommer at uddannelse og infrastrukturer er tvingende nødvendige, hvis vi vil undgå at udelukke en del af befolkningen fra IT-samfundet."

Erkki Liikanen, medlem af Kommissionen med ansvar for erhvervspolitik og informationssamfundet, udtalte: "eLearning bidrager til at forhindre, at en del af befolkningen udelukkes fra IT-samfundet, og er som sådan en væsentlig del af eEurope-aktionen. Hvis EU skal indtage en førende position på IT-området, må vi sikre, at arbejdsstyrken har de nødvendige kvalifikationer og i det hele taget tager IT-kulturen til sig."

eLearning-initiativet, som Kommissionen vedtog sidste år (se IP/00/522), og eEurope-handlingsplanen udpeger fire områder, hvor hovedvægten af indsatsen skal lægges, nemlig forbedring af infrastrukturer og udstyr (alle klasselokaler skal have internetforbindelse inden udgangen af 2002, mellem 5 og 15 elever pr. multimediecomputer i løbet af 2004), uddannelsesindsats på alle niveauer (inden 2003 skal det sikres, at eleverne har tilstrækkelige IT-færdigheder, inden de forlader skolen, lærerne tilskyndes til at bruge IT i undervisningen, etablering af eLearning-platforme inden udgangen af 2002, tilpasning af pensum i forhold til IKT-mulighederne og mulighed for alle arbejdstagere for at erhverve sig IT-færdigheder), udvikling af undervisningsindhold og -tjenester og etablering af netværkssamarbejde mellem skolerne i EU.

eLearning-markedet i EU anslås til 12 mia. EUR pr. år, og det er i kraftig vækst. Den handlingsplan, som Kommissionen har vedtaget i dag, indeholder en række forslag til konkrete foranstaltninger for at nå de nævnte mål.

  • Udvikling af et værktøj til støtte for beslutningstagningen i form af en database indeholdende kvalitative og kvantitative indikatorer for anvendelse af IKT (informations- og kommunikationsteknologi) i undervisningen i medlemsstaterne. Udviklingen heraf vil bl.a. blive baseret på det arbejde, der udføres af Eurostat, Eurydice og OECD.

  • Etablering af en europæisk platform for forskning og udveksling af informationer, som skal bygge på de eksisterende institutioner i medlemsstaterne. Formålet er at undersøge, hvordan den nye teknologi kan bruges i uddannelsessammenhæng på bl.a. følgende områder: anvendelsesmuligheder for de nye teknologier (digital tv- og satellitmodtagelse osv.) i uddannelsesmiljøerne, virtuelle universiteter og virtuel mobilitet, anvendelse af ny teknologi til at afhjælpe manglerne i den klassiske undervisning.

  • Tilskyndelse til udvikling af infrastrukturer (f.eks. til installation af digitalnet på universiteterne) i ugunstigt stillede regioner gennem EFRU og tilvejebringelse af finansiering via Den Europæiske Investeringsbank.

  • Integrering af IT-kultur i de nye grundlæggende færdigheder (fremmedsprog, iværksætterånd osv.), som man forventes at erhverve sig løbende livet igennem, og anerkendelse af sådanne færdigheder i hele EU. Kommissionen undersøger, om det er hensigtsmæssigt at indføre et europæisk IT-kvalifikationsbevis.

  • Opkvalificering af lærerkorpset ved hjælp af tilbud om uddannelse til hver enkelt, udveksling af oplysninger om bedste praksis i EU og investering i forskningsaktiviteter gående ud på at undersøge, hvilke kvalifikationer der kræves af morgendagens undervisere.

  • Støtte til udvikling af undervisningsindhold af høj kvalitet på grundlag af en oversigt over de eksisterende systemer for kvalitetscertificering, som udarbejdes i samarbejde med medlemsstaterne; desuden støtte til beskyttelse af websteder bestemt til undervisningsformål eller kulturelle formål (internethandlingsplanen) og til drøftelser om beskyttelse af ophavsretten.

  • Tilskyndelsesforanstaltninger som led i uddannelses-, kultur- og av-programmerne og programmerne for forskning i nye undervisningstjenester (onlinelæring, virtuel mobilitet) på tre områder af særlig betydning for EU: sprog; kunst, kultur og EU-borgerskab; videnskab, teknologi og samfund. Det drejer sig især om at styrke samarbejdet med udgivere af undervisningssoftware. Viviane Reding er i øvrigt ved at forberede et uddannelsesinitiativ med fokus på billeder og de nye medier.

For at nå disse mål gør Kommissionen brug af de instrumenter og programmer, som den har ansvaret for, nemlig programmerne for almen uddannelse og erhvervsuddannelse (Socrates, Leonardo da Vinci og Ungdom), rammeprogrammet for forskning og teknologisk udvikling (IST og socioøkonomisk forskning), programmerne og aktionerne for teknologisk udbredelse og konkurrenceevnen (Ten-Telecom, eContent og Go Digital) og strukturfondene, som allerede investerer i udstyr og i uddannelse i anvendelse af ny teknologi, især i ugunstigt stillede regioner. Kommissionen tager initiativ til standardisering for at sikre eLearning-indhold og -tjenesters interoperabilitet og udbredelse. EIB og EIF afsætter 15 mia. EUR over tre år til finansieringer i menneskelige ressourcer og innovation i forbindelse med ny teknologi.

Den 10. og 11. maj 2001 afholdes i Bruxelles det første eLearning-topmøde om partnerskaber mellem den private og den offentlige sektor. Det får deltagelse af medlemsstaterne, Europa-Kommissionen, parlamentsmedlemmer samt repræsentanter for uddannelsessektoren og erhvervslivet. Fra den 5. til den 11. maj holdes en pr-kampagne for anvendelse af Internettet i skolen, kaldet eSchola. For at fremme dialogen om eLearning opretter Kommissionen inden udgangen af 2001 et websted for eLearning på Internettet, der skal være en slags omdrejningspunkt for samarbejdet mellem de forskellige aktører. I denne forbindelse vil der blive trukket på de allerede eksisterende netværk (europæiske sammenslutninger af forældre og undervisere, European Schoolnet, Prometeus o.a.)


Side Bar