Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

Ip/01/325

Brussel, 7 maart 2001

EU dringt erop aan meer prioriteit te verlenen aan de bestrijding van vrouwen- en kinderhandel

Bestrijding van vrouwen- en kinderhandel in Europa staat bovenaan op de agenda van een speciale ontmoeting van een groep voor gelijke kansen van de Europese Commissie die plaatsvindt op woensdag 7 maart 2001 aan de vooravond van de internationale Vrouwendag. De ontmoeting, die door Commissievoorzitter, Romano Prodi, zal worden voorgezeten, is een politiek evenement op hoog niveau waaraan hoofdrolspelers bij de bestrijding van handel in en uitbuiting van vrouwen en kinderen deelnemen. Een en ander sluit aan bij een informele vergadering van de EU-Raad van de ministers van Justitie en binnenlandse zaken in Stockholm, Zweden, vorige maand (8-9 februari), bij welke gelegenheid de Europese Unie werd gevraagd prioriteit te verlenen aan de bestrijding van vrouwen- en kinderhandel. Na de ontmoeting zal op 8 maart een openbare voorlichtingsbijeenkomst over vrouwenhandel plaatsvinden, die gezamenlijk door de heer Vitorino en mevrouw Diamantopoulou wordt georganiseerd en waarbij het Europees Parlement als gastheer optreedt.

Een oproep tot optreden

De heer António Vitorino, lid van de Europese Commissie dat voor justitie en binnenlandse zaken verantwoordelijk is, zal een oproep tot snel optreden door de Europese Unie en haar lidstaten doen om de inhumane mensenhandel uit te roeien. In het bijzonder zal hij de Raad en het Europees Parlement oproepen om snel tot overeenstemming te komen over een rechtsinstrument dat door de Commissie in december 2000 werd voorgesteld voor het bestrijden van mensenhandel door het aanvullen van juridische lacunes en grensoverschrijdende harmonisatie van de wetgeving.

De Europese commissarissen Anna Diamantopoulou en António Vitorino zullen er naar verwachting ook op aandringen dat grotere prioriteit wordt gegeven aan de preventie van vrouwen- en kinderhandel, zoals voorgesteld in de mededeling van de Commissie over misdaadpreventie(1).

Aan de ontmoeting zal worden deelgenomen door mevrouw Margareta Winberg, huidige voorzitter van de Raad van de EU en Zweeds minister van Landbouw en gelijke kansen, mevrouw Maj Britt Theorin, voorzitster van de commissie van het Europees Parlement voor vrouwenrechten en gelijke kansen, mevrouw Brigitte Zago-Koch, voorzitster van het raadgevend comité van de EU voor gelijke kansen, mevrouw Denise Fuchs, voorzitster van de "European Women's Lobby", en verschillende leden van de Europese Commissie.

Tijdens deze speciale ontmoeting van de groep van de Commissie voor gelijke kansen zal speciaal de nadruk worden gelegd op de onafgebroken groei van vrouwen- en kinderhandel, en zal worden aangetoond hoeveel belang de Europese Unie hecht aan de bestrijding daarvan. Ook zal daarbij de noodzaak worden onderstreept van nauwere samenwerking met de kandidaat-lidstaten, waarvan verschillende ofwel landen van herkomst van bedoelde handel zijn, dan wel transitlanden of beide.

De Commissie is van oordeel dat, wanneer haar voorstel eenmaal is aangenomen, en wel tezamen met twee voorstellen van de Franse republiek inzake illegale binnenkomst en illegaal verkeer en verblijf, die momenteel in de Raad worden besproken, de Europese Unie het duidelijkst geëngageerd en geavanceerd deel van de wereld zal zijn bij de bestrijding van mensenhandelaars en smokkelaars.

Het voorstel van de Commissie gaat aanzienlijk verder dan het VN-protocol inzake handel in personen, dat een aanvulling vormt op de recentelijk ondertekende VN-conventie over grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Het protocol bevat minimumnormen, terwijl de centrale doelstellingen van het voorstel van de Commissie er ook in bestaan verder reikende definities en sancties uit te werken, en tevens te voorzien in een snelle tenuitvoerlegging van het VN-protocol.

Verder heeft de Commissie een uitbreiding voorgesteld van het STOP-programma, dat activiteiten van netwerken en andere voorzieningen ter bestrijding van mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen in de lidstaten van de EU aanmoedigt en ondersteunt. Verwacht wordt dat de groep gelijke kansen er bij de Raad op aandringt snel tot een besluit te komen over deze uitbreiding.

Andere agendapunten

De ontmoeting is ook bedoeld om extra stimulansen te geven met betrekking tot kwesties op het gebied van gelijke kansen op EU-niveau. Er zal worden gediscussieerd over een democratie waaraan mannen en vrouwen op gelijke wijze deelnemen (welk thema zal worden ingeleid door mevrouw Anna Diamantopoulou, Europees Commissaris voor werkgelegenheid en sociale zaken), en gelijke kansen in de context van de hervorming van de diensten van de Commissie (welk onderwerp ter sprake zal worden gebracht door de heer Neil Kinnock, verantwoordelijke voor de administratieve hervormingen).

Op de agenda staat ook een verslag van de heer Philippe Busquin over de vooruitgang die inzake gelijke kansen voor vrouwen op het gebied van wetenschappen en onderzoek wordt geboekt, terwijl verwacht wordt dat de heer Poul Neilson aandacht zal besteden aan een mededeling die de Commissie later in het jaar voornemens is te publiceren inzake bevordering van gelijke kansen in de context van ontwikkelingshulp aan de derde wereld.

Achtergrond

Geraamd wordt dat op wereldschaal wel 700.000 vrouwen en kinderen elk jaar over de internationale grenzen worden gebracht door bendes die op dit gebied actief zijn.

Een raming van 120.000 vrouwen en kinderen die illegaal West-Europa worden binnengebracht, lijkt realistisch. Vooral vrouwen worden met het oog op prostitutie binnengesmokkeld. Bij deze mensenhandel gaat het evenwel ook steeds meer om uitbuiting op arbeidsgebied, waarbij mannen, vrouwen en kinderen worden gebruikt als goedkope arbeidskrachten onder voorwaarden die aan slavernij doen denken.

(1) COM (2000) 786 def.


Side Bar