Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/01/322

Bryssel den 7 Mars 2001

[Graphic in PDF & Word format]

[Graphic in PDF & Word format]

[Graphic in PDF & Word format]

EUROPEAN COMMISSION

PRESS AND COMMUNICATION SERVICE

Joint Press Release

Skyddet mot förfalskning av euron: institutionerna utarbetar en gemensam strategi och en särskild "styrgrupp" inrättas

Den 1 januari 2002 kommer sedlar och mynt i euro att introduceras. Det är således av hög prioritet att systemet för skydd mot förfalskning av euron är fullbordat före detta datum.

Den 15 februari 2001 hölls ett möte i Bryssel mellan högt uppsatta tjänstemän vid Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och Europol. Som en följd av detta möte har en interinstitutionell styrgrupp inrättats.

Medlemsstaterna och EU:s institutioner och organ är överens om att det krävs samordning i denna fråga, och att ansvaret bör delas upp mellan de olika aktörerna. På EU-nivå skulle ansvarsfördelningen se ut på följande sätt:

 • Europeiska kommissionen tar initiativ till ny lagstiftning och bidrar till utbildning inom området samt i form av ekonomiskt stöd. Kommissionen ges också i uppgift att svara på frågor och på begäran ge information till Europaparlamentet, samt att stödja medlemsstaterna i deras arbete, framför allt vad gäller genomförandet av lagstiftningen. Medlemsstaternas tekniska åtgärder för att förebygga förfalskning av euromynt skall också samordnas av kommissionen.

 • Europeiska centralbanken (ECB) ansvarar för den tekniska analysen i de fall det dyker upp nya typer av förfalskade eurosedlar. Detta kommer att ske vid ett centrum för analys av förfalskade kontantmedel (Counterfeit Analysis Centre) som inrättas i ECB:s lokaler, och som också skall svara för att lagra tekniska och statistiska uppgifter om förfalskade sedlar och mynt i en central databas, som också inrättas vid ECB. Detta centrum får också i uppgift att vidarebefordra relevanta data till de övriga instanser som arbetar med att bekämpa penningförfalskning. Tillsammans med centralbankerna i de tolv medlemsstater som utgör euroområdet bedriver ECB också en informationskampanj för att göra allmänheten bekant med de nya sedlarna och mynten.

 • Europol skall bistå medlemsstaternas polismyndigheter och övriga rättsvårdande organ i arbetet med att förebygga organiserad brottslighet. Detta skall främst ske genom ett effektivt informationsutbyte och genom att Europol bidrar med operativ och strategisk analys. Europol skall också ställa experthjälp och tekniskt stöd till förfogande vid de utredningar och andra insatser som genomförs av medlemsstaternas rättsvårdande myndigheter och organ. Europol kommer vidare att hålla en central databas med rättsliga uppgifter, och utnyttja ECB:s tekniska databas.

På såväl nationell nivå som EU-nivå har redan ett flertal åtgärder vidtagits för att förebygga euroförfalskning, i synnerhet av Europeiska centralbankssystemet och av Europeiska kommissionen. Detta har skett i samarbete med medlemsstaterna vad gäller de tekniska aspekterna och med Europol vad gäller kopplingen till organiserad brottslighet.

I arbetet med att forma en samlad strategi har kommissionen och ECB redogjort för vad man anser vara prioriterade åtgärder ECB i sin rekommendation av den 7 juli avseende vissa åtgärder för att stärka det rättsliga skyddet för eurosedlar och euromynt, och kommissionen i sitt meddelande till rådet, Europaparlamentet och Europeiska centralbanken av den 22 juli 1998 om skydd av euron mot förfalskning. Bland dessa prioriterade åtgärder ingår utbildning, inrättande av informationssystem, samarbete samt straffrättsligt skydd.

I linje med rekommendationerna i dessa dokument har följande skett:

 • ECB antog riktlinjer för upprättandet av Counterfeit Analysis Centre den 26 augusti 1999.

 • Europols mandat utökades den 29 april 1999 till att omfatta bl.a. frågor som rör bekämpning av penningförfalskning, och Europol har sammansatt särskilda arbetsgrupper för ändamålet.

 • Den 29 maj 2000 fattades ett rambeslut om att bygga ut och skärpa straffrättsliga och andra påföljder för att stärka skyddet mot risken för förfalskningar i samband med den nya valutans införande.

 • Kommissionen lade fram ett förslag till förordning den 26 juli 2000, och Europeiska rådets överläggningar om detta förslag förväntas kunna slutföras under det svenska ordförandeskapet. Arbetet med förordningen är långt framskridet, och syftet med den är i synnerhet att fastställa hur de institutioner och organ som arbetar med problemet skall gå tillväga för att utbyta information om förfalskning och förfalskningar, hur samarbetet skall utformas samt vika skyldigheter som skall ligga på kreditinstituten.

 • Som ett komplement till rambeslutet från den 29 maj 2000 och ovan nämnda förordning presenterade Frankrike ett initiativ den 22 december 2000 på grundval av Fördraget om Europeiska unionen.

Beslutet om att inrätta styrgruppen fattades vid mötet i Bryssel den 15 februari 2000 mellan höga tjänstemän vid Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och Europol. Syftet med gruppen är att bidra till samordningen mellan behöriga myndigheter och organ genom att

 • skapa och förmedla en helhetsbild av det arbete som bedrivs inom de olika myndigheter och organ som arbetar med skyddet av euron,

 • utveckla en gemensam strategi för de viktigaste frågorna och en gemensam hållning i kontakterna med allmänheten, samt

 • identifiera och skapa en tidsplan för en rad konkreta åtgärder som bör prioriteras.

Styrgruppen förbereder underlag för de beslut som skall fattas, sammanträder regelbundet, och kan sammankalla möten på hög nivå.

Gruppen har för dessa ändamål enats om en handlingsplan, som kommer att uppdateras regelbundet. Den tar sin början i februari 2001, då man skall börja utarbeta en samlad startegi i arbetet för att skydda euron mot förfalskning. Planen riktas i första hand in på områden där ytterligare initiativ krävs, bl.a.

 • utbildning,

 • lämpliga former (avtal) för samarbetet mellan de institutioner organ som deltar i arbetet,

 • samordning av kontakterna med icke-medlemsländer,

 • kommunikation, samt

 • lagstiftning.

Målet med handlingsplanen är att se till att det finns ett samlat system för skyddet av euron, och att minimera förfalskarnas möjligheter att dra nytta av att den nya valutan införs.


Side Bar