Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/01/322

Bryssel, 7 Maaliskuu 2001

[Graphic in PDF & Word format]

[Graphic in PDF & Word format]

[Graphic in PDF & Word format]

EUROPEAN COMMISSION

PRESS AND COMMUNICATION SERVICE

Joint Press Release

Euron väärentämisen torjuntaa käsittelevän ohjausryhmän perustaminen ja EU:n toimielinten välisen yhteisen strategian laatiminen

Eurosetelit ja -kolikot otetaan käyttöön 1. tammikuuta 2002. Näinä viimeisinä käyttöönottoa edeltävinä kuukausina on erittäin tärkeää viimeistellä euron suojelujärjestelmä.

Brysselissä pidettiin 15. helmikuuta 2001 johtotason kokous, johon osallistuivat Euroopan komission, Euroopan keskuspankin (EKP) ja Europolin ylimmän johdon edustajat. Kokouksen tuloksena perustettiin toimielinten välinen ohjausryhmä.

Koordinoinnin tarve on havaittu niin jäsenvaltioissa kuin Euroopan unionin toimielimissäkin, joiden tehtävät ja vastuut täydentävät toisiaan. Yhteisön tasolla on sovittu seuraavasta työnjaosta:

 • Euroopan komissio tekee lainsäädäntöaloitteita, osallistuu koulutuksen ja rahoitustuen tarjoamiseen, vastaa Euroopan parlamentin esittämiin kysymyksiin ja tietopyyntöihin, tukee jäsenvaltioita erityisesti lainsäädännön täytäntöönpanossa ja koordinoi jäsenvaltioissa toteutettavia eurokolikoiden väärentämisen torjumiseen liittyviä teknisiä toimenpiteitä.

 • Euroopan keskuspankki (EKP) toteuttaa väärennettyjen euroseteleiden tekniset tutkimukset EKP:n tiloissa sijaitsevassa rahanväärennösten tutkimuskeskuksessa. Tämä tutkimuskeskus tallentaa seteleiden ja kolikoiden väärentämistä koskevaa teknistä ja tilastotietoa keskustietokantaan, joka myös sijaitsee EKP:ssä, ja levittää näitä tietoja kaikille väärentämisen torjuntaan osallistuville tahoille. Lisäksi EKP toteuttaa yhteistyössä euroalueen kahdentoista kansallisen keskuspankin kanssa tiedotuskampanjan, jolla pyritään varmistamaan, että suuri yleisö tuntee uudet eurosetelit ja -kolikot.

 • Europol tukee jäsenvaltioiden poliisiviranomaisia järjestäytyneen rikollisuuden ennaltaehkäisemisessä ja torjunnassa helpottamalla tiedonvaihtoa ja tarjoamalla operatiivisia ja strategisia analyysejä. Lisäksi se tarjoaa asiantuntemusta ja teknistä tukea jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten EU:ssa toteuttamille tutkimuksille ja toimenpiteille. Tulevaisuudessa Europol ylläpitää euron väärentämiseen liittyvää poliisiviranomaisten yhteistä keskustietokantaa. Se voi käyttää myös EKP:n teknistä tietokantaa.

Niin kansallisella kuin yhteisönkin tasolla on tehty aloitteita euron väärentämisen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Aloitteita ovat käynnistäneet Euroopan keskuspankkijärjestelmä ja Euroopan komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa teknisen suojelun osalta sekä Europol järjestäytyneen rikollisuuden osalta.

Toimenpiteistä eurosetelien ja -metallirahojen oikeudellisen aseman turvaamiseksi 7. heinäkuuta 1998 annetussa Euroopan keskuspankin suosituksessa ja euron suojelusta neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä Euroopan keskuspankille 22 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa Euroopan komission tiedonannossa on määritelty yhteisen lähestymistavan kannalta ensisijaiset toimenpiteet. Nämä toimenpiteet liittyvät koulutukseen, tietojärjestelmiin, yhteistyöhön sekä rikosoikeuden sisältämään suojeluun.

Suosituksen ja tiedonannon nojalla on toteutettu seuraavat toimenpiteet:

 • EKP antoi 26. elokuuta 1999 suuntaviivat, joissa määrättiin rahanväärennösten tutkimuskeskuksen perustamisesta.

 • Europolin toimeksiantoa laajennettiin 29. huhtikuuta 1999 koskemaan myös rahan väärentämistä. Lisäksi Europol on perustanut erityistyöryhmiä.

 • Neuvosto teki 29. toukokuuta 2000 puitepäätöksen rahanväärennyksen estämiseksi annettavan suojan vahvistamisesta rikosoikeudellisten ja muiden seuraamusten avulla euron käyttöönoton yhteydessä.

 • Euroopan neuvostossa on määrä saada päätökseen neuvottelut Euroopan komission 26. heinäkuuta 2000 esittämästä asetusehdotuksesta. Asetus on tarkoitus antaa Ruotsin puheenjohtajakaudella. Asetuksella pyritään erityisesti luomaan toimivaltaisten toimielinten ja laitosten välille käytännöt väärennöksiä ja väärentämistä koskevien tietojen vaihdolle ja määrittelemään luottolaitosten velvollisuudet sekä niiden kanssa tehtävän yhteistyön säännöt.

 • Ranskan 22. joulukuuta 2000 tekemällä aloitteella, joka perustuu Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, on tarkoitus täydentää 29. toukokuuta 2000 tehtyä puitepäätöstä sekä edellä mainittua asetusta.

Euroopan komission, EKP:n ja Europolin ylimmän johdon edustajien Brysselissä 15. helmikuuta 2001 pitämän johtotason kokouksen tuloksena perustettu ohjausryhmä muodostuu samojen toimielinten edustajista. Ryhmä pyrkii tukemaan toimivaltaisten viranomaisten ja laitosten toimintaa seuraavin toimenpitein:

 • muodostamalla kokonaiskuvan euron väärentämisen torjuntaan osallistuvien tahojen tekemästä työstä ja koordinoimalla sitä,

 • kehittämällä keskeisiä kysymyksiä koskevan yhteisen strategian sekä laajalle yleisölle tiedottamista koskevat yhtenäiset toimintatavat ja

 • määrittelemällä konkreettisesti ensisijaiset toimenpiteet ja niiden aikataulun.

Ohjausryhmä valmistelee asiat, joista on päätettävä, kokoontuu säännöllisin väliajoin ja voi kutsua koolle johtotason kokouksia.

Ohjausryhmä on laatinut toimintasuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti. Sen mukaan helmikuussa 2001 on käynnistynyt euron väärentämisen torjuntaa koskevien yhteisten toimintatapojen laatiminen seuraavilla aloilla, joilla toimintaa on vielä kehiteltävä:

 • koulutus

 • toimivaltaisten toimielinten ja laitosten yhteistyösopimukset

 • suhteet EU:n ulkopuolisiin maihin

 • tiedotus

 • lainsäädäntö.

Toimintasuunnitelmalla pyritään varmistamaan euron väärentämisen torjuntajärjestelmän yhtenäisyys ja eliminoimaan väärentäjien mahdollisuudet hyötyä Euroopan yhteisen rahan käyttöönotosta.


Side Bar